Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 30/06/2009

  • Número del document EDU/0340/2009

  • Número de control 09180141

  • Organisme emissor Departament d'Educació

Dades del DOGC
  • Número 5417

  • Data 09/07/2009

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 55121

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relació de matèries de modalitat del batxillerat que es vinculen a les proves d'accés a la universitat.


La Generalitat disposa de competència compartida amb l'Estat pel que fa a l'establiment dels plans d'estudi dels ensenyaments no universitaris, que inclou l'ordenació curricular, i a la regulació del règim d'accés a les universitats, d'acord amb els articles 131.3 c) i 172.2 d) de l'Estatut, respectivament.

L'article 38 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, preveu la prova d'accés a la universitat i que el Govern de l'Estat n'ha d'establir les característiques bàsiques.

El Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles, estableix que les administracions educatives i les universitats públiques han d'organitzar la prova d'accés a la universitat i garantir-ne l'adequació al currículum de batxillerat. Així mateix, disposa l'adscripció de les matèries de batxillerat a les diverses branques de coneixement dels títols universitaris per tal que les notes obtingudes d'aquestes matèries, en la fase específica, s'incorporin a la nota d'admissió si el títol al qual es demana ser admès pertany a la branca de coneixement corresponent.

L'article 13.8 del Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat, disposa que s'han d'incloure en el segon curs les matèries que es vinculen a les proves d'accés a la universitat.

En conseqüència, cal establir les matèries de modalitat que es vinculen a les proves d'accés a la universitat.

A proposta de la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat, i de conformitat amb la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, amb la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern i d'acord amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya;

D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article únic

D'acord amb l'article 13.8 del Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat, es vinculen a les provés d'accés a la universitat les matèries de modalitat següents:

Modalitat d'arts:

Anàlisi musical II

Cultura audiovisual

Dibuix artístic II

Dibuix tècnic II

Disseny

Història de l'art

Literatura catalana

Literatura castellana

Modalitat de ciències i tecnologia:

Biologia II

Ciències de la terra i del medi ambient II

Dibuix tècnic II

Electrotècnia

Física II

Matemàtiques II

Química II

Tecnologia industrial II

Modalitat d'humanitats i ciències socials:

Economia de l'empresa II

Geografia

Grec II

Història de l'art

Llatí II

Matemàtiques aplicades a les ciències socials II

Literatura catalana

Literatura castellana

Barcelona, 30 de juny de 2009

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

(09.180.141)

 

Amunt