Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 25/11/1997

 • Número del document 297/1997

 • Número de control 97307025

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

Dades del DOGC
 • Número 2528

 • Data 28/11/1997

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 13878

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria.


                               
 Mitjançant el Reial Decret 2210/1979, de 7 de setembre, es 
 van transferir a la Generalitat de Catalunya funcions i 
 competències quant a l'acció pública sanitària, entre elles 
 les que en relació amb la policia sanitària mortuòria 
 atribuïen  el  Decret  2263/1974, de 20 de juliol, i 
 disposicions complementàries, als òrgans de l'Administració 
 de l'Estat.
                               
 A partir d'aquell moment, a l'empara de les competències de 
 desenvolupament normatiu en matèria de sanitat interior que 
 li atribueix l'article 17.1 de l'Estatut d'autonomia, el 
 Govern de la Generalitat va iniciar un procés d'adaptació 
 progressiva de la normativa reguladora en matèria de sanitat 
 mortuòria a la realitat epidemiològica i social, valorant en 
 cada nova iniciativa la incidència de la seva aplicació.
 Fruit d'aquesta tasca són el Decret 42/1981, de 16 de 
 febrer, sobre construccions en cementiris (DOGC núm. 113, de 
 25.2.1981), el Decret 304/1983, de 7 de juliol, sobre 
 trasllats  de cadàvers a Catalunya (DOGC núm. 354, de 
 12.8.1983), el Decret 250/1987, de 7 de juliol, pel qual 
 s'aproven normes de policia sanitària mortuòria (DOGC núm.
 878, de 17.8.1987) i el Decret 147/1990, de 28 de maig, 
 sobre autorització de pràctiques de conservació transitòria 
 de cadàvers a Catalunya (DOGC núm. 1311, de 29.6.1990).
                               
 Recentment, el Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei 
 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris, els objectius 
 de la qual són, d'una banda, establir el marc d'actuació 
 competencial de les entitats locals en relació amb aquests 
 serveis a partir de la liberalització operada en el sector 
 pel Reial Decret Llei 7/1996, de 7 de juny, i d'altra banda, 
 determinar les condicions mínimes que han de reunir les 
 entitats  prestadores  de  serveis  funeraris. En  la 
 determinació  d'aquestes  condicions,  com també en la 
 prestació dels serveis funeraris, aquesta Llei prescriu la 
 plena subjecció a les normes de policia sanitària mortuòria. 
                               
 En aquest marc normatiu, aquest nou Decret ve a regular, amb 
 vocació de globalitat, les actuacions de policia sanitària 
 mortuòria, establint els procediments i les condicions 
 sanitàries  de les pràctiques sobre cadàvers i restes 
 cadavèriques, dels cementiris i dels serveis funeraris 
 públics i privats, en l'àmbit de Catalunya, agilitzant i 
 simplificant els tràmits per al transport i la inhumació de 
 cadàvers dins d'aquest territori i determinant les mesures 
 necessàries per a la salvaguarda de la salut pública.
                               
 Quant al seu contingut, el Decret conjuga la refosa de la 
 normativa precedent amb la incorporació de nous elements, 
 d'acord amb la línia de progressivitat endegada. Així, 
 introdueix una distinció clara entre els conceptes de 
 conducció i trasllat de cadàvers i restes cadavèriques, 
 segons el transport es desenvolupi o no íntegrament a 
 Catalunya.
                               
 D'altra banda, el Decret preveu la compaginació de la 
 pràctica social, cada cop més consolidada, de recurs a les 
 sales de vetlla, les quals es consideren a tots els efectes 
 com a domicili mortuori, amb el costum, també arrelat en la 
 població, de vetllar el difunt en el propi domicili. Amb 
 aquesta finalitat, autoritza el desplaçament d'un difunt 
 mort en un hospital o centre assistencial a un domicili 
 particular,  per  tal  de ser posteriorment conduït o 
 traslladat.
                               
 De conformitat amb els més recents criteris epidemiològics, 
 es redueix de forma ostensible, dins l'àmbit territorial de 
 Catalunya, la llista de malalties que representen un perill 
 sanitari que exigeix l'adopció de mesures de major control, 
 la qual cosa possibilita una disminució del cost dels 
 serveis funeraris, atès que disminueixen els supòsits de 
 conducció de cadàvers mitjançant fèretres de trasllat.
                               
 Un altre element innovador consisteix en la supressió de les 
 llistes de metges tanatòlegs existents en les delegacions 
 territorials del Departament de Sanitat i Seguretat Social, 
 deixant a la família del finat la lliure elecció del metge 
 que  hagi  de  realitzar  operacions  d'embalsamament, 
 conservació  transitòria  i  tanatoplàstia, el qual es 
 responsabilitza del resultat de les mateixes, sens perjudici 
 de la facultat inspectora de l'Administració.
                               
 També, en aquesta línia d'exigència als professionals que 
 intervenen en la prestació dels serveis funeraris, s'ha 
 considerat adient definir els diferents mètodes que engloben 
 la pràctica anomenada tanatopràxia.
                               
 Les  facultats  administratives  en  aquesta  matèria 
 s'atribueixen al Departament de Sanitat i Seguretat Social 
 de la Generalitat i als ajuntaments, d'acord amb el que 
 preveu la legislació de règim local, concretament la Llei 
 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de 
 Catalunya, i la legislació sectorial sanitària, en concret 
 la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de 
 Catalunya.
                               
 Aquest Decret es dicta en execució de les atribucions 
 pròpies de la Generalitat en matèria de sanitat interior, de 
 conformitat amb el que preveuen els articles 2 i 41 de la 
 Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat.
                               
 Per tot l'exposat, d'acord amb el que disposen els articles 
 61  i  62  de  la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
 d'organització,  procediment  i  règim  jurídic  de 
 l'Administració  de  la Generalitat de Catalunya, vist 
 l'informe de la Comissió de Govern Local de Catalunya i 
 d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a 
 proposta del conseller de Sanitat i Seguretat Social i del 
 conseller de Política Territorial i Obres Públiques, i amb 
 la deliberació prèvia del Govern,              
                               
 Decreto:                           
                               
 Article únic                         
 S'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria, el 
 text del qual figura a continuació.
                               
 Disposició derogatòria                    
                               
 Única                            
 Queden derogades les disposicions següents:         
 Decret 42/1981, de 16 de febrer, sobre construccions en 
 cementiris (DOGC núm. 113, de 25.2.1981).
 Decret 304/1983, de 7 de juliol, sobre trasllat de cadàvers 
 a Catalunya (DOGC núm. 354, de 12.8.1983).
 Decret 250/1987, de 7 de juliol, pel qual s'aproven normes 
 de  policia  sanitària  mortuòria  (DOGC  núm. 878, de 
 17.8.1987).
 Decret 147/1990, de 28 de maig, sobre autorització de 
 pràctiques de conservació de cadàvers a Catalunya (DOGC núm. 
 1311, de 29.6.1990).
                               
 Disposició final                       
                               
 Única                            
 Es faculten el conseller de Sanitat i Seguretat Social i el 
 conseller de Política Territorial i Obres Públiques per 
 dictar, cadascun dins l'àmbit de les seves competències, les 
 disposicions necessàries per al desplegament i l'aplicació 
 d'aquest Decret.
                               
 Barcelona, 25 de novembre de 1997              
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Eduard Rius i Pey                      
 Conseller de Sanitat i Seguretat Social           
                               
 Pere Macias i Arau                      
 Conseller de Política Territorial i Obres Públiques     
                               
 REGLAMENT                          
 de policia sanitària mortuòria                
                               
 Capítol I                          
 Disposicions generals                    
                               
 Article 1                          
 Aquest Reglament té per objecte regular l'activitat de 
 policia sanitària mortuòria dins l'àmbit territorial de 
 Catalunya.
                               
 Article 2                          
 La policia sanitària mortuòria, com a part integrant de 
 l'activitat de les administracions públiques en matèria de 
 sanitat comprèn:                       
 2.1  La regulació de tota classe de pràctiques sanitàries 
 sobre cadàvers i restes cadavèriques.
 2.2  Les condicions tècnico-sanitàries en què les empreses 
 funeràries presten els seus serveis.
 2.3 Les normes sanitàries que han de complir els cementiris 
 públics, privats i mixtos, com també els altres llocs 
 d'enterrament de cadàvers.
 2.4  La funció inspectora i la potestat sancionadora en el 
 supòsit de contravenció de la normativa vigent en la 
 matèria.
                               
 Article 3                          
 Les  facultats  administratives  en matèria de policia 
 sanitària mortuòria corresponen, d'acord amb el que preveuen 
 aquest  Reglament,  la Llei 15/1990, de 9 de juliol, 
 d'ordenació sanitària de Catalunya i la Llei 8/1987, de 15 
 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, als 
 ajuntaments i al Departament de Sanitat i Seguretat Social 
 de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici d'altres 
 competències concurrents en aquesta matèria.
                               
 Article 4                          
 L'atorgament de les autoritzacions sanitàries previstes en 
 aquest Reglament i, en general, l'aplicació del que aquest 
 disposa, s'entén sens perjudici de la intervenció judicial 
 que escaigui en cada cas.
                               
 Article 5                          
 La comprovació de les defuncions i la seva confirmació i 
 inscripció en el Registre Civil s'han d'efectuar d'acord amb 
 el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria.
                               
 Article 6                          
 Als efectes d'aquest Reglament s'entén per:         
 Domicili mortuori: lloc on resta el cadàver fins al moment 
 de ser conduït cap a la seva destinació final.
 Les sales de vetlla tenen la consideració de domicili 
 mortuori.
 Cadàver: cos humà durant els cinc anys següents a la mort 
 real.
 Aquest termini es computa des de la data i l'hora de la mort 
 que figura en la inscripció de la defunció en el Registre 
 Civil.
 Restes cadavèriques: allò que queda del cos humà després del 
 procés  de destrucció de la matèria orgànica, un cop 
 transcorreguts cinc anys des de la mort.
 Putrefacció: procés que condueix a la transformació de la 
 matèria  orgànica  mitjançant  l'atac  al  cadàver per 
 microorganismes i fauna complementària auxiliar.
 Pràctica sanitària sobre un cadàver o restes cadavèriques:  
 qualsevol tipus de manipulació que es realitzi sobre els 
 mateixos, llevat de les destinades a l'obtenció de peces 
 anatòmiques i teixits per a trasplantaments.
 Tanatopràxia: mètodes tècnics destinats a la conservació i 
 l'adequació del cadàver.
 Tenen aquesta consideració els mètodes següents:       
 a) Refrigeració: mètode que, mentre actua, alenteix el 
 procés de putrefacció del cadàver per mitjà del descens 
 artificial de la temperatura.
 b) Congelació: mètode de conservació del cadàver per mitjà 
 de la hipotèrmia.
 c)  Conservació  transitòria:  mètode  que,  mitjançant 
 l'aplicació de substàncies químiques, retarda el procés de 
 putrefacció.
 d) Embalsamament: mètode que impedeix l'aparició de fenòmens 
 de putrefacció.
 Tanatoplàstia: mètode d'adequació de cadàver per mitjà de 
 tècniques de reconstrucció.
 Tanatoestètica:  mètode d'adequació del cadàver amb la 
 finalitat única de millorar-ne l'aspecte.
 Incineració: destrucció de cadàvers, de restes humanes i de 
 restes cadavèriques fins a la seva reducció a cendres.
 Empresa funerària: persona física o jurídica que presta 
 l'activitat de serveis funeraris sota qualsevol forma de 
 gestió admesa en dret, i es responsabilitza de la tramitació 
 dels actes que estableix la normativa en vigor des de què es 
 produeix l'òbit fins a la seva destinació final.
 Fèretre i caixa de restes: caixa per dipositar el cadàver i 
 les restes cadavèriques, respectivament, que s'ajusti a les 
 condicions tècniques previstes en el present Reglament.
 Conducció:  transport  del  cadàver  o  de les restes 
 cadavèriques, des del domicili mortuori, cementiri o lloc 
 d'enterrament, segons el cas, fins al lloc d'inhumació o 
 incineració, sempre que ambdós llocs estiguin dins l'àmbit 
 territorial de Catalunya.
 Trasllat: transport del cadàver o de les restes cadavèriques 
 des del domicili mortuori, cementiri o lloc d'enterrament, 
 segons el cas, fins al lloc d'inhumació o incineració, quan 
 un d'ambdós llocs estigui fora del territori de Catalunya.
 Sales de vetlles.
 Instal·lacions dividides en:                 
 Una dependència per a l'acolliment de la família i el públic 
 en general.
 Sala d'exposició del cadàver, degudament refrigerada.
 Sala destinada a la realització de pràctiques sanitàries 
 sobre cadàvers.
 Dipòsit de cadàvers: sala o dependència, annexa generalment 
 a un centre hospitalari, cementiri o empresa funerària, de 
 dipòsit temporal de cadàvers.
 Nínxol:  cavitat d'una construcció funerària per a la 
 inhumació d'un o més cadàvers o de restes cadavèriques, 
 tancada amb una llosa o envà.
 Tomba: lloc soterrat d'inhumació d'un o més cadàvers o de 
 restes cadavèriques, cobert per una llosa, integrat per un o 
 més nínxols.
 Fossa: lloc soterrat d'inhumació d'un cadàver o de restes 
 cadavèriques, integrat per un o més nínxols.
 Panteó:  monument funerari destinat a la inhumació de 
 diferents cadàvers o de restes cadavèriques, integrat per un 
 o més nínxols.
 Cripta: volta subterrània d'una església que serveix de 
 sepultura, que comprèn un o més nínxols.
 Mausoleu: tomba o conjunt monumental de tombes.
 Columbari: construcció funerària amb nínxols per a rebre les 
 urnes cineràries.
 Forn cinerari: instal·lacions compostes d'un o varis forns 
 per a la incineració de cadàvers, de restes humanes i de 
 restes cadavèriques.
                               
 Capítol 2                          
 De  la  destinació final dels cadàvers i de la seva 
 classificació                        
                               
 Secció 1                           
 Disposicions generals                    
                               
 Article 7                          
 7.1 Qualsevol cadàver, sens perjudici del que estableix la 
 normativa vigent sobre obtenció de peces anatòmiques per a 
 trasplantaments i utilització de cadàvers per a finalitat 
 científica, ha de tenir una de les destinacions finals 
 següents:                          
 a) Inhumació.
 b) Incineració.
 c) Immersió en alta mar.
 7.2 També han de tenir una de les destinacions indicades en 
 l'apartat  anterior  les  restes  humanes  procedents 
 d'avortaments, mutilacions i intervencions quirúrgiques, com 
 també les criatures abortives, sense que sigui necessari cap 
 altre requisit sanitari més que el certificat mèdic que 
 acrediti la seva causa i procedència.
 En  cas que el metge signant del certificat dedueixi 
 l'existència  de  possibles  riscos  de  contagi  i/o 
 irradiacions, ho ha de posar immediatament en coneixement 
 del  delegat territorial del Departament de Sanitat i 
 Seguretat Social de l'àmbit corresponent, el qual adoptarà 
 les mesures que consideri oportunes.
                               
 Article 8                          
 Als efectes d'aquest Reglament, els cadàvers es classifiquen 
 en dos grups, segons la causa de defunció:          
 Grup I: comprèn aquells cadàvers la causa de la mort dels 
 quals està relacionada en l'annex d'aquest Reglament. Per 
 Ordre del conseller de Sanitat i Seguretat Social es poden 
 establir altres causes de mort que pel fet de representar un 
 perill sanitari facin convenient la seva inclusió en aquest 
 grup de classificació.
 Així  mateix,  seran considerats cadàvers potencialment 
 infecciosos, aquells que per circumstàncies epidemiològiques 
 concretes, determini l'alcalde del municipi afectat o, si 
 s'escau, el director general de Salut Pública, si l'abast 
 territorial d'aquestes circumstàncies excedeix del terme 
 municipal.
 Grup II: comprèn aquells cadàvers la causa de la mort dels 
 quals no està inclosa en el Grup I.
                               
 Article 9                          
 Es prohibeix la conducció, la inhumació i la incineració de 
 cadàvers  sense  el  corresponent  fèretre  de  les 
 característiques que s'indiquen en aquest Reglament, llevat 
 dels casos de greus anormalitats epidemiològiques o de 
 catàstrofe. En  aquests supòsits l'alcalde del municipi 
 afectat podrà autoritzar que s'efectuïn inhumacions sense 
 fèretre  en  les condicions que determini. En cas que 
 l'anormalitat epidemiològica o la catàstrofe afectin més 
 d'un municipi correspondrà al director general de Salut 
 Pública  autoritzar  les  inhumacions  sense fèretre i 
 determinar-ne  les  condicions. Ambdues autoritats seran 
 informades, immediatament, de les decisions que puguin haver 
 adoptat  cadascuna  d'elles  en exercici de les seves 
 competències respectives.
                               
 Article 10                          
 10.1 Als efectes de la seva utilització obligatòria, segons 
 correspongui en cada cas, es distingeix entre els tipus de 
 fèretres següents:                      
 a) Comú: construït amb fusta, aglomerat, o altre material 
 biodegradable  de  característiques  similars autoritzat 
 d'acord amb el que preveu l'apartat 2 d'aquest article, d'un 
 mínim de 15 mm de gruix, sense escletxes i amb les parts 
 sòlidament unides entre sí.
 b) Especial: ha d'estar compost de dues caixes, l'exterior 
 de fusta massissa de 2 cm de gruix mínim i la interior 
 contindrà làmines de zenc de 0,30 mm com a mínim, soldades 
 entre sí, o de qualsevol altre material que compleixi 
 tècnicament els requisits d'estanqueïtat.
 Els fèretres especials han de ser condicionats de forma que 
 impedeixin els efectes de la pressió dels gasos al seu 
 interior, mitjançant l'aplicació de vàlvules filtrants o 
 d'altres dispositius adequats.
 c) Caixes per a restes: han de ser metàl·liques o de 
 qualsevol altre material impermeable o impermeabilitzat. Les 
 seves dimensions seran les precises per contenir les restes 
 adequadament.
 10.2  La inclusió de nous tipus de materials per a la 
 fabricació dels fèretres esmentats en l'apartat anterior 
 requereix la prèvia autorització del director general de 
 Salut Pública.
                               
 Article 11                          
 11.1  No es podrà donar destinació final a un cadàver abans 
 del transcurs de 24 hores des de la defunció. Només en els 
 casos en què s'hagi practicat l'autòpsia o s'hagin obtingut 
 òrgans per a trasplantament es pot donar destinació final a 
 un cadàver abans del transcurs d'aquest termini.
 11.2 En la determinació dels terminis màxims per procedir a 
 la destinació final d'un cadàver autoritzats en aquest 
 Reglament, no computa el període durant el qual un cadàver 
 hagi estat refrigerat, amb un màxim de 48 hores, o congelat, 
 amb un màxim de 96 hores, en una instal·lació adequada per 
 aquestes finalitats degudament autoritzada.
 11.3  Als efectes d'aquest Reglament, la temperatura de 
 refrigeració oscil·la entre 8º C i -2º C i la de congelació 
 es fixa en -12º C.
                               
 Secció 2                           
 Inhumació                          
                               
 Article 12                          
 12.1  Sens perjudici del que preveu l'article 11 d'aquest 
 Reglament, quan hi hagi raons sanitàries que aconsellin la 
 inhumació immediata de cadàvers del grup I, l'alcalde del 
 municipi  corresponent  ordenarà  que  aquests  siguin 
 transportats urgentment al dipòsit del cementiri de la 
 pròpia localitat. Quan les raons sanitàries determinants de 
 la inhumació immediata tinguin una incidència territorial 
 que excedeixi del terme municipal, la competència per 
 ordenar aquest transport urgent correspondrà al delegat 
 territorial del Departament de Sanitat i Seguretat Social de 
 l'àmbit corresponent.
 12.2 Els cadàvers contaminats per productes radioactius han 
 de  ser  objecte  del  tractament especial que acordi 
 l'organisme competent en la matèria.
                               
 Article 13                          
 13.1  Cada fèretre ha de contenir exclusivament el cadàver 
 per al qual s'ha autoritzat la inhumació.
 13.2  No poden dipositar-se dos o més cadàvers en el mateix 
 fèretre, llevat dels casos següents:             
 a) Mares i criatures abortives, mortes ambdues en el mateix 
 moment.
 b) Catàstrofes.
 c) Greus anormalitats epidemiològiques.
 13.3  En els supòsits b) i c) de l'apartat anterior, la 
 inhumació de dos o més cadàvers en el mateix fèretre ha de 
 ser autoritzada o ordenada per l'alcalde del municipi 
 afectat. En  cas  que  la  catàstrofe  o l'anormalitat 
 epidemiològica afectin més d'un municipi, correspondrà al 
 director general de Salut Pública autoritzar o ordenar la 
 inhumació de dos o més cadàvers en el mateix fèretre.
 Ambdues autoritats seran informades, immediatament, de les 
 decisions que puguin haver adoptat cadascuna d'elles en 
 exercici de les seves competències respectives.
                               
 Article 14                          
 14.1 Quan es produeixi la mort d'una persona en un hospital 
 o centre assistencial per una causa que no determini la 
 inclusió del cadàver en el grup I de l'article 8 d'aquest 
 Reglament, pot efectuar-se directament el transport del 
 cadàver  al domicili mortuori assenyalat per part del 
 familiar present més proper al difunt, als efectes de 
 procedir a la seva vetlla, sens perjudici de l'autorització 
 judicial que pugui ser necessària en cada cas.
 14.2  El transport ha de ser realitzat mitjançant furgó 
 fúnebre, previ dipòsit del cadàver en un fèretre adequat.
 14.3  Quan la vetlla d'un difunt es realitzi en un domicili 
 particular s'han d'adoptar les mesures higienicosanitàries 
 adients en funció de les circumstàncies climatològiques i de 
 la resta de característiques concurrents en cada cas.
                               
 Article 15                          
 Les inhumacions realitzades fora dels cementiris comuns, en 
 altres llocs prèviament autoritzats, requeriran l'adopció de 
 les condicions higiènico-sanitàries fixades per la normativa 
 aplicable  i  les  imposades  per la corporació local 
 corresponent.
                               
 Secció 3                           
 Incineració                         
                               
 Article 16                          
 16.1 Els cadàvers poden ser incinerats amb independència de 
 la causa de la mort, llevat dels contaminats per radiacions 
 ionitzants.
 16.2  La sol·licitud d'incineració, adreçada a l'entitat 
 responsable de l'incinerador, s'acompanyarà del certificat 
 mèdic de defunció, de la llicència d'enterrament i, en cas 
 de cadàver intervingut judicialment, de la resolució del 
 jutge encarregat del cas en el qual es manifesti la 
 no-oposició que s'efectuï la incineració.
                               
 16.3  Les urnes en què es dipositin les cendres resultants 
 d'una incineració hauran de permetre identificar el difunt a 
 què corresponen.
 16.4 El transport de les urnes de cendres, o el seu dipòsit 
 posterior, no està subjecte a cap exigència sanitària.
 16.5  Per a la incineració no és necessària la utilització 
 de fèretres específics, llevat del que preveu l'article 25.2 
 d'aquest Reglament.
                               
 Article 17                          
 Els cementiris poden disposar d'una zona de terreny per 
 escampar-hi les cendres procedents de la incineració, o de 
 columbaris  per col·locar-hi les urnes de les cendres 
 mortuòries.
                               
 Article 18                          
 18.1  Per a la instal·lació d'un incinerador de cadàvers i 
 restes humanes s'ha d'elaborar un projecte que s'ha de 
 sotmetre a informe vinculant de la delegació territorial del 
 Departament  de Sanitat i Seguretat Social de l'àmbit 
 corresponent, l'aprovació del qual correspon a l'ajuntament 
 respectiu que estableixi el servei o, si escau, l'autoritzi. 
 Si, transcorregut el termini d'un mes des de la recepció del 
 projecte, la delegació territorial corresponent no ha emès 
 el corresponent informe l'ajuntament pot prosseguir la 
 tramitació de l'expedient.
 18.2  Finalitzades les obres, l'empresa instal·ladora ho ha 
 de  comunicar  a l'ajuntament corresponent, que ha de 
 comprovar si s'han observat les condicions del projecte i 
 les imposades en l'acord d'aprovació. Realitzada aquesta 
 comprovació, l'ajuntament pot posar en funcionament les 
 instal·lacions o autoritzar-ne el funcionament.
 Transcorregut un mes des de la recepció de la comunicació de 
 la finalització de les obres sense que s'hagi dictat 
 resolució d'obertura, s'entén estimada la petició.
                               
 Article 19                          
 L'entitat responsable de l'incinerador ha de disposar d'un 
 llibre registre d'incineracions de cadàvers, de restes 
 humanes i de restes cadavèriques. En aquest llibre registre 
 s'anotaran tots els serveis prestats, amb especificació del 
 nom del difunt i de la data de la incineració; en el cas de 
 restes humanes es farà constar la peça i el nom de la 
 persona a qui pertanyia, excepte si procedeixen de centres 
 d'investigació o universitats, cas en el qual només serà 
 necessària la manifestació de l'òrgan competent d'aquell 
 centre en aquest sentit.
                               
 Article 20                          
 En els municipis on hi hagi instal·lat un forn incinerador 
 es  regularà la prestació del servei d'incineració de 
 cadàvers de conformitat amb el que preveu aquest Reglament i 
 la resta de normativa aplicable.
                               
 Secció 4                           
 Exhumació                          
                               
 Article 21                          
 No es pot obrir cap construcció funerària destinada a la 
 inhumació de cadàvers abans del transcurs de dos anys des de 
 la darrera inhumació, si es tracta de cadàvers compresos en 
 el grup II de l'article 8 d'aquest Reglament, o de cinc 
 anys,  si es tracta de cadàvers del grup I, excepte 
 autorització de l'alcalde del municipi corresponent, i sens 
 perjudici  de  l'autorització  judicial  que pugui ser 
 necessària de conformitat amb la legislació vigent.
                               
 Article 22                          
 22.1  L'alcalde del municipi corresponent, sens perjudici 
 del  que disposa l'article 21 d'aquest Reglament, pot 
 autoritzar l'exhumació de cadàvers i de restes cadavèriques 
 que hagin de ser immediatament reinhumats o incinerats dins 
 el mateix cementiri. L'exhumació de cadàvers o de restes 
 cadavèriques que hagin de ser conduïts o traslladats a un 
 altre  cementiri  requereix  l'autorització del delegat 
 territorial del Departament de Sanitat i Seguretat Social de 
 l'àmbit corresponent.
 Els  serveis  tècnics municipals o els dependents del 
 Departament  de  Sanitat  i  Seguretat  Social, segons 
 s'escaigui, comprovaran l'estat en què es troba el cadàver 
 i,  tenint  en  compte les circumstàncies concorrents, 
 determinaran  les  mesures higiènico-sanitàries adients, 
 podent acordar la substitució del fèretre o de la caixa 
 exterior, en el supòsit de cadàvers inhumats en fèretres 
 especials, si no es trobessin en bon estat.
 22.2  En tot cas, el termini màxim a transcórrer des de 
 l'exhumació fins a la reinhumació d'un cadàver no pot 
 excedir de quaranta-vuit hores.
                               
 Article 23                          
 23.1  La sol·licitud d'exhumació s'ha de presentar davant 
 l'organisme competent d'acord amb el previst a l'article 22 
 d'aquest Reglament acompanyada de la llicència d'enterrament 
 del cadàver que es pretengui exhumar.
 23.2  L'autoritat competent notificarà als interessats, a 
 través dels serveis funeraris corresponents, el dia i l'hora 
 de la pràctica de l'exhumació.
 23.3  Transcorregut un mes des de la presentació de la 
 sol·licitud sense que s'hagi dictat resolució autoritzant 
 l'exhumació, s'entén que aquesta ha estat desestimada.
                               
 Article 24                          
 Les exhumacions que es realitzin per ordre judicial han de 
 complir, també, els requisits sanitaris que es determinen a 
 la present Secció.
                               
 Capítol 3                          
 Conducció i trasllat                     
                               
 Article 25                          
 25.1  Per a la conducció d'un cadàver no és necessària 
 autorització sanitària, llevat del cas que estigui comprès 
 en el grup I de l'article 8 d'aquest Reglament. En aquest 
 cas l'autorització és atorgada pel delegat territorial del 
 Departament  de Sanitat i Seguretat Social de l'àmbit 
 corresponent.
 25.2  Per a la conducció dels cadàvers del grup I s'han 
 d'utilitzar  fèretres especials de les característiques 
 fixades a l'article 10 d'aquest Reglament.
                               
 Article 26                          
 La conducció de cadàvers s'ha d'efectuar en:         
 a)  Vehicles  automòbils  proveïts  de la corresponent 
 autorització per a la prestació de serveis de transport 
 funerari.
 b) Furgons de ferrocarril de les característiques que 
 assenyalin els organismes competents.
 c) Vaixells i avions, d'acord amb les disposicions vigents i 
 les normes que estableixen els convenis internacionals i les 
 que exigeixen les companyies de navegació marítima i aèria.
 d) Qualsevol altre medi que pugui ser autoritzat per 
 l'autoritat sanitària competent. La competència per atorgar 
 aquesta autorització correspondrà a l'alcalde del municipi 
 corresponent quan la destinació final del cadàver sigui la 
 pròpia localitat de defunció, i al delegat territorial del 
 Departament  de Sanitat i Seguretat Social de l'àmbit 
 corresponent quan hagi de ser inhumat o incinerat en 
 municipi altre que el de defunció.
                               
 Article 27                          
 Per a l'atorgament de la corresponent autorització per a la 
 prestació de serveis de transport funerari, els vehicles han 
 de complir les característiques tècniques següents:     
 a) La distància existent des del final de la cabina del 
 conductor fins a la porta del darrera del vehicle, és a dir, 
 l'habitacle, ha de ser suficient per contenir el fèretre i 
 facilitar la seva manipulació.
 b) La separació de la cabina i l'habitacle ha de ser 
 estanca.
 c) L'habitacle del fèretre, àdhuc els elements d'ornament, 
 han de ser construïts amb material impermeable i de fàcil 
 neteja i desinfecció.
                               
 Article 28                          
 Durant l'itinerari de conducció d'un cadàver no es poden 
 establir etapes de permanència en llocs públics o privats, 
 excepció feta de les que tinguin per objecte la pràctica de 
 serveis religiosos o cerimònies laiques, d'acord amb els 
 costums locals.
                               
 Article 29                          
 La conducció d'un cadàver per via aèria requereix que, amb 
 caràcter previ, es procedeixi al seu embalsamament.
                               
 Article 30                          
 La  conducció  de  cadàvers  embalsamats  o conservats 
 transitòriament  s'ha  de  realitzar mitjançant fèretre 
 especial de les característiques que s'indiquen a l'article 
 10 d'aquest Reglament.
                               
 Article 31                          
 31.1  Les autoritzacions de trasllat de cadàvers les ha 
 d'atorgar el delegat territorial del Departament de Sanitat 
 i Seguretat Social de l'àmbit corresponent condicionades al 
 compliment de la normativa vigent.
 31.2  Correspon al familiar present més proper al difunt 
 sol·licitar  l'autorització  que tramitarà, si s'escau, 
 l'empresa funerària encarregada del servei, la qual haurà 
 d'estar  degudament  autoritzada  per  les disposicions 
 administratives vigents, essent aquesta empresa responsable 
 del compliment de tota la normativa en vigor.
 31.3  En els trasllats internacionals s'estarà al que 
 disposi la normativa internacional i estatal que sigui 
 d'aplicació.
                               
 Capítol 4                          
 Embalsamament, conservació transitòria i altres pràctiques 
 sobre cadàvers i restes cadavèriques             
                               
 Article 32                          
 Les operacions de tanatopràxia sobre cadàvers, llevat de la 
 refrigeració,  s'han  de realitzar amb posterioritat a 
 l'emissió del corresponent certificat de defunció i de la 
 inscripció  de  la  mort  en  el  Registre  Civil i, 
 transcorregudes 24 hores des de la defunció. Només en els 
 casos en què s'hagi practicat l'autòpsia o s'hagin obtingut 
 òrgans  per  a  trasplantament es poden realitzar les 
 esmentades operacions abans del transcurs d'aquest termini.
                               
 Article 33                          
 33.1  L'autòpsia no judicial amb finalitat d'investigació 
 científica i la utilització de cadàvers per a l'ensenyament 
 només poden realitzar-se en els casos i les circumstàncies 
 previstes en les disposicions vigents, sempre i quan no 
 consti l'oposició de la persona del finat o de la família 
 d'aquest i no hi hagi intervenció judicial.
 33.2  Les autòpsies s'han de realitzar conforme a allò que 
 disposa la normativa reguladora de la matèria.
                               
 Article 34                          
 34.1  Les pràctiques d'embalsamament i de conservació 
 transitòria  no  poden realitzar-se transcorregudes les 
 quaranta-vuit hores següents a la mort.
 34.2  Queden exceptuats del termini indicat en l'apartat 
 anterior els cadàvers refrigerats i els congelats, en els 
 termes previstos a l'article 11.2 d'aquest Reglament, sempre 
 i quan el facultatiu que ha de realitzar les operacions els 
 consideri en condicions higiènico-sanitàries adients per 
 practicar-les.
                               
 Article 35                          
 35.1 La conservació transitòria d'un cadàver és obligatòria 
 quan ha de ser inhumat transcorregudes quaranta-vuit hores 
 des de la defunció. Aquest termini s'amplia a setanta-dues 
 hores si es tracta d'un cadàver intervingut judicialment.
 35.2  L'embalsamament d'un cadàver és obligatori quan ha de 
 ser inhumat transcorregudes setanta-dues hores des de la 
 defunció. Aquest termini s'amplia a noranta-sis hores si es 
 tracta d'un cadàver intervingut judicialment.
 35.3  En la determinació dels terminis previstos en els 
 apartats anteriors, no computa el període durant el qual el 
 cadàver hagi estat refrigerat o congelat, en els termes 
 previstos a l'article 11.2 d'aquest Reglament.
                               
 Article 36                          
 Els cadàvers embalsamats i els conservats transitòriament no 
 poden romandre en el domicili mortuori per un període 
 superior  a  les  noranta-sis  i  setanta-dues  hores, 
 respectivament. Transcorregut aquest termini han de ser 
 immediatament conduïts a la seva destinació final.
                               
 Article 37                          
 37.1  Les  operacions  d'embalsamament, de conservació 
 transitòria i de tanatoplàstia sobre cadàvers han de ser 
 realitzades per un metge designat lliurement per la família 
 del difunt, i requereixen la corresponent autorització del 
 delegat territorial del Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social  de  l'àmbit  corresponent,  sens  perjudici de 
 l'autorització judicial que pugui ser necessària d'acord amb 
 la normativa vigent.
 37.2  La sol·licitud s'acompanyarà del certificat mèdic de 
 defunció en què constin la data i l'hora de la mort, i de la 
 llicència d'enterrament.
 37.3  Transcorregut el termini de 12 hores comptador des de 
 la recepció de la sol·licitud d'autorització a què fa 
 referència  l'apartat anterior sense que s'hagi dictat 
 resolució, s'entén estimada la petició.
 37.4 Els metges que practiquin les operacions esmentades en 
 aquest article han de certificar la seva intervenció, 
 responsabilitzant-se de la mateixa, sens perjudici de la 
 facultat de l'òrgan sanitari competent d'inspeccionar, si 
 escau, les seves actuacions.
                               
 Capítol 5                          
 Cementiris                          
                               
 Article 38                          
 Tots els municipis, independentment o associats, han de 
 prestar el servei de cementiri, d'acord amb els requisits 
 que estableix aquest Reglament, i a l'empara del que preveu 
 la legislació de règim local vigent, tret del cas de 
 dispensa pel Govern de la Generalitat si la prestació 
 resulta impossible o de molt difícil compliment.
                               
 Article 39                          
 L'emplaçament de cementiris de nova construcció ha de 
 complir les condicions següents:               
 39.1  A l'entorn del sòl destinat a la construcció del nou 
 cementiri s'ha d'establir una zona de protecció de 25 metres 
 d'amplada que, cas que existeixi planejament, ha d'estar 
 qualificada com a zona d'emplaçament de nou cementiri.
 Aquesta zona ha d'estar enjardinada i, en tot cas, lliure de 
 tota mena de construcció. No és necessari l'enjardinament 
 quan l'entorn natural del cementiri no ho requereixi.
 39.2  A partir del recinte d'aquesta primera zona de 
 protecció se n'ha d'establir una segona de 225 metres 
 d'amplada, en la qual únicament es poden autoritzar:     
 a) Instal·lacions de caràcter industrial o de serveis 
 tècnics per a la infraestructura urbanística i d'equipament 
 comunitari.
 b) Habitatges unifamiliars.
 c) Explotacions agropecuàries.
 Aquests  tres tipus d'usos han de ser facultativament 
 assignats  pel planejador, en funció de cada situació 
 concreta del municipi.
                               
 Article 40                          
 40.1 La idoneïtat del terreny elegit per a l'emplaçament de 
 nous cementiris s'ha de comprovar per mitjà d'un estudi 
 hidrogeològic.
 40.2  L'estudi definirà el funcionament hidrogeològic del 
 subsòl en la zona situada a l'entorn de l'emplaçament del 
 cementiri, establint a partir de les metodologies adients, 
 les litologies i estructura dels materials, el gruix de la 
 zona no saturada, tipus de porositat i concloent sobre el 
 risc potencial d'afecció a les aigües subterrànies.
 40.3  Els ajuntaments, quan en justifiquin la necessitat, 
 poden sol·licitar l'assistència tècnica per a la realització 
 de l'estudi hidrogeològic al Servei Geològic de Catalunya 
 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 
 la Generalitat de Catalunya. Es sol·licitarà informe a 
 l'àrea de Qualitat de les aigües de la Junta de Sanejament 
 quan es puguin afectar aqüífers existents.
 40.4  En cas que els organismes competents per aprovar el 
 projecte de nova construcció no estiguin conformes amb 
 l'estudi hidrogeològic, tant en els mètodes seguits com en 
 les conclusions obtingudes, poden demanar l'informe al 
 Servei Geològic de Catalunya, sempre que no s'hagi utilitzat 
 l'ajut d'aquest Servei previst a l'apartat anterior.
 40.5  En el supòsit d'informe hidrogeològic desfavorable, 
 l'ajuntament interessat pot demanar al Servei esmentat en 
 l'apartat anterior que dictamini sobre els possibles llocs 
 del terme municipal corresponent on sigui possible emplaçar 
 el nou cementiri.
                               
 Article 41                          
 41.1  L'ampliació de cementiris està subjecte als mateixos 
 requisits  d'emplaçament  exigits  per  a  les  noves 
 construccions. No obstant això, a partir de 50 metres del 
 cementiri,  es  poden  permetre,  també,  habitatges 
 plurifamiliars.
 41.2  Als efectes d'aquest Reglament s'entén per ampliació 
 de cementiris tota modificació que comporti augment de la 
 seva superfície o increment del nombre total de sepultures 
 autoritzades. La resta de modificacions, tenen el caràcter 
 de reforma.
 41.3 L'informe hidrogeològic a què es refereix l'article 40 
 d'aquest Reglament només és necessari en cas que l'ampliació 
 del cementiri es faci fora del recinte existent.
 41.4 La reforma de cementiris no està subjecte a les normes 
 d'emplaçament regulades en els articles anteriors.
                               
 Article 42                          
 42.1  Els plans generals d'ordenació urbana i les normes 
 subsidiàries  de planejament han d'incloure, entre els 
 documents informatius, un estudi sobre les necessitats que 
 en relació al servei de cementiri es poden preveure en 
 l'àmbit del planejament redactat.
 42.2  Les diferents figures de planejament de l'ordenació 
 del sòl s'han d'ajustar, en el moment de la seva revisió, a 
 les  normes  d'aquest  Reglament  sobre emplaçament de 
 cementiris.
 42.3  En la tramitació de plans generals, de normes 
 subsidiàries, de plans parcials i de plans especials, sempre 
 que  incideixin  de forma directa o indirecta en les 
 condicions  d'emplaçament  de cementiris, i una vegada 
 aprovats inicialment, d'acord amb el que preveu l'article 57 
 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual 
 s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en 
 matèria urbanística, s'ha de sol·licitar informe al delegat 
 territorial del Departament de Sanitat i Seguretat Social de 
 l'àmbit corresponent.
 42.4  L'emplaçament dels cementiris de nova construcció ha 
 de correspondre al que es prevegi en el planejament de cada 
 municipi.
 En cas que en el planejament urbanístic vigent en el 
 municipi no s'hagi fet cap previsió d'emplaçament d'un 
 cementiri nou, o no hi hagi planejament, aquest s'ha de 
 fixar tenint en compte el que preveu l'article 128 del 
 Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, per a les 
 edificacions en sòl no urbanitzable.
                               
 Article 43                          
 43.1  Els expedients de construcció i d'ampliació de 
 cementiris han d'incloure la documentació següent:      
 a) Informe urbanístic on consti que l'emplaçament del 
 cementiri és el previst en el planejament urbanístic vigent. 
 En cas que no hi hagi previsió d'emplaçament, és necessari 
 l'informe de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya on consti 
 que s'ha seguit el procediment específic per ubicar aquest 
 ús.
 b) Estudi hidrogeològic del terreny, si escau, on hi constin 
 les seves característiques de permeabilitat, la situació del 
 nivell freàtic i/o els nivells saturats dels possibles 
 aqüífers confinats quan aquests existeixin, com també la 
 direcció del flux subterrani.
 c) Projecte de construcció que ha de contenir una memòria 
 signada per un professional competent en què es faci 
 constar:                           
 El lloc de l'emplaçament.
 L'extensió prevista.
 La distància en línia recta fins a la zona de població més 
 propera.
 Les comunicacions amb la zona urbana.
 La distribució dels diferents serveis, recintes, edificis i 
 jardins.
 La classe d'obres i materials que s'han d'utilitzar en els 
 murs de tancament i les edificacions.
 El nombre, tipus i característiques de les construccions 
 funeràries destinades a inhumacions, tenint en compte el que 
 disposa l'article 46 d'aquest Reglament.
 El sistema a emprar per l'eliminació de deixalles i residus. 
 43.2 Els expedients de reforma de cementiris han d'incloure 
 la documentació esmentada a l'apartat anterior, llevat de 
 l'estudi hidrogeològic i de l'informe urbanístic.
 43.3  Per a l'aprovació o, si escau, l'autorització de la 
 construcció, l'ampliació o la reforma del cementiri és 
 necessari que la Delegació Territorial del Departament de 
 Sanitat i Seguretat Social de l'àmbit corresponent, emeti 
 informe sanitari vinculant sobre el projecte. Transcorregut 
 el termini de dos mesos des de la recepció de l'expedient, 
 si  la  Delegació Territorial corresponent no ha emès 
 l'informe  es  pot  prosseguir  amb  la tramitació de 
 l'expedient.
                               
 Article 44                          
 44.1  Els expedients de construcció, d'ampliació i de 
 reforma de cementiris que aprovin o, si escau, autoritzin 
 els municipis, han de ser instruïts i resolts per l'òrgan 
 municipal competent, de conformitat amb la normativa de 
 règim local aplicable.
 44.2  En cas que l'òrgan municipal competent per resoldre 
 acrediti la dificultat o la impossibilitat per complir les 
 normes sobre emplaçament de cementiris establertes en aquest 
 Reglament, el conseller de Sanitat i Seguretat Social, a 
 proposta del director general de Salut Pública i previ 
 informe de les direccions generals d'Administració Local i 
 d'Urbanisme, pot autoritzar excepcionalment que es pugui 
 construir o ampliar el cementiri prèvia la resolució del 
 procediment a què es refereix l'apartat anterior.
 44.3  Transcorregut el termini de 6 mesos des de la 
 iniciació  de  l'expedient  sense  que  s'hagi atorgat 
 l'autorització amb caràcter excepcional, s'entén denegada 
 aquesta autorització.
                               
 Article 45                          
 La capacitat que ha de tenir un cementiri s'ha de determinar 
 en funció de la mitjana del nombre de defuncions ocorregudes 
 en el terme municipal durant els darrers 20 anys. Cada 
 cementiri ha de disposar d'un nombre de sepultures que 
 possibiliti fer-se càrrec dels enterraments que es prevegin 
 per els 10 anys següents a la seva construcció, i de terreny 
 suficient per poder incrementar aquest nombre de sepultures 
 segons les necessitats previstes per als propers 25 anys.
                               
 Article 46                          
 46.1  Els cementiris han de disposar necessàriament, a més 
 del nombre corresponent de sepultures, de les instal·lacions 
 següents:                          
                               
 a) Un local destinat a dipòsit de cadàvers. Aquests dipòsits 
 poden ser utilitzats com a sales d'autòpsies quan reuneixin 
 les condicions previstes a continuació:           
 Terra i parets de material impermeable, de fàcil neteja i 
 desinfecció. La unió de l'envà i del terra i dels envans 
 entre si ha de ser arrodonida. El terra ha de tenir una 
 pendent superior al 1% en direcció a un desguàs.
 Una taula d'acer inoxidable o d'altre material impermeable 
 de fàcil neteja i desinfecció, amb desguàs i aigua freda i 
 calenta.
 Estris necessaris per a realització de la intervenció i 
 material per a la seva desinfecció.
 Serveis sanitaris, vestidor i dutxes d'ús exclusiu pel metge 
 forense i el personal auxiliar que efectuï l'autòpsia, 
 independent i annex a la sala d'autòpsia.
 b) Un sector destinat a l'enterrament de restes humanes 
 procedents d'avortaments, d'intervencions quirúrgiques i de 
 mutilacions i de criatures abortives.
 c) Una ossera general destinada a recollir les restes 
 provinents de les exhumacions.
 d) Instal·lacions d'aigua i serveis higiènics.
 46.2  Cada cementiri ha de portar un llibre-registre on 
 s'anotaran totes les inhumacions i les exhumacions que es 
 realitzin, amb especificació de la data de realització, del 
 nom del difunt o del titular de la resta, del lloc concret 
 d'inhumació i distingint si la causa de defunció és del grup 
 I o II.
                               
 Article 47                          
 Prèviament a la primera inhumació en noves construccions 
 funeràries,  els  serveis  competents  de  l'ajuntament 
 corresponent han de comprovar que aquestes construccions 
 s'han efectuat d'acord amb el projecte aprovat o autoritzat 
 i compleixen les condicions higiènico-sanitàries previstes 
 en aquest Reglament.
                               
 Article 48                          
 48.1  Les dimensions mínimes internes dels nínxols han de 
 ser de 0,90 m d'ample, 0,75 m d'alçada i 2,60 m de fondària. 
 Les d'infants de 0,50 m per 0,50 m amb una fondària de 1,60 
 m                              
 48.2  El terra dels nínxols ha de tenir una pendent mínima 
 d'1% cap l'interior.
 48.3  Per a la construcció de nínxols s'han d'utilitzar 
 sistemes que assegurin una certa estanqueïtat de la seva 
 estructura i, alhora, permetin la suficient ventilació per 
 porositat. El sistema ha d'evitar la sortida a l'exterior de 
 líquids i olors i facilitar la destrucció del cos, aïllant 
 totalment aquest procés del medi, per raons sanitàries i 
 d'higiene.
 48.4  Els nínxols que integren els blocs de nínxols, les 
 fosses, les tombes, els mausoleus i els panteons han de 
 complir els requisits establerts en els apartats anteriors 
 d'aquest article.
 48.5  En cap cas no es poden construir nínxols nous sobre 
 d'altres ja existents, a menys que aquesta construcció 
 respongui  a una segona fase prevista en el projecte 
 original.
                               
 Article 49                          
 El director general de Salut Pública pot autoritzar, per a 
 les  construccions funeràries destinades a inhumacions, 
 tècniques constructives diferents de l'obra convencional, 
 sempre  que garanteixin que es produirà el procés de 
 descomposició  cadavèrica  i  de mineralització de les 
 despulles en condicions higiènico-sanitàries adequades i 
 així  s'acrediti mitjançant els informes i les proves 
 tècniques adients.
                               
 Article 50                          
 L'entitat pública titular del cementiri adjudicarà, d'acord 
 amb els seus reglaments aprovats, els diferents nínxols, 
 fosses o mausoleus als interessats, els quals adquiriran en 
 relació a ells un dret d'ús que s'extingirà d'acord amb 
 l'establert en la normativa de règim local aplicable. La 
 mateixa naturalesa tindrà el dret adjudicat, quan el seu 
 titular hagi de construir la fossa o mausoleu funerari.
                               
 Article 51                          
 51.1  Les fosses, els nínxols i els mausoleus que amenacin 
 ruïna seran declarats en aquest estat per mitjà d'un 
 expedient contradictori, en el qual es considerarà part 
 interessada les persones titulars del dret sobre les fosses 
 i els nínxols o els mausoleus esmentats, com també, si 
 escau, del titular del cementiri.
 51.2  Es considerarà que aquelles construccions estan en 
 estat de ruïna quan no puguin ser reparades per mitjans 
 normals o quan el cost de la reparació sigui superior al 
 cinquanta per cent del cost estimat a preus actuals per a la 
 seva construcció.
 51.3  Declarats en estat de ruïna les fosses, els nínxols o 
 els mausoleus objecte de l'expedient, l'autoritat competent 
 de  conformitat  al previst a l'article 22.1 d'aquest 
 Reglament ordenarà l'exhumació del cadàver per a la seva 
 immediata inhumació en el lloc que determini el titular del 
 dret sobre la fossa, el nínxol o el mausoleu que hagi estat 
 declarat en estat de ruïna, previ requeriment que amb aquest 
 fi se li farà de forma fefaent. En el cas que l'esmentat 
 titular no disposés res a aquest respecte, la inhumació es 
 realitzarà a la fossa comuna.
 51.4  Acabada l'exhumació dels cadàvers de les fosses, els 
 nínxols o els mausoleus declarats en estat de ruïna, 
 l'ajuntament els enderrocarà, a càrrec seu i de manera 
 immediata. En  els  cementiris  de  titularitat privada 
 l'obligació d'enderrocament correspon al titular; si aquest 
 no  procedís  a  l'enderrocament l'ajuntament el podrà 
 executar, a càrrec de l'obligat.
 51.5  La declaració de l'estat de ruïna d'una fossa, un 
 nínxol o un mausoleu comporta l'extinció del dret del seu 
 titular. En conseqüència, tant l'exhumació per a immediata 
 inhumació com l'enderroc de la fossa, el nínxol o el 
 mausoleu no donaran lloc a cap mena d'indemnització.
                               
 Article 52                          
 L'enterrament de cadàvers directament a terra queda subjecte 
 a les condicions següents:                  
 a) Fondària mínima de 2 metres.
 b) Terreny amb una permeabilitat suficient o permeabilitzat 
 per una capa de sauló d'un mínim de 40 cm de gruix.
 c)  Utilització  de  sistemes que assegurin una certa 
 estanqueïtat i alhora permetin la suficient ventilació per 
 porositat. El sistema ha d'evitar la sortida a l'exterior de 
 líquids i olors i facilitar la destrucció del cos, aïllant 
 totalment aquest procés del medi, per raons sanitàries i 
 d'higiene, i ha d'estar subjecte a la valoració establerta 
 en el corresponent estudi hidrogeològic.
                               
 Article 53                          
 Els cementiris no poden ser destinats a un altre ús fins 
 després de transcórrer, com a mínim, 10 anys des de l'última 
 inhumació, llevat de l'existència de raons d'interès públic 
 declarades per l'òrgan local competent.
                               
 Article 54                          
 Tots els cementiris, amb independència de quina sigui la 
 seva naturalesa jurídica i la seva titularitat, estan 
 sotmesos al règim i als requisits sanitaris fixats en aquest 
 Reglament.
                               
 Capítol 6                          
 Infraccions i sancions                    
                               
 Article 55                          
 Les infraccions a les prescripcions del present Reglament 
 són sancionables de conformitat amb allò establert en el 
 capítol VI del títol I, articles 32 a 37, de la Llei 
 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat.
                               
 Article 56                          
 Són òrgans competents per a la imposició de les sancions, 
 els següents:                        
 a) Els alcaldes de municipis de menys de 25.000 habitants i 
 els delegats territorials del Departament de Sanitat i 
 Seguretat Social, en cas de multa de fins a 2.000.000 de 
 pessetes.
 b) Els alcaldes de municipis de més de 25.000 habitants i el 
 director general de Salut Pública, en cas de multa de fins a 
 5.000.000 de pessetes.
 c) El conseller de Sanitat i Seguretat Social, en cas de 
 multa de fins a 10.000.000 de pessetes.
 d) El Govern de la Generalitat, en cas de multa superior a 
 10.000.000 pessetes, o quan s'imposi una sanció de tancament 
 temporal.
                               
 Disposició transitòria                    
                               
 Única                            
 Els cementiris que en el moment de l'entrada en vigor 
 d'aquest  Reglament  estiguin oberts i en funcionament 
 disposaran del termini d'un any per adaptar-se, si escau, a 
 les previsions que s'hi contenen.
                               
 Annex                            
                               
 Cadàvers grup I                       
                               
 1. Còlera.
 2. Febre hemorràgica causada per virus.
 3. Encefalitis de Creutzfeldt-Jakob.
 4. Diftèria.
 5. Àntrax.
 6. Pesta.
 7. Carboncle.
                               
 (97.307.025)                         
                               
Amunt