Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 30/03/2007

  • Número del document IUE/0105/2007

  • Número de control 07080020

  • Organisme emissor Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

Dades del DOGC
  • Número 4872

  • Data 30/04/2007

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 15211

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE IUE/105/2007, de 30 de març, per la qual es revoca l'autorització al centre European University per impartir diversos estudis.


Mitjançant la Resolució de 5 d'abril de 1993 (DOGC núm. 1737, de 26.4.1993) es va autoritzar el centre European University per impartir diversos estudis, entre ells els conduents a l'obtenció dels títols de bachelor of business administration i master of business administration, d'acord amb el que disposa l'article 19 del Reial decret 557/1991, de 12 d'abril, sobre creació i reconeixement d'universitats i centres universitaris.

Aquesta autorització facultava el centre European University per impartir ensenyaments conduents a l'obtenció de títols de nivell universitari no homologables als títols universitaris oficials del sistema educatiu de l'Estat espanyol, d'acord amb un conveni amb la institució universitària suïssa European University de Montreux.

Atès que s'ha constatat que els estudis esmentats no tenen reconeixement oficial a la Confederació Helvètica i, per tant, incompleixen el Reial decret 557/1991, de 12 d'abril, de creació i reconeixement d'universitats i centres estrangers, amb el tràmit d'audiència previ, d'acord amb l'article 113.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, i a proposta del director general d'Universitats,

Ordeno:

Article 1

Revocar l'autorització atorgada al centre European University per impartir els estudis conduents a l'obtenció dels títols de bachelor of business administration i master of business administration.

Article 2

El Centre tindrà l'obligació de custodiar els expedients acadèmics dels alumnes que han finalitzat els estudis objecte d'aquesta Ordre per un període de cinc anys, transcorregut el qual es retornaran a les persones interessades.

Article 3

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Barcelona, 30 de març de 2007

Josep Huguet i Biosca

Conseller d'Innovació, Universitats i Empresa

(07.080.020)

 

Amunt