Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Reial decret

  • Data del document 24/09/2007

  • Número del document 1266/2007

  • Número de control 07264106

  • Organisme emissor Cap de l'Estat

Dades del DOGC
  • Número 4974

  • Data 25/09/2007

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 31325

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

REIAL DECRET 1266/2007, de 24 de setembre, de traspàs de funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d'utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5010, pàg. 47036, de 16.11.2007).


NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

 

La Constitució espanyola a l'article 149.1.1 estableix la competència exclusiva de l'Estat per a la regulació de les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l'exercici dels drets i en el compliment dels deures constitucionals; i a l'article 149.1.14 la competència exclusiva de l'Estat sobre la hisenda general.

L'Estatut d'autonomia de Catalunya, reformat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, estableix a l'article 118.1.b) que correspon a la Generalitat, respectant les condicions bàsiques establertes per l'Estat per tal de garantir la igualtat en l'exercici del dret i la reserva de llei orgànica, la competència exclusiva sobre el règim jurídic de les associacions que desenvolupin majoritàriament les seves funcions a Catalunya. Aquesta competència inclou en tot cas la determinació i el règim d'aplicació dels beneficis fiscals de les associacions establerts a la normativa tributària, així com la declaració d'utilitat pública, el contingut i els requisits per a la seva obtenció. I a l'article 118.2.b) estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre el règim jurídic de les fundacions que desenvolupin majoritàriament les seves funcions a Catalunya. Aquesta competència inclou en tot cas la determinació i el règim d'aplicació dels beneficis fiscals de les fundacions establerts en la normativa tributària.

Sobre les bases d'aquestes previsions constitucionals i estatutàries cal realitzar el traspàs de funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d'utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions.

El Reial decret 1666/1980, de 31 de juliol, determina les normes i el procediment a què s'han d'ajustar els traspassos de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya.

D'acord amb el que disposa el Reial decret esmentat, que també regula el funcionament de la Comissió Mixta de Transferències prevista a la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aquesta Comissió va adoptar, a la reunió de 13 de setembre de 2007, el corresponent acord, la virtualitat pràctica del qual exigeix que el Govern l'aprovi mitjançant un Reial decret.

En compliment del que disposa la disposició transitòria segona de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, a proposta de la ministra d'Administracions Públiques, i prèvia deliberació del Consell de Ministres a la reunió de 21 de setembre de 2007,

Disposo:

Article 1

S'aprova l'Acord de la Comissió Mixta prevista a la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, sobre traspàs de funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d'utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions, adoptat en el Ple de la Comissió esmentada en la reunió de 13 de setembre de 2007, i que es transcriu com a annex a aquest Reial decret.

Article 2

Conseqüentment, queden traspassades a la Generalitat de Catalunya les funcions en els termes que resulten del mateix Acord.

Article 3

El traspàs a què fa referència aquest Reial decret tindrà efectivitat a partir del dia assenyalat a l'Acord de la Comissió Mixta esmentada.

Disposició final única

Entrada en vigor

Aquest Reial decret es publicarà simultàniament en el Butlletí Oficial de l'Estat i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i serà vigent el mateix dia de la publicació.

Madrid, 24 de setembre de 2007

Juan Carlos R.

Elena Salgado Mendez

Ministra d'Administracions Públiques

Annex

Pilar Andrés Vitoria i Jaume Vilalta i Vilella, secretaris de la Comissió Mixta prevista a la disposició transitòria segona de la Llei orgànica de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

Certifiquen

Que en la sessió de la Comissió Mixta de Transferències de 13 de setembre de 2007, es va adoptar un Acord pel qual es traspassen a la Generalitat de Catalunya les funcions en matèria de declaració d'utilitat pública de les associacions i d'aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions en els termes que a continuació s'expressen:

A) Referència a normes constitucionals, estatutàries i legals en què s'empara el traspàs.

La Constitució Espanyola, a l'article 149.1.1 estableix la competència exclusiva de l'Estat per a la regulació de les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l'exercici dels drets i en el compliment dels deures constitucionals i a l'article 149.1.14 la competència exclusiva de l'Estat sobre la Hisenda General.

L'Estatut d'autonomia de Catalunya, reformat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, estableix a l'article 118.1.b) que correspon a la Generalitat, respectant les condicions bàsiques establertes per l'Estat per tal de garantir la igualtat en l'exercici del dret i la reserva de llei orgànica, la competència exclusiva sobre el règim jurídic de les associacions que desenvolupin majoritàriament les seves funcions a Catalunya. Aquesta competència inclou en tot cas la determinació i el règim d'aplicació dels beneficis fiscals de les associacions establerts a la normativa tributària, així com la declaració d'utilitat pública, el contingut i els requisits per a la seva obtenció. I a l'article 118.2.b) estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre el règim jurídic de les fundacions que desenvolupin majoritàriament les seves funcions a Catalunya. Aquesta competència inclou en tot cas la determinació i el règim d'aplicació dels beneficis fiscals de les fundacions establerts en la normativa tributària.

Finalment la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i el Reial decret 1666/1980, de 31 de juliol, estableixen les normes i les condicions a què s'han d'ajustar els traspassos de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya.

Sobre les bases d'aquestes previsions constitucionals, estatutàries i legals, cal fer el traspàs de les funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d'utilitat pública d'associacions i d'aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions.

B) Funcions de l'Administració de l'Estat que es traspassen a la Generalitat de Catalunya.

Es traspassen a la Generalitat de Catalunya les funcions següents que, en matèria de declaració d'utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions, desenvolupa l'Administració General de l'Estat.

1. Declaració d'utilitat pública de les associacions, federacions i confederacions que desenvolupin majoritàriament les seves funcions a Catalunya, estiguin inscrites en un registre de titularitat de la Generalitat de Catalunya i tinguin seu en el territori de Catalunya.

2. Revocació de la declaració d'utilitat pública referida al punt anterior.

3. Verificació i sanció del rendiment de comptes de les entitats declarades d'utilitat pública que reuneixin els requisits establerts en el punt 1.

La Generalitat de Catalunya exercirà aquestes funcions d'acord amb els procediments que ella mateixa estableixi que inclouran, en tot cas, l'informe preceptiu del Ministeri d'Economia i Hisenda, previst a l'article 35 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, i a l'article 3 del Reial decret 1740/2003, de 19 de desembre. La declaració d'utilitat pública de les associacions, federacions i confederacions tindrà efectes equivalents des del punt de vista registral, de foment i fiscals als de l'Administració General de l'Estat en l'exercici d'aquestes funcions, sempre que l'informe preceptiu del Ministeri d'Economia i Hisenda sigui favorable.

C) Documentació i expedients de les funcions que es traspassen.

El lliurament de la documentació i dels expedients de les funcions traspassades es farà en el termini d'un mes des de la publicació del Reial decret pel qual s'aprovi aquest Acord.

D) Data d'efectivitat del traspàs.

El traspàs de funcions objecte d'aquest acord té efectivitat a partir de l'1 de novembre de 2007.

I perquè així consti, expedim aquest certificat.

Madrid, 13 de setembre de 2007

Pilar Andrés Vitoria

Jaume Vilalta i Vilella

Secretaris de la Comissió Mixta

(07.264.106)

 

Amunt