Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 07/11/2002

  • Número de control 02317079

  • Organisme emissor Anuncis diversos

Dades del DOGC
  • Número 3764

  • Data 19/11/2002

  • Secció DIVERSOS

  • Pàgina 20455

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI del Consorci Sanitari de Barcelona, sobre aprovació d'uns estatuts.


Es fa públic que el Consorci Sanitari de Barcelona, per acord de la seva Comissió Permanent de data 26 de juny de 2002 va aprovar la constitució de l’organisme autònom anomenat "Agència de Salut Pública de Barcelona", i va aprovar també els estatuts de la nova entitat.

Havent-se sotmès a informació pública l’acord de creació de l’Agència de Salut Pública de Barcelona i els seus estatuts durant el termini de trenta dies, mitjançant anunci publicat al Diari Oficial de la Generalitat (núm. 3672) sense que s’hagin presentat al·legacions ni reclamacions, la Comissió Permanent del Consorci el 29 de d’octubre de 2002 ha adoptat l’acord d’aprovació definitiva de la creació de l’Agència i dels seus estatuts.

La qual cosa es fa pública (juntament amb els estatuts de l’Agència de Salut Pública de Barcelona que es publiquen com Annex) per a coneixement general amb indicació que els acords esmentats anteriorment són definitius i exhaureixen la via administrativa i en contra s’hi pot interposar recurs contenciós-administratiu davant la jurisdicció contenciosa-administrativa, en el termini de dos mesos des de la present publicació. Es podrà interposar qualsevol altre recurs o acció si es considera procedent.

Barcelona, 7 de novembre de 2002

Jordi Goixens i Muñoz

Secretari

Annex

Estatuts de l’Agència de Salut Pública de Barcelona

TÍTOL PRIMER

Naturalesa i finalitat de l’Agència.

Article 1.

1.1.  L’Agència de Salut Pública de Barcelona és un organisme autònom, amb personalitat jurídica pròpia i patrimoni independent, creat pel Consorci Sanitari de Barcelona, en virtut del mandat conferit per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, per a l’acompliment de les finalitats que es determinen en els presents estatuts i en l’article 105 de la Carta Municipal de Barcelona, sens perjudici del que s’estableix en la disposició addicional segona d’aquests estatuts.

1.2.  L’Agència de Salut Pública de Barcelona es constitueix amb els centres i els serveis de l’Institut Municipal de Salut Pública de Barcelona, creat el 19 de juny de 1996 per l’Ajuntament de Barcelona com a organisme autònom municipal i adscrit al Consorci Sanitari de Barcelona (en endavant Consorci), en virtut de l’acord del Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona de 27 d’abril de 2001 i del conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona el 31 de maig de 2001.

1.3.  L’Agència de Salut Pública de Barcelona comptarà amb els serveis de salut pública que li adscrigui l’Administració de la Generalitat , en el marc de les funcions que la Carta Municipal de Barcelona i els present estatuts estableixen.

1.4.  L’Agència es regirà per aquests Estatuts i per les normes que a tal efecte dicti el Consorci, i en el que no preveuen aquells i aquestes per les disposicions de règim local i autonòmic que siguin d’aplicació.

Article 2.

Finalitats i objectius de l’Agència.

2.1.  Constitueix la finalitat de l’Agència de Salut Pública la direcció i la gestió dels centres i serveis de salut pública de la ciutat de Barcelona, a què es refereixen els apartats 2 i 3 de l’article 1 d’aquests Estatuts.

2.2.  Per aconseguir aquesta finalitat, i en el marc de les previsions del Pla de Salut de Catalunya, l’Agència assumirà les funcions de conèixer l’estat de salut de la població i els seus determinants, desenvolupar polítiques per a millorar-lo, i garantir la prestació de serveis. Aquestes funcions es desenvoluparan en els àmbits de la protecció i la promoció de la salut, la vigilància epidemiològica, i l’atenció als drogodepenents.

2.3.  En desenvolupament d’aquestes funcions en aquests àmbits, correspon a l’Agència de Salut Pública la prestació dels serveis següents:

a) Sistemes d’informació sanitària. Recollida i anàlisi de les dades relacionades amb la salut i els seus determinants (registre de malalties, enquestes poblacionals, estadístiques vitals, etc), així com l’elaboració de projeccions i la valoració de necessitats, a més de l’anàlisi d’intervencions i serveis i la seva accessibilitat, efectivitat i eficiència.

b) Vigilància epidemiològica a la ciutat de Barcelona, i el control de malalties transmissibles i de brots de qualsevol causa, amb les intervencions apropiades.

c) Prevenció i promoció de la salut. Això inclou la garantia de la prestació i/o coordinació de determinats serveis preventius de caire clínic i personal (vacunacions, cribatges, prevenció de les drogodependències) o en entorns o col·lectius que precisen intervencions (laboral, escoles, immigració, etc).

d) Atenció a les drogodependències, amb la gestió de recursos ambulatoris, de reducció de risc, mòbils, i residencials.

e) Seguretat i higiene dels aliments, cobrint el control sanitari de la distribució i el subministrament d’aliments i begudes i altres productes directament o indirectament relacionats amb el consum humà, i també els mitjans de transport, el control del compliment de les reglamentacions tecnicosanitàries en relació amb els productes de vendes no sedentàries, el control sanitari dels centres d’alimentació, i el control sanitari en l’àrea d’higiene alimentària, escorxadors i indústries del terme municipal.

f) Control de zoonosi i vectors, incloent els aspectes sanitaris relacionats amb els animals de companyia.

g) Altres activitats de protecció de la salut, incloent el control sanitari dels aspectes ambientals amb rellevància per a la salut, l’avaluació de l’impacte del medi sobre la salut de les persones, la seva vigilància, i la proposició de mesures preventives o correctores.

h) Laboratori de salut pública, garantint la disponibilitat de les determinacions analítiques de recolzament a les activitats de salut pública.

i) La coordinació i l’enllaç dels serveis de salut pública amb els altres serveis sanitaris i els altres serveis públics a la ciutat, incloent el suport a la coordinació d’activitats i recursos sanitaris, en ordre a facilitar la planificació i la programació, així com l’impuls a la informació i la participació ciutadana en totes les activitats que puguin incidir en la salut a la ciutat.

j) Totes aquelles que estiguin directament o indirectament relacionades amb les finalitats esmentades i que acordi el Consorci Sanitari de Barcelona. En qualsevol cas, l’Agència de Salut Pública podrà prestar els serveis o projectes sol·licitats per altres agents, sempre que aquests aportin un finançament suficient per a subvenir el seu cost.

Article 3.

Per aconseguir el seu objectiu, sense perjudici de les funcions tuïtives reservades als òrgans de govern del Consorci, l’Agència estarà facultada per:

a) Fer totes les actuacions que estiguin directament i indirectament relacionades amb les finalitats esmentades anteriorment i que es derivin de l’aplicació de la normativa vigent.

b) Administrar el seu patrimoni així com els béns que li hagin estat adscrits.

c) Adquirir, posseir, alienar i arrendar béns mobles i immobles, acceptar herències, llegats i donacions amb els requisits i les limitacions que estableix la legislació vigent.

d) Obtenir subvencions i altres ajudes d’entitats públiques o de particulars.

e) Contractar personal, obres, serveis i subministraments.

f) Prestar garanties i avals

g) Aprovar la seva pròpia organització interna.

h) Exercitar accions judicials i administratives.

i) Realitzar tota mena d’actes i negocis jurídics congruents amb la finalitat de la institució.

j) Percebre les quantitats que s’estableixin per la prestació dels serveis atribuïts a l’Agència.

k) Atorgar premis, beques, subvencions i dur a terme aquelles accions de foment que es considerin oportunes, així com establir convenis i contractes amb tota mena de persones i/o entitats públiques i privades.

l) I qualsevol altra que li sigui encomanada pel Consorci, en relació als objectius de l’Agència.

Article 4

4.1.  L’Agència de Salut Pública de Barcelona tindrà el seu domicili social a Barcelona, Plaça Lesseps, núm. 1

4.2.  El canvi de domicili haurà de ser autoritzat pel Consorci.

TÍTOL SEGON

Òrgans de govern i atribucions

CAPÍTOL PRIMER

Òrgans de govern de l’Agència.

Article 5

Els òrgans de govern de l’Agència de Salut Pública de Barcelona són:

a) Junta de Govern.

b) President.

c) Vice-president.

d) Comissió Executiva

e) Conseller-delegat

e) Gerent

CAPÍTOL SEGON

La Junta de Govern.

Article 6

6.1.  La Junta de Govern assumeix el govern i la gestió superior de l’Agència

6.2.  La Junta de Govern està integrat per:

a) Quatre membres en representació de l’Ajuntament de Barcelona, nomenats per l’Alcalde.

b) Tres membres en representació de la Generalitat de Catalunya, nomenats pel conseller de Sanitat i Seguretat Social.

c) Un membre en representació dels treballadors de l’Agència nomenat per l’òrgan de representació de què s’hagin dotat.

6.3.  Dels nomenaments dels membres de la Junta de Govern se’n donarà compte a la Comissió Permanent del Consorci.

6.4.  Assistirà a les sessions de la Junta el secretari, amb veu però sense vot, llevat que en sigui membre, cas en què tindrà veu i vot. També hi assistirà el gerent amb veu però sense vot.

6.5.  El President podrà autoritzar l’assistència a les reunions de la Junta dels assessors que consideri pertinents els quals podran participar en les deliberacions, amb veu però sense dret a vot.

Article 7

7.1.  De conformitat amb el que estableix l’article 105.3 de la Carta Municipal de Barcelona, la Junta de Govern de l’Agència serà presidida per l’alcalde o alcaldessa de Barcelona o la persona en qui delegui.

7.2.  Serà vice-president un membre en representació de la Generalitat, designat pel conseller de Sanitat i Seguretat Social.

7.3.  La Junta de Govern de l’Agència nomenarà un secretari, que aixecarà acta dels acords que adoptin i n’estendrà les certificacions, amb el vist i plau del president.

Secció primera

Atribucions

Article 8

8.1.  Corresponen a la Junta de Govern les atribucions següents:

a) Aprovar provisionalment el pla general i aprovar els programes d’actuació específics, així com les seves modificacions i revisions.

b) Aprovar la creació de nous centres o serveis i l’ampliació, el remodelatge, la transformació o la supressió dels existents, sempre que figurin inclosos en els plans d’actuació.

c) Contractar i atorgar obres, instal·lacions, serveis i subministraments quan la durada del contracte sigui superior a 3 anys o quan el seu import total excedeixi del 3% del pressupost de l’Agència, i resoldre les qüestions incidentals d’aquesta contractes.

d) Atorgar els convenis i contractes amb altres entitats públiques o privades, d’acord amb la política aprovada pel Consorci, i proposar a aquest organisme els acords de participació que s’hi puguin establir.

e) Aprovar els preus públics pels serveis que presti l’Agència.

f) Proposar al Consorci l’aprovació dels pressupostos i els seus balanços i liquidació.

g) Aprovar la participació de l’Agència en d’altres entitats o empreses, utilitzant qualsevol de les formes admeses en dret, amb la posterior ratificació del Consorci

h) Autoritzar els crèdits a llarg termini, l’emissió d’obligacions i l’atorgament d’avals, amb la posterior ratificació del Consorci.

i) Aprovar els reconeixements de crèdit, crèdits extraordinaris i operacions de caràcter econòmic o financer a curt termini, i els contractes de tresoreria quan la seva quantia ultrapassi el 3% dels recursos ordinaris del pressupost de l’Agència.

j) Aprovar les transferències de partides pressupostàries quan la seva quantia excedeixi del 3% del pressupost de l’Agència.

k) Aprovar el Reglament general de l’Agència.

l) Aprovar els reglaments d’organització, funcionament i règim d’activitats dels centres de l’Agència.

m) Proposar al Consorci la modificació d’aquests Estatuts.

n) Nomenar i cessar al gerent i al conseller delegat de l’Agència.

o) Nomenar i separar els càrrecs d’alta direcció de l’Agència.

p) Aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball de l’Agència, així com l’estructura interna dels diversos centres i serveis i la distribució orgànica de les funcions.

q) Autoritzar les compatibilitats del personal al servei de l’Agència, així com declarar les incompatibilitats.

r) Conèixer els criteris d’accés als llocs de treball, nomenament, ascensos, remuneracions, sancions i separacions del personal fix d’acord amb la plantilla aprovada i les prescripcions reglamentàries aplicables.

s) Exercir tota classe d’accions, excepcions, recursos i reclamacions judicials i administratives en defensa dels drets i els interessos de l’Agència posant-ho en coneixement del Consorci.

t) Aprovar provisionalment i donar compte anualment al Consorci de la labor realitzada per mitjà d’una memòria destinada a informar sobre el funcionament de l’Agència durant l’exercici.

u) Adoptar altres disposicions i mesures adequades per a la millor organització i funcionament dels serveis.

8.2.  La Junta de Govern podrà delegar l’exercici de les seves atribucions, excepte les previstes en els apartats a), f), k), m), n), i t) a la Comissió Executiva.

Secció segona

Funcionament

Article 9

9.1.  La Junta de Govern de l’Agència es reunirà una vegada al semestre i sempre que el president ho consideri oportú. També haurà de reunir-se a petició d’una tercera part dels membres de la Junta o quan ho disposi la Comissió Permanent del Consorci.

9.2.  Per poder celebrar vàlidament les reunions caldrà que, en primera convocatòria, hi assisteixin com a mínim dos membres en representació de l’Ajuntament de Barcelona i dos més en representació de la Generalitat de Catalunya, i en segona convocatòria quan hi assisteixin un representant de l’Ajuntament i un altre de la Generalitat, sense que mai puguin celebrar-se sense l’assistència del president i del secretari o dels que reglamentàriament els substitueixin.

9.3.  Les convocatòries s’hauran de remetre als membres de la Junta i, si s’escau, a les restants persones a què es refereix l’article 6.3, amb una antelació mínima de tres dies, i s’unirà a la convocatòria l’ordre del dia de la reunió.

9.4.  Mitjançant un acord de la Junta de Govern es podran fixar les dietes corresponents a l’assistència dels membres a les sessions de la Junta

Article 10

10.1.  Els acords seran adoptats per majoria simple dels membres que hi concorrin, entenent-se per majoria simple la que es produeixi quan els vots a favor superin els vots en contra.

10.2.  Quan es produeixi empat es repetirà la votació, i si de nou es repeteix, decidirà el president amb el seu vot de qualitat.

10.3.  El vot podrà ser afirmatiu, negatiu o en blanc.

CAPÍTOL TERCER

La Presidència i la Vicepresidència.

Article 11

11.1.  Corresponen al president de la Junta de Govern les atribucions següents:

a) Ostentar la representació del Consorci en l’Agència i la d’aquesta en els actes que per la seva naturalesa o significació ho requereixin.

b) Exercir en cas d’urgència, i donant-ne compte a la Junta de Govern en la primera reunió que celebri, les facultats que li són atribuïdes a l’apartat s) de l’article 8.1. i atorgar, si s’escau els poders que consideri oportuns.

c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions i decidir els empats amb el seu vot de qualitat.

d) Exercir la inspecció i direcció superior de tots els serveis.

e) Aprovar els nomenaments, els ascensos, els trasllats, les remuneracions, les sancions, les excedències i les separacions de servei, d’acord amb la plantilla aprovada, a excepció de la separació de servei del personal funcionari adscrit a l’Agència que correspondrà a l’òrgan competent de l’Administració de procedència.

f) Aprovar les convocatòries als llocs de treball de l’Agència.

g) Atorgar premis, beques i subvencions.

h) Contractar i atorgar obres, instal·lacions, serveis i subinistraments quan la durada del contracte no excedeixi els 3 anys o quan el seu import total no superi el 3% del pressupost de l’Agència, i resoldre les qüestions incidentals.

i) Aprovar les transferències de partides pressupostàries quan la seva quantia no superi el 3% del pressupost de l’Agència.

i) Fixar els criteris d’ordenació de pagaments.

k) Aprovar reconeixements de crèdit, crèdits extraordinaris i operacions de caràcter econòmic i financer, a curt termini, i contractes de tresoreria quan la seva quantia no ultrapassi el 3% dels recursos ordinaris del pressupost de l’Agència.

l) Dictar les disposicions particulars que consideri adequades per al compliments dels acords de la Junta de Govern.

m) Adoptar, o si s’escau proposar a l’alcalde o alcaldessa de Barcelona, les mesures preventives a què es refereix l’article 26 de la Llei General de Sanitat, en el cas que existeixi o se sospiti raonablement l’existència d’un risc imminent i raonable per a la salut.

n) Resoldre els expedients sancionadors i imposar les sancions pel que fa a les infraccions lleus i greus en matèria de salut pública en els termes que estableixi la legislació sanitària , i elevar a l’òrgan de l’administració autonòmica competent les propostes de sanció derivades dels expedients instruïts quant a les infraccions molt greus.

o) Qualsevol altre assumpte de naturalesa anàloga que sigui de la competència de l’Agència i que no hagi reservat de forma expressa a altres dels seus òrgans.

11.2.  El president podrà delegar l’exercici de les seves atribucions, excepte les previstes en els apartats b), c) i m)

Article 12

El vicepresident suplirà el president i assumirà les seves atribucions en els casos de vacant, absència o malaltia. Exercirà, a més, les funcions que li delegui el president per escrit i donant-ne compte a la Junta de Govern.

CAPÍTOL QUART

La Comissió Executiva

Article 13.

La composició, les funcions, el règim de sessions i l’adopció d’acords de la Comissió Executiva s’establiran per acord de la Junta de Govern de l’Agència.

CAPÍTOL CINQUÈ

Conseller Delegat

Article 14

La Junta de Govern podrà designar entre els seus membres un conseller delegat. Les funcions i atribucions del conseller-delegat seran les que s’estableixin per acord de la Junta de Govern, així com aquelles que li deleguin els diferents òrgans de l’Agència.

CAPÍTOL SISÈ

Gerent

Article 15.

15.1.  El gerent serà nomenat per la Junta de Govern de l’Agència.

15.2.  L’Agència formalitzarà un contracte amb el gerent, en el qual s’especificaran les condicions del nomenament, les seves obligacions, d’acord amb l’article 16, la seva remuneració, el termini de durada i les altres causes d’extinció.

La durada del contracte serà de cinc anys, si bé podrà prorrogar-se per voluntat d’ambdues parts, d’acord amb les disposicions legals aplicables en la matèria.

Article 16

16.1.  Seran funcions del gerent:

a) Representar l’Agència en els casos en què aquesta representació no sigui assumida pel president, vicepresident i relacionar-se com a tal gerent amb les administracions públiques, les institucions, les entitats i els particulars.

b) Proposar els nomenaments, els ascensos, les recompenses, les sancions i les separacions del servei del personal fix, subjectant-se als tràmits reglamentaris.

c) Contractar i cessar el personal interí, temporer eventual i de suplències.

d) Adscriure i traslladar el personal als diversos centres i dependències de l’Agència.

e) Dirigir i inspeccionar els serveis i les dependències de l’Agència, exercir la seva direcció i la de tot el personal.

f) Contractar les obres, les instal·lacions, els serveis i els subministraments en la quantia que fixi la Junta de Govern i que li siguin delegats expressament.

g) Ordenar la recaptació d’ingressos.

h) Ordenar els pagaments, de conformitat amb les normes d’execució del pressupost de l’Agència i els criteris que a tal efectes es determinin.

i) Administrar el patrimoni i els béns de l’Agència.

j) Preparar la documentació que per mitja del president, s’ha de sotmetre a la consideració de la Junta de Govern i de la Comissió Executiva i informar-los-hi de tot el necessari per a l’exercici de les seves competències, particularment pel que fa a la confecció i el compliment del pressupost anual.

k) Preparar els plans generals, els programes d’actuació, els programes específics i els pressupostos anuals, i elaborar les memòries anuals per a la seva presentació als òrgans competents.

l) Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les innovacions tecnològiques adequades, així com per a la conservació i el manteniment dels centres i de les seves instal·lacions i equipaments.

m) Informar periòdicament a la Junta de Govern i a la Comissió Executiva i, si s’escau, als òrgans del Consorci, sobre el funcionament i estat de situació de l’Agència

n) Requerir les modificacions estructurals o de funcionament als establiments, indústries alimentàries, menjadors col·lectius i altres instal·lacions objecte de control per l’Agència, d’acord amb el que disposa la normativa d’aplicació en qüestions de protecció de la salut i salut pública.

o) Incoar els expedients sancionadors d’acord amb el que disposa la normativa d’aplicació en qüestions de protecció de la salut i salut pública.

p) Elevar a la presidència de l’Agència les propostes de sanció que es derivin de la incoació dels expedients sancionadors a què es refereix l’apartat o) d’aquest article.

q) Les altres que els òrgans de govern de l’Agència, li deleguin o encomanin dins les seves atribucions respectives.

TÍTOL TERCER

Personal

Article 17.

17.1.  L’Agència disposarà del personal necessari per l’acompliment de les seves comeses; el seu nombre, les categories i les funcions quedaran determinades a la plantilla i a la relació de lloc de treball.

17.2.  El nomenament i el cessament del gerent i personal d’alta direcció correspon a la Junta de Govern de l’Agència.

17.3.  El nomenament i cessament del personal fix de totes les categories correspon al President de la Junta de Govern o persona en qui delegui i el del personal interí, temporer, eventual o de suplències, al gerent o persona en qui delegui.

17.4.  L’ingrés i selecció de tot el personal s’efectuarà garantint els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, així com el de publicitat.

Article 18.

18.1.  La plantilla de l’Agència estarà constituïda per:

a) El personal funcionari de l’Ajuntament de Barcelona, que presten els seus serveis a les dependències i òrgans de l’Institut Municipal de Salut Pública de Barcelona, així com a tots els seus centres, que s’adscriuen a l’Agència conservant la situació de servei actiu a l’Administració d’origen, d’acord amb el què disposa l’article 191 el Reglament de personal als servei de les entitats locals.

b) El personal funcionari de la Generalitat de Catalunya que s’adscrigui a l’Agència

c) El personal contractat en règim laboral provinent de l’Ajuntament o dels seus organismes autònoms o empreses municipals, així com el provinent de la Generalitat de Catalunya respecte als quals s’aplicarà el mecanisme de successió d’empresa, en els termes de la legislació laboral vigent.

d) El personal laboral contractat per l’Agència.

18.2.  D’acord amb el que disposa l’article 61.6 de la Carta Municipal de Barcelona, el personal provinent de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona que passi a formar part de l’Agència, podrà participar en qualsevol concurs per a la provisió de llocs de treball, tant de promoció interna com de promoció professional que convoqui , respectivament, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, quan ho permeti el perfil de la plaça a cobrir (nivell, categoria, titulació, etc.), considerant-se l’antiguitat i el grau personal a l’Agència com pròpia de l’Administració d’origen.

18.3.  En cas de reestructuració de la plantilla de l’Agència, el personal funcionari provinent de la Generalitat de Catalunya o de l’Ajuntament que quedi en situació d’expectativa de destinació, obtindrà una nova destinació, indistintament a l’Agència o a l’Administració de procedència, d’acord amb el què s’estableix en la normativa de funció pública. La mateixa opció quant a la destinació correspondrà al personal laboral provinent de la Generalitat o de l’Ajuntament de Barcelona en els termes que s’estableixi en la legislació aplicable.

18.4.  Els llocs de treball que comportin l’exercici de funcions d’autoritat han de ser proveïts per funcionaris

TÍTOL QUART

Règim econòmic

CAPÍTOL PRIMER

Béns i recursos

Article 19.

19.1.  El patrimoni de l’Agència estarà integrat:

a) Pels béns que l’Institut Municipal de Salut Pública tingui transferits de l’Ajuntament de Barcelona , sota qualsevol modalitat jurídica que permeti conservar llur qualificació jurídica originària i la titularitat municipal. Com a criteri general, els béns immobles de l’Ajuntament no formaran part del patrimoni de l’Agència.

b) Els que estiguin adscrits o se li adscriguin en ús, conservant la seva qualificació jurídica originària.

c) Pels béns i drets que l’Agència hagi adquirit o adquireixi per qualsevol títol legítim.

Aquest patrimoni quedarà reflectit en l’inventari corresponent i romandrà adscrit funcionalment al Consorci.

Article 20.

20.1.   Per a l’acompliment de les seves finalitats l’Agència comptarà amb els següents recursos econòmics:

a) Les aportacions de l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya amb càrrec als seus pressupostos que inclouran les assignacions necessàries per a desenvolupar les funcions assignades.

b) Les aportacions que li pertoquin per convenis establerts amb les diverses Administracions i entitats públiques o privades.

d) Les taxes i preus públics derivats de la seva activitat.

e) Els ingressos procedents de sancions administratives i els derivats de resolucions judicials.

d) Els productes i rendiments del seu patrimoni.

e) Els donatius, els ajuts, les subvencions o els auxilis.

f) Les bestretes, préstecs i crèdits que obtinguin d’entitats oficials o particulars.

f) Tots els altres que li puguin ser atribuïts d’acord amb les normes vigents.

20.2.  En tot cas, les taxes i preus públics derivats de l’exercici de les seves activitats i els ingressos procedents de sancions administratives i resolucions judicials s’afecten a l’Agència per al compliment de les seves finalitats.

20.3  L’Agència podrà utilitzar la via d’apressament per a la recaptació de les taxes i preus públics que tingui atribuïts, sens perjudici dels encàrrecs que, en matèria recaptatòria, es facin, mitjançant conveni, amb organismes oficials.

20.4  L’Agència gaudirà dels beneficis fiscals previstos en les lleis pels organismes autònoms de naturalesa administrativa.

Fons, intervenció i comptabilitat de l’Agència

Article 21

21.1.  Els fons de l‘Agència seran custodiats en comp-tes corrents bancaris, oberts directament a nom de l’Agència.

Article 22

22.1.  El règim comptable i de control econò-mic de l’Agència s’adequarà a les previsions d’aquests Estatuts i a les disposicions de règim local que li siguin aplicables sens perjudici de les normes que en aquesta matèria dicti la Gene-ralitat, seguint en qualsevol cas els criteris de comptabilitat pública, de tal forma que permetin en tot moment el coneixement exacte de la si-tuació patrimonial de l’Agència i dels costos i ren-diments dels diferents serveis, sota els criteris se-güents:

a) Valoració en balanç de tots els béns que constitueixen l’actiu, incloent-hi els adscrits estrictament en ús.

b) Facturació de tots els serveis.

c) Incorporació al cost dels serveis de les quantitats necessàries per a l’amortització dels béns que representen els capitals que s’hi hagin invertit.

d) Liquidació dels comptes d’explotació i de pèrdues i els guanys i lluïment en el balanç dels costos d’aquests últims.

22.2.  Els ingressos i despeses de l’Agència seran objecte de control financer permanent, mitjançant procediment d’auditoria o d’altres tècniques de control, en els termes i amb els mitjans personals que estableixin, de comú acord, la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya i la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona.

Article 23

23.1.  La rendició de comptes correspondrà a la Junta de Govern, mitjançant el balanç i el compte d’explotació anual i els comptes de liquidació del pressupost de l’exercici anterior, que seran auditats i sotmesos per a la seva aprovació a la Comissió Permanent del Consorci Sanitari de Barcelona durant el primer semestre de cada any.

CAPITOL TERCER

Dels pressupostos

 

Article 24

24.1.  L’Agència prepararà per a cada exercici econòmic un pressupost que serà aprovat inicialment per la Junta de Govern i cursat a la Comissió Permanent del Consorci a l’efecte de la seva aprovació definitiva.

Article 25

25.1.  L’estat de despeses del pressupost comprendrà les previsions necessàries per al sosteniment normal dels centres, l’adquisició dels materials i els elements necessaris per a la prestació dels serveis i dels béns no inventariables en general, el manteniment i la reparació ordinària d’edificis, instal·lacions i equipaments tècnics; els havers i atencions del personal; el pagament d’interessos, amortització d’emprèstits i les restants despeses de caràcter ordinari. Tanmateix es podran formular previsions per a inversions per realitzar obres de nova planta, ampliació, renovació o reparacions extraordinàries d’edificis, instal·lacions i equipaments tècnics per a l’adquisició de béns de capital fix i per atendre despeses extraordinàries.

25.2  L’estat d’ingressos comprendrà els recursos assenyalats en l’article 20 i les aportacions, les subvencions i les operacions de crèdit necessàries per a l’equilibri financer de l’entitat.

25.3.   Els estats de despeses i ingressos es dividiran en els epígrafs, conceptes i partides que determinin les formes generals sobre formació de pressupostos i comptabilitat pública.

CAPÍTOL QUART

Finançament

Article 26

26.1.  Els criteris bàsics del règim econòmic i de finançament de l’Agència són els establerts en el Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya, el Consorci Sanitari de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, l’11 de juliol de 2002.

Article 27

27.1.  El pagament dels havers de tot el personal de l’Agència, inclòs el sotmès a la legislació laboral, gaudirà del caràcter preferent que li atribueixi l’article 168 de la Llei 39/1988, de 28 de desem-bre, reguladora de les hisendes locals. -

Article 28

28.1.  Els excedents i les reserves que es produei-xin una vegada satisfetes les despeses i els deutes de l’Agència es destinaran íntegrament a la millora dels serveis de l’Agència .

TÍTOL CINQUÈ

Facultats de tutela del Consorci

Article 29.

29.1.  La potestat tuïtiva sobre l’Agència correspon al Consorci, que l’exercirà mitjançant la seva la Comissió Permanent.

29.2.  Aquesta facultat es tradueix en :

29.2.1. L’aprovació de:

a) Els estatuts, així com les seves modificacions.

b) Els plans generals d’actuació i els plans d’inversió.

c) Els pressupostos, balanços, liquidació anual de comptes, la memòria de les activitats realitzades i el resultat de la gestió assistencial i econòmica de l’exercici anterior.

d) La política de convenis i contractes amb el Servei Català de la Salut o amb d’altres entitats públiques o privades.

e) L’exigència de responsabilitat dels titulars i membres de llurs òrgans de govern.

29..2.2 La ratificació dels acords adoptats pels òrgans de govern relatius a:

a) L’adquisició, alienació i gravàmen dels béns immobles que integren llur patrimoni.

b) La participació en altres entitats o empreses, utilitzant qualsevol de les formes admeses en dret.

c) La petició de crèdits o préstecs a mig i llarg termini, l’emissió d’obligacions i l’atorgament d’avals.

d) Les habilitacions i suplements de crèdit.

29.2.3 El coneixement de:

a) La creació de nous centres i serveis, i el remodelatge, transformació, ampliació i supressió dels existents, sempre que figurin inclosos en els plans d’actuació.

b) El nomenament i cessament dels membres dels seus òrgans de govern .

Article 30

30.1.  El President de la Junta de Govern de l’Agència trametrà a la Comissió Permanent del Consorci l’ordre del dia de les reunions de la Junta de Govern en el moment de convocar-les amb setanta dues hores d’antelació sobre la data fixada, per iniciar la reunió, i els textos dels acords a l’acabament de la Junta de Govern.

30.2.  La Comissió Permanent del Consorci , podrà:

a) Impugnar els acords de la Junta de Govern i les resolucions dels altres òrgans d’administració de l’Agència quan consideri que recauen en els assumptes que no siguin de la seva competència, quan siguin contraris als interessos generals del Consorci o de la pròpia Agència, o constitueixin infracció manifesta de les lleis.

b) Requerir dels òrgans de govern i d’administració de l’Agència tota mena d’informes o documents, així com ordenar les inspeccions i auditories que consideri oportunes.

TÍTOL SISÈ

Règim jurídic

Article 31

31.1.  Els acords de la Junta de Govern i les resolucions del president de la Junta de Govern de l’Agència posen fi a la via administrativa i podran ser recorreguts, potestativament, en reposició o ser impugnats, directament, davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu en els terminis i amb els efectes establerts en la Llei 30/1992, de 26 de maig, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i en la Llei 29 1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa .

31.2.  L’exercici d’accions s’ajustarà a les previsions de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (LRJPAC), quant a les reclamacions prèvies a la via judicial civil i laboral.

TÍTOL SETÈ

Modificació dels estatuts i dissolució de l’Agència.

Article 32.

32.1.  La modificació dels Estatuts es realitzarà amb els mateixos tràmits i requisits exigits per a la seva aprovació, i de conformitat amb la normativa vigent.

Article 33

33.1.  L’Agència tindrà una durada indefinida d’acord amb l’acompliment de les finalitats per a les quals es constitueix.

Article 34

4.1.  La dissolució i la modificació de la modalitat de gestió de l’Agència s’haurà de fer d’acord amb el que preveuen els Estatuts del Consorci.

34.2. L’acord de dissolució de l’Agència no tindrà efecte fins que el Consorci no hagi establert la forma ulterior de prestació dels serveis de manera que aquests quedin atesos degudament .

Disposicions addicionals

1.  L’Agència de Salut Pública de Barcelona, des de la seva creació, se subrogarà en els drets i obligacions que en l’actualitat corresponen l’Institut Municipal de Salut Pública de Barcelona, i en concret, els convenis, contractes i els acords signats amb les Administracions Públiques i/o amb entitats públiques i privades, les responsabilitats i beneficis dels quals seran assumits per la nova Agència.

2.  L’assumpció per l’Agència de les funcions a què es refereixen els apartats primer i segon de l’article 103 de la Carta Municipal de Barcelona requerirà prèviament dels acords i convenis corresponents entre les entitats consorciades: Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya. Un cop produïda l’esmentada assumpció l’Agència adoptarà la denominació d’Agència de Salut Pública i Medi Ambient de Barcelona.

Disposició Transitòria

1.  Mentre no es faci efectiu el que s’estableix en la disposició addicional segona d’aquest estatuts s’establiran els mecanismes de coordinació corresponents entre l’Agència de Salut Pública de Barcelona i els serveis i l’activitat mediambiental municipal i autonòmica.

PG-72442 (02.317.079)

Amunt