Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 17/03/1998

 • Número del document 079/1998

 • Número de control 98049072

 • Organisme emissor Departament de Sanitat i Seguretat Social

Dades del DOGC
 • Número 2609

 • Data 30/03/1998

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 4112

Portal Jurídic de Catalunya
Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 79/1998, de 17 de març, pel qual es dicten normes relatives a les prestacions ortoprotètiques. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 2686, pàg. 9059, de 22.7.1998).

En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el
 NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions
 d'errada publicades en el DOGC.
                               
 El Reial decret 63/1995, de 20 de gener, sobre ordenació de 
 les prestacions sanitàries del sistema nacional de salut, 
 inclou, entre les denominades prestacions complementàries, 
 les  prestacions  ortoprotètiques.  Respecte d'aquestes 
 prestacions, l'apartat 4 de l'annex 1 del Reial decret 
 esmentat determina que la prescripció la duran a terme 
 metges d'atenció especialitzada i que s'ajustarà en tot cas 
 al que s'estableixi en el catàleg degudament autoritzat.
 Igualment, la norma assenyalada preveu que les ortesis, les 
 pròtesis dentàries i les especials es prestaran o donaran 
 lloc a un ajut econòmic, en els casos que es recullin al 
 catàleg corresponent i segons els barems que s'estableixin.
                               
 D'altra banda, l'Ordre del Ministeri de Sanitat i Consum de 
 18 de gener de 1996, de desplegament del Reial decret 
 precitat, estableix que el procediment per a l'elaboració 
 dels  catàlegs  corresponents  a  les  prestacions 
 ortoprotètiques,  així  com les condicions d'accés, de 
 prescripció, de gestió, d'aplicació del catàleg i, si 
 s'escau,  de recuperació dels articles els determinarà 
 l'Administració pública competent per a la gestió d'aquestes 
 prestacions.
                               
 Per tot això, i en ús de les facultats conferides per 
 l'article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
 d'organització,  procediment  i  règim  jurídic  de 
 l'Administració de la Generalitat, d'acord amb el dictamen 
 de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller 
 de Sanitat i Seguretat Social i amb la deliberació prèvia 
 del Govern,                         
                               
 Decreto:                           
                               
 Article 1                          
 Objecte                           
 Aquest Decret té per objecte dictar normes en relació amb 
 les prestacions ortoprotètiques següents:          
 a) Pròtesis quirúrgiques fixes.
 b) Pròtesis ortopèdiques permanents o temporals (pròtesis 
 externes).
 c) Cadires de rodes per a minusvàlids.
 d) Ortesis.
 e) Pròtesis especials.
                               
 Article 2                          
 Catàlegs                           
 Les  prestacions  ortoprotètiques  a què fa referència 
 l'article anterior s'han de recollir en dos catàlegs, que 
 s'aprovaran d'acord amb el procediment establert a l'article 
 3 d'aquest Decret.
 Les pròtesis quirúrgiques fixes es recolliran en un catàleg. 
 La resta de prestacions ortoprotètiques es recolliran en un 
 altre catàleg.
                               
 Article 3                          
 Procediment per a l'aprovació dels catàlegs         
 Els  catàlegs  a què fa referència l'article anterior 
 s'aprovaran mitjançant resolució del conseller de Sanitat i 
 Seguretat Social, a proposta del Consell de Direcció del 
 Servei Català de la Salut.
 Els esmentats catàlegs es revisaran anualment d'acord amb el 
 mateix procediment. Això no obstant, si les circumstàncies 
 ho requereixen podran ser objecte de revisió fora d'aquest 
 termini.
                               
 Article 4                          
 Contingut dels catàlegs                   
 4.1 Catàleg de pròtesis quirúrgiques fixes.
 Aquest catàleg inclourà la relació de pròtesis quirúrgiques 
 fixes que es poden implantar per compte del Servei Català de 
 la Salut, així com la seva classificació.
 Els  centres  hospitalaris  de  la  Xarxa Hospitalària 
 d'Utilització Pública hauran d'adaptar el contingut dels 
 seus catàlegs a aquest.
 4.2  Catàleg de prestacions ortoprotètiques excloses les 
 pròtesis quirúrgiques fixes.
 El  catàleg  que  fa  referència  a  les  prestacions 
 ortoprotètiques recollides als articles 1.b), 1.c), 1.d) i 
 1.e)  ha  d'incloure  la relació d'articles, el preu, 
 l'aportació del Servei Català de la Salut, l'aportació de 
 l'usuari, el termini de garantia, el termini de lliurament i 
 la periodicitat de la prestació.
 4.2.1MS'entén per preu fixat en el catàleg l'import que els 
 centres dispensadors poden cobrar als usuaris del sistema 
 sanitari públic.
 4.2.2  S'entén per aportació de l'usuari l'aportació que 
 sobre cada article ha d'efectuar l'usuari d'acord amb la 
 normativa bàsica estatal.
 4.2.3  S'entén per aportació del Servei Català de la Salut 
 la diferència entre el preu de l'article fixat en el catàleg 
 i l'aportació de l'usuari.  Aquesta aportació equival a 
 l'ajut econòmic previst a l'Ordre de 18 de gener de 1996.
                               
 Article 5                          
 Condicions d'accés a la prestació              
 Els usuaris del sistema sanitari públic tindran dret a les 
 prestacions  ortoprotètiques  incloses  en els catàlegs 
 respectius,  prèvia  prescripció  d'un  metge d'atenció 
 especialitzada de l'especialitat corresponent.
                               
 Article 6                          
 Ajut econòmic                        
 6.1  Pel que fa a les prestacions ortoprotètiques previstes 
 als articles 1.b), 1.c), 1.d) i 1.e), els usuaris del 
 sistema sanitari públic tenen dret a un ajut econòmic en la 
 quantia que es determina en el catàleg de prestacions 
 ortoprotètiques.
 6.2  L'usuari ha d'efectuar el pagament de l'article 
 dispensat. Amb posterioritat, el Servei Català de la Salut 
 li reintegrarà l'ajut que correspongui d'acord amb el 
 catàleg de prestacions ortoprotètiques.
 6.3  L'ajut del Servei Català de la Salut mai podrà ser 
 superior a la diferència entre el preu i l'aportació de 
 l'usuari,  que  figura  en  el catàleg de prestacions 
 ortoprotètiques.
                               
 Article 7                          
 Procediment de gestió                    
 El procediment de gestió de les prestacions ortoprotètiques, 
 previstes  als articles 1.b), 1.c), 1.d) i 1.e), que 
 correspon a les regions sanitàries del Servei Català de la 
 Salut, s'aprovarà mitjançant una Instrucció del director del 
 Servei Català de la Salut.
                               
 Article 8                          
 Renovació                          
 L'ajut econòmic del Servei Català de la Salut per a la 
 renovació d'un article podrà concedir-se sempre que el 
 deteriorament no sigui degut al maltractament de l'usuari.
 El procediment de gestió d'aquestes prestacions a què es 
 refereix l'article anterior inclourà la renovació dels 
 articles.
                               
 Article 9                          
 Condicions de dispensació                  
 9.1  Els centres distribuïdors i/o dispensadors de les 
 pròtesis ortoprotètiques permanents o temporals hauran de 
 comunicar la realització d'aquesta activitat a la Divisió 
 d'Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries de 
 l'Àrea Sanitària del Servei Català de la Salut.
 En l'escrit de comunicació hauran de fer constar:      
 a) La identificació dels locals de distribució o venda.
 b) El tipus de productes que distribueixen o dispensen.
 c) La identificació del personal tècnic responsable de 
 l'establiment.
 9.2 Les activitats sanitàries dels centres de distribució i 
 venda de les pròtesis ortopèdiques permanents o temporals 
 estan sotmeses a la vigilància i inspecció corresponents del 
 Servei Català de la Salut.
 9.3  Els usuaris tindran llibertat d'elecció entre els 
 centres dispensadors que compleixin el previst en els 
 apartats anteriors.
 9.4  La dispensació de les prestacions ortoprotètiques 
 previstes als articles 1.b), 1.c), 1.d) i 1.e) ha de fer-se 
 amb la presentació prèvia del document de prescripció del
 Servei Català de la Salut.
 9.5  En el moment de la dispensació de les pròtesis 
 ortoprotètiques permanents o temporals (pròtesis externes), 
 els vehicles per a minusvàlids, les ortesis i les pròtesis 
 especials, s'ha de donar a l'usuari el certificat de 
 garantia  corresponent  i  el full informatiu, que ha 
 d'incloure les recomanacions precises per a la millor 
 conservació de l'article i les advertències per evitar-ne el 
 mal ús.
 Els terminis de garantia i de lliurament són els que figuren 
 en el catàleg.
 9.6  Quan es tracti de productes que requereixen una 
 adaptació específica al pacient, regiran, a més, les normes 
 de dispensació següents:                   
 a)  Són  a  càrrec  de  l'establiment dispensador les 
 rectificacions, imputables a l'elaboració per a l'adaptació 
 de l'article al pacient, que siguin necessàries.
 b) L'elaboració d'aquests articles s'ha d'ajustar a les 
 indicacions del metge prescriptor.
 c) En els casos en què així es determini, una vegada 
 l'usuari hagi obtingut la prestació, el metge prescriptor ha 
 de comprovar que l'article s'ajusta a les seves indicacions 
 i que s'adapta al pacient.
                               
 Article 10                          
 Comissions assessores                    
 Per ordre del conseller de Sanitat i Seguretat Social es 
 podran crear les comissions assessores que escaiguin per tal 
 de fer el seguiment i proposar les mesures oportunes en 
 relació amb el desplegament i l'aplicació de les previsions 
 contingudes en aquest Decret.
                               
 Barcelona, 17 de març de 1998                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Eduard Rius i Pey                      
 Conseller de Sanitat i Seguretat Social           
                               
 (98.049.072)                         
                               
Amunt