Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 02/07/1981

 • Número del document 189/1981

 • Número de control 2929-81

 • Organisme emissor Departament Adjunt a la Presidència

Dades del DOGC
 • Número 146

 • Data 29/07/1981

 • Pàgina 812

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 189/1981, de 2 de juliol, establint les normes de Protocol i Cerimonial en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya.


                            
 La instauració de la Generalitat de  Catalunya i la
 promulgació i implantació del nostre Estatut d'Autonomia han
 creat unes noves estructures i han donat lloc a l'aparició
 de noves autoritats, càrrecs i dignitats que obliguen a
 establir  tota  una  sistematització  de  precedències,
 tractaments i relacions que eviti les dificultats que poden
 suscitar-se per manca d'una regulació adequada.       
                               
 La història de les nostres Corporacions oficials és plena
 de precedents en aquesta matèria, des de les Ordinacions de
 Pere el Cerimoniós i àdhuc d'abans fins a les que regulaven
 llurs solemnitats en els temps immediatament anteriors al
 1714. Ara, dins les circumstàncies actuals i amb accent dels
 nostres dies, cal que sigui establerta una nova ordinació en
 aquestes matèries i per això, mentre el Parlament no legisli
 sobre aquesta matèria, a proposta del Conseller Adjunt a la
 Presidència i d'acord amb el Consell Executiu,       
                               
 Decreto:                          
                               
 Article 1. El present Decret regula amb caràcter general i
 en l'àmbit propi de  la  Generalitat de Catalunya, la
 classificació del seus actes oficials, la  presidència
 d'aquests, l'ordenació dels assistents i el tractament  de
 les seves autoritats.                    
                               
 Article 2. Són principis generals sobre precedència i
 ordenació d'Autoritats i Coporacions els següents:     
 a) La presidència en tots els actes serà unipersonal.   
 b) En un acte oficial, la precedència, que tan sols implica
 mera ordenació, ve determinada pel càrrec que  ostenti
 l'Autoritat que hi assisteix, i en cap cas l'ordre de
 relació vindrà determinat per les persones.         
 c) La persona que substitueixi legalment una Autoritat
 tindrà, respecte  a les altres Autoritats o als seus
 substituts, la mateixa precedència que la reconeguda al
 titular. En el supòsit  que aquesta substitució fos en
 virtut d'instruccions particulars de l'Autoritat que delega,
 la persona delegada o substituent tindrà la precedència
 immediatament inferior a la que es reconeix al titular a
 l'article 6è del present Decret.              
 d) La representació només confereix precedència en l'àmbit
 de la competència de l'Autoritat representada.       
 e) La precedència del Parlament, Departaments, Organismes i
 Corporacions, mentre actuïn com a tals, tindrà caràcter
 col·lectiu i no s'entendrà referida als seus membres  en
 particular.                         
                               
 Article 3. Als efectes d'aquest Decret, els actes oficials
 que tinguin lloc a Catalunya es classificaran en :     
 a) Actes oficials de caràcter general.           
 b) Actes oficials de caràcter especial.          
                               
 Article 4. 1. Actes oficials de  caràcter general són
 aquells que, organitzats per les Autoritats competents,
 tenen lloc amb motiu de festivitats, commemoracions o
 esdeveniments.                       
 2. Són actes oficials de caràcter especial els organitzats
 per  determinades  Autoritats  perquè afecten de forma
 específica llurs respectius serveis o funcions.       
 3. Els actes no compresos en aquest article no tindran
 consideració  d'oficials  ni  els seran aplicables les
 previsions d'aquest Decret.                 
                               
 Article 5. La presidència dels actes oficials de caràcter
 general correspondrà, qualsevol que sigui el lloc on es
 celebri, per llur ordre, a les següents Autoritats:     
 -President de la Generalitat.               
 -President del Parlament.                 
 -Consellers, d'acord amb l'ordre establert en l'annex.   
 -Presidents de les Corporacions  Locals de Catalunya,
 començant per les de categoria territorial major i seguint
 per les de categoria territorial més restringida. Dins la
 mateixa categoria, seran ordenats d'acord amb el nombre
 d'habitants que  correspongui  a  les Corporacions que
 presideixin.                        
                               
 Article 6. 1. L'ordenació  de  les  autoritats  de  la
 Generalitat de Catalunya en els actes oficials de caràcter
 general és la següent:                   
 -President de la Generalitat.               
 -President del Parlament.                 
 -Consellers, d'acord amb l'ordre establert a l'annex.   
 -President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 -President del Consell Consultiu de la Generalitat.    
 -Ex-Presidents de la Generalitat, d'acord amb la data de
 llur cessacio, començant per la més reculada.        
 -Mesa del Parlament.                    
 -Ex-Consellers, d'acord amb la data de llur cessació i, en
 cas d'igualtat, d'acord amb l'annex.            
 -Síndic de Greuges.                    
 -Síndic President de la Sindicatura de Comptes.      
 -Diputats al Congrés, Senadors, Diputats al Parlament.   
 -Membres del Consell Consultiu.              
 -Membres de  les  Corporacions, per ordre de l'àmbit
 territorial d'aquestes, encapçalats per llur President.   
 -President de la Comissió Jurídica Assessora.       
 -Alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat, d'acord
 amb l'estructuració orgànica del Departament, començant pel
 Secretari General de la Presidència i seguint pel Secretari
 del Consell Executiu, els Secretaris Generals Tècnics,
 l'Oficial Major del Parlament, els Directors Generals,
 Subdirectors Generals, Caps de Gabinet, de Serveis, de
 Secció i de Negociat.                    
 2. Si hi assisteixen Autoritats de Corporacions Locals,
 serà l'autoritat organitzadora de l'acte qui fixarà la
 prelació que pel seu caràcter els correspon. En cas  de
 dubte, ho resoldrà el Cap del Servei de Relacions Públiques
 i Protocol de la Generalitat de Catalunya.         
 3. L'Alcalde de la ciutat de Barcelona, sens perjudici de
 la consideració especial que li atribueix l'article 13, en
 l'ordenació que s'estableix en el present article, i en
 actes celebrats a la ciutat de Barcelona, es situarà
 immediatament després dels Presidents de la Generalitat i
 del Parlament, i eventualment del Conseller que porti la
 representació del  President  de la Generalitat o del
 Conseller que tingui especial competència en l'acte que se
 celebri. Els altres Consellers seguiran a continuació.   
 4. Quan als  actes  oficials assisteixin Diputats del
 Parlament de Catalunya i representants de les Corporacions
 Locals de Catalunya, serà l'autoritat organitzadora de
 l'acte qui determinarà la seva prelació dins cada categoria.
 En cas de dubte, ho resoldrà el Cap del Servei de Relacions
 Públiques i Protocol de la Generalitat de Catalunya.    
 5. Els Caps de Serveis Territorials, en actes celebrats
 dins llur territori i llur competència, ocuparan un lloc
 immediatament al darrera del Secretari General Tècnic. En
 tot altre cas precediran immediatament els altres caps de
 serveis.                          
                               
 Article 7. 1. L'ordenació de les Corporacions als actes
 oficials de caràcter general és la següent:         
 -Consell Executiu.                     
 -Parlament.                        
 -Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.        
 -Consell Consultiu.                    
 -Departaments del Consell Executiu, d'acord amb l'ordre
 establert en l'annex.                    
 -Sindicatura de Comptes.                  
 -Comissió Jurídica Assessora.               
 2. L'ordenació de les C orporacions Locals i d'altres de
 dret públic de Catalunya es farà d'acord amb les previsions
 de l'article 6.2.                      
                               
 Article 8. Quan als actes oficials de caràcter general
 assisteixin els Cònsols o el Cos Consolar resident  en
 l'àmbit territorial de la Generalitat de Catalunya, serà
 l'autoritat organitzadora de l'acte qui fixarà la seva
 precedència i ordenació. En cas de dubte ho resoldrà el Cap
 del Servei de Relacions Públiques i  Protocol  de la
 Generalitat de Catalunya.                  
                               
 Article 9. La presidència dels actes oficials de caràcter
 especial, qualsevol que sigui el lloc on es celebrin,
 correspondrà, amb l'excepció de quan hi  assisteixi el
 President de la Generalitat, el President del Parlament o
 els Consellers, a l'Autoritat organitzadora de l'acte, la
 qual disposarà, a la vegada, la precedència i ordenació de
 les altres que hi haguessin estat expressament convidades,
 d'acord amb les previsions d'aquest Decret.         
                               
 Article 10. Quan siguin convidades als actes oficials
 Autoritats i Corporacions conjuntament, cadascuna de les
 Corporacions es situarà a continuació de l'Autoritat de la
 qual depengui, i segons l'ordre establert, amb la salvetat
 que s'acordi la precedència de totes les Autoritats i, en
 aquest cas, les Corporacions es situaran a continuació de
 l'última Autoritat i en el mateix ordre.          
                               
 Article 11. En els actes oficials en els quals no sigui
 procedent l'ordenació correlativa, la distribució dels llocs
 es farà respectant les precedències indicades en aquest
 Decret, però alternant a la dreta i a l'esquerra de la
 Presidència.                        
                               
 Article 12. Si als actes oficials assisteixen, juntament
 amb les autoritats, representants de les Esglésies, la
 prelació es determinarà d'acord amb els costums o tradicions
 del lloc, i en cas de dubte serà el Cap del Servei de
 Relacions Públiques  i  Protocol de la Generalitat de
 Catalunya qui ho resoldrà.                 
                               
 Article 13.- En els actes celebrats a la Casa de la Ciutat
 de Barcelona, la presidència correspondrà a l'Alcalde; però,
 si hi assisteixen Autoritats de rang superior (Presidents de
 la Generalitat i el Parlament i Consellers), aquestes
 ocuparan un lloc preeminent especial per a elles.      
                               
 Article 14.- Pel que fa als actes organitzats per un
 municipi, l'Alcalde presidirà els oficials que ell mateix
 convoqui, excepte quan hi assisteixin el President de la
 Generalitat,  el  President  del  Parlament o un o més
 Consellers.                         
                               
 Article 15. En un acte oficial al qual concorrin Autoritats
 de l'Estat, civils o militars, i Autoritats de Catalunya, la
 prelació serà determinada per les normes i disposicions de
 l'Estat i per les contingudes en aquest Decret. La prelació
 relativa entre unes i altres Autoritats haurà d'ésser
 objecte d'un acord entre Govern de l'Estat i el Consell
 Executiu de la Generalitat.                 
                               
 Article 16. Qualsevol personalitat o Corporació no prevista
 en les presents normes que assisteixi a un acte oficial
 tindrà la precedència i  ordenació  que  li atribuirà
 l'Autoritat que l'organitzi. En cas de dubte, ho resoldrà el
 Cap del Servei de Relacions Públiques i Protocol de la
 Generalitat de Catalunya.                  
                               
 Article 17. Quan el President de la  Generalitat, el
 President del Parlament o un Conseller visitin un territori
 o localitat amb caràcter oficial, seran rebuts a l'entrada
 del territori o del terme per una representació de la
 corporació objecte de la visita i escortats degudament a la
 seu d'aquesta.                       
                               
 Article 18. El tractament dels Presidents de la Generalitat
 i del Parlament és el de Molt Honorable Senyor.       
 -Els dels Consellers, Honorable Senyor.          
 -El del President del Tribunal Superior de Justícia,
 Excel·lentíssim Senyor.                   
 -El del President del Consell Consultiu, Honorable Senyor. 
 -El del Síndic de Greuges i del Síndic President de la
 Sindicatura de Comptes, Il·lustre Senyor.          
 -El dels Diputats, Senadors i  membres  del Consell
 Consultiu, Il·lustre Senyor.                
 -El de l'Alcalde de Barcelona, Excel·lentíssim Senyor.   
 -Els dels altres Alcaldes, Il·lustríssim Senyor.      
 -El del  President  de  la  Diputació de Barcelona,
 Excel·lentíssim Senyor.                   
 El dels altres Presidents de Diputació, Il·lustríssim
 Senyor.                           
 -El dels Presidents dels altres organismes territorials
 elegits per sufragi, Il·lustres Senyors,  llevat dels que
 tinguin  Barcelona  per  capital,  que  tindran  el
 d'Excel·lentíssim Senyor.                  
 -El dels Rectors d'Universitat, Excel·lentíssim i Magnífic
 Senyor.                           
 -El dels ex-Presidents de la Generalitat i del Parlament,
 el dels ex-Consellers i el dels ex-Presidents d'organismes
 territorials elegits per sufragi seran els mateixos que
 tenien quan estaven en exercici.              
                               
 Disposicions finals                    
 Primera.- La Presidència de la Generalitat podrà dictar les
 normes necessàries  per  a  l'execució, desplegament i
 aplicació d'aquest Decret.                 
                               
 Segona.- Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva
 publicació al Diari Oficial de la Generalitat.       
                               
 Barcelona, 2 de juliol de 1981               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat                 
 de Catalunya                        
                               
 Miquel Coll i Alentorn                   
 Conseller Adjunt a la Presidència              
                               
 Annex                            
                               
 Conseller i Departament Adjunt a la Presidència.      
 Conseller i Departament de Governació.           
 Conseller i Departament d'Economia i Finances.       
 Conseller i Departament d'Ensenyament.           
 Conseller  i  Departament  de  Cultura  i  Mitjans de
 Comunicació.                        
 Conseller i Departament de Sanitat i Seguretat Social.   
 Conseller i Departament de Política Territorial i Obres
 Públiques.                         
 Conseller i Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.  
 Conseller i Departameent de Treball.            
 Conseleler i Departament de Justícia.            
 Conseller i Departament d'Indústria i Energia.       
 Conseller i Departament de Comerç i Turisme.        
                               
Amunt