Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció

ORDRE MAB/394/2003, de 18 de setembre, per la qual es regula el contingut, l'aprovació, la revisió i el seguiment dels plans tècnics de gestió i millora forestal i dels plans simples de gestió forestal.


Amb la darrera modificació de la Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal, mitjançant la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures i fiscals i administratives, es creen els plans simples de gestió forestal com a nous instruments per a l'ordenació dels terrenys forestals amb una superfície inferior a 25 hectàrees. Les normes per a la redacció, aprovació, revisió i seguiment d'aquests instruments s'han d'aprovar per ordre del conseller de Medi Ambient.

Aquest fet ha posat de manifest la necessitat de donar coherència al conjunt de l'actuació en matèria forestal, establint la regulació dels nous plans i l'adaptació de les instruccions generals per a la redacció, aprovació i revisió dels plans tècnics de gestió i millora forestal, continguda a l'Ordre de 28 de setembre de 1998, fent extensiva a tots els terrenys forestals, tant de titularitat pública com privada, les disposicions de la present Ordre.

Per aquest motiu, a proposta del Centre de la Propietat Forestal i de la Direcció General de Boscos i Biodiversitat,

Ordeno:

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Finalitat i objectius

Els plans tècnics de gestió i millora forestal i els plans simples de gestió forestal tenen per finalitat facilitar la gestió de finques forestals i millorar-ne la rendibilitat d'acord amb els objectius següents:

a) Estendre el principi d'ordenació i de planificació dels boscos mitjançant instruments que garanteixin la gestió forestal sostenible.

b) Integrar i fer compatibles els elements de plurifuncionalitat dels terrenys forestals en els seus vessants productiu, social i mediambiental.

c) Facilitar la participació dels titulars de terrenys forestals en el marc de la política forestal de Catalunya a través d'eines que els permetin implicar-se en la gestió dels seus boscos.

Article 2

Àmbit d'aplicació

Les disposicions de la present Ordre són d'aplicació a tots els terrenys forestals, tant de titularitat pública com de titularitat privada.

Article 3

Instruments d'ordenació forestal

3.1  La planificació de la gestió dels terrenys forestals es fa mitjançant els instruments d'ordenació forestal següents, tenint en compte les dimensions de la superfície a ordenar i la seva viabilitat tècnica i econòmica:

a) Plans tècnics de gestió i millora forestal (en endavant PTGMF), d'aplicació a les finques forestals amb una superfície a ordenar igual o superior a 25 hectàrees.

b) Plans simples de gestió forestal (en endavant PSGF), d'aplicació a les finques forestals amb una superfície a ordenar inferior a 25 hectàrees.

3.2  Els plans simples de gestió forestal poden ser redactats, revisats i signats pel propietari o per un facultatiu forestal.

3.3  Els plans tècnics de gestió i millora forestal han de ser redactats i revisats per un facultatiu forestal i signats per aquest i pel propietari.

3.4  Els titulars de finques forestals de superfície inferior a 25 hectàrees poden fer la seva ordenació mitjançant PSGF si la suma d'aquestes no assoleix les 25 hectàrees, superfície a partir de la qual haurà de redactar un PTGMF que agrupi totes les finques.

3.5  El que preveu l'apartat anterior no serà d'aplicació en aquells casos que, per ubicació geogràfica de les finques o per motius de viabilitat tecnicoeconòmica justificats i valorats per l'òrgan competent d'acord amb l'article 12, sigui recomanable l'ordenació mitjançant un PSGF.

Article 4

Vigència

4.1  La vigència dels PTGMF és de 10 a 30 anys i la dels PSGF, de 10 a 15 anys.

4.2  A sol·licitud dels interessats, els plans poden ser revisats a partir del 5è any de vigència. No obstant això, poden ser revisats abans d'aquest termini per causes excepcionals, valorades per l'òrgan competent per aprovar l'instrument d'ordenació forestal d'acord amb l'article 12.

4.3  Els plans podran ser prorrogats prèvia revisió del seu contingut. L'aprovació de la pròrroga es regirà pel mateix procediment establert per a l'aprovació inicial.

Article 5

Finques que disposen d'instruments de col·laboració

5.1  Els propietaris de finques forestals que tenen subscrit un conveni o un consorci amb l'administració forestal poden sol·licitar l'aprovació d'un PTGMF o d'un PSGF i la cancel·lació de l'instrument de col·laboració.

5.2  Per a la cancel·lació d'aquests instruments de col·laboració és necessari l'informe del Servei de Gestió Forestal.

5.3  Correspon a la Direcció General de Boscos i Biodiversitat resoldre la cancel·lació dels instruments de col·laboració subscrits amb propietaris de finques forestals.

Capítol 2

Els plans tècnics de gestió i millora forestal

Article 6

Estructura

L'estructura dels PTGMF és la següent:

a) Situació legal i administrativa.

b) Descripció de les finques i anàlisi de mercats.

c) Aprofitaments dels darrers anys.

d) Infraestructures de prevenció i lluita contra incendis.

e) Definició d'objectius.

f) Parcel·lació.

g) Característiques de la planificació.

h) Programa d'aprofitament i millores.

i) Resum econòmic.

j) Fitxa descriptiva de les unitats d'actuació.

k) Cartografia.

l) Annexos.

Article 7

Contingut

El contingut mínim dels PTGMF, d'acord amb l'estructura prevista a l'article anterior, està establert a l'annex 1 de la present Ordre.

Capítol 3

Els plans simples de gestió forestal

Article 8

Estructura

L'estructura dels PSGF és la següent:

a) Situació legal i administrativa.

b) Descripció de la finca.

c) Infraestructures de prevenció i lluita contra incendis a la finca.

d) Definició d'objectius.

e) Característiques generals de la planificació.

f) Parcel·lació.

g) Programa d'aprofitament i millores.

h) Anàlisi econòmica.

i) Fitxa descriptiva de les unitats d'actuació.

j) Cartografia.

k) Annexos.

Article 9

Contingut

El contingut mínim dels PSGF, d'acord amb l'estructura prevista a l'article anterior, està establert a l'annex 2 de la present Ordre.

Capítol 4

Règim jurídic

Article 10

Sol·licituds

10.1  Les sol·licituds per a l'aprovació, modificació o revisió dels instruments d'ordenació objecte d'aquesta Ordre s'han de formalitzar en un imprès normalitzat facilitat pel Departament de Medi Ambient.

10.2  Les sol·licituds s'han de presentar al Departament de Medi Ambient, al Centre de la Propietat Forestal o als registres i oficines d'acord amb el que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i han de ser signades per la propietat o el seu representant legal acreditat i, si escau, pels usufructuaris.

Article 11

Documentació

11.1  Les sol·licituds han d'anar acompanyades, juntament amb l'instrument d'ordenació corresponent, de la documentació següent:

a) Si el titular és una persona física:

1. Còpia confrontada del DNI (en cas de copropietat dels terrenys, còpia dels DNI de tots els copropietaris).

2. Còpia confrontada del DNI dels usufructuaris.

3. Còpia confrontada de la documentació acreditativa de la titularitat de la finca o finques objecte de planificació (escriptura pública registrada o certificat de domini i càrregues del Registre de la Propietat).

4. Cèdula cadastral i plànol cadastral.

5. En cas d'extinció o constitució d'un usdefruit, còpia confrontada de la documentació que ho acrediti (escriptura pública registrada o certificat del Registre corresponent).

b) Si el titular és una persona jurídica:

1. Còpia confrontada del DNI del representant.

2. Còpia confrontada del CIF de l'entitat.

3. Còpia confrontada de la documentació acreditativa de la capacitat del representant.

4. Còpia confrontada de la documentació justificativa de la personalitat jurídica del titular.

5. Còpia confrontada de la documentació acreditativa de titularitat la finca o finques objecte de planificació (escriptura pública registrada o certificat de domini i càrregues del Registre de la Propietat).

6. Cèdula cadastral i plànol cadastral.

11.2  Per a l'aprovació dels PTGMF i del PSGF de finques de titularitat pública, la Direcció General de Boscos i Biodiversitat sol·licitarà un certificat del Ple de l'ajuntament en el que consti l'informe favorable de l'instrument d'ordenació forestal, o l'acord d'aprovació inicial.

11.3  S'han de presentar quatre exemplars de l'instrument d'ordenació per al qual se sol·licita l'aprovació. Es presentarà un exemplar addicional en cas que la finca estigui dins d'un espai natural d'interès especial gestionat per una altra administració. A més, si el sol·licitant ho considera oportú, pot presentar còpies en suport CD-ROM.

Article 12

Aprovació

12.1  Correspon a la Direcció General de Boscos i Biodiversitat aprovar els PTGMF i els PSGF relatius a terrenys de titularitat pública i al Centre de la Propietat Forestal aprovar els PTGMF i els PSGF relatius a terrenys de titularitat privada.

12.2  Les aprovacions de PTGMF i de PSGF s'han de comunicar a la Delegació Territorial del Departament de Medi Ambient, a l'ajuntament corresponent i, si escau, a l'òrgan gestor de l'espai d'interès natural.

12.3  Per a l'aprovació dels PTGMF i dels PSGF es tenen en compte els criteris següents:

a) Renovació de recursos.

b) Manteniment de la biodiversitat i del medi natural.

c) Viabilitat econòmica.

d) Adequació als plans de producció forestal.

12.4  Per a l'aprovació dels PTGMF i dels PSGF és necessari l'informe del Servei de Protecció de la Flora i Animals de Companyia i de l'òrgan rector dels espais d'especial protecció afectats.

12.5  El Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal o la Direcció General de Boscos i Biodiversitat poden incorporar condicionants tècnics d'execució a la resolució d'aprovació.

12.6  El termini màxim per resoldre i notificar les resolucions relatives a sol·licituds d'aprovació dels PTGMF i dels PSGF serà de sis mesos.

12.7  Transcorregut el termini previst a l'apartat anterior sense que s'hagi dictat resolució expressa, les sol·licituds s'entendran estimades per silenci administratiu.

12.8  La resolució dictada pel Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal o per la Direcció General de Boscos i Biodiversitat no exhaureix la via administrativa i es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller de Medi Ambient.

12.9  De l'aprovació i anul·lació dels PTGMF i dels PSGF se n'ha de donar trasllat al Registre de la Propietat en què estiguin inscrites les finques forestals objecte d'ordenació.

12.10  L'aprovació de l'instrument d'ordenació forestal no eximeix de l'obligació d'obtenir les autoritzacions i llicències que siguin exigibles en cada cas per la normativa vigent.

Article 13

Modificació, suspensió i anul·lació dels instruments d'ordenació

13.1  Les modificacions de titularitat, superfície o condició dels PTGMF i dels PSGF han d'ésser notificades a l'òrgan competent.

13.2  En cas de transmissió de la finca, el nou titular ha de comunicar, en el termini de tres mesos, la seva subrogació en la posició del titular anterior pel que fa als deures i obligacions que deriven de l'instrument d'ordenació aprovat.

Transcorregut aquest termini l'òrgan competent podrà acordar la suspensió de l'instrument d'ordenació forestal mentre no s'aporti la documentació acreditativa de l'assumpció de les obligacions prevista a l'apartat anterior.

13.3  Si l'instrument d'ordenació forestal es troba suspès per causa imputable a l'interessat, transcorregut el termini de tres mesos l'òrgan competent en podrà resoldre l'anul·lació.

13.4  Els aprofitaments no inclosos en els PTGMF i els PSGF motivats per causes de força major, accidents naturals, incendis forestals, malalties forestals i sinistres que impliquin mesures d'urgència, i també els aprofitaments motivats per l'aplicació de les noves tecnologies, els de caràcter experimental i els motivats per canvis sobtats en les orientacions dels mercats de productes forestals, es consideren extraordinaris i s'hauran de sol·licitar al Centre de la Propietat Forestal o a la Direcció General de Boscos i Biodiversitat en funció de la titularitat dels terrenys forestals afectats.

Article 14

Modificació de les actuacions programables

Durant els tres primers anys de vigència, no es poden sol·licitar modificacions de les actuacions programables dels PTGMF i dels PSGF, excepte en el supòsit d'ampliació de superfície ordenada i en els casos de l'article 13.4, que seran valorats per l'òrgan competent. A partir del tercer any es podran sol·licitar modificacions en la planificació sempre que no variïn els objectius dels plans. Aquestes seran valorades i, si escau, aprovades pel Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal o pel Director General de Boscos i Biodiversitat.

Capítol 5

Inici de les actuacions i seguiment

Article 15

Inici de les actuacions

15.1  L'inici de les actuacions incloses en els PTGMF i els PSGF no necessitaran autorització prèvia. No obstant això, cal comunicar per escrit o pels mitjans telemàtics que s'estableixin l'inici dels treballs amb una antelació mínima de deu dies. Aquest avís tindrà una vigència d'un any. Passat aquest termini sense haver executat totalment o parcialment l'actuació caldrà comunicar-ho de nou al Centre de la Propietat Forestal o a la Direcció General de Boscos i Biodiversitat en cas que es vulgui fer.

15.2  Els aprofitaments i els treballs silvícoles inclosos en els PTGMF i en els PSGF de finques de titularitat pública que gestiona directament el Departament de Medi Ambient s'inclouran al programa anual d'aprofitaments i millores, les previsions del qual serviran per elaborar l'oferta pública de productes forestals que aprova la Direcció General de Boscos i Biodiversitat.

Article 16

Seguiment

16.1  Correspon al Centre de la Propietat Forestal el seguiment de l'execució de les actuacions incloses en els PTGMF i els PSGF relatius a finques de titularitat privada.

16.2  Correspon a la Direcció General de Boscos i Biodiversitat el seguiment de les actuacions incloses en els PTGMF i en els PSGF de finques de titularitat pública. Aquestes facultats poden ser delegades en les entitats locals d'acord amb el que preveu la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.

Disposicions transitòries

Primera

Els expedients d'aprovació o modificació de PTGMF iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquesta Ordre s'han de tramitar i resoldre d'acord amb les disposicions vigents fins a aquest moment.

Segona

Les modificacions substancials dels instruments d'ordenació forestal aprovats abans de l'entrada en vigor de la present Ordre s'han d'ajustar al que preveu aquesta disposició.

Tercera

En el decurs dels tres primers anys de vigència dels PTGMF aprovats abans de l'entrada en vigor d'aquesta Ordre, únicament es podrà iniciar un expedient de modificació per les causes previstes a l'article 14.

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre de 28 de setembre de 1998, per la qual es fixen les instruccions generals per a la redacció, l'aprovació i la revisió dels plans tècnics de gestió i millora forestal (DOGC núm. 2741, de 9.10.1998).

Disposició final

Es faculta el director general de Boscos i Biodiversitat i el Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal per elaborar les directrius i instruccions necessàries per facilitar l'elaboració i seguiment dels PTGMF i dels PSGF per part dels titulars i professionals del sector, així com per incorporar aquells aspectes que permetin adaptar-los als requeriments necessaris per accedir als sistemes de certificació forestal que es puguin establir.

Barcelona, 18 de setembre de 2003

Ramon Espadaler i Parcerisas

Conseller de Medi Ambient

Annex 1

Contingut dels plans tècnics de gestió i millora forestals

a) Situació legal i administrativa.

1. Dades generals de les finques incloses en els PTGMF.

Descripció de les finques: superfície total i superfície objecte d'ordenació; descripció de les superfícies reals i cadastrals; superfície forestal i no forestal. La superfície forestal s'ha de diferenciar entre superfície arbrada i no arbrada.

La superfície ordenada ha de correspondre amb la superfície forestal i, si escau, amb les zones no forestals previstes per forestar. Si el PTGMF ordena superfícies incloses en espais naturals protegits, s'ha de fer constar el nom dels espais i la superfície ordenada afectada.

2. Descripció administrativa de les finques.

2.1  Situació legal i administrativa: nom, adreça, telèfon, NIF o CIF del propietari, de l'usufructuari i del representant legal, si escau.

2.2  Nom de la finca o finques, dades registrals, termes municipals i comarques, coordenades UTM, amb indicació de la superfície total ordenada, forestal i arbrada per a cada un dels municipis.

2.3  Situació de la finca en relació amb els espais naturals protegits i amb altres tipus de qualificacions especials (zones d'actuació urgent, etc.), amb indicació de la superfície afectada.

2.4  S'ha de fer constar si les finques estan afectades per alguna figura de concertació amb l'Administració, amb expressió de la finalitat, la superfície afectada, la seva vigència, l'Administració amb la qual es va subscriure i la data de subscripció.

2.5  Els titulars de finques forestals que hagin estat declarades d'utilitat pública o protectores han de fer constar la data de la declaració, la superfície i el número assignat en el Catàleg de Forests d'Utilitat Pública de Catalunya o en el Catàleg de Forests Protectores.

2.6  Els titulars de finques forestals que tinguin atorgades cessions de domini, cessions d'ús, ocupacions temporals, concessions, tinguin constituïdes servituds o qualsevol altre dret sobre els terrenys forestals, ho han de fer constar amb expressió de la data, la finalitat, la superfície afectada i el beneficiari.

b) Descripció de les finques i anàlisi de mercats.

1. Descripció del medi natural: altitud màxima i mínima, tipus de relleu predominant, tipus de roca mare, estat erosiu i dades climàtiques més significatives. També s'han de fer constar les espècies de flora (vegetació arbòria, arbustiva i herbàcia) i fauna principals i significatives amb indicació de les que tenen un règim de protecció especial.

2. Descripció d'infraestructures viàries. S'ha de descriure la longitud i densitat (m/ha) dels camins i pistes forestals que existeixen a les finques a ordenar.

3. S'han de fer constar sobre la cartografia de gestió les infraestructures viàries existents i les planificades de nova construcció.

4. Anàlisi de mercats: localització dels mercats de productes forestals més propers, amb indicació de la distància a la finca en quilòmetres.

c) Aprofitaments dels darrers anys.

Per definir l'estat actual de la finca i planificar els treballs a fer en el futur s'ha d'incloure un resum de la gestió que s'ha dut a terme els darrers anys. Les finques forestals que tinguin establert un consorci o subscrit un conveni han de fer constar els aprofitaments inclosos al pla d'aprofitaments i millores i a l'oferta pública anual. S'han d'especificar la naturalesa i les característiques dels aprofitaments de fusta, llenya i suro; les quantitats obtingudes en volum, pes o unitats específiques, i el resultat de les subhastes. També s'ha de descriure la gestió d'altres activitats que s'hagin desenvolupat, com les pastures, la cacera, el lleure o altres aprofitaments forestals.

S'han d'avaluar globalment els resultats de la gestió feta segons els objectius fixats.

d) Infraestructures de prevenció i lluita contra els incendis.

1. Atribució de l'índex de perill d'incendi segons el Mapa de risc d'incendi forestal de Catalunya.

2. S'ha de fer constar si la finca o finques objecte d'ordenació estan incloses en un pla d'ordenació territorial en l'àmbit de prevenció i lluita d'incendis en el qual es defineixen infraestructures o tractaments de les zones forestals, és a dir, si la finca o finques estan incloses dins un perímetre de protecció prioritària i/o l'existència d'un pla de prevenció d'incendis municipal o supramunicipal.

3. S'ha de fer constar si la finca està inclosa en una agrupació de defensa forestal (ADF), amb expressió del nom i el número d'inscripció.

4. Dotació en equip per a la lluita contra incendis propi o de l'ADF i condicions d'infraestructura a la finca i tot el que s'hi relacioni a la contrada (en un radi de 5 km).

En la cartografia de gestió s'han de marcar els punts d'aigua, els tallafocs, els punts d'alt risc d'inici de foc i els punts d'alta concentració humana, les vies molt transitades, les línies elèctriques que la travessin o altres referències anàlogues.

e) Definició d'objectius.

1. Objectius de producció forestal: s'ha d'indicar el producte o productes que es volen obtenir, l'elecció de l'espècie o espècies principals, el criteri de tala d'aquestes quant a edat i/o diàmetre i l'elecció del tractament de la massa com a bosc alt, mitjà o baix i l'estructura regular, semiregular o irregular.

2. Objectius de les pastures: s'ha d'indicar el tipus de pastura i les espècies herbàcies presents, el tipus i les característiques de l'aprofitament, la càrrega ramadera, la superfície de pastures, la durada i l'època d'estada així com les transformacions que es preveu en pastures.

3. Objectius de lleure: opcions de gestió o aprofitaments que es planifiquen.

4. Objectius de cacera: s'ha d'indicar el règim cinegètic de la finca assenyalant si l'activitat cinegètica condiciona la gestió de la finca pel que fa als objectius de cacera.

5. Altres objectius: s'han d'indicar altres objectius possibles com la recollida de tòfones, pinyes, bolets, etc.

Els objectius s'han de definir per a un període de temps superior a la durada del pla. Els PTGMF de finques privades que tinguin establert un consorci o subscrit un conveni han de reflectir els objectius previstos en l'establiment d'aquests instruments de col·laboració.

Els convenis que se subscriguin amb finques que disposin de PTGMF aprovats han de tenir en compte els objectius previstos per tal que siguin compatibles.

f) Parcel·lació.

La superfície ordenada s'ha de dividir en unitats d'actuació o superfícies en les quals es pot actuar d'una manera homogènia. Es considera que les unitats d'actuació han de ser permanents (parcel·les) o per un període de temps igual a la durada del PTGMF (subparcel·les).

1. Criteris bàsics per definir la parcel·lació:

Estabilitat (límits de tipus permanent).

Homogeneïtat relativa al medi físic (altitud, pendent, orientació, sòl) i vegetació (composició d'espècies, estat de la vegetació, qualitat de la fusta, regeneració, densitat i composició del sotabosc).

Es poden subdividir les parcel·les en unitats inferiors que s'anomenen subparcel·les i que permetran recollir altres aspectes de massa forestal definits pels tractaments i la gestió rebuts.

2. Relació de les unitats d'actuació amb el cadastre: elaboració d'una relació de les unitats d'actuació descrites, amb correspondència amb els polígons i parcel·les cadastrals on s'indicaran les superfícies que quedin afectades.

g) Característiques de la planificació.

S'han de definir les característiques generals de la planificació dels treballs d'aprofitaments, millores de planificació d'infraestructures i de planificació de camins.

1. Planificació dels aprofitaments: resum de les característiques generals de gestió de cada espècie de la finca per un període de temps superior a la vigència del pla. Aquesta descripció ha d'anar d'acord amb els objectius fixats.

2. Treballs de millora: resum de les característiques generals de la planificació dels treballs de millora silvícola de tota la finca.

3. Planificació d'infraestructures i altres actuacions: descripció de l'estat actual d'infraestructures i altres actuacions de la finca i la necessitat i mètode per al seu manteniment o la previsió per incrementar-la.

4. Planificació de camins en tres àmbits diferenciats: la xarxa viària existent i planificada de nova construcció, la descripció de les característiques tècniques d'execució de les noves infraestructures i la seva valoració econòmica.

h) Programa d'aprofitament i millores.

1. Elaboració d'un quadre resum dels treballs a fer per parcel·la i per anys. Les feines planificades en el programa d'aprofitaments i millora es podran fer segons els criteris de priorització. Es donarà prioritat 1 als treballs que cal fer dins els cinc primers anys (del 1r al 5è); prioritat 2 als treballs a fer dins els deu anys següents (del 6è al 15è); prioritat 3 als treballs que, si escau, es poden posposar fins als darrers deu o quinze anys, segons la durada dels PTGMF. Entre períodes s'accepta una tolerància màxima de dos anys.

L'execució de les actuacions planificades es pot adaptar a les condicions externes (mercat laboral i de productes, etcètera) tenint en compte la tolerància descrita anteriorment.

2. Diferenciació de les actuacions programables de les no programables.

Són actuacions programables les que d'una manera obligada, sobre la base dels objectius i de la planificació d'aprofitaments per la superfície ordenada, cal planificar al llarg de la vigència del PTGMF.

Són actuacions no programables les actuacions de millora silvícola o d'infraestructura que no es concretaran en una unitat d'actuació concreta ni un any determinat. Han de quedar clarament descrites, s'ha de fer una quantificació total durant la vigència del PTGMF, una descripció de quines zones o masses forestals en resulten afectades, així com de quina periodicitat i rotacions es portaran a terme dins d'aquestes.

i) Resum econòmic.

Balanç econòmic de les actuacions planificades al PTGMF, diferenciant els ingressos i despeses derivades de la gestió dels que provenen de les subvencions, els ajuts a les inversions, les indemnitzacions i els crèdits. La valoració es fa en valor actual. L'objectiu és mostrar les conseqüències econòmiques previstes de la gestió que es proposa.

En el resum econòmic han de constar les signatures de la propietat o del seu representant legal acreditat i, si escau, dels usufructuaris i del facultatiu que l'ha elaborat. Els PTGMF de terrenys forestals declarats d'utilitat pública titularitat d'entitats locals han de preveure que el 15%, com a mínim, dels ingressos derivats dels aprofitaments s'han de destinar a l'ordenació i millora de les seves masses forestals.

j) Fitxa descriptiva de les unitats d'actuació.

La descripció de les parcel·les o subparcel·les s'ha de fer en forma de fitxes on s'identifiquen les diferents parts que formen la superfície ordenada; s'ha de fer una descripció de les característiques bàsiques de la massa forestal mitjançant els paràmetres necessaris per definir els aspectes qualitatius i quantitatius.

1. Unitat d'actuació.

1.1  Identificació de la parcel·la o subparcel·la amb el nom de la finca, el codi de la parcel·la o subparcel·la i les superfícies reals ordenada, forestal i arbrada.

1.2  Descripció de les característiques bàsiques de la massa forestal:

Estrat arbori: descripció de les espècies principals que formen part de l'estrat arbori fent referència a paràmetres de fracció de cabuda coberta, composició específica i distribució espacial.

Per a cada espècie considerada principal: avaluar la distribució i abundància (recobriment, densitat, àrea basal, repartiment); l'estructura i característiques de desenvolupament (estructura, edat, alçada mitjana i dominant, capçades); la qualitat (diàmetre mitjà, aspecte del canó); regeneració; existències; possibilitat; biomassa; carboni fixat, i distribució diametral.

Indicació de la presència d'espècies secundàries, assenyalant la distribució a la unitat d'actuació i el tractament que rebran durant la vigència del pla.

Indicació de les espècies de fauna i del sotabosc més representatives assenyalant la presència d'espècies protegides o amenaçades.

Danys: s'ha d'indicar l'existència o no de danys (biòtics o abiòtics).

2. Objectius

2.1  Indicació del que es vol aconseguir en aquesta unitat d'actuació concreta en el termini de vigència del pla.

2.2  Planificació de les actuacions que s'han de descriure mitjançant unes normes silvícoles.

2.3  Per a cada actuació, relacionar les normes silvícoles bàsiques que s'han d'observar per garantir la consecució dels objectius que es proposen.

2.4  Definició de l'estat en què ha de quedar la zona aprofitada una vegada es faci l'actuació, els criteris de selecció dels arbres que s'han de tallar i la producció esperada.

2.5  Indicació de les actuacions a fer per garantir la regeneració natural o artificial i especificant la periodicitat i les característiques dels treballs de millora.

En el cas de finques amb gestió silvopascícola o amb zones de pastura permanents, s'ha de definir quin maneig, càrrega ramadera, etcètera, serà necessària per tal de fer-ho compatible amb la gestió forestal a desenvolupar, tenint en compte la fragilitat del paisatge mediterrani.

2.6  Indicació de les característiques d'altres aprofitaments.

3. Resum econòmic de la unitat d'actuació.

Les actuacions planificades en les fitxes s'han de quantificar amb unitats específiques (superfície, pes, treball, etcètera) per tenir uns criteris de valoració econòmica.

4. Anàlisi de les dades i justificació de la planificació.

k) Cartografia.

S'ha d'incloure la cartografia següent, on han de constar les signatures de la propietat o del seu representant legal acreditat i, si escau, dels usufructuaris i del facultatiu que l'ha elaborat.

1. Plànol de situació de la finca a escala 1:50.000 o 1:25.000, en el qual es grafiaran els límits de la finca, els camins d'accés i la seva connexió a la xarxa viària general, així com les zones sotmeses a alguna qualificació especial.

2. Plànol topogràfic de gestió a escala 1:5.000, amb indicació de la data de la seva realització, la georeferència UTM, els límits de la finca o finques, els límits de la superfície continguda en el PTGMF, els límits de les parcel·les i subparcel·les, els límits dels espais protegits, els límits de les figures de concertació amb les administracions públiques, els camins codificats segons la seva tipologia, els punts d'aigua existents i planificats i altres elements o singularitats delimitades en la superfície forestal ordenada. Les finques forestals declarades d'utilitat pública o protectores han d'indicar la superfície afectada per ocupacions temporals, per concessions, per servituds o per qualsevol altre dret que gravi els terrenys forestals. Les unitats d'actuació es diferenciaran mitjançant el seu número, la superfície en hectàrees i les espècies principals.

3. Plànol cadastral que indiqui els límits de la finca i de les unitats d'actuació. S'assenyalaran d'una manera clarament diferenciada les parcel·les cadastrals afectades per rompudes.

4. Opcionalment i si la propietat ho considerà oportú es podrà incorporar una fotografia aèria o ortofotomapa de la finca i l'entorn on s'hauran d'indicar els límits de la finca, les unitats d'actuació i la xarxa viària.

l) Annexos.

Els annexos els integren els resultats dels inventaris de camp; els qüestionaris de camins de nova construcció en zones incloses dins el PEIN, i altres que es considerin adients per justificar aspectes de planificació o execució.

Annex 2

Contingut dels plans simples de gestió forestal

a) Situació legal i administrativa.

1. Denominació i dades registrals de les finques.

2. Identificació i dades bàsiques del propietari, de l'usufructuari i del representant legal, si escau.

3. Superfície total de la finca, superfície forestal indicant quina part és arbrada i quina no ho és, i superfície objecte d'ordenació.

4. Afecció per espais naturals protegits i per qualificacions especials, si escau, amb indicació de la superfície afectada.

5. El PSGF ha de fer constar si les finques estan afectades per alguna figura de concertació amb l'Administració forestal, amb expressió de la finalitat, la superfície afectada, la seva vigència, l'administració amb la qual es va subscriure i la data de subscripció.

b) Descripció de la finca.

Descripció del medi i indicació de les espècies de flora i fauna rellevants.

c) Infraestructures de prevenció i lluita contra incendis.

1. Índex de perill.

2. Inclusió dins un perímetre de protecció prioritària.

3. Existència d'un pla de prevenció d'incendis i pertinença a una agrupació de defensa forestal (ADF) si escau.

4. Incidència dels incendis forestals a la finca i descripció de les infraestructures presents a la finca per a la prevenció i lluita contra els incendis forestals.

d) Definició d'objectius.

Cal indicar els objectius de la finca quant a producció forestal (productes que es volen obtenir, elecció d'espècies principals, criteri de tala i elecció del tractament de la massa), tipus de pastura i característiques de l'aprofitament, règim cinegètic i objectius de lleure o altres objectius en el supòsit que n'hi hagi.

Els objectius generals es definiran per un període de temps superior a la vigència del PSGF.

e) Característiques generals de la planificació.

S'ha de fer referència als aprofitaments, a les infraestructures i a la xarxa viària.

Respecte als aprofitaments, s'ha de descriure la gestió de les espècies.

Respecte a les infraestructures (xarxa viària, punts d'aigua i tallafocs), s'ha de descriure l'estat actual i les previsions d'actuació.

S'han de detallar les rompudes planificades i s'han de resumir les característiques de la xarxa viària quant al tipus de vial i longitud.

f) Parcel·lació.

La superfície ordenada s'ha de dividir en unitats d'actuació i s'han d'assenyalar la superfície ordenada, la forestal i l'arbrada i també les referències cadastrals.

La vegetació de ribera formarà unitats d'actuació diferenciades.

g) Programa d'aprofitaments i millores.

1. Elaboració d'un resum dels treballs previstos per parcel·la i prioritat, definides per períodes de cinc anys, i s'accepta una tolerància de dos anys per avançar una actuació planificada a la prioritat anterior.

2. Diferenciació de les actuacions programables de les no programables.

Són actuacions programables les que d'una manera obligada, basant-se en els objectius i la planificació d'aprofitaments, cal programar al llarg de la vigència del PSGF.

Són actuacions no programables les de millora silvícola o d'infraestructura que no concretaran la unitat d'actuació o l'any de realització.

h) Anàlisi econòmica.

S'ha de fer una descripció de la viabilitat econòmica de la gestió planificada. Les despeses es valoraran d'una manera simplificada indicant el tipus de despesa més important (treballs d'explotació, infraestructures, plantacions, treballs de millora, etcètera). Els ingressos es valoraran en quantitat i tipus de productes obtinguts o de béns produïts.

A l'anàlisi econòmica hi han de constar les signatures de la propietat o del seu representant legal acreditat, i si escau dels usufructuaris. En el cas que el document hagi estat elaborat per un facultatiu forestal, hi han de constar les seves dades i la signatura.

En els PSGF de finques d'utilitat pública propietat d'entitats locals, s'indicarà que el 15%, com a mínim, dels ingressos dels aprofitaments, es destinaran a l'ordenació i la millora de les seves masses forestals.

i) Fitxes descriptives de les unitats d'actuació.

La descripció de les parcel·les o subparcel·les s'ha de fer en forma de fitxes on s'identifiquen les diferents parts que formen la superfície ordenada i es fa una descripció de les característiques bàsiques de la massa forestal, es fixen els objectius i es planifiquen les actuacions programables indicant la prioritat d'execució, l'amidament i les normes silvícoles d'execució.

j) Cartografia.

S'ha d'incloure la cartografia següent, on han de constar les signatures de la propietat o del seu representant legal acreditat i, si escau, dels usufructuaris. En el cas que el document hagi estat elaborat per un facultatiu forestal, han de constar les seves dades i la signatura.

Plànol de situació de la finca a escala 1:50.000 o 1:25.000.

Plànol topogràfic de gestió a escala 1:5.000.

Plànol cadastral de la finca i de les unitats d'actuació, on s'han d'assenyalar les parcel·les cadastrals afectades per rompudes.

k) Annexos

Els annexos els integren els resultats dels inventaris de camp, els qüestionaris de camins de nova construcció en zones incloses dins el PEIN, i altres que es considerin adients per a justificar aspectes de planificació o execució.

(03.261.071)

 

Amunt