Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 07/04/2006

  • Número del document CLT/1188/2006

  • Número de control 06088175

  • Organisme emissor Departament de Cultura

Dades del DOGC
  • Número 4625

  • Data 03/05/2006

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 19652

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/1188/2006, de 7 d'abril, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat de 14 de març de 2006, pel qual es modifiquen els Estatuts del Museu Nacional d'Art de Catalunya.


Atès que en data 14 de març de 2006, el Govern de la Generalitat va aprovar la modificació dels Estatuts del Museu Nacional d'Art de Catalunya;

D'acord amb el que estableix l'article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Que es publiqui íntegrament al DOGC l'Acord de Govern de 14 de març de 2006, pel qual es modifiquen els Estatuts del Museu Nacional d'Art de Catalunya, que s'inclou com a annex a aquesta Resolució.

Barcelona, 7 d'abril de 2006

Caterina Mieras i Barceló

Consellera de Cultura

ACORD

de 14 de març de 2006, del Govern de la Generalitat, pel qual es modifiquen els Estatuts del Museu Nacional d'Art de Catalunya

Mitjançant Acord del Govern de la Generalitat de 22 de febrer de 2005, es van aprovar uns nous Estatuts del Museu Nacional d'Art de Catalunya, que van ser publicats mitjançant la Resolució CLT/975/2005, de 9 de març (DOGC núm. 4362, de 13.4.2005). Aquests Estatuts preveuen que el Museu Nacional d'Art de Catalunya és un consorci constituït per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i l'Administració General de l'Estat.

L'article 3 de la Llei 11/2005, de 7 de juliol, de modificació i derogació parcial de diverses lleis relatives a entitats públiques i privades en matèria de personal va modificar la disposició addicional 3 de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus, fent possible que els Estatuts del Museu prevegin diverses vicepresidències.

Atès l'article 11.2.m) dels Estatuts vigents, el Patronat ha proposat la reforma dels Estatuts per incrementar el nombre de vicepresidències de manera que cada administració consorciada pugui nomenar un vicepresident o vicepresidenta. Així mateix, s'augmenta el nombre de membres del Patronat i es concreta la distribució de vocalies de la Comissió Delegada entre les diferents administracions consorciades.

Vist l'informe de la Junta de Museus de Catalunya;

A proposta de la consellera de Cultura, el Govern acorda:

.1  S'aprova la modificació dels articles 7, 10, 12, 13, 14 i 16 dels Estatuts del Museu Nacional d'Art de Catalunya, els quals consten íntegres en l'annex amb les modificacions incorporades.

.2  Queden sense efecte els Estatuts del Museu Nacional d'Art de Catalunya aprovats per Acord del Govern de la Generalitat de 22 de febrer de 2005.

Annex

Estatuts del Museu Nacional d'Art de Catalunya

TÍTOL I

Disposicions generals

Article 1

Naturalesa i capacitat jurídiques

1.1  El Museu Nacional d'Art de Catalunya és un consorci creat pel Decret 51/1991 a proposta de la Comissió Mixta a què fa referència la disposició addicional 3 de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus.

1.2  El consorci té personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats. Per tant, pot posseir béns, contractar, obligar-se, defensar judicialment i extrajudicialment els seus drets i, en general, realitzar les actuacions necessàries o convenients per al compliment del seu objecte. També pot actuar com a beneficiari d'expropiacions.

Article 2

Membres

2.1  Constitueixen el consorci la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i l'Administració General de l'Estat.

2.2  El nombre de membres del consorci pot ser ampliat amb altres entitats públiques o amb entitats privades sense afany de lucre, l'admissió de les quals ha d'ésser acordada per unanimitat dels ens consorciats.

Article 3

Règim jurídic

3.1  El Museu Nacional d'Art de Catalunya (en endavant, el Museu) es regeix per aquests Estatuts, pels reglaments de règim interior que pugui aprovar i per la Llei de museus.

3.2  En els aspectes no previstos per les normes esmentades en l'apartat 1, s'aplica supletòriament al Museu la normativa aplicable a les entitats de dret públic de la Generalitat de Catalunya que han d'ajustar llur activitat a l'ordenament jurídic privat.

3.3  La contractació del consorci es regeix per la normativa aplicable a la contractació de les entitats de dret públic de la Generalitat de Catalunya que han d'ajustar llur activitat a l'ordenament jurídic privat.

Article 4

Seu

El Museu té la seva seu a Barcelona, al Palau Nacional de Montjuïc, edifici que queda adscrit a la gestió del consorci del Museu Nacional d'Art de Catalunya.

Article 5

Objecte

5.1  L'objecte del consorci és gestionar el Museu Nacional d'Art de Catalunya, que integra els béns mobles provinents dels centres següents:

El Museu d'Art de Catalunya.

El Museu d'Art Modern.

La Biblioteca General dels Museus d'Art de Catalunya.

El Gabinet Numismàtic.

El Gabinet de Dibuixos i Gravats.

5.2  El Museu mostra permanentment l'expressió artística catalana i dels territoris més relacionats culturalment amb Catalunya, en els diferents períodes històrics, fins a l'actualitat.

5.3  Per dur a terme el seu objecte, el Museu:

a) Conserva, incrementa, documenta i estudia els béns culturals que integren les seves col·leccions.

b) Exhibeix i difon les col·leccions que l'integren per posar-les a l'abast dels ciutadans i facilitar-ne la recerca i l'ensenyament.

c) Manté un fons documental i bibliogràfic, realitza exposicions i, en general, du a terme activitats encaminades a fomentar el coneixement de l'art en l'àmbit que li és propi.

d) Desenvolupa programes de recerca i elabora i edita catàlegs, monografies i publicacions científiques.

e) Presta els serveis tècnics, la informació i l'assessorament científic i tècnic que li siguin requerits per les entitats consorciades o que es derivin de convenis o contractes subscrits amb tercers.

f) Estableix relacions de cooperació amb d'altres museus i amb universitats, centres de recerca i institucions culturals nacionals i internacionals.

Article 6

Articulació territorial

6.1  El Museu és la capçalera d'una xarxa de museus d'art en la qual participen els centres que el Govern declari seccions del Museu Nacional d'Art de Catalunya.

6.2  Sens perjudici que pugui col·laborar també amb d'altres museus, el Museu coopera amb els seus museus-secció i en coordina l'actuació, en els termes previstos a la Llei de museus i als convenis corresponents.

TÍTOL II

Govern del Museu

Capítol 1

Disposicions generals

Article 7

Òrgans de govern

Els òrgans de govern del Museu són:

a) El Patronat.

b) La Comissió Delegada.

c) El president i els vicepresidents.

d) El director.

e) L'administrador.

Article 8

Creació d'altres òrgans

El Patronat pot acordar la creació d'altres òrgans de gestió, assessorament, estudi o d'altre tipus, necessaris o convenients a les finalitats del Museu.

Article 9

Participació privada

Les persones i entitats privades que contribueixen a la consecució dels seus objectius participen en el Museu a fi que la societat s'impliqui en la seva gestió i per tal que hi conflueixi l'experiència tant del sector públic com del privat.

Capítol 2

Els òrgans col·legiats

Article 10

Composició del Patronat

10.1  El Patronat té la composició següent:

a) President: el del Museu.

b) Vicepresidents: els del Museu.

c) Vocals:

Vuit nomenats per la Generalitat de Catalunya.

Tres nomenats per l'Ajuntament de Barcelona.

Quatre nomenats per l'Administració General de l'Estat.

Dos representants de les persones i entitats privades que contribueixen a la consecució dels objectius del Museu, nomenats pel Patronat a proposta conjunta de les institucions consorciades i escoltats els patrocinadors del Museu.

El president de l'entitat Amics del MNAC.

Tres nomenats pel Patronat a proposta del seu president, d'entre persones de reconeguda trajectòria en l'àmbit del mecenatge i del col·leccionisme.

d) Secretari, amb veu i sense vot: una persona llicenciada en Dret nomenada pel president.

10.2  Els vocals són nomenats per un període de cinc anys, renovable indefinidament per períodes de la mateixa durada, si bé poden cessar abans de l'acabament del seu mandat per renúncia o si així ho acorden els qui els van nomenar.

10.3  Si es produeix el supòsit previst a l'apartat 2 de l'article 2, el Patronat pot acordar l'ampliació dels seus membres, fins a un màxim de cinc, i dels membres de la Comissió Delegada, fins a un màxim de quatre.

Article 11

Funcions del Patronat

11.1  El Patronat té les màximes facultats pel que fa al govern i a la superior supervisió del Museu, sense més limitacions que les que puguin imposar-li les normes legals o la Junta de Museus de Catalunya en virtut de les seves atribucions.

11.2  En particular, té les funcions següents:

a) Establir les polítiques generals i les directrius que cregui convenients per aconseguir el seu compliment per part del Museu i dels seus òrgans.

b) Exercir el control superior de l'actuació del Museu i dels seus òrgans, i ordenar les mesures correctores o de millora que cregui adients.

c) Examinar i aprovar anualment, a proposta de la Comissió Delegada, el pressupost del Museu, les bases de la seva execució i la liquidació del pressupost precedent.

d) Aprovar la memòria anual d'activitats i elevar-la a la Junta de Museus de Catalunya.

e) Aprovar, si s'escau, els reglaments de règim interior general que despleguin aquests Estatuts.

f) Alienar o de qualsevol forma gravar els béns del patrimoni cultural o immobiliari de titularitat del consorci o transigir sobre aquests, a proposta de la Comissió Delegada i d'acord amb les directrius de la Junta de Museus de Catalunya.

g) Elevar a la Junta de Museus de Catalunya els plans anuals d'actuació del Museu.

h) Nomenar els dos vocals a què fa referència el punt tercer de l'apartat 1.c) de l'article 10.

i) Proposar a la Junta de Museus de Catalunya el nomenament i el cessament del director.

j) Nomenar i cessar l'administrador, d'acord amb el procediment previst a l'article 18.

k) Elevar a la Junta de Museus de Catalunya el pla d'ordenació i d'intercanvi dels materials museístics per a obtenir una presentació global i coherent de la temàtica que correspon al Museu.

l) Aprovar els plans generals de construcció i remodelació dels edificis i de les seves instal·lacions, a proposta de la Comissió Delegada.

m) Aprovar les propostes de reforma dels presents Estatuts i de dissolució del consorci.

Article 12

La Comissió Delegada

12.1  La Comissió Delegada té la composició següent:

a) President: el del Museu.

b) Vicepresidents: els del Museu.

c) Vocals:

Cinc de nomenats per la Generalitat de Catalunya.

Dos de nomenats per l'Ajuntament de Barcelona.

Tres de nomenats per l'Administració General de l'Estat.

d) Secretari, amb veu però sense vot: el del Patronat.

12.2  La Comissió Delegada té les funcions següents:

a) Preparar les reunions del Patronat i fer el seguiment de l'execució dels seus acords.

b) Elevar al Patronat el projecte de pressupost anual i fer el seguiment i el control de la seva execució.

c) Autoritzar les operacions financeres, d'acord amb el que preveu l'article 14.

d) Aprovar la plantilla del personal i qualsevol modificació que s'hi produeixi.

e) Aprovar, a proposta del director, l'adquisició de béns culturals; acceptar donacions, herències, llegats, dipòsits i qualsevol lliurament al Museu de béns culturals o d'altra mena.

f) Aprovar prèviament la subscripció dels contractes i convenis que impliquin una despesa pluriennal de caràcter no recurrent.

g) Aprovar els preus i les taxes dels diferents serveis i usos del Museu, d'acord amb la legislació corresponent.

Article 13

Funcionament dels òrgans col·legiats

13.1  El Patronat es reuneix en sessió ordinària un cop l'any i en sessió extraordinària sempre que sigui convocat pel president, o per qualsevol dels vicepresidents en cas que el substitueixi, a iniciativa pròpia o quan ho demanin quatre vocals o una de les entitats consorciades. En aquests últims dos casos, el Patronat ha de ser convocat per reunir-se no més tard de quinze dies naturals després de la petició corresponent.

13.2  La Comissió Delegada es reuneix en sessió ordinària en la periodicitat que ella mateixa determini i en sessió extraordinària sempre que sigui convocada pel president, o per qualsevol dels vicepresidents en cas que el substitueixi, a iniciativa pròpia o a petició de qualsevol de les entitats consorciades.

13.3  Les convocatòries s'han de notificar amb una anticipació de no menys de cinc dies, llevat dels casos d'urgència apreciats pel president, o per qualsevol dels vicepresidents, si s'escau.

13.4  El Patronat i la Comissió Delegada queden vàlidament constituïts si hi concorre almenys una tercera part dels seus membres, entre els quals hi ha d'haver un membre nomenat per cadascuna de les institucions consorciades, com a mínim.

En cas d'impossibilitat d'assistència a una sessió tant del Patronat com de la Comissió Delegada, és possible la delegació del vot en un altre membre del Patronat, fet que s'haurà de comunicar al secretari amb l'antelació suficient. Cada membre assistent no podrà acumular més d'una delegació de vot.

13.5  Els acords són presos per la majoria dels membres presents i, si s'escau, d'acord amb el que preveu l'article 14.

El president o, en cas d'absència, el vicepresident que el substitueixi, tenen vot de qualitat.

Les actes s'inscriuen en el llibre d'actes. Les firma el president, juntament amb el secretari. Les certificacions són lliurades pel secretari amb el vist-i-plau del president, i donen fe dels acords presos.

13.6  Poden assistir a les reunions del Patronat i de la Comissió Delegada, si els convoca el president, assessors o tècnics per a informar sobre qüestions determinades.

13.7  En el no previst en els presents Estatuts, el funcionament dels òrgans col·legiats es regeix supletòriament pel règim aplicable als òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat.

Article 14

Acords especials

14.1  Cal el vot favorable de la majoria dels representants presents de cadascuna de les tres institucions consorciades per a l'adopció dels acords següents:

a) Aprovació pel Patronat del pressupost anual del Museu.

b) Aprovació pel Patronat de qualsevol dels acords previstos als apartats 2.f) i 2.l) de l'article 11.

c) Aprovació per la Comissió Delegada d'operacions financeres.

14.2  Prèviament a l'aprovació per la Comissió Delegada de qualsevol operació d'endeutament, cal que aquesta hagi estat autoritzada per l'òrgan de govern de cada entitat consorciada. Aquesta autorització no és necessària en el cas de les operacions de tresoreria, sempre i quan no superin l'import que s'hagi fixat amb l'aprovació prèvia dels òrgans de govern de les entitats consorciades.

Capítol 3

Els òrgans unipersonals

Article 15

El president

15.1  El president és nomenat pel Govern de la Generalitat, d'acord amb el que estableix la disposició addicional 3 de la Llei de museus.

15.2  Són funcions del president:

a) Presidir el Patronat i la Comissió Delegada, convocar-ne les reunions i dirigir-ne les sessions.

b) Representar el Museu en actes institucionals i en tots aquells altres del Museu en els quals estigui present.

c) Firmar en nom del Museu els convenis de caràcter institucional.

d) Autoritzar les despeses i aprovar, adjudicar i firmar els contractes en els supòsits que s'estableixin en les normes d'execució del pressupost.

e) Proposar els acords que hagi d'adoptar el Patronat i la Comissió Delegada en afers institucionals i d'altres de la seva competència.

f) Decidir la presència d'assessors o tècnics a les reunions dels òrgans col·legiats.

g) Aprovar l'exercici d'accions judicials i administratives.

h) Exercir totes les altres facultats que li encomanin el Patronat o la Comissió Delegada.

15.3  El president pot delegar en altres òrgans del Museu les facultats dels punts c), d) i g) de l'apartat 2.

Article 16

Els vicepresidents

16.1  Cadascuna de les administracions consorciades té dret a nomenar un vicepresident, d'acord amb el que estableix la disposició addicional 3 de la Llei de museus.

16.2  El president determinarà en cada cas el vicepresident que l'hagi de substituir, amb les mateixes facultats, en cas d'absència o impossibilitat d'aquest.

Article 17

El director

17.1  El director és nomenat pel Govern de la Generalitat segons la proposta aprovada prèviament per la Junta de Museus de Catalunya i presentada a aquesta pel Patronat.

17.2  Són funcions del director:

a) Vetllar per l'execució dels acords dels òrgans rectors del Museu.

b) Portar a terme la direcció artística, tècnica i general del Museu.

c) Autoritzar les despeses i aprovar, adjudicar i firmar els contractes en els supòsits que s'estableixen en les normes d'execució del pressupost; exercir la representació ordinària del Museu en els àmbits judicial i extrajudicial.

d) Redactar o supervisar la redacció dels plans museològics o museogràfics que requereixi l'actualització i millora permanent dels fons del Museu i de les seves instal·lacions, i executar-los quan hagin estat aprovats.

e) Organitzar l'exposició de les col·leccions del Museu.

f) Planificar les exposicions temporals i designar-ne els comissaris.

g) Proposar l'adquisició de béns artístics.

h) Autoritzar la sortida temporal de béns culturals fora de les instal·lacions del Museu, sens perjudici dels restants requisits legals.

i) Exercir les altres funcions que li siguin encomanades pel Patronat, per la Comissió Delegada o pel president.

17.3  El director pot delegar en l'administrador, totalment o parcialment, les funcions previstes a l'apartat 2.c).

17.4  El director assisteix, amb veu i sense vot, a les reunions del Patronat i de la Comissió Delegada sempre que hi és convocat.

17.5  En cas de vacant, absència o malaltia, el director és suplert per la persona de la plantilla del Museu que designi el president.

Article 18

L'administrador

18.1  L'administrador és nomenat pel Patronat, amb l'aprovació prèvia per la Junta de Museus de Catalunya de la proposta que li presenta el mateix Patronat.

18.2  L'administrador depèn funcionalment i jeràrquicament del director i té les funcions següents:

a) Exercir la gestió pressupostària i comptable, ordenar els pagaments i gestionar la contractació.

b) Preparar l'avantprojecte de pressupost anual.

c) Gestionar els béns no museables adscrits al Museu.

d) Exercir la gestió del personal; contractar-lo, acomiadar-lo i negociar i adoptar els acords relatius a les seves retribucions i condicions laborals, en el marc fixat per la Comissió Delegada.

e) Vetllar per l'organització i la racionalització de la gestió dels diferents serveis del Museu i fer el seguiment i avaluació del compliment dels objectius específics de les diferents unitats.

f) Les altres funcions que li siguin encomanades pel director.

18.3  L'administrador assisteix, amb veu i sense vot, a les reunions del Patronat i de la Comissió Delegada sempre que hi és convocat.

18.4  En cas de vacant, absència o malaltia, l'administrador és suplert per la persona de la plantilla del Museu que designi el president.

TÍTOL III

Normes sobre règim econòmic i sobre gestió

Article 19

El pressupost

19.1  El Museu aprova cada any un pressupost general d'ingressos i de despeses, amb l'esquema comptable que estableix la normativa financera aplicable a les entitats de dret públic subjectes a l'ordenament jurídic privat.

19.2  Les normes d'execució del pressupost de cada exercici han d'especificar les competències dels diferents òrgans del Museu en relació amb l'autorització de despeses i la contractació.

Article 20

Els ingressos

20.1  El Museu es nodreix de les aportacions econòmiques següents:

a) Les procedents de les administracions consorciades.

b) Les aportacions dels patrocinadors.

c) Les aportacions, subvencions i donacions d'altres persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

d) Els ingressos procedents de les activitats i serveis del Museu.

e) Qualsevol altre recurs que li pugui correspondre d'acord amb la llei.

20.2  En la mesura que no siguin cobertes pels ingressos propis, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i l'Administració General de l'Estat assumeixen les aportacions necessàries per fer front a les despeses corrents del Museu en la proporció següent: 50%, la Generalitat de Catalunya; 20%, l'Ajuntament de Barcelona i 30% l'Administració General de l'Estat. Pel que fa a les aportacions per a despeses extraordinàries, s'aplica el que s'acordi en cada cas.

En cas d'incorporació d'altres entitats al consorci, la participació de la Generalitat, l'Ajuntament i l'Administració General de l'Estat en les despeses corrents serà la resultant de disminuir els percentatges atribuïts en el paràgraf anterior en proporció a l'aportació que anualment efectuïn els nous membres.

Article 21

Control financer

El control financer del Museu es realitza d'acord amb el sistema de control financer permanent a càrrec de la Intervenció General de la Generalitat previst a l'article 16.2 de la Llei 15/2000, de 29 de desembre.

Article 22

Contracte programa

El Museu ha d'establir amb les entitats consorciades un contracte programa per tal de desplegar el règim de relacions entre les parts, els compromisos recíprocs en relació amb la gestió i el finançament del Museu, i el pla d'inversions.

El contracte programa ha de ser aprovat prèviament pels òrgans de govern de les entitats consorciades.

Article 23

El personal

23.1  El Museu ha de comptar amb el personal necessari per al compliment de les seves comeses, d'acord amb la plantilla que determina la Comissió Delegada.

23.2  Sens perjudici del que preveu la disposició addicional 2, el personal del Museu es regeix pel dret laboral i ha de ser seleccionat d'acord amb els principis de mèrit i capacitat i, llevat del personal directiu i de confiança, mitjançant publicitat.

TÍTOL IV

La reforma dels Estatuts i l'extinció del consorci

Article 24

Procediment de reforma dels Estatuts

La reforma dels presents Estatuts requereix el previ acord dels ens consorciats, l'informe de la Junta de Museus de Catalunya i l'aprovació pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

Article 25

Extinció del consorci

La proposta de dissolució del consorci ha de ser emesa pel Patronat, mitjançant informe raonat. La proposta requereix la ratificació dels ens consorciats. L'acte de dissolució correspon a la Generalitat de Catalunya.

L'acord de dissolució ha de disposar el que sigui procedent respecte del patrimoni, el personal i les obligacions pendents del consorci.

Disposició addicional

1. Els béns mobles i immobles i altres béns i drets aportats pels ens consorciats així com qualsevol altre bé cultural han de ser degudament documentats i inventariats.

Els béns mobles i immobles, drets i qualsevol altre bé cultural aportat per persones físiques o jurídiques privades han de ser degudament inventariats i documentats, assenyalant si ho són a títol de donació, dipòsit o per qualsevol altre títol de disposició.

Els béns assenyalats en els dos paràgrafs precedents s'han d'identificar de forma visible mitjançant la corresponent placa, en la qual hi ha de constar la seva procedència.

2. Es manté en els seus propis termes la disposició transitòria primera dels Estatuts aprovats mitjançant Acord del Govern de la Generalitat de 12 de juny de 2001.

(06.088.175)

 

Amunt