Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Ordre

 • Data del document 03/02/1994

 • Número de control 93287213

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

Dades del DOGC
 • Número 1860

 • Data 14/02/1994

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 1080

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE de 3 de febrer de 1994, de desplegament del Decret 328/1993, de 28 de desembre, sobre els procediments de modificació de les relacions de llocs de treball del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat.


                               
                               
                               
   La publicació i l'entrada en vigor de les relacions de 
 llocs de treball del personal funcionari de l'Administració 
 de la Generalitat de Catalunya fan necessari l'establiment 
 d'uns procediments racionals d'elaboració i modificació de 
 les esmentades relacions de llocs de treball, per tal de 
 poder-les adequar als canvis organitzatius, estructurals i 
 funcionals que es produeixin amb l'agilitat i flexibilitat 
 que requereixen les necessitats del servei públic.
                               
   A aquests efectes, i atès que l'article 5 del Decret 
 328/1993, de 28 de desembre, faculta els departaments de la 
 Presidència, de Governació i d'Economia i Finances per 
 regular els procediments de modificació de les relacions de 
 llocs de treball del personal funcionari de l'Administració 
 de la Generalitat incloses en l'àmbit d'aplicació de 
 l'esmentat Decret;                     
                               
   A proposta dels consellers dels esmentats departaments, 
                               
 Ordeno:                           
                               
 Capítol 1                          
 Modificacions parcials de les relacions de llocs de treball 
 que no tinguin incidència pressupostària          
                               
 Article 1                          
   1.1  Es tramitaran pel procediment simplificat que 
 estableix l'apartat 2 i següents d'aquest article les 
 modificacions relatives exclusivament a un o alguns dels 
 continguts següents:                    
 La denominació del lloc.
 La forma de provisió.
 La localitat.
 La titulació específica.
 La formació específica.
 L'horari.
 El decrement del nombre de llocs.
 L'increment  del  nombre  de  llocs  sense  dotació 
 pressupostària.
 El canvi d'unitat d'adscripció.
 El col·lectiu de cossos.
 L'especificació dels cossos.
 La mobilitat interadministrativa.
 El tipus de lloc.
 El canvi a un grup inferior.
   1.2  Per  realitzar  aquestes  modificacions,  la 
 secretaria general del departament afectat farà arribar una 
 proposta degudament justificada i documentada a la Direcció 
 General de la Funció Pública, que l'analitzarà en el 
 termini màxim de cinc dies.
   1.3 L'informe que resulti de l'anàlisi esmentada serà 
 tramès per la Direcció General de la Funció Pública al 
 departament per tal que hi formuli al·legacions en el 
 termini de cinc dies, únicament quan la proposta definitiva 
 continguda en l'informe difereixi de la proposta inicial 
 del departament.
   Una vegada analitzades les al·legacions o bé si no n'hi 
 ha, la Direcció General de la Funció Pública, complerts la 
 resta de tràmits que exigeix la normativa vigent, trametrà 
 en el termini màxim de tres dies la proposta a la 
 consellera de Governació i al conseller d'Economia i 
 Finances per tal que sigui elevada al Govern.
   1.4  Si de l'anàlisi de la proposta inicial es desprèn 
 que la modificació té incidència  pressupostària,  es 
 tramitarà la proposta d'acord amb el procediment establert 
 al capítol 2 d'aquesta Ordre.
                               
 Capítol 2                          
 Modificacions parcials de les relacions de llocs de treball 
 que tinguin incidència pressupostària            
                               
 Article 2                          
   2.1 Les propostes de modificació de les relacions de 
 llocs de treball que consisteixin en un increment del 
 nombre de llocs amb dotació pressupostària, en la variació 
 del complement de destinació o del complement específic, en 
 el  canvi  a un grup superior i en qualsevol altra 
 modificació que tingui una incidència pressupostària seran 
 trameses conjuntament a la Direcció General de la Funció 
 Pública i a la Direcció General de Pressupostos i Tresor.
   2.2  Aquestes  propostes  contindran  la  mateixa 
 documentació que la requerida a l'article 4 d'aquesta 
 Ordre, llevat de la documentació a què fan referència els 
 apartats a) i b).
   2.3  En el termini de deu dies, la Direcció General de 
 la Funció Pública portarà a terme la valoració dels llocs, 
 que serà tramesa a la Direcció General de Pressupostos i 
 Tresor per  tal  que  emeti  l'informe  pressupostari 
 corresponent en el termini de set dies.
   2.4  Una vegada efectuada la valoració i elaborat 
 l'informe, tots dos documents seran tramesos al departament 
 afectat. Si aquest no hi formula al·legacions dins el 
 termini de cinc dies o si les al·legacions formulades són 
 recollides a la proposta definitiva elaborada per les dues 
 unitats directives esmentades a l'article 2.3, la Direcció 
 General de la Funció Pública, complerts la resta de tràmits 
 que exigeix la normativa vigent, trametrà la proposta 
 definitiva al conseller de Governació i al conseller 
 d'Economia i Finances per tal que sigui elevada al Govern.
   2.5 Si s'hi formulen al·legacions, la Direcció General 
 de la Funció Pública les analitzarà en el termini de quatre 
 dies. Les al·legacions i el resultat de l'ànalisi es 
 trametran a la Direcció General de Pressupostos i Tresor 
 per tal que emeti l'informe pressupostari corresponent en 
 el termini de tres dies. Una vegada efectuats aquests 
 tràmits, es faran les propostes definitives en matèria de 
 valoració.
   2.6  Si les al·legacions formulades pel departament no 
 són recollides en la seva totalitat en la  proposta 
 definitiva  elaborada per les dues unitats directives 
 esmentades a l'article 2.3, la Direcció General de la 
 Funció Pública, en el termini màxim de cinc dies, trametrà 
 la proposta definitiva, juntament amb  la  resta  de 
 documentació,   a   la  Comissió  de  Coordinació 
 Interdepartamental i al departament afectat. La Comissió de 
 Coordinació Interdepartamental, a la primera sessió que 
 realitzi des de la data de recepció de la proposta i de la 
 resta de documentació, farà la seva proposta, que serà 
 tramesa, complerts la resta de tràmits que exigeix la 
 normativa vigent, a la consellera de Governació i al 
 conseller  d'Economia i Finances, per tal que si ho 
 consideren oportú sigui elevada al Govern.
                               
 Capítol 3                          
 Modificacions de les relacions de llocs  de  treball 
 motivades per la creació o modificació d'una estructura 
 orgànica                          
                               
 Article 3                          
   L'elaboració o modificació de les relacions de llocs de 
 treball motivades per canvis en l'estructura orgànica d'un 
 departament, organisme o entitat autònoma es tramitaran, 
 amb caràcter general, de manera simultània a l'elaboració 
 del projecte de disposició que modifiqui l'estructura 
 orgànica afectada. Quan les modificacions de l'estructura 
 comportin l'elaboració d'un decret i una  ordre  del 
 conseller  corresponent,  totes  dues  disposicions es 
 tramitaran, amb caràcter general, simultàniament.
                               
 Article 4                          
   La secretaria general del departament afectat iniciarà 
 el procediment amb la tramesa a la Direcció General de la 
 Funció Pública, al Comitè Director per a l'Organització de 
 l'Administració i a la Direcció General de Pressupostos i 
 Tresor de tota la documentació del projecte de creació o 
 modificació de l'estructura orgànica, tinguin incidència 
 pressupostària o no, i, en particular, la documentació 
 següent:                          
   a)  El  projecte de nova estructura amb tota la 
 documentació que exigeix l'article 63 i següents de la Llei 
 13/1989, de 14 de desembre,  sobre  l'elaboració  de 
 disposicions de caràcter general, i també la normativa 
 sobre l'estructura afectada.
   b) L'adscripció dels efectius humans als diferents 
 òrgans de l'estructura afectada i els recursos tecnològics 
 existents.
   c) La proposta de classificació i valoració, que haurà 
 de contenir necessàriament la informació següent:      
   L'enumeració completa dels llocs de treball que són 
 donats de baixa de la relació.
   L'enumeració completa dels llocs de treball que s'han 
 d'incorporar a la relació de llocs de treball.
   L'enumeració completa dels llocs de treball que han 
 sofert una alteració substancial en la seva definició de 
 funcions, per la qual cosa han de sotmetre's de nou al 
 procés de valoració i classificació.
   L'enumeració completa dels llocs de treball que romanen 
 amb la mateixa definició de funcions però que han sofert un 
 canvi d'adscripció o qualsevol canvi en la informació 
 complementària reflectida a la relació de llocs de treball. 
   L'enumeració completa dels llocs de treball que no 
 resulten modificats.
   La totalitat dels qüestionaris de descripció i anàlisi 
 emprats, degudament emplenats i ordenats per dependència 
 orgànica, pel que fa a les modificacions que es proposen 
 tant en relació amb els càrrecs de comandament, com amb els 
 llocs singulars i els llocs base. Si es tracta de llocs de 
 treball ja relacionats, s'hauran d'identificar amb el seu 
 codi de lloc.
   Tota la informació complementària amb la motivació 
 corresponent que s'ha de fer constar a la relació de llocs 
 de treball, pel que fa als llocs que resulten afectats per 
 la modificació.
   d) L'estudi econòmic corresponent.
                               
 Article 5                          
   5.1 Una vegada rebuda tota la documentació, el Comitè 
 Director  emetrà  un  informe  sobre  la  modificació 
 d'estructura en el termini de deu dies i el trametrà a la 
 Direcció General de la Funció Pública i a la Direcció 
 General de Pressupostos i Tresor.
   En el termini de deu dies, la Direcció General de la 
 Funció Pública valorarà els llocs de l'estructura proposada 
 pel Comitè Director, que trametrà a la Direcció General de 
 Pressupostos i Tresor per tal  que  emeti  l'informe 
 pressupostari corresponent en el termini de set dies.
   5.2  Tots els informes i la valoració es trametran al 
 departament afectat, que podrà formular-hi al·legacions en 
 el termini de cinc dies davant la Direcció General de la 
 Funció Pública.
   5.3 Si s'hi formulen al·legacions, caldrà que la 
 Direcció General de la Funció Pública i el Comitè Director 
 les analitzin conjuntament en el termini de set dies. Les 
 al·legacions i el resultat de l'ànalisi es trametran a la 
 Direcció General de Pressupostos i Tresor per tal que emeti 
 l'informe pressupostari corresponent en el termini de tres 
 dies. Una vegada efectuats aquests tràmits, es faran les 
 propostes  definitives  en  matèria d'estructura i de 
 valoració.
   5.4 Si el departament no hi formula al·legacions dins 
 el termini de cinc dies o si les al·legacions formulades 
 són recollides a les propostes definitives elaborades per 
 les tres unitats directives esmentades a l'article 5.3, la 
 Direcció General de la Funció Pública  trametrà  les 
 propostes definitives als òrgans següents, per tal que 
 siguin elevades al Govern:                 
   a) L'avantprojecte de decret i, si s'escau, el projecte 
 d'ordre, amb els informes corresponents, al conseller 
 competent.
   b) La proposta de modificació de les relacions de llocs 
 de treball, amb els informes corresponents, al conseller de 
 Governació i al conseller d'Economia i Finances.
   5.5  Si les al·legacions formulades pel departament no 
 són recollides en la seva totalitat en les propostes 
 definitives elaborades per les tres unitats directives 
 esmentades a l'article 5.3, la Direcció General de la 
 Funció  Pública  trametrà  les  propostes definitives, 
 juntament amb la resta de documentació, a la Comissió de 
 Coordinació Interdepartamental i al departament afectat.
   La Comissió de Coordinació Interdepartamental, a la 
 primera sessió que realitzi des de la data de recepció de 
 les propostes i de la resta de documentació, farà les seves 
 propostes als òrgans esmentats als articles 5.4.a) i b), 
 per tal que siguin elevades al Govern.
                               
 Capítol 4                          
 Normes comunes a tots els procediments           
                               
 Article 6                          
   6.1 Les diferents modificacions que afectin un mateix 
 lloc de treball s'inclouran en una única proposta i es 
 tramitaran per un únic procediment dels que estableixen el 
 Decret 328/1993 i aquesta Ordre, determinat pel contingut 
 de les modificacions proposades, llevat de les excepcions 
 que es puguin produir per raons de necessitats del servei.
   6.2  Els departaments facilitaran en tot cas la 
 informació i les dades complementàries que en qualsevol 
 moment de la tramitació de l'expedient de modificació de 
 les relacions de llocs de treball els sol·licitin els 
 òrgans que han d'emetre els informes preceptius i que 
 elaboren les propostes definitives. La manca  de  la 
 informació requerida suspendrà els terminis de tramitació.
   6.3  Els òrgans a què fa referència l'apartat anterior 
 poden determinar els suports informàtics i documentals que 
 hauran  de ser utilitzats per a l'elaboració de les 
 propostes i la tramesa de la informació necessària per a la 
 tramitació dels procediments que regula aquesta Ordre.
                               
 Disposicions addicionals                  
                               
   - 1  Les normes contingudes en aquesta Ordre són 
 d'aplicació a les modificacions de les relacions de llocs 
 de treball del personal funcionari de l'Administració de la 
 Generalitat.
                               
   - 2  S'exclouen expressament de l'àmbit d'aplicació 
 d'aquesta Ordre les relacions de llocs de treball de 
 personal docent dels centres i serveis educatius i de 
 personal que presta serveis en els centres i establiments 
 sanitaris.
                               
 Disposició derogatòria                   
    Queden derogades les disposicions d'igual o inferior 
 rang que s'oposen al que estableix aquesta Ordre.
                               
 Disposicions finals                     
   La present Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva 
 publicació al DOGC.
                               
 Barcelona, 3 de febrer de 1994               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
Amunt