Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 24/12/2001

  • Número de control 01351082

  • Organisme emissor Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Dades del DOGC
  • Número 3555

  • Data 17/01/2002

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 985

Descriptors relacionats
Matèries Organismes Geogràfics
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de 24 de desembre de 2001, sobre acords de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona referents als municipis de Terrassa i Badalona.


La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 17 d’octubre de 2001, va adoptar, entre altres, els acords següents:

Exp.: 2073/01

Pla especial de l’àmbit de la finca situada al Raval de Montserrat, 33, cantonada amb el carrer de la Unió, de Terrassa

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d’acord amb els fonaments que s’hi exposen, aquesta Comissió, actuant per delegació del conseller de Política Territorial i Obres Públiques segons l’Ordre de 7 de maig de 2001 (DOGC núm. 3387, de 14.5.2001), acorda:

—1  Aprovar definitivament el Pla especial de l’àmbit de la finca situada al Raval de Montserrat, 33, cantonada amb el carrer de la Unió, de Terrassa, promogut pel senyor Josep Malgosa Morera, en representació de Malgosa Morera Comunitat de Béns, Antonio, Juan, Montserrat i Pere Malgosa i tramès per l’Ajuntament.

—2  Publicar aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 89 del text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.

—3  Comunicar-ho a l’Ajuntament, al promotor i als propietaris afectats, tal com exigeix l’article 31.2 del Reglament per al desplegament i l’aplicació de la Llei 3/1984, de 9 de gener, de mesures d’adequació de l’ordenament urbanístic de Catalunya.

Exp.: 2072/01

Modificació del Pla especial de protecció del patrimoni històric arquitectònic ambiental, fitxa R-19, antiga casa Josep Boguña, situada al Raval de Montserrat, 33, cantonada amb el carrer de la Unió, de Terrassa

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d’acord amb els fonaments que s’hi exposen, aquesta Comissió, actuant per delegació del conseller de Política Territorial i Obres Públiques segons l’Ordre de 7 de maig de 2001 (DOGC núm. 3387, de 14.5.2001), acorda:

—1  Aprovar definitivament la modificació del Pla especial de protecció del patrimoni històric arquitectònic ambiental, fitxa R-19, antiga casa Josep Boguña, situada al Raval de Montserrat, 33, cantonada amb el carrer de la Unió, de Terrassa, promogut per Josep Malgosa i Morera en representació de Malgosa Morera Comunitat de Béns, Antonio, Juan, Montserrat i Pere Malgosa i tramès per l’Ajuntament, amb la incorporació d’ofici de la prescripció següent:

D’acord amb les determinacions de l’informe de 20 de juny de 2001, s’ha de vetllar per tal que al projecte concret no es minimitzi la façana protegida i el projecte s’elevi novament a la consideració de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona.

—2  Publicar aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 89 del text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.

—3  Comunicar-ho a l’Ajuntament, al promotor i als propietaris afectats, tal com exigeix l’article 31.2 del Reglament per al desplegament i l’aplicació de la Llei 3/1984, de 9 de gener, de mesures d’adequació de l’ordenament urbanístic de Catalunya.

Exp.: 1927/01

Modificació puntual del Pla especial de reforma interior de Sant Roc i zones adjacents, de Badalona

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d’acord amb els fonaments que s’hi exposen, aquesta Comissió per delegació del conseller de Política Territorial i Obres Públiques segons l’Ordre de 7 de maig de 2001 (DOGC núm. 3387, de 14.5.2001), acorda:

—1  Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla especial de reforma interior de Sant Roc i zones adjacents, de Badalona, promoguda pel senyor Josep Gaspar Alba, en representació de l’entitat Fundació Privada Badalona Treball per Disminuïts i tramesa per l’Ajuntament.

—2  Publicar aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 89 del text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.

—3  Comunicar-ho a l’Ajuntament de Badalona i al promotor.

Contra els acords anteriors, que posen fi a la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC. El recurs s’entendrà desestimat si passa un mes sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa.

En qualsevol cas, contra els acords esmentats també es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que preveuen l’article 116 de la Llei esmentada i l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC.

El recurs contenciós administratiu no es podrà interposar si s’ha interposat recurs de reposició fins que aquest hagi estat resolt expressament o se n’hagi produït la desestimació presumpta perquè hagi transcorregut el termini d’un mes, de conformitat amb els articles 116.2 i 117.2 de la Llei 4/1999 esmentada.

Barcelona, 24 de desembre de 2001

Mercè Albiol i Núñez

Secretària de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona

(01.351.082)

Amunt