Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 15/04/2003

  • Número del document 109/2003

  • Número de control 03097026

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

Dades del DOGC
  • Número 3870

  • Data 24/04/2003

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 8150

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 109/2003, de 15 d'abril, pel qual es regula el Registre d'organitzacions no governamentals per al desenvolupament que preveu la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament.


L'article 31 de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament, té per objecte establir i regular el règim jurídic al qual s'ha d'ajustar l'activitat de l'Administració de la Generalitat en matèria de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional.

Per al compliment d'aquests objectius la Llei 26/2001 preveu la creació d'un registre d'organitzacions no governamentals per al desenvolupament, que depèn del Departament de la Presidència i s'adscriu a la Secretaria de Relacions Exteriors. La inscripció en aquest registre o en el que preveu l'article 33 de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament, desplegat pel Real decret 993/1999, d'11 de juny, pel qual s'aprova el reglament del Registre d'organitzacions no governamentals de desenvolupament adscrit a l'Agència Espanyola de Cooperació al Desenvolupament, constitueix un requisit indispensable perquè les organitzacions no governamentals per al desenvolupament puguin rebre de la Generalitat de Catalunya subvencions computables com a ajuda oficial al desenvolupament o bé beneficiar-se dels incentius fiscals a que es refereix l'article 35 de la Llei de cooperació internacional per al desenvolupament.

Aquest Decret té com a objectiu establir les bases per al funcionament pràctic del Registre, sens perjudici que, en el seu moment, s'articulin els procediments corresponents per assegurar la comunicació i homologació de dades amb el Registre d'organitzacions no governamentals de desenvolupament adscrit a l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional, amb el d'altres comunitats autònomes i amb altres registres que, amb la mateixa o semblant finalitat, s'hagin obert a Catalunya.

Segons el que s'ha exposat, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller en cap i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

Aquest reglament regula el Registre d'organitzacions no governamentals per al desenvolupament, previst en l'article 31 de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament, i té per objecte articular processos que agilitin el desplegament de la política de cooperació al desenvolupament, així com apropar al teixit associatiu català un ampli sistema de consulta, informació i participació en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional.

Article 2

Àmbit subjectiu

2.1  Hauran de sol·licitar la inscripció en el Registre totes les entitats definides a l'article 30 de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, amb seu social o delegació a Catalunya, que desitgin rebre de la Generalitat de Catalunya ajudes o subvencions computables com ajuda oficial al desenvolupament o bé beneficiar-se dels incentius fiscals a què fa referència l'article 35 de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament, el que requerirà, a més, el compliment dels requisits establerts en la normativa tributària.

2.2  La inscripció en aquest registre és sense perjudici de la inscripció al Registre d'organitzacions no governamentals de desenvolupament adscrit a l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional i regulat pel Reial decret 993/1999, d'11 de juny.

Article 3

Adscripció i gestió

El Registre d'organitzacions no governamentals per al desenvolupament depèn del Departament de la Presidència i està adscrit a la Secretaria de Relacions Exteriors.

Article 4

Contingut de les inscripcions

En el Registre d'organitzacions no governamentals per al desenvolupament s'hi inscriuran les següents dades:

a) Les relatives a la constitució d'una ONGD.

b) L'objecte i finalitats de l'ONGD que es desitja inscriure.

c) Òrgans de govern i representació de l'organització i identitat de les persones que en formen part.

d) Seu social i diferents seus o delegacions de les que disposi.

e) Organismes públics dels que hagi rebut ajudes i subvencions, l'objecte d'aquestes i les quantitats rebudes durant els cinc anys anteriors a la inscripció.

f) Extinció o dissolució de l'ONGD i liquidació i destinació dels seus béns.

g) Sancions administratives fermes recaigudes en l'aplicació de la normativa reguladora de subvencions públiques.

h) Modificacions de qualsevol de les dades que consten prèviament inscrits.

Article 5

Primera inscripció

5.1  Obre full registral la inscripció de les dades relatives a cada organització no governamental per al desenvolupament.

5.2  La primera inscripció, que es presentarà mitjançant un model normalitzat, ha de contenir:

a) Nombre del full informàtic obert a l'organització no governamental de desenvolupament.

b) Denominació de l'organització.

c) Finalitats.

d) Àmbit territorial.

e) Patrimoni i fonts de finançament previstes en els estatuts.

f) Domicili.

g) Nom i cognoms de les persones promotores o fundadores, si són persones físiques, i la raó social si són persones jurídiques i, en ambdós casos, la nacionalitat i el domicili.

h) Data d'aprovació dels estatuts.

i) Identificació de les persones que integren l'òrgan de govern.

j) Memòria d'activitats de l'entitat que contingui la descripció dels projectes que desenvolupa l'organització no governamental de desenvolupament.

k) Notaria autoritzant de l'escriptura constitutiva.

l) Identificació i autorització de l'encarregat del Registre.

5.3  En cas que la inscripció no es pugui practicar per manca o insuficiència de les dades aportades, es requerirà la persona interessada perquè en el termini de deu dies esmeni les deficiències o lliuri els documents preceptius, amb l'advertiment que, de no fer-se així, no es procedirà a la inscripció de l'ONGD en el Registre.

5.4  L'expedient finalitzarà amb la resolució d'inscripció de l'ONGD, dictada per la persona titular de la Secretaria de Relacions Exteriors i a proposta de l'encarregat o encarregada del Registre.

Article 6

Denegació de la inscripció

6.1  Es denegarà la inscripció si l'ONGD no reuneix els requisits que estableix l'article 30 de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament o no aporti, malgrat haver estat requerida, la documentació a què es refereix l'article 5.2 del present reglament.

6.2  La denegació de la inscripció en aquest Registre serà acordada per la persona titular de la Secretaria de Relacions Exteriors i a proposta de l'encarregat o encarregada del Registre, mitjançant resolució motivada. Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller o consellera en cap, en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la notificació.

Article 7

Inscripcions posteriors

Les ONGD hauran de sol·licitar la inscripció dels fets que impliquin modificació de les dades inscrites, amb aquesta finalitat hauran de presentar els documents que els acreditin dintre del termini de dos mesos d'haver-se produït.

Article 8

Termini de la inscripció

8.1  La inscripció s'haurà de practicar, si no hi ha defectes, en el termini de tres mesos a comptar des de la data d'entrada de la sol·licitud en el Registre.

8.2  Transcorregut el termini de tres mesos sense que s'hagi notificat resolució expressa en relació amb les sol·licituds presentades, s'entendran estimades.

Article 9

Cancel·lació de la inscripció

9.1  La inscripció d'una ONGD podrà ser cancel·lada, a instància de part interessada o d'ofici, quan consti de manera fefaent que ha deixat de complir amb algun o alguns dels requisits necessaris per aquesta inscripció segons l'article 30 de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament.

9.2  En tot cas i amb caràcter previ, es donarà audiència a l'ONGD afectada, a fi que pugui realitzar les al·legacions pertinents.

9.3  La cancel·lació de la inscripció en aquest Registre serà acordada per la persona titular de la Secretaria de Relacions Exteriors i a proposta de l'encarregat del Registre i mitjançant resolució motivada. Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller o consellera en cap, en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la notificació.

Article 10

Annex al Registre

Com a annex al Registre es constituirà un arxiu que estarà format per expedients individualitzats per a cada organització no governamental, que contindrà els documents d'importància per al Registre i, en tot cas, còpia de l'acta fundacional, estatuts i modificacions, així com els acords mitjançant els quals s'alteri la composició dels òrgans de govern.

Article 11

Accés al Registre

11.1  Les dades contingudes en els assentaments registrals a què fa referència l'article 5.2 d'aquest Registre tenen caràcter públic, en els termes del que estableix la Llei orgànica 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

11.2  La publicitat es farà efectiva mitjançant certificació del contingut dels assentaments expedida per l'encarregat del registre, per simple nota informativa o còpia dels assentaments. Sols les certificacions es consideraran document públic.

Disposició addicional

S'establiran els necessaris mecanismes de coordinació a fi de garantir l'obligació de comunicació i homologació de dades entre aquest Registre i el creat pel Real decret 993/1999, d'11 de juny, pel qual s'aprova el reglament del Registre d'organitzacions no governamentals de desenvolupament adscrit a l'Agència Espanyola de Cooperació al Desenvolupament i aquells que puguin ser creats amb idèntica finalitat en altres comunitats autònomes.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 15 d'abril de 2003

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Artur Mas i Gavarró

Conseller en cap

(03.097.026)

 

Amunt