Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 19/02/2008

  • Número del document GOV/0030/2008

  • Número de control 08036170

  • Organisme emissor Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Dades del DOGC
  • Número 5081

  • Data 29/02/2008

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 16255

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/30/2008, de 19 de febrer, pel qual es declara l'ocupació urgent dels béns afectats d'expropiació per les obres d'execució del Projecte NB021041R1, "Millora general. Nova carretera. Prolongació Ronda Oest de Sabadell i calçada lateral de la carretera C-58, del PK 8,500 al PK 12,500 (Nus de Sant Pau). Tram: Badia del Vallès-Sabadell".


El Projecte NB021041R1, .Millora general. Nova carretera. Prolongació Ronda Oest de Sabadell i calçada lateral de la carretera C-58, del PK 8,500 al PK 12,500 (Nus de Sant Pau). Tram: Badia del Vallès.Sabadell. (Vallès Occidental), va ser aprovat el 19 de desembre de 2007 per la Direcció General de Carreteres, d'acord amb el que preveu la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres.

L'aprovació del Projecte per l'Administració porta implícita la declaració d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats.

Aquest document consisteix en la refosa de dos projectes directament relacionats que donen solució a la problemàtica de la gran densitat de trànsit existent a la zona d'accessos a Sabadell.

L'autovia C-58, que uneix Barcelona amb Terrassa, és un dels eixos viaris més transitats de Catalunya, atesa l'entitat demogràfica i econòmica de les poblacions per les quals discorre aquesta via. Al terme municipal de Sabadell i en l'àmbit del nucli de Sant Pau de Riu-sec, a la zona que voreja l'autovia, l'Ajuntament està tramitant la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació, que comportarà principalment el desenvolupament d'un nou polígon industrial. Aquesta modificació urbanística fa necessària la substitució de l'actual enllaç de Sant Pau per tal que acompleixi els nous condicionants del planejament, així com la realització d'una calçada lateral de l'autovia que alliberi el tronc de la C-58 dels moviments locals en aquesta zona.

El Projecte constructiu MB 06098.1, integrat en aquest document refós, preveu la realització d'una calçada lateral a l'autovia C-58, en sentit Terrassa, des de l'enllaç de la B-30 fins a l'enllaç de Sabadell centre-nord. L'actual carril d'incorporació de la B-30 es transforma en un carril de trenat que finalment se separa del tronc de la C-58 i origina una calçada lateral amb dos carrils que serveix per enllaçar amb els ramals existents al nus de Sant Pau, que donen servei a Bellaterra, la Universitat Autònoma de Barcelona i Sabadell sud, i continua des d'aquest punt com una calçada lateral amb un únic carril fins a connectar amb la calçada lateral existent d'accés a Sabadell centre-nord. Aquesta actuació se situa en els termes municipals de Badia del Vallès, Sant Quirze del Vallès i Sabadell.

D'altra banda, l'actual Ronda Oest de Sabadell, propera a l'esmentada nova zona industrial, no preveu la connexió entre les carreteres N-150 i la BV-1248, motiu pel qual els vehicles que han de transitar entre ambdues ho han de fer pel nucli urbà de la població, la qual cosa comporta problemes de saturació de trànsit, així com molèsties per als seus habitants.

El Projecte constructiu NB 02104.1, també integrat en aquest document refós, contempla la prolongació de la Ronda Oest de Sabadell en el tram comprès entre la carretera N-150 i la BV-1248, dins del terme municipal de Sabadell, dóna solució als problemes de trànsit existents i comporta una important millora viària, tant per a la població de Sabadell com per a les indústries del sector i els vehicles que hi transiten.

Amb aquestes dues actuacions es dóna una necessària i òptima solució a la densa circulació d'aquesta carretera en aquesta zona.

Per tant, resulta aconsellable, a fi de poder començar les obres al més aviat possible, aplicar el procediment excepcional per a l'ocupació dels béns afectats que preveu l'article 52 de la Llei d'expropiació forçosa.

D'acord amb la redacció de l'article 52 de la Llei d'expropiació forçosa, s'ha efectuat la corresponent retenció del crèdit de l'import previst per al pagament de preu just dels béns i drets afectats.

En compliment del que disposa l'article 56 del Reglament de la Llei d'expropiació forçosa, s'ha tramitat l'expedient d'informació pública durant el termini de 15 dies.

D'acord amb tot el que s'ha exposat, vistos els preceptes d'aplicació continguts a la Llei d'expropiació forçosa i el seu Reglament d'aplicació, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el Govern adopta el següent

Acord:

.1 Es declara urgent, a efectes d'aplicació del procediment que regulen els articles 52 de la Llei d'expropiació forçosa i 56 i següents del seu Reglament d'aplicació, l'ocupació dels béns afectats d'expropiació del Projecte bàsic i d'execució per les obres del Projecte NB021041R1, .Millora general. Nova carretera. Prolongació Ronda Oest de Sabadell i calçada lateral de la carretera C-58, del PK 8,500 al PK 12,500 (Nus de Sant Pau). Tram: Badia del Vallès.Sabadell..

.2 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

.3 Indicar que, contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, davant el Govern, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació o publicació al DOGC; o bé es pot interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que preveuen l'article 116 de la Llei esmentada i l'article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la seva notificació o publicació al DOGC, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

Barcelona, 19 de febrer de 2008

Laia Bonet i Rull

Secretària del Govern

(08.036.170)

 

Amunt