Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció

ORDRE de 4 de juny de 1999, per la qual es crea la Comissió assessora de la prestació ortoprotètica i les comissions de seguiment de la prestació ortoprotètica de les regions sanitàries.


El Decret 79/1998, de 17 de març, pel qual es dicten normes relatives a les prestacions ortoprotètiques (DOGC núm. 2609, de 30.3.1998), estableix que mitjançant una ordre del conseller de Sanitat i Seguretat Social es podran crear les comissions assessores que escaiguin per tal de fer el seguiment i proposar les mesures oportunes en relació amb el desplegament i l’aplicació de les previsions contingudes en el Decret esmentat;

Pel que fa a les prestacions ortoprotètiques recollides en les lletres b), c), d) i e) de l’article 1 del Decret 79/1998, de 17 de març, les quals integren el Catàleg de prestacions ortoprotètiques —excloses les pròtesis quirúrgiques fixes—, i d’acord amb el que preveu l’article 10 del Decret, es considera necessària la creació d’una comissió que presti el seu assessorament i formuli les corresponents propostes al Servei Català de la Salut sobre tots aquells aspectes relacionats amb la prescripció, la dispensació i la qualitat de la prestació; amb el catàleg d’articles; i, en general, amb la implantació, el seguiment i l’avaluació de la prestació. Així mateix, és necessari que cadascuna de les regions sanitàries compti amb una comissió que s’encarregui de fer el seguiment de la prestació en el seu àmbit;

La creació d’aquestes comissions no comporta un augment dels òrgans actius ni de les dotacions de personal del Servei Català de la Salut;

En conseqüència, i d’acord amb el que disposen els articles 12 i 22 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

1.1  Es crea la Comissió assessora de la prestació ortoprotètica —excloses les pròtesis quirúrgiques fixes—, com a òrgan assessor del Servei Català de la Salut. Aquesta Comissió resta adscrita a l’Àrea Sanitària del Servei Català de la Salut.

1.2  Es creen les comissions de seguiment de la prestació ortoprotètica de les regions sanitàries.

Article 2

Corresponen a la Comissió assessora de la prestació ortoprotètica les funcions següents:

a) Assessorar sobre les consultes i qüestions relatives a la implantació de la prestació ortoprotètica, així com sobre els criteris d’aplicació i informar-ne.

b) Proposar als òrgans competents l’establiment de les actuacions necessàries per tal de garantir el compliment correcte de les condicions d’accés a la prestació, de prescripció i de dispensació, com també la seva qualitat.

c) Formular propostes tècniques sobre inclusió o exclusió d’articles del catàleg, com també les propostes d’adequació o modificació de la normativa d’aplicació.

d) En relació amb la prescripció mitjançant protocol:

Proposar els articles que s’hagin de prescriure mitjançant protocol.

Elaborar els criteris mínims d’indicació d’aquests articles que figuren en el catàleg de prestacions ortoprotètiques del Servei Català de la Salut.

Estudiar i avaluar els protocols elaborats pels hospitals de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública.

e) Estudiar i analitzar les propostes i els informes que emetin les comissions de seguiment de les regions sanitàries, a l’efecte de vetllar per l’homogeneïtat, qualitat i equitat de la prestació en l’àmbit del Servei Català de la Salut.

f) Proposar mesures per tal de facilitar la informació dels aspectes que afectin la prestació, tant als metges especialistes prescriptors com a les entitats proveïdores de serveis sanitaris.

Article 3

3.1  La Comissió assessora de la prestació ortoprotètica es compon dels membres següents, tots ells nomenats pel director del Servei Català de la Salut, a proposta del director de l’Àrea Sanitària:

Un representant de la Divisió d’Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries de l’Àrea Sanitària.

Cinc metges especialistes, dels quals tres han de ser especialistes en rehabilitació i dos en cirurgia ortopèdica i / o traumatologia.

Dos tècnics en ortopèdia, en representació de les organitzacions de tècnics en ortopèdia de Catalunya, designats per les organitzacions més representatives de manera rotatòria cada dos anys.

Dos representants de les organitzacions d’usuaris d’aquesta prestació; un dels quals ha de ser representant de les organitzacions de persones amb minusvalideses i, l’altre, representant de les organitzacions de consumidors i usuaris.

Un representant de les regions sanitàries del Servei Català de la Salut. A aquests efectes, el gerent de cada regió designarà un representant. L’assistència a les reunions es farà per torn rotatori entre els designats.

3.2  És president de la Comissió assessora de la prestació ortoprotètica el cap de la Divisió d’Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries, o la persona en qui delegui.

El president té vot de qualitat en cas d’empat.

3.3  És secretari de la Comissió assessora de la prestació ortoprotètica un tècnic de la Divisió d’Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries.

3.4 Quan l’assumpte a tractar així ho requereixi, a petició del president de la Comissió podrà assistir a les seves reunions un representant de la regió o les regions sanitàries afectades, que serà designat pel gerent de la regió sanitària respectiva.

Aquest representant té veu però no vot.

Article 4

Corresponen a les comissions de seguiment de la prestació ortoprotètica de les regions sanitàries les funcions següents:

a) Estudiar i analitzar la prescripció i la dispensació.

b) Estudiar i analitzar les dades i els indicadors del procés de gestió de la prestació.

c) Avaluar el compliment dels requeriments de la prestació i proposar a la gerència de les regions sanitàries les mesures correctores quan hi hagi incompliment.

d) Avaluar el grau de satisfacció de l’usuari.

e) Donar la conformitat als articles prescrits mitjançant protocol, si escau.

f) Formular les propostes i informar periòdicament la comissió assessora de la prestació ortoprotètica.

g) Elevar a la gerència de les regions sanitàries les propostes relatives a l’inici d’informació prèvia dels expedients administratius.

Article 5

5.1  Les comissions de seguiment de la prestació ortoprotètica de les regions sanitàries es componen dels membres següents, tots ells nomenats pel gerent de la regió sanitària corresponent:

Un metge rehabilitador.

Un metge cirurgià ortopèdic i/o traumatòleg.

Un tècnic en ortopèdia, en representació de les organitzacions de tècnics ortopèdics de Catalunya, designat per les organitzacions més representatives de manera rotatòria cada dos anys.

5.2  És president de les comissions de seguiment de la prestació ortoprotètica el cap de les unitats d’atenció al client de cadascuna de les regions sanitàries.

El president té vot de qualitat en cas d’empat.

5.3  És secretari de les comissions de seguiment de la prestació ortoprotètica un representant de les unitats d’atenció al client de cadascuna de les regions sanitàries.

Article 6

Els membres integrants de la Comissió assessora i de les comissions de seguiment hauran de respectar la confidencialitat de les dades emprades en el marc de les comissions.

Article 7

La Comissió assessora de la prestació ortoprotètica pot constituir grups de treball per a l’estudi de temes específics, en els quals poden integrar-se experts en la matèria que no siguin membres de la Comissió assessora.

Article 8

La Comissió assessora de la prestació ortoprotètica i les comissions de seguiment de la prestació ortoprotètica de les regions sanitàries han de fixar les seves normes de funcionament intern que, en tot cas, s’han d’ajustar a les disposicions generals reguladores del funcionament dels òrgans col·legiats. En qualsevol cas, la Comissió assessora s’ha de reunir en sessió ordinària almenys un cop cada dos mesos i les comissions de seguiment de la prestació ortoprotètica de les regions sanitàries s’han de reunir en sessió ordinària almenys un cop cada mes.

Disposició addicional

Única

El Consorci Sanitari de Barcelona, com a ens adscrit funcionalment al Servei Català de la Salut, que desenvolupa les funcions previstes per les regions sanitàries en l’àmbit territorial corresponent, ha de garantir que, per part de l’òrgan o de la comissió que correspongui, es realitzin les funcions assignades a les comissions de seguiment de la prestació ortoprotètica de les regions sanitàries.

Disposició final

Única

Es faculta el director del Servei Català de la Salut per adoptar les mesures necessàries per al desplegament i l’execució d’aquesta Ordre.

Barcelona, 4 de juny de 1999

Eduard Rius i Pey

Conseller de Sanitat i Seguretat Social

(99.141.050)

 

 

Amunt