Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Llei

 • Data del document 08/10/1982

 • Número del document 011/1982

 • Número de control 2989-82

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 268

 • Data 20/10/1982

 • Pàgina 2380

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

LLEI 11/1982, de 8 d'octubre, de creació de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.


                            
                               
                               
 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
 Article 1                          
  Es constitueix l'Institut Cartogràfic de Catalunya com a
 organisme autònom comercial, industrial i financer, adscrit
 al Departament de Política Territorial i Obres Públiques,
 amb la finalitat de dur a terme les tasques tècniques de
 desenvolupament de la informació cartogràfica en l'àmbit de
 les competències de la Generalitat de Catalunya.      
                               
 Article 2                          
  L'Institut  Cartogràfic  de  Catalunya  gaudirà  de
 personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i
 econòmica i plena capacitat d'obrar per al compliment de les
 seves finalitats.                      
                               
 Article 3                          
 -1 Són funcions de l'Institut Cartogràfic de Catalunya:   
  a) L'elaboració, reproducció i  difusió  de  treballs
 cartogràfics de base.                    
  b) La  creació,  estructuració  i organització de la
 Cartoteca de Catalunya, la qual coordinarà la recollida i
 l'estudi de  la documentació  geogràfica  existent,  i
 s'encarregarà de la seva conservació i difusió directament o
 en col·laboració amb altres entitats públiques o privades. 
  c) La formació d'un banc de dades cartogràfiques amb la
 finalitat d'utilitzar sistemes automàtics en el traçat de la
 cartografia.                        
  d) La coordinació tècnica dels treballs cartogràfics que
 facin entitats públiques i privades, si s'escau, i la
 col·laboració amb organismes públics i entitats privades
 d'anàloga finalitat.                    
  e) La coordinació dels seus treballs cartogràfics amb els
 organismes d'anàloga finalitat al nivell d'Estat.      
  f) La publicació i difusió dels treballs realitzats per
 l'Institut que es jutgi convenient pel seu interès públic,
 científic o d'una altra naturalesa.             
 -2 L'Institut  realitzarà  els  serveis cartogràfics de
 caràcter oficial i d'interès general per a la Generalitat
 amb càrrec al seu propi pressupost, i amb aplicació als
 crèdits pressupostaris dels diferents Departaments si es
 tractés de treballs específics  d'interès  per  a  un
 d'aquests.                         
 -3 Sens perjudici de l'actuació prevista en el paràgraf
 anterior, la qual en tot cas tindrà caràcter preferent,
 l'Institut podrà, a més, realitzar estudis i treballs
 encomanats o sol·licitats  per  entitats  públiques  o
 particulars, mitjançant la contraprestació que a aquest
 efecte es concerti.                     
                               
 Article 4                          
 -1 Per  a l'exercici de les seves funcions l'Institut
 Cartogràfic de Catalunya podrà:               
  a) Fer  convenis  amb  els  organismes  competents,
 especialment amb les entitats locals que hagin de coadjuvar,
 per raó de la seva competència, al millor èxit de la seva
 gestió.                           
  b) Formar consorcis amb altres entitas públiques per al
 desenvolupament de les finalitats pròpies de l'activitat
 cartogràfica.                        
  c) Crear societats anònimes,  així  com participar en
 qualssevulla altres societats constituïdes amb limitació de
 les responsabilitats per ens públics o particulars per al
 dsplegament de finalitats de naturalesa cartogràfica.    
 -2 La creació de consorcis o societats anònimes o la
 participació o integració de  l'Institut  en  les  ja
 constituïdes haurà d'ésser autoritzada pel Consell Executiu
 de la Generalitat.                     
                               
 Article 5                          
 -1 Correspon al Parlament de Catalunya aprovar el pressupost
 de l'Institut.                       
 -2 Correspon al Consell Executiu de la Generalitat:     
  a) Aprovar les disposicions adequades per a la coordinació
 dels treballs cartogràfics a Catalunya, en el marc de les
 seves competències.                     
  b) Aprovar el projecte de pressupost.           
  c) Dictar les normes adequades per exercir el control de
 caràcter econòmico-financer i d'eficàcia de l'Institut en el
 marc de les disposicions  generals  aplicables  a  la
 Generalitat.                        
                               
 Article 6                          
 -1 L'Institut Cartogràfic de Catalunya es regirà pels òrgans
 següents:                          
  a) Consell Rector.                    
  b) Direcció.                       
  c) Comissió Tècnica.                   
 -2 L'Institut disposarà, a més, dels serveis interiors que
 es determinin reglamentàriament.              
                               
 Article 7                          
 -1 El  Consell  Rector  serà format pel President, el
 Vice-president, els Vocals i el Secretari.         
 -2 Serà President el Conseller de Política Territorial i
 Obres Públiques. El Vice-president serà  designat  pel
 Conseller, d'entre els representants del punt 3, apartat a),
 d'aquest mateix article, auxiliarà el President en les seves
 funcions i el substituirà en els casos d'absència  o
 impossibilitat.                       
 -3 Els Vocals del Consell seran els següents:        
  a) Un representant de cada un dels Departaments d'Economia
 i Finances, d'Indústria i Energia, d'Agricultura, Ramaderia
 i Pesca i de Governació, el Director General d'Estadística,
 el Director General d'Urbanisme, el Director General de
 Política Territorial i el Director General de Carreteres.  
  b) Quatre Vocals representants de les corporacions locals.
 El   procediment   de  designació  es  determinarà
 reglamentàriament.                     
  c) Dos Vocals de lliure designació pel Consell Executiu
 entre persones d'acreditada competència en el camp de la
 cartografia.                        
  d) El Director de l'Institut.               
 -4 El Secretari, serà designat pel Consell  Rector, a
 proposta del seu President.                 
                               
 Article 8                          
 -1 El Consell Rector ostenta les més àmplies facultats en
 l'actuació, la gestió i la representació de l'Institut.   
 -2 Les  deliberacions  del Consell  seran presidides i
 dirigides pel seu President. Perquè les deliberacions o els
 acords del Consell siguin vàlids cal la presència, si més
 no, de la meitat més un dels seus membres.         
 -3 Els acords es registraran en el llibre d'actes amb la
 firma del President i del Secretari.            
                               
 Article 9                          
 -1 A) Correspon al Consell Rector elaborar i proposar:   
  a) El pla anual de treball i gestió.           
  b) Els pressupostos de l'Institut.            
  B) Correspon al Consell Rector conèixer i informar:    
  a) L'administració  dels  recursos  que  integren  el
 patrimoni de l'Institut.                  
  b) Tots els afers relacionats amb la competència de
 l'Institut.                         
 -2 El President del Consell tindrà les atribucions següents:
  Primer: Ostentar la representació del Consell.      
  Segon: Convocar-ne les reunions assenyalant lloc, dia i
 hora de celebració i ordre del dia d'aquestes.       
  Tercer: Presidir i dirigir les deliberacions i dirimir amb
 el seu vot de qualitat els empats.             
  Quart:  Qualsevol  que  li  sigui  reglamentàriament
 atribuïda.                         
 -3 El Secretari aixecarà l'acta de les sessions i estendrà
 certificacions dels acords que  s'hi  hauran  adoptat,
 autoritzant amb la seva firma les unes i les altres.    
                               
 Article 10                         
 -1 El Director de l'Institut és nomenat pel Consell Executiu
 de la Generalitat a proposta del Conseller de Política
 Territorial i Obres Públiques. Li corresponen la direcció de
 l'Institut  i l'execució dels acords del seu Consell.
 Exercirà, a més, la direcció del personal.         
 -2 El Director de l'Institut, per delegació del President
 del Consell Rector, mantindrà contactes amb els òrgans de
 l'Administració de l'Estat competents en la matèria i els
 proporcionarà informació sobre la cartografia realitzada o
 en curs d'execució.                     
                               
 Article 11                         
 -1 Sota  la presidència del Director de l'Institut es
 constituirà una Comissió Tècnica, integrada per persones
 expertes en cartografia o que tinguin al seu càrrec serveis
 cartogràfics dependents d'entitats públiques del territori
 de Catalunya. La composició de la Comissió es determinarà
 reglamentàriament.                     
 -2 Correspon a la Comissió:                 
  a) Assessorar l'Institut.                 
  b) Elaborar criteris tècnics per tal de coordinar els
 treballs cartogràfics.                   
  c) Proposar les mesures necessàries per evitar que es
 produeixin repeticions de treballs o duplicitat de tasques. 
  d) Vetllar per la posada al dia i la conservació dels
 treballs cartogràfics d'importància general i permanent a
 Catalunya.                         
  e) Proposar les mesures precises i necessàries perquè la
 nomenclatura i la simbologia utilitzades per l'Institut
 siguin les mateixes en les entitats cartogràfiques que
 coordina.                          
  f) En general, estudiar i proposar les normes necessàries
 per a impulsar i coordinar tots els treballs i estudis
 encaminats a l'execució de la cartografia d'interès per a
 Catalunya.                         
                               
 Article 12                         
 -1 Els recursos de l'Institut Cartogràfic de Catalunya seran
 els següents:                        
  a) Tots els que són actualment adscrits  al  Servei
 Cartogràfic del Departament de Política Territorial i Obres
 Públiques.                         
  b) Els rendiments dels béns compresos  en  l'apartat
 anterior.                          
  c) L'assignació que es fixarà al pressupost  de  la
 Generalitat per al compliment  de  les  finalitats de
 l'Institut i els crèdits que aquest utilitzi dels previstos
 en  aquest  pressupost  per  a l'execució de treballs
 cartogràfics.                        
  d) Els ingressos que obtingui pels estudis o treballs que
 realitzi en el desplegament de les seves funcions o per la
 venda de les seves produccions a organismes diferents de la
 Generalitat.                        
  e) Les participacions o els ingressos que procedeixin dels
 consorcis o societats en què intervingui, segons el que
 preveu l'article 4.                     
  f) Les subvencions, les aportacions o les dotacions que
 concedeixin al seu favor entitats o particulars.      
  g) Tots els recursos no previstos en  els  apartats
 anteriors que puguin ésser-li atribuïts per disposició legal
 o reglamentària.                      
 -2 El pressupost de l'Institut serà anual i se subjectarà a
 les disposicions legals sobre  els  pressupostos  dels
 organismes autònoms.                    
 -3 L'Institut gaudirà de les exempcions i beneficis fiscals
 de què gaudeix l'Administració de la Generalitat.      
                               
 Article 13                         
  La contractació d'obres, serveis i subministraments per
 l'Institut Cartogràfic de Catalunya en el desplegament de
 les seves funcions s'acomodarà a la legislació que serà
 aplicable en virtut del que disposa l'Estatut de Catalunya. 
                               
 Article 14                         
 -1 Contra els actes administratius de l'Institut Cartogràfic
 de Catalunya seran procedents els recursos previstos en les
 normes de procediment administratiu aplicables a Catalunya,
 amb les peculiaritats que s'estableixin tot seguit.     
 -2 Tots els actes administratius de l'Institut podran ésser
 objecte de recurs d'alçada davant el Conseller de Política
 Territorial i Obres Públiques, excepte els extraordinaris de
 revisió, els quals s'interposaran sempre davant el Consell
 Executiu de la Generalitat.                 
 -3 La interposició del recurs contenciós administratiu serà
 procedent  segons  el que estableix la Llei d'aquesta
 jurisdicció.                        
 -4 L'exercici d'accions civils i laborals es regirà per les
 normes de general aplicació i  la  reclamació  prèvia
 s'adreçarà sempre al Consell Rector.            
                               
 Disposició addicional                    
 -1 S'incorporen a l'Institut Cartogràfic de Catalunya el
 personal i material del Servei Cartogràfic  actualment
 dependent del Departament de Política Territorial i Obres
 Públiques.                         
 -2 El  Consell  Executiu i els Consellers de Política
 Territorial i Obres Públiques, dins de l'àmbit de les seves
 respectives  competències,  dictaran  les  disposicions
 necessàries per a portar a terme en un termini de tres mesos
 la incorporació a què es refereix l'apartat anterior.    
                               
 Disposicions finals                     
 Primera                           
  El que estableix aquesta Llei s'entendrà sens perjudici de
 les competències que puguin correspondre a l'Administració
 central de l'Estat i, en especial, al Consejo Superior
 Geográfico, a l'Instituto Geogràfico Nacional, al Servicio
 Geográfico  del  Ejército  de  Tierra,  a  l'Instituto
 Hidrográfico de la Marina i al Servicio Cartográfico del
 Ejército del Aire.                     
                               
 Segona                           
  El Consell Executiu de la Generalitat resta facultat per a
 dictar les normes necessàries per al desenvolupament i
 execució de la present Llei.                
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 8 d'octubre de 1982               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep M. Cullell i Nadal                  
 Conseller de la Política Territorial i Obres Públiques   
                               
                               
Amunt