Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 31/07/2000

  • Número del document 266/2000

  • Número de control 00202063

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

Dades del DOGC
  • Número 3200

  • Data 08/08/2000

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 10263

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 266/2000, de 31 de juliol, pel qual es regula la Inspecció d'Ensenyament.


La Generalitat de Catalunya, en exercici de les seves competències en matèria d’educació, regulà la Inspecció d’Ensenyament mitjançant el Decret 163/1989, de 23 de juny.

La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), inclou la inspecció educativa com un dels factors primordials per afavorir la millora de la qualitat de l’ensenyament.

La Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la participació, l’avaluació i el govern dels centres docents (LOPAGCD), crea el cos d’inspectors d’educació i en determina el procediment d’accés, es refereix a les funcions de la inspecció educativa i dóna una especial rellevància, a l’igual que la LOGSE, a l’avaluació del sistema educatiu i dels centres, professorat i ensenyaments que l’integren, concretant la participació de la inspecció educativa en aquesta avaluació. Estableix, així mateix, que les administracions educatives, en el marc de les seves competències, han d’organitzar la inspecció educativa i determinar-ne el funcionament.

L’abast i la importància dels canvis produïts fan necessari adequar a la nova situació la regulació de la Inspecció d’Ensenyament a Catalunya, per tal de respondre a les necessitats del nou sistema, a les expectatives de la comunitat educativa i a la política educativa del Govern, definint un model d’Inspecció que contribueixi a la més gran eficiència en el desenvolupament de les seves funcions i a la millora del sistema educatiu i de la qualitat de l’ensenyament.

Aquesta millora permanent de la qualitat en la gestió educativa fa imprescindible l’assoliment de la cultura avaluativa en el sistema. El paper assignat a la inspecció com a agent principal en l’avaluació externa dels centres docents i en l’avaluació de la funció directiva i de la funció docent, juntament amb el de col·laboració en l’avaluació del sistema educatiu i el d’assessorament als centres en el seus processos d’avaluació interna, fan de l’avaluació una funció fonamental de la Inspecció d’Ensenyament.

Així, les funcions d’assessorament i de seguiment de l’acció educativa i de la gestió escolar aporten a la Inspecció d’Ensenyament un coneixement de la realitat dels centres docents i dels serveis educatius essencial per a la col·laboració en la detecció de necessitats i en la planificació dels recursos, així com en els processos d’innovació pedagògica i administrativa.

En conseqüència, la Generalitat de Catalunya, en el marc de les seves competències i de les normes bàsiques establertes a la LOGSE i la LOPAGCD, regula, mitjançant el present Decret, l’organització i el funcionament de la Inspecció d’Ensenyament a Catalunya.

Aquest Decret determina les funcions de la Inspecció d’Ensenyament, tot recollint específicament, en el marc dels aspectes destacats en aquest preàmbul, les pròpies de l’avaluació i l’assessorament dels centres docents. Explicita també les atribucions que la consideració legal d’autoritat en el seu àmbit professional atorga als inspectors i inspectores d’educació en l’exercici de les seves funcions.

El Decret atribueix a la Subdirecció General de la Inspecció la direcció i coordinació de les activitats de la Inspecció d’Ensenyament en el marc de les directrius que el Departament d’Ensenyament determini. Aquestes activitats s’han de concretar en plans de treball que donin unitat i cohesió a l’actuació de la Inspecció d’Ensenyament a Catalunya, la qual, d’acord amb la descentralització administrativa del Departament, està adscrita a les diferents delegacions territorials.

Així mateix, el Decret configura un model d’Inspecció orientat a potenciar tant les competències genèriques de la funció inspectora, comunes a tots els inspectors i inspectores, com les derivades de la formació i experiència acadèmica i docent dels seus membres que emmarquen la seva actuació especialitzada. Les inspeccions territorials i les àrees específiques donen les corresponents respostes organitzatives, incloent-hi els mecanismes de participació tècnica dels seus membres en la definició i el desenvolupament dels seus plans de treball i en les qüestions que hi estan relacionades.

La importància de les funcions que s’encomanen a la Inspecció i la seva contribució a la millora permanent del sistema educatiu fan necessari establir un procediment d’accés adequat i plans de formació que aprofundeixin en la construcció del perfil professional propi de l’inspector d’educació i en la seva adequació a l’evolució de les necessitats del sistema educatiu. Així mateix, el Departament d’Ensenyament ha d’establir mecanismes per avaluar el compliment de les referides funcions.

En virtut d’això, amb el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques, amb el l’informe del Consell Escolar de Catalunya, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta de la consellera d’Ensenyament, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol 1

Finalitats, funcions i exercici de la funció inspectora

Article 1

Inspecció educativa

1.1  El Departament d’Ensenyament exerceix la inspecció dels centres docents i dels serveis, programes i activitats que integren el sistema educatiu a Catalunya, tant de titularitat pública com privada, per tal d’assegurar la qualitat de l’ensenyament, la millora permanent del sistema educatiu i el compliment de la normativa que el regula, i garantir els drets i l’observança dels deures dels membres de la comunitat escolar.

1.2  A aquestes efectes, s’encomana la supervisió, l’assessorament, l’avaluació i el control d’aquests centres, serveis, programes i activitats a la Inspecció d’Ensenyament.

Article 2

Funcions

Les funcions de la Inspecció d’Ensenyament són les següents:

a) Supervisar l’organització i el funcionament dels centres docents, dels serveis educatius i de la intervenció dels programes educatius en el territori i afavorir-ne la coordinació.

b) Assessorar els centres docents i els serveis educatius en aspectes organitzatius, pedagògics i d’innovació educativa, així com en el compliment de la normativa i en els processos d’avaluació interna.

c) Assessorar el professorat en l’exercici de la pràctica docent i en el conjunt d’activitats relacionades amb el procés educatiu dels alumnes.

d) Avaluar els centres docents, l’exercici de la funció directiva i de la funció docent i la intervenció dels serveis i programes educatius en l’activitat educativa i participar en l’avaluació general del sistema educatiu.

e) Vetllar pel compliment, en els centres docents i en els serveis educatius, de la normativa reguladora que afecti el seu funcionament, i assessorar, orientar i informar els sectors de la comunitat escolar en l’exercici dels seus drets i en el compliment de les seves obligacions.

f) Orientar els equips directius en l’adopció i el seguiment de mesures que afavoreixin la convivència, la participació de la comunitat escolar i la resolució de conflictes.

g) Informar sobre qualsevol aspecte relacionat amb l’ensenyament, a requeriment de l’òrgan del qual depèn o d’ofici, per la via reglamentària i quan així ho consideri necessari, en relació amb assumptes que conegui en l’exercici de les seves funcions.

h) Col·laborar en la planificació i la coordinació dels recursos educatius i en la detecció de necessitats de formació del professorat i participar, si és el cas, en la realització d’aquesta formació.

i) Col·laborar en els processos de reforma educativa i de renovació pedagògica i en aquelles activitats relatives a l’assoliment dels objectius educatius del Departament d’Ensenyament.

Article 3

Exercici de les funcions d’inspecció

3.1  Les funcions d’inspecció són desenvolupades pels inspectors i inspectores d’educació pertanyents al cos d’inspectors d’Educació i al cos d’inspectors al servei de l’Administració educativa.

3.2  Aquestes funcions podran ser exercides transitòriament, en ocasió de vacant, per funcionaris docents adscrits en comissió de serveis, que reuneixin els requisits establerts per a l’accés al cos d’inspectors d’Educació a l’article 38 de la Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre, tenint en compte les necessitats funcionals de la Inspecció en les diferents especialitats i les necessitats pròpies dels territoris on hagin de prestar serveis.

3.3  L’activitat dels inspectors i les inspectores d’educació té un doble vessant: el general, comú a tots, i l’especialitzat, vinculat amb les especialitats que es tinguin reconegudes de les previstes a l’article 12 d’aquest Decret.

3.4  En l’exercici de les seves funcions els inspectors i inspectores d’educació tenen la consideració d’autoritat pública i, com a tal, estan facultats per aixecar actes amb naturalesa de document públic i rebran dels diferents membres de la comunitat educativa, així com de les altres autoritats i funcionaris, l’ajut i la col·laboració necessaris per al desenvolupament de la seva activitat.

3.5  En l’exercici de les seves funcions els inspectors i inspectores d’educació tenen atribució per:

a) Visitar les diverses dependències dels centres docents, tant públics com privats, i dels serveis educatius.

b) Observar el desenvolupament de qualsevol activitat docent o acadèmica.

c) Supervisar la documentació acadèmica i administrativa dels centres docents, tant públics com privats, i dels serveis educatius.

d) Requerir informació dels diferents sectors de la comunitat escolar.

e) Convocar i celebrar reunions amb membres de la comunitat escolar i participar, si escau, en reunions dels diferents òrgans del centre.

f) Accedir a la informació dels altres òrgans i serveis del Departament d’Ensenyament que sigui necessària per a l’exercici de les seves funcions, pels procediments establerts.

Capítol 2

Organització de la Inspecció

Article 4

Organització

La Inspecció d’Ensenyament s’organitza amb criteris territorials, d’acord amb l’estructura territorial del Departament d’Ensenyament, i amb criteris d’especialització, d’acord amb l’ordenació curricular i d’altres aspectes fonamentals del sistema educatiu.

Article 5

Pla director de la Inspecció

El Departament d’Ensenyament fixa periòdicament les línies i els criteris d’actuació de la Inspecció d’Ensenyament. La concreció d’aquestes línies i criteris i de les activitats que la Inspecció d’Ensenyament ha de dur a terme en el desenvolupament de les seves funcions constitueix el pla director de la Inspecció, el qual és elaborat per la Subdirecció General de la Inspecció i aprovat pel secretari general del Departament d’Ensenyament.

Article 6

La Subdirecció General de la Inspecció

6.1  La Subdirecció General de la Inspecció exerceix la direcció i la coordinació de les funcions d’inspecció que corresponen al Departament d’Ensenyament.

6.2  A la Subdirecció General de la Inspecció li correspon:

a) Elaborar el pla director i efectuar el seguiment i l’avaluació del seu desenvolupament.

b) Col·laborar amb les unitats del Departament d’Ensenyament en la planificació de les actuacions per a les quals es requereixi la intervenció de la Inspecció i vehicular els encàrrecs que en derivin.

c) Coordinar i fer el seguiment de l’actuació de les inspeccions territorials, de les àrees específiques i dels àmbits de treball, i elaborar orientacions i instruments per a l’exercici de la funció inspectora.

d) Definir i avaluar plans de formació, perfeccionament i especialització dels inspectors i inspectores.

e) Elaborar la memòria general de les actuacions de la Inspecció d’Ensenyament.

f) Realitzar estudis de necessitats i propostes de definició i provisió de places de la Inspecció d’Ensenyament.

6.3  El subdirector general de la Inspecció dirigeix i coordina les actuacions de la Subdirecció General, proposa al secretari general l’aprovació del pla director de la Inspecció, formula els encàrrecs a les àrees específiques i als àmbits de treball i garanteix la coordinació de les inspeccions territorials. Per a la realització de tasques d’organització i coordinació de la Inspecció, el subdirector general pot disposar de la col·laboració d’inspectors i inspectores destinats a les inspeccions territorials. Així mateix, el subdirector general de la Inspecció efectua les propostes d’incorporació a la funció inspectora de funcionaris docents en comissió de serveis per cobrir temporalment les vacants que es produeixin.

6.4  El subdirector general de la Inspecció és nomenat pel conseller o la consellera d’Ensenyament, pel procediment de convocatòria pública amb lliure designació, entre funcionaris del cos d’inspectors d’Educació i del cos d’inspectors al servei de l’Administració educativa.

6.5  A la Subdirecció General de la Inspecció s’adscriuen dos caps d’inspecció, un de planificació i coordinació i un de seguiment i avaluació, i de cadascun dels quals depèn un cap d’inspecció adjunt.

6.6  Els caps d’inspecció col·laboren amb el subdirector general en l’elaboració, el seguiment i l’avaluació del pla director i en l’elaboració de les orientacions i els instruments per a l’actuació de les inspeccions territorials, de les àrees específiques i dels àmbits de treball. Així mateix col·laboren en la coordinació i el seguiment d’aquestes actuacions i en la planificació i la gestió de les activitats de formació dels inspectors.

6.7  Els caps d’inspecció són nomenats pel conseller o la consellera d’Ensenyament, previ informe del secretari general, per períodes de cinc anys renovables, i pel procediment de convocatòria pública i de lliure designació, entre funcionaris en actiu del cos d’inspectors d’Educació i del cos d’inspectors al servei de l’Administració educativa, amb un mínim de quatre anys d’experiència en l’exercici de la funció inspectora.

6.8  Els caps d’inspecció adjunts són nomenats pel secretari general, previ informe del subdirector general, per períodes de cinc anys renovables, pel procediment de convocatòria pública i de lliure designació, entre funcionaris en actiu del cos d’inspectors d’Educació i del cos d’inspectors al servei de l’Administració educativa, amb un mínim de tres anys d’experiència en l’exercici de la funció inspectora.

Article 7

Inspecció territorial

7.1  Els inspectors i inspectores d’educació destinats a cada delegació territorial integren la Inspecció territorial, la qual depèn orgànicament del delegat territorial i funcionalment de la Subdirecció General de la Inspecció. A cada delegació territorial hi ha un inspector en cap, el qual dirigeix, sota aquesta dependència, l’organització de la Inspecció territorial i dels recursos humans i materials de què disposa. L’inspector en cap elabora, en el marc del pla director, el pla de treball territorial de caràcter anual, proposa la seva aprovació al delegat territorial i fa el seu seguiment i avaluació. Elabora, també, la memòria anual de l’activitat de la Inspecció territorial, aporta els informes, les dades i les propostes que li siguin requerits o que d’ofici consideri oportú presentar i formula propostes en relació amb activitats de formació i altres aspectes que afectin el funcionament de la Inspecció.

7.2  Els inspectors en cap territorials són nomenats pel conseller o la consellera d’Ensenyament, amb els informes previs del delegat territorial i del subdirector general de la Inspecció, per períodes de cinc anys renovables, pel procediment de convocatòria pública i de lliure designació, entre funcionaris en actiu del cos d’inspectors d’Educació i del cos d’inspectors al servei de l’Administració educativa, amb un mínim de quatre anys d’experiència en l’exercici de la funció inspectora.

7.3  De l’inspector en cap depèn un inspector en cap adjunt i el nombre d’inspectors coordinadors territorials que, d’acord amb les característiques del territori, el Departament d’Ensenyament determini. L’inspector en cap, l’inspector en cap adjunt i els inspectors coordinadors territorials constitueixen la comissió de coordinació de la Inspecció territorial, la qual, presidida per l’inspector en cap, col·labora en la planificació i el seguiment de les actuacions de la Inspecció territorial.

7.4  Els inspectors en cap adjunts són nomenats pel secretari general, previ informe del delegat territorial corresponent, per períodes de cinc anys renovables, pel procediment de convocatòria pública i de lliure designació, entre funcionaris en actiu de la Inspecció territorial, del cos d’inspectors d’Educació i del cos d’inspectors al servei de l’Administració educativa, amb un mínim de tres anys d’experiència en l’exercici de la funció inspectora.

7.5  Els inspectors coordinadors territorials són nomenats pel delegat territorial, a proposta de l’inspector en cap, per períodes de cinc anys renovables, pel procediment de convocatòria pública i de lliure designació, entre funcionaris en actiu de la inspecció territorial, del cos d’inspectors d’Educació i del cos d’inspectors al servei de l’Administració educativa, amb un mínim de tres anys d’experiència en l’exercici de la funció inspectora.

7.6  La Inspecció territorial aporta propostes i suggeriments per a la definició de l’organització de la Inspecció en el territori i del seu funcionament, per a l’elaboració del pla de treball territorial i de la memòria anual i per a la concreció d’activitats de formació dels inspectors i les inspectores. La Inspecció territorial és escoltada en relació a les propostes de nomenament dels inspectors en cap adjunts i dels inspectors coordinadors territorials. Les reunions de la Inspecció territorial són convocades i presidides normalment per l’inspector en cap.

7.7  Els inspectors i les inspectores que integren la Inspecció territorial exerceixen les seves funcions en els centres docents i els serveis educatius de l’àmbit de la delegació territorial i col·laboren, en el marc de les seves competències, en les tasques de planificació i coordinació dels recursos educatius de l’àmbit territorial corresponent.

7.8  A cada Inspecció territorial l’inspector en cap proposarà al delegat territorial la determinació de les àrees geogràfiques necessàries, d’acord amb la planificació i l’ordenació escolar del territori, per tal de coordinar l’actuació de l’equip d’inspectors i inspectores que tenen assignats els centres docents i els serveis educatius corresponents.

Article 8

Àrees específiques

8.1  Les àrees específiques són el marc per a l’actuació i la formació especialitzada dels inspectors i inspectores i per a la col·laboració de la Inspecció amb altres unitats del Departament d’Ensenyament en els àmbits d’intervenció comuna.

Cada inspector i inspectora és adscrit pel subdirector general de la Inspecció a una àrea específica, tenint en compte la seva especialitat, l’experiència professional i la formació específica, així com les necessitats funcionals de la Inspecció, escoltats els interessats.

8.2  Les àrees específiques es concreten al pla director, depenen de la Subdirecció General de la Inspecció i el seu àmbit d’actuació és Catalunya.

8.3  Correspon als inspectors i inspectores que integren una àrea específica aportar propostes per a l’elaboració del pla de treball de l’àrea, realitzar els encàrrecs que els formuli la Subdirecció General de la Inspecció, elaborar estudis relacionats amb temes propis de l’àrea, determinar criteris per a la intervenció especialitzada en centres i serveis educatius i proposar i desenvolupar activitats que afavoreixin l’actualització permanent dels inspectors i inspectores en l’especialitat.

8.4  La coordinació de cadascuna de les àrees específiques és exercida per un inspector coordinador d’àrea, el qual elabora el pla de treball de l’àrea, realitza la coordinació, el seguiment i l’avaluació de les actuacions que en deriven i col·labora amb la Subdirecció General de la Inspecció en els aspectes propis de l’àrea.

8.5  Els inspectors coordinadors d’àrea són nomenats pel secretari general a proposta del subdirector general, escoltats els membres de l’àrea, per períodes de cinc anys renovables, pel procediment de convocatòria pública i de lliure designació, entre funcionaris en actiu del cos d’inspectors d’Educació i del cos d’inspectors al servei de l’Administració educativa, membres de l’àrea, amb un mínim de tres anys d’experiència en l’exercici de la funció inspectora.

Article 9

Àmbits de treball

Per a l’actuació de la Inspecció en temes no vinculats a cap àrea específica, el subdirector general pot determinar àmbits de treball i constituir equips d’inspectors i inspectores per a la realització d’encàrrecs de col·laboració amb la Subdirecció General de la Inspecció en temes específics. Els àmbits de treball es concreten normalment en el pla director.

Article 10

Comissió assessora de la Inspecció

10.1  Per tal d’unificar criteris i procediments que donin coherència a l’activitat global de la inspecció a Catalunya i assessorar la Subdirecció General de la Inspecció en la presa de decisions, hi haurà una comissió assessora integrada pel subdirector general, que la presideix, pels caps d’inspecció de la Subdirecció General i pels inspectors en cap de les inspeccions territorials.

10.2  La comissió assessora de la Inspecció col·labora en l’elaboració del pla director i de la memòria general de la Inspecció, en la planificació de les actuacions d’abast general i en l’anàlisi de les qüestions que afectin l’exercici de la funció inspectora. La comissió assessora és escoltada en relació a les propostes de nomenament del subdirector general de la Inspecció, dels caps d’inspecció i dels caps d’inspecció adjunts de la Subdirecció General de la Inspecció, i dels inspectors en cap territorials.

Capítol 3

Accés al cos d’inspectors d’Educació i mobilitat

Article 11

Requisits per a l’accés

11.1  L’accés al cos d’inspectors d’Educació serà pel procediment de concurs oposició, d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, així com el de publicitat.

11.2  Per participar en el procés d’accés al cos d’inspectors d’Educació els aspirants hauran de reunir els requisits següents:

a) Pertànyer a algun dels cossos en els quals s’ordena la funció pública docent.

b) Posseir el títol de doctor, llicenciat, arquitecte o enginyer.

c) Acreditar un mínim de deu anys d’experiència docent en qualsevol dels centres i nivells que integren el sistema educatiu.

d) Acreditar el domini oral i escrit de la llengua catalana i de la llengua castellana.

Article 12

Especialitats

Les especialitats que es tindran en compte en el procediment d’accés al cos d’inspectors d’Educació, als efectes de la intervenció en el vessant especialitzat de la activitat de la inspecció previst a l’article 3.3 d’aquest Decret, són les següents:

a) Relacionades amb àrees de coneixement: ciències de la naturalesa, ciències socials, educació artística, educació física, llengua, llengües estrangeres, matemàtiques i tecnologia.

b) Vinculades a etapes educatives de singularitat específica: educació infantil i

formació professional específica.

c) Relatives a dos aspectes especialment significatius de la gestió educativa dels centres docents: atenció a la diversitat i orientació i organització de centres.

Article 13

Tribunal de selecció

13.1  La selecció de participants la realitzarà un tribunal, nomenat a l’efecte per l’òrgan convocant, constituït per un president i quatre vocals, funcionaris de cossos del grup A, majoritàriament del cos d’inspectors d’Educació i del cos d’inspectors al servei de l’Administració educativa. Per cada membre del tribunal es nomenarà un suplent.

13.2  Els vocals del cos d’inspectors d’Educació i del cos d’inspectors al servei de l’Administració educativa seran designats per sorteig entre els funcionaris d’aquests cossos, en actiu en llocs de treball de la Inspecció d’Ensenyament, en la proporció que, en el seu cas, la convocatòria determini. El president i la resta de vocals seran designats lliurement pel conseller o la consellera d’Ensenyament.

13.3  El tribunal podrà comptar amb l’assessorament d’especialistes per a l’avaluació dels coneixements i els mèrits específics d’una especialitat.

Article 14

Sistema de selecció

14.1  El sistema de selecció per a l’accés al cos d’inspectors d’Educació serà per concurs oposició. La convocatòria establirà el barem de mèrits, d’acord amb l’annex del Reial decret 2193/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes bàsiques per a l’accés i la provisió de llocs de treball en el cos d’inspectors d’Educació i inclourà l’especialització com a mèrit específic, segons les especialitats determinades a l’article 12 d’aquest Decret.

14.2  Els candidats seleccionats en el concurs oposició hauran de realitzar un període de pràctiques, equivalent a un curs escolar, i hauran de participar en un curs teoricopràctic de formació.

Article 15

Mobilitat

El Departament d’Ensenyament convocarà de manera periòdica, i prèviament a qualsevol concurs oposició, concursos de provisió de llocs entre els inspectors i inspectores d’educació que acreditin dos o més anys d’exercici de la funció inspectora.

Article 16

Reconeixement de noves especialitats

El Departament d’Ensenyament regularà el procediment per al reconeixement d’especialitats de les previstes a l’article 12 d’aquest Decret, diferents de la d’accés, tenint en compte la titulació, l’experiència professional i la formació específica dels inspectors i inspectores.

Capítol 4

Formació i avaluació

Article 17

Formació dels inspectors i inspectores

17.1  La formació permanent en l’exercici professional és un dret i un deure per a tots els inspectors i inspectores d’educació.

17.2  El Departament d’Ensenyament inclourà als seus plans de formació modalitats formatives que contribueixin a l’actualització dels inspectors i inspectores en els coneixements i tècniques de caràcter general i les pròpies de l’especialitat, i que afavoreixin la millora en l’exercici de la funció inspectora. Així mateix, facilitarà l’assistència dels inspectors i inspectores a aquelles activitats de formació que contribueixin al millor desenvolupament del seu exercici professional.

Article 18

Avaluació de la Inspecció

18.1  El Departament d’Ensenyament establirà plans periòdics d’avaluació del compliment de les funcions que té atribuïdes la Inspecció i de la seva incidència en la millora de la qualitat de l’educació. Aquesta avaluació serà duta a terme per una comissió nomenada per a aquesta funció pel conseller o la consellera d’Ensenyament, formada per responsables de les unitats directives del Departament d’Ensenyament amb la col·laboració d’experts externs.

18.2  La Inspecció d’Ensenyament avaluarà el grau d’assoliment dels objectius del pla director i dels plans de treball territorials i de les àrees específiques, i la idoneïtat de les actuacions que es desenvolupen.

Disposicions transitòries

—1  El secretari general del Departament d’Ensenyament, a proposta del subdirector general de la Inspecció d’Ensenyament i escoltats els interessats, reconeixerà les especialitats corresponents, de les previstes a l’article 12 d’aquest Decret, als inspectors i inspectores que actualment exerceixen la funció inspectora, tenint en compte la seva titulació acadèmica, l’experiència professional i la formació específica, i la tipologia del lloc de treball al qual van ser adscrits per les corresponents disposicions normatives.

—2  Els càrrecs de les unitats afectades per aquest Decret continuaran exercint les seves funcions respectives mentre no es proveeixin els llocs de treball corresponents d’acord amb l’estructura que s’estableix.

Disposició derogatòria

Es deroguen el Decret 163/1989, de 23 de juny, pel qual es regula la Inspecció d’Ensenyament, i els decrets 106/90, de 3 de maig, i 205/1991, d’1 d’octubre, que el van modificar; l’article 120 del Decret 222/1989, de 12 de setembre, i els articles 13 i 14 del Decret 57/1993, de 9 de març, de reestructuració del Departament d’Ensenyament.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 31 de juliol de 2000

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró

Consellera d’Ensenyament

(00.202.063)

 

 

Amunt