Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 21/12/2005

  • Número de control 06018064

  • Organisme emissor Normativa urbanística

Dades del DOGC
  • Número 4559

  • Data 26/01/2006

  • Secció ADMINISTRACIÓ LOCAL

  • Pàgina 4417

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, de publicació de la modificació puntual del Pla general metropolita sector "Masia de Can Bonet".


Aquest Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, en sessió plenària de data 28 de juny de 2001 va procedir a l'aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità, sector "Masia de Can Bonet", produint-se l'aprovació provisional mitjançant acord del mateix òrgan municipal el següent 27 de setembre de 2001, i la definitiva el mes de maig de 2002, segons publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3637 de 16 de maig de 2002, de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona.

A efectes del seu general coneixement i efectes, es procedeix a la publicació íntegra de la figura de planejament esmentada:

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITA

SECTOR "MASIA DE CAN BONET"

CONTINGUT

Els documents que constitueixen la Modificació del Pla General Metropolita a l'àmbit delimitat per la finca : "Can Bonet", a Sant Climent de Llobregat, tenen el següent contingut :

1.- MEMÒRIA

1.1.- Introducció.

1.2.- Definició de l'àmbit.

1.3.- Informació urbanística, planejament vigent.

1.3.1.- Sistemes

1.3.2.- Zones

1.4.- Justificació de la modificació del Pla General Metropolità

1.5.- Descripció de la modificació.

1.6..- Quadre resum de superfícies.

2.- PLÀNOLS

1.- Emplaçament, situació i topogràfic.

2.- Ordenació vigent . Ordenació proposada.

3.- Detall de l'Ordenació proposada.

4.- Detall de les cessions.

5.- Edificabilitat consolidada i increment proposat de la zonificació 8a existent a

efectes de l'article 345 del P.G.M.

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITA

SECTOR " MASIA DE CAN BONET ".

MEMORIA

1.1  Introducció

La present Modificació proposa l'agrupació del 8ª del P.G.M., estableix les cessions de terreny boscós 26 i fa possible el desenvolupament d'un pla especial de modificació d'usos i autorització de noves construccions.

1.2  Definició de l'àmbit

L'àmbit objecte de la present modificació del Pla General Metropolità, el constitueix la finca coneguda com a "Can Bonet", situada a l'Est del terme municipal de Sant Climent de Llobregat.

L'àmbit, composat únicament per l'esmentada finca, queda delimitat al Nord per la carretera BV-2004; al Sud per la propietat de l'INCASOL i la riera; a l'Est per la propietat de l'INCASOL i a l'Oest per la finca de Joaquin Ciervo (Segons descripció del registre) i pel polisportiu municipal.

Queda separat del nucli urbà per la Travessia Enric Prat de la Riba.

Segons el registre de la propietat, la finca "Can Bonet" té una superfície de 36.511,69 m2. (finca 41, foli 2, llibre 15 de St.Climent, tom 810 del Registre de la Propietat de Sant Feliu).

L'amidament topogràfic real que s'agafa com a superfície, d'acord amb els plànols d'informació elaborats dóna una superfície de 39.401,17 m2.

La finca està configurada per dues peces clares. D'una banda, la part Oest de la finca tocant al nucli urbà de Sant Climent, on es situa la casa pairal que dóna nom a la finca, amb les seves edificacions annexes, en concret tres pistes de tennis, un cobert annex a la masia i una piscina, actualment dedicada a activitats de restauració; de l'altre, la reste de la finca, constituïda per terrenys lliures d'edificació amb una forta pendent, però dotats d'un cert interès paisatgístic com reconeix la seva actual qualificació urbanística.

1.3. Informació urbanística, planejament vigent.

El Pla General Metropolità és el planejament urbanístic que estableix l'ordenació Urbanística de Sant Climent de Llobregat i per tant defineix els usos del sòl i les facultats urbanístiques de la propietat.

Concretament, per a l'àmbit objecte de la present modificació, té vàries classificacions de sòl, dins de les quals existeixen diverses zonificacions.

Malgrat que per coherència urbanística l'àmbit objecte de la modificació abasta tota la finca de Can Bonet, als efectes de donar un tractament coherent que integri les diverses zonificacions i classificacions de sòl, la modificació proposada incideix bàsicament sobre la qualificació de zona verda privada protegida (clau 8a) i la classificació de sòl no urbanitzable lliure permanent (clau 26), limitant-se, pel que fa a la resta de qualificacions, a ajustar la seva superfície, sempre incrementant-la, i a preveure els mecanismes per a la seva obtenció per la comunitat.

Com s'ha fet esment el P.G.M. estableix per a l'àmbit dues classificacions de sòl:

. Sòl urbà, amb qualificació urbanística de zona verda privada protegida, (clau 8a).

. Sòl no urbanitzable, amb qualificació urbanística de lliure permanent (clau 26).

Pel que fa als sistemes inclosos dins la classificació de sòl urbà:

. Parc urbà (clau 6b)

. Sistema viari bàsic (clau 5)

. Sistema d'equipaments comunitaris (clau 7b)

. Protecció de sistemes (clau 9)

1.3.1. Sistemes

En relació a aquest sistemes, el P.G.M. no preveu la seva integració en cap àrea

de distribució de beneficis i càrregues, per la qual cosa la previsió urbanística

opera només a nivell de reserva de sól.

L'article 196 de les NNUU del P.G.M. estableix, pel que fa al sistema viari bàsic,

que la zonificació dels plànols b-2 a escala 1:5000 opera com a "esquema

orientatiu de funcionament dels enllaços, passos a diferent nivell i altres elements

anàlegs amb la finalitat de reservar terreny suficient per a l'execució dels projectes

que es redactin i s'aprovin posteriorment"

L'article 204 estableix que els sòls destinats a parc urbà, al servei d'un o diversos municipis

(clau 6b), poden ser adquirits per l'administració local o metropolitana per expropiació, per la qual cosa la virtualitat de la qualificació, a l'igual que el sistema viari, no és altre que una reserva de sòl a obtenir per expropiació sempre que no estigui inclosa en un polígon o unitat d'actuació en sòl urbà, que no és el cas (art, 103 i 120 del Decret Legislatiu 1/90 de 12 de juliol).

La distribució competencial derivada dels decrets 5/1998 de 13 de Gener i 177/1987 que desenvolupen la Disposició Addicional Primera i Disposició Transitòria Primera de la Llei 7/87 pel que fa a les competències de l'antiga Corporació Metropolitana de Barcelona ens indiquen que la seva expropiació correspon actualment a l'autoritat local.

El mateix cal dir pel que fa a l'altre sistema previst, l'equipament comunitari de nova creació (clau 7b). L'article 216.3 de les NNUU del P.G.M. estableix la seva adquisició per expropiació transcorreguts tres anys des de l'aprovació del P.G.M. per les parcel·les genèricament reservades com a equipament, o pel transcurs de dos anys si hi ha hagut desenvolupament mitjançant Pla especial de determinació del tipus d'equipament sobre les p arcel·les que genèricament hagin estat objecte de reserva.

Val a dir, però, que pel que fa a aquesta qualificació (clau 7b), l'abril de 1977 la propietat va procedir a la cessió, a títol gratuït de 3.525,63 m2 de superfície a favor del municipi, on actualment s'hi ubica la piscina municipal i el polisportiu. La present modificació incrementa en 996,31 m2 l'actual equipament, fent possible la realització d'una nova sortida d'emergència.

El sistema viari previst, en al seva configuració actual es troba afectat a l'ús públic per l'actual traçat de la BV-2004, tot i que no s'hagi procedit a la seva adquisició formal per part de l'administració competent.

1.3.2. Zones

La qualificació 8a) està definida al P.G.M. com a sòl urbà amb edificacions aïllades i entorns d'interès. L'ús bàsic admès és l'existent, compatible amb l'edificació original i l'entorn, admetent-se l'habitatge unifamiliar.

L'edificabilitat bé definida per l'existent a l'aprovació del P.G.M. amb la possibilitat d'incrementar-la en un 10% d'acord amb l'article 345 del P.G.M.

Val a dir que amb independència de l'establert a l'article 345, totes les edificacions existents en sòl urbà estan consolidades en virtut de la Disposició Transitòria Cinquena del Text Refós de la Llei del Sòl de 1992 (RDL 1/92 de 26 de juny) declarat vigent per la Disposició Derogatòria de la Llei 6/98, a banda del disposat a la Disposició Transitòria Segona de la Llei 24/1991 de 29 de novembre, de l'Habitatge de Catalunya, pel que fa a la incorporació al patrimoni del seu titular d'aquelles edificacions en relació a les quals no procedeix l'adopció de mesures pel restabliment de la legalitat urbanística que impliquin la seva demolició.En el mateix sentit l'article 52 del RD 1093/1997 pel que fa a l'accés al Registre de la Propietat d'aquest tipus de construccions.

De l'expressat se'n dedueix que el sostre consolidat de la zonificació 8a) actual és de 1.783,2 m2 de sostre.

El PGM als seus articles 344 i següents preveu la possibilitat de modificar els usos de la zonificació mitjançant la redacció d'un Pla especial de modificació d'usos que incorpori aquells usos culturals, recreatius, docents o assistencials compatibles amb a protecció dels espais ajardinats de l'entorn.

Així mateix també mitjançant un Pla Especial es permet autoritzar en parcel·les de més de 3.000 m2, una edificació aïllada de nova planta amb un sostre màxim de 500 m2 de sostre per cada 2.500 m2 de sòl d'excés, sobre les 3.000 m2 de parcel·lació mínima.

1.4. Justificació de la Modificació del Pla General Metropolità

És proposa una modificació puntual del P.G.M. i el subsegüent desenvolupament mitjançant el Pla especial que desenvolupi els usos assistèncials a que fa referència l'article 345 de les Normes Urbanístiques; l'autorització de noves construccions, amb la finalitat bàsica d'obtenir habitatges unifamiliars destinats a vivenda habitual de la propietat; possibilitar l'activitat econòmica a la masia de Can Bonet i desenvolupar el sostre adicional permès en relació a l'edifici principal de Can Bonet i annexos.

La previsió de desenvolupament d'un Pla especial a la finca de "Can Bonet" ja està previst en el Pla General Metropolità, sense que per aquest desenvolupament calgui una modificació del mateix d'acord amb la simple consideració de planejament derivat en desenvolupament del planejament general que tindria l'esmentat pla especial (art 29 del Decret Legislatiu 1/90 i article 76 del Reglament de Planejament Urbanístic). No obstant s'ha considerat la necessitat de proposar un ajust en l'ordenació urbanística de l'entorn que incideix sobre les zonificacions i classificacions del sòl en els àmbits que poden de ser objecte de l'esmentat Pla especial, el que justifica, per no trencar la jerarquia del planejament urbanístic la necessitat de proposar prèvia o simultàniament la tramitació d'una modificació puntual del planejament general, en aquest cas el P.G.M., modificació quina iniciativa per abastar un sòl terme municipal correspon a l'Ajuntament.

En efecte, l'objectiu previst és inicialment més ambiciós que el simple desenvolupament de les zones amb la qualificació de zona verda privada protegida mitjançant el corresponent Pla especial, per tal com persegueix donar una major coherència urbanística a l'àmbit, possibilitant de manera paralel·la al seu desenvolupament, la preservació dels valors que justifiquen la consideració de zona verda privada protegida, homogeneïtzant les zonificacions existents per facilitar el compliment de les finalitats del Pla i establint els mecanismes adeqüats per la gestió urbanística.

. L'actual configuració de la qualificació 8a) en dos peces discontínues separades per una franja de 26 afavoreix una major dispersió de les edificacions permeses.

D'altre banda, la topografia de la peça situada al nord-est dificulta el desenvolupament de la parcel·lació i les noves edificacions previstes a l'article 345 de les NNUU del PGM que es volen destinar a vivenda unifamiliar de la propietat.

La concentració de la superfície qualificada com a 8a) en l'entorn immediatament adjacent a l'edifici principal de la masia permet desenvolupar amb major coherència les noves edificacions i donar major homogeneïtat urbanística al territori.

. Els estàndards urbanístics per sistemes que en forma de reserva de sòl estableix el PGM. sense establir la seva gestió en el marc d'una actuació poligonal, es materialitzen com a cessions obligatòries i gratuïtes derivades de la gestió del sòl urbà incrementant-se en 1.758,26 m2 el 6b) i en 676,31 m2 el 7b).

. Es generen així mateix 1.132,66 m2 nous de vialitat pública (clau 5) i 775,67 m2 nous de sistemes de protecció (clau 9) per accedir a la nova parcel·lació proposada.

. Així mateix, encara que no formi part de les obligacions urbanístiques de la propietat es proposa la cessió a l'Administració dels 21.231,68 m2 classificats com a sòl no urbanitzable (clau 26), que passarien a incrementar els estàndards de cessió del sector.

També i pel que fa al que és pròpiament l'altre objectiu del Pla especial (de tramitació simultània amb la present modificació de P.G.M.), concretament el desenvolupament de determinats usos recreatius, assistencials i culturals es pretén possibilitar el manteniment de l'activitat econòmica de l'entorn de "Casa Bonet" mitjançant una major flexibilitat dels usos econòmicament possibles, que facin viable que la masia segueixi essent el "modus vivendi" de la propietat, atès que l'actual ús de restaurant-hotel és disconforme.

Aquest ús és el de geriàtric que s'encabeix sense dificultat en el usos previstos a l'article 345 de les NNUU del P.G.M..

1.5  Descripció de la modificació

1.5.1. La modificació proposa crear un sola peça (clau 8a) de 10.290,23 m2 que substitueix les anteriors qualificacions de 8a) discontínues que tenien una superfície de 3.281,07 m2 pel que fa a la peça on s'ubica la masia principal i, 8.304,10 m2 pel que fa a la peça més allunyada del nucli urbà, disminuint per tant en 1.292,94 m2 la superfície total prevista.

Es genera una sola peça concentrada a l'oest de l'àmbit que es proposa, més pròxim al terme municipal, concentrada a l'entorn de la masia de "Can Bonet", que possibilita així mateix una major facilitat pels nous usos dotacionals a desenvolupar a l'entorn de la masia.

Així mateix es dóna major coherència urbana a les edificacions auxiliars existents al voltant de la masia i a les noves edificacions proposades que s'encabeixen en aquesta nova delimitació de la zonificació, que com s'ha dit redueix la seva superfície en 1.294,94 m2.

En relació al sostre consolidat de l'actual edificació de "Can Bonet" i els seus annexos es mantenen els 1682,13 m2 corresponents a l'edifici principal que s'incrementa en 158,77 m2 com es dirà.

Es pretén adequar l'edifici a usos dotacionals com a residència geriàtrica, us que s'adequa al que disposa l'article 345.2 de les NNUU de P.G.M.

La proposta proposa un sostre total de 1.902,77 m2, que en relació al sostre consolidat de la zonificació existent de 1.783,2 m2 suposa un increment del 6.99%.

En tot cas el paràmetre compleix amb el disposat a l'article 345 de les NNUU del P.G.M. pel que fa a l'edificabilitat consolidada, amb un possible augment de 10%, que no s'esgota.

L'increment d'edificabilitat tal com s'aprecia al plànol núm. 4 suposa la regularització morfològica de la part posterior de l'edifici principal, al nivell planta primera i el tractament arquitectònic de la planta segona.

Pel que fa a les noves edificacions proposades, en relació a les condicions de parcel·lació establertes, premissa urbanística per a la seva generació, s'ha de fer esment que també es proposa una reducció en relació a les condicions de parcel·lació i, per tant, el sostre i el rendiment econòmic que actualment possibilita el P.G.M., per la qual cosa la present modificació no l'esgota sinó que la redueix.

D'acord amb la superfície de l'actual qualificació 8a) de superfície 8.304,10 m2 susceptible de ser parcel·lada, correspon tres parcel·lacions per sobre els 2.500 m2 de sòl amb un sostre possible total de 1.500 m2 de sostre. Per contra, la proposta de l'equip redactor limita la parcel·lació a dues parcel·lacions de 3.074,42 m2 amb 500 m2 de sostre edificable per parcel·la.

1.5.2. Tanmateix de forma paral·lela a aquest objectiu principal es resol mitjançant la gestió urbanística proposada per desenvolupar el Pla especial, l'obtenció de les dotacions que tan sols existien a nivell de reserva de sòl sense determinacions pel que fa a la gestió urbanística, el que comportava indefectiblement la seva consideració d'actuacions aïllades en sòl urbà a obtenir per expropiació.

En aquest sentit s'amplia la superfície de la qualificació de 6b) en 1.758,26 m2 preveient-se la seva cessió obligatòria i gratuïta mitjançant el règim de cessions d'una unitat d'actuació en sòl urbà com a sistema poligonal del futur Pla especial que es proposa.

També es regularitza la qualificació de 7b) que tal i com s'ha fet esment ja havia estat objecte de cessió al municipi l'abril de 1977, sense que existís l'obligació de fer-ho. La configuració definitiva del 7b) suposa cedir 996,31 m2 complementaris.

També cal dir que per accedir a les parcel·les resultants de la modificació proposada es genera un nou sistema viari de caràcter local (clau 5) de superfície 1.132,66 m2 i sistemes de protecció (clau 9) 775,67 m2 també de cessió gratuïta mitjançant gestió urbanística.

Finalment, encara que no formi part de les obligacions urbanístiques de la propietat, es cedeixen els 21.231,68 m2 classificats com a sòl no urbanitzable (clau 26), que passarien a incrementar els estàndards de cessió del sector , als efectes que l'administració li adongui l'ús públic en sòl urbanitzable que estimi convenient.

1.5.3. Justificació de l'adequació del Pla especial de modificació d'usos i autorització de noves construccions.

Els articles 345 i 347 de les Normes Urbanístiques del P.G.M.. estableixen la necessitat que els Plans especials que hagin d'el·laborar-se per a la modificació de l'ús i per a l'autorització de noves construccions justifiquin una sèrie de circumstàncies pel que fa a la comptabilitat dels nous usos amb la protecció dels jardins existents i de les condicions de parcel·lació i edificació de les noves edificacions proposades.

Pel que fa a l'acreditació de les determinacions requerides s'estableix el següent:

1.5.3.1. Base informativa de les característiques dels jardins.

Malgrat que la zonificació 8a) pressuposa l'existència de jardins preexistents que cal conservar, el cert és que el text de la norma és més formal que real, atès que actualment el que es pròpiament l'entorn de "Can Bonet" està escassament enjardinat sense perjudici del caràcter que li atorga el seu immediat entorn natural.

Per l'exposa't, el compliment del sentit de la norma urbanística ha de venir de preveure un enjardinament adequat i compatible amb les característiques de l'entorn aprofitant la gestió urbanística que resultarà de l'execució del planejament.

En aquest sentit la conservació i millora del paisatge llunyà s'aconsegueix impedint la tala de pins en les parcel·les B i C, aconseguint amb l'alçada definida que les edificacions quedin ocultes per la massa arbrada.

El tractament dels talussos els suavitza, inclou pins i quedarà totalment tapissat.

Els jardins existents sense vegetació s'ordenen , amplien i es doten de vegetació noble d'acord amb el sentit de la clau 8a).

Finalment cal dir que la present proposta consolida paisatgísticament i ordena l'entorn de "Can Bonet".

Sector Nord

Tractament del talús en la clau 8a).

Es descomposarà en dues parts sensiblement iguals creant una franja horitzontal de 2 metres d'amplada plantada amb pins pinyoners, un cada 6 metres.

La resta de la plataforma i les bandes inclinades dels talussos es protegiran amb malla i es projectarà sobre ella una hidrosembra especial per consolidació de talussos.

Sector Llevant

L'antiga plataforma dura que contenia la piscina es conserva. S'eliminen les construccions auxiliars innecessàries a est i sud.

Es conforma i regularitza l'espai formant una esquadra amb castanyers d'índies, arbre que per les seves característiques de ràpid creixement i fulla caduca permet recollir durant l'hivern el sol de llevant. Al centre s'hi ubicarà una font. El talús (1x1) del cul de sac del nou vial es consolida amb pedres de 3 a 6 tones plantant entre elles exclusivament espígol. Aquesta plataforma augmenta la seva superfície amb l'explanació incorporada a la banda sud (antigues pistes) que quedarà tapissada amb gespa.

Sector Sud

S'utilitzarà per accessos, subministres i aparcaments de visitants. Es protegirà el límit del 6b proposat amb "truhanillas".

Sector Ponent

Per la banda oest, atesa la seva connexió amb el terme municipal, es produeix l'accés principal a "Can Bonet". Es pretén conservar l'espai lliure actual només ordenant-lo.

S'elimina el domini de vistes sobre el poliesportiu amb la creació del nou vial.

1.5.3.2. Justificació de la compatibilitat de la solució arquitectònica , ús i programa funcional proposat amb les edificacions existents.

L'ús geriàtric com a programa funcional s'adequa expressament a la funcionalitat de les edificacions existents que es redimensionaran precisament per buscar aquesta compatibilitat.

1.5.3.3. Justificació de la compatibilitat entre la parcel·lació per damunt dels 3.000 m2 amb parcel·les mínimes de 2500 m2 respecte a les condicions de parcel·lació i característiques originals de la finca.

L'esmenta't aspecte queda suficientment justificat i motivat en el punt 1.5.1. de la memòria i plànol núm.3.

Tal i com s'ha fet esment, a l'actua'l qualificació 8a) de superfície 8.304,10 m2 susceptible de ser parcel·lada, hi correspon tres parcel·lacions per sobre els 2.500 m2 de sòl amb un sostre possible total de 1.500 m2 de sostre. Per contra, la proposta de l'equip redactor limita la parcel·lació a dues parcel·lacions de 3.074,42 m2 amb 500 m2 de sostre edificable per parcel·la.

1.5.3.4. Justificació que les obres d'ampliació dels edificis existents s'ajusten al que disposa la normativa sobre condicions d'edificabilitat.

La determinació queda acreditada en el punt 1.5.1. d'aquesta memòria i plànol núm. 5.

1.5.3.5.- Justificació de les normes urbanístiques referents als paràmetres d'ocupació, alçada i retranquetjos.

La proposta de l'equip redactor pel que fa a l'ubicació de les noves edificacions en la parcel·lació proposada respecten les condicions establertes a l'article 347.2 de les NNUU com es dedueix del plànol núm. 8 corresponent a les noves edificacions en 8a).

1.6..- Quadre resum de superfícies.

7b EN LA PROPIEDAD SRES MAYMO.: 7b; TOTAL PROPIEDAD SRES MAYMO.: TOTAL; FUERA DE LA PROPIEDAD SRES. MAYMO:F

 

CUADRO DE SUPERFICIE

 

6b

8a

26

7b

5

9

TOTAL

7bF

7b

PGM BARCELONA

3.549,85 M2

11.585,17 M2

24.279,64 M2

320,00 M2

.

.

39.734,66 M2

3.525,63 M2

3.845,63 M2

MODIFICACIÓ

                 

PUNTUAL

5.308,11 M2

10.290,23 M2

21.231,68 M2

.

1.132,66 M2

775,67 M2

.

4.521,94 M2

4.521,94 M2

DIFERENCIAS

+1.758,26 M2

-1.294,94 M2

-3047,96 M2

-320.00 M2

+1132,66 M2

+775,67 M2

.

+996,31 M2

+676,31 M2

PROPIEDAD PRIVADA: PP; TOTAL PROPIEDAD ACTUAL SRES. MAYMO: TPM

CESIONES

PP

TPM

 

6B

26

7b

5

9

8a

   
 

5.308,11 M2

21.231,68 M2

+996,31 M2

1.132,66 M2

775,67 M2

10.290,23 M2

39.734,66 M2

TOTAL FINCA (100%)

39.734,66 M2

TOTAL CESIONES (25,90%)

10.290,23 M2

TOTAL 8a PRIVADO (74,10%)

29.444,43 M2

FINCA APORTADA :

39.734,66 M2

FINCAS RESIÑTAMTES DE

 

LA MODIFICACION PROPUESTA:

 

SUELO PRIVADO: (25,90%)

10.290,23 M2 (8a)

SUELO PUBLICO: (74.10%)

5.308,11 M2 (6b)

 

996,31 M2 (7b)

 

1.132,66 M2 (5)

 

775,67 M2 (9)

 

21.231,68 M2 (26)

CUADRO DE SUPERFICIES Masia " Can Bonet "

DENOMINACION

EXISTENTES

PROPUESTAS

 

PLANTA BAJA

521,18 m2

521.18 m2

 

PLANTA PRIMERA

588,93 m2

571,03 m2

 

PLANTA SEGUNDA

394,36 m2

571,03 m2

 

PLANTA BAJO CUBIERTA

177,66 m2

177,66 m2

 

TOTAL EDIFICIO PRINCIPAL

1.682,13 m2

1.840,90 m2

Incremento 9,44% <10%

AUXILIAR . A -

61,87 m2

61,87 m2

 

AUXILIAR . B -

39,20 m2

.

 

TOTAL AUXILIARES

101,07 m2

61,87 m2

 

TOTAL

1783,20 m2

1907,77 m2

Incremento 9,44% <10%

Sant Climent de Llobregat, 21 de desembre de 2005

Tomasa Jiménez Frías

Alcaldessa

PG-142774 (06.018.064)

 

Amunt