Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 20/12/2018

  • Número del document GOV/0156/2018

  • Número de control 18355004

  • Organisme emissor Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

    CVE CVE-DOGC-A-18355004-2018

Dades del DOGC
  • Número 7775

  • Data 27/12/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/156/2018, de 20 de desembre, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2017.


La Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, disposa que les ofertes d'ocupació pública i els instruments de gestió similars s'han d'aprovar en funció de les disponibilitats pressupostàries i de conformitat amb les previsions de caràcter bàsic que s'estableixin. Així mateix, s'afegeix la possibilitat d'acumular la taxa de reposició entre els àmbits i els sectors que es determinin. D'acord amb això, es va aprovar l'Acord GOV/48/2017, de 18 d'abril, pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017, modificat posteriorment per l'Acord GOV/88/2017, de 4 de juliol.

Al seu torn, la Llei 3/2017, del 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per al 2017, fixa les regles bàsiques de càlcul i distribució per sectors i àmbits de la taxa de reposició d'efectius, i estableix per a determinats sectors la possibilitat de disposar d'una taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal que inclou fins al 90 per cent de les places que, estant dotades pressupostàriament, han estat ocupades de manera temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2016. Així mateix, autoritza les administracions públiques a disposar, en els exercicis 2017 a 2019, d'una taxa addicional per a la consolidació d'ocupació temporal d'aquelles places que, en els termes previstos en la disposició transitòria quarta del text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, estiguin dotades pressupostàriament i, des d'una data anterior a l'1 de gener de 2005, hagin estat ocupades ininterrompudament de manera temporal.

D'acord amb aquest marc normatiu, el Govern de la Generalitat va aprovar l'Acord GOV/145/2017, de 17 d'octubre, mitjançant el qual es fixa la taxa addicional per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal en un total de 29.973 places, distribuïdes en tres grans col·lectius: 15.658 places de personal funcionari de cossos docents, 9.307 places de personal estatutari dels serveis de salut i 5.008 places de personal d'administració i tècnic, funcionari i laboral.

En l'àmbit de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, s'han negociat els criteris generals que han de regir les convocatòries dels processos selectius respectius. Així mateix, la Comissió Negociadora del Personal Laboral ha acordat la modificació de l'article 22 del VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya relatiu als criteris que han de regir l'accés en els processos selectius d'estabilització i consolidació. Les característiques específiques d'aquests processos, en atenció a la seva principal finalitat de reducció per sota del 8 per cent de la taxa de cobertura temporal en cada àmbit, aconsellen fixar criteris específics pel que fa a la valoració de mèrits en la fase de concurs, els quals suposaran un quaranta per cent de la valoració total del procés selectiu.

La present oferta incorpora 10.010 places de funcionaris de cossos docents, per la qual cosa no s'esgota la taxa de reposició fixada a l'Acord GOV/145/2017, de 17 d'octubre. Pel que fa al personal funcionari d'aquests cossos, el Reial decret 84/2018, de 23 de febrer, addiciona una nova disposició transitòria al Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents i defineix els criteris transitoris aplicables als processos selectius que executen ofertes d'estabilització i consolidació a l'empara de l'apartat 6 de l'article 19.u de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017.

Així mateix, esdevé necessari modificar l'annex de l'Acord GOV48/2017, de 18 d'abril, pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017, en el sentit de preveure, dins el total de les 50 places objecte d'oferta d'agent de l'escala bàsica del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, un torn de promoció interna, amb l'objecte de donar compliment a les previsions establertes a la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, que modificaven la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals.

Vist que s'ha donat compliment al que disposa l'article 37.1.l) del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que fa al tràmit de negociació sindical, i que la Comissió Tècnica de la Funció Pública ha emès l'informe favorable en compliment del que disposa l'article 7 del text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre;

Atesos els articles 5.c) i 6.1.c) del text únic i l'article 117.2.d) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació,

A proposta dels consellers dels departaments de Polítiques Digitals i Administració Pública, de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, i d'Educació, el Govern

 

Acorda:

 

—1 Aprovar l'oferta d'ocupació pública parcial de 15.018 places per a l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2017, distribuïdes en els cossos i escales de funcionaris i grups i categories de personal laboral consignades en els annexos d'aquest Acord.

L'annex I inclou les places de cossos i escales de funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; l'annex II, les places de grups i categories de personal laboral de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i l'annex III, les places de cossos de personal docent no universitari al servei de la Generalitat de Catalunya.

 

—2 En els annexos d'aquest Acord es concreten, en els termes previstos en la normativa d'aplicació, les places que han de ser proveïdes mitjançant promoció interna així com les reservades per a les persones que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitat i les adreçades a persones amb dificultats d'integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual.

 

—3 Els processos selectius d'accés als cossos i escales de personal funcionari en les places consignades a l'annex I d'aquest Acord es convocaran pel sistema de concurs oposició i la valoració dels mèrits de la fase de concurs significarà el 40 per cent de la puntuació màxima assolible en el conjunt del concurs oposició. En la fase de concurs dels processos selectius per a l'accés, pel sistema de torn lliure, als cossos i escales esmentats es valorarà, exclusivament i en la proporció que determini la convocatòria, els serveis prestats en el mateix cos i/o escala objecte de convocatòria i el nivell de les competències en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació, acreditades mitjançant el certificat ACTIC o equivalent. També es valoraran els serveis prestats en cossos o escales d'altres administracions amb funcions homologables, en el seu contingut tècnic i funcional, als cossos o escales objecte de convocatòria.

 

—4 Les convocatòries dels processos selectius per a l'accés als grups i categories de personal laboral en les places consignades a l'annex II d'aquest Acord, no es publicaran fins que no hagin estat resolts els concursos de canvi de destinació, la qual cosa podrà implicar la necessitat d'adequar els llocs de treball objecte de convocatòria. Els concursos de canvi de destinació s'han de convocar en el termini màxim de sis mesos a partir de la vigència d'aquest Acord. En la fase de concurs d'aquests processos selectius es valorarà, exclusivament i en la proporció que determini la convocatòria, els serveis prestats en llocs d'igual o similar categoria professional objecte de convocatòria i el nivell de les competències en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació, acreditades mitjançant certificat ACTIC o equivalent.

 

—5 Els processos selectius d'accés als cossos de personal docent no universitari que es realitzin en execució d'aquesta oferta d'ocupació pública per a l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal es regiran pel que disposa el règim transitori establert a la disposició transitòria tercera del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats dels cossos docents, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.

 

—6 La resolució de les convocatòries comporta, quan la plaça que hagi estat objecte d'oferta estigui ocupada interinament, el cessament de la persona que l'ocupa, que s'ha de produir quan el funcionari/ària o laboral fix de nou accés en prengui possessió.

 

—7 Les convocatòries derivades d'aquesta oferta s'han d'executar en el termini de tres anys i s'ha de fer difusió d'aquesta publicació oficial a través de l'e-tauler i del web corresponent, incloent-hi els actes que se'n derivin. Els òrgans convocants han de vetllar perquè la publicitat de les convocatòries, les seves bases i les informacions que afectin el desenvolupament dels processos selectius s'ajustin a la normativa vigent en matèria de transparència i de protecció de dades personals.

 

—8 Modificar l'annex de l'Acord GOV48/2017, de 18 d'abril, pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017, en relació amb les places del Cos d'Agents Rurals, escala bàsica, agent, de la Generalitat de Catalunya, en el sentit següent:

“Cos d'Agents Rurals, escala bàsica, agent, de la Generalitat de Catalunya:

–45 places

–places addicionals (10%): 5 places

Total places: 50

Torn lliure: 37 places

Torn de promoció interna: 13 places”

 

—9 Disposar la publicació d'aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 20 de desembre de 2018

 

Víctor Cullell i Comellas

Secretari del Govern

 

 

Annex I

Distribució de les places de la taxa addicional d'estabilitat i consolidació de l'ocupació temporal 2017

Personal funcionari de la Generalitat de Catalunya

 

Subgrup

Cos/Escala

Total de places

Via general

Via de reserva

Torn lliure

Promoció interna

Torn lliure

Promoció interna

Discapacitat intel·lectual

A1

Escala superior d’administració general del cos superior administració de la Generalitat, opcions: general, jurídica, economia i prevenció

760

398

322

20

20

 

Escala superior d’administració general del cos superior administració de la Generalitat, opció dret, àmbit d’execució penal

63

33

27

2

1

Titulació superior, arquitectura

25

16

8

1

 

Titulació superior, biologia

28

27

 

1

 

Titulació superior, telecomunicacions

3

2

1

 

 

Titulació superior, metges avaluadors

10

10

 

 

 

Titulació superior, psicologia, àmbit d’execució penal

75

71

 

4

 

A2

Escala de gestió d’administració general del cos de gestió d’administració de la Generalitat

313

162

131

10

10

 

Diplomatura, treball social

173

164

 

9

 

Diplomatura, treball social, àmbit d’execució penal

120

114

 

6

 

Diplomatura, educació social

255

242

 

13

 

Diplomatura, educació social, àmbit d’execució penal

87

83

 

4

 

Diplomatura, enginyeria tècnica agrícola

102

97

 

5

 

C1

Escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat

435

226

184

13

12

 

C2

Escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d’administració de la Generalitat

1.476

772

624

40

40

 

AP

Subalterns

398

288

 

24

 

86

 

Total: 4.323     

Total: 4.002

              Total: 321

 

 

Annex II

Distribució de les places de la taxa addicional d'estabilitat i consolidació de l'ocupació temporal 2017

Personal laboral de la Generalitat de Catalunya

 

Grup

Categoria

Nombre de places que s'ofereixen

A

 

A1 metge/essa

13

 

A1 periodista

16

 

A1 professor/a d'escola de capacitació nauticopesquera

2

 

A1 antropòleg/oga

2

 

A2 protocol-relacions públiques

1

 

A3 professor/a d'escola de capacitació nauticopesquera

1

 

A1 tècnic/a-inserció laboral personal discapacitat intel·lectual 2

2

B

B1 dinamitzador/a lingüista

2

 

B1 diplomat/ada en infermeria

19

 

B1 fisioterapeuta

1

 

B1 programador/a informàtic/a

2

 

B1 restaurador/a de béns culturals

2

 

B1 professor/a d'escola de capacitació nauticopesquera

2

 

B1 monitor/a de formació ocupacional

40

C

C1 tècnic/a especialista-informàtic/a

1

 

C1 tècnic/a especialista-manteniment

1

 

C1 tècnic/a especialista-operador/a de control

1

 

C1 tècnic/a especialista-so i imatge

1

 

C1 tècnic/a especialista-sobreestant d'obres públiques

1

 

C1 traductor/a-intèrpret

3

 

C2 auxiliar d'inspecció de transport

3

 

C2 especialista d'oficis

2

 

C2 pràctic/a topògraf/a

1

 

C2 tècnic/a auxiliar d'obres públiques

1

 

C2 xofer/a serveis de representació

3

 

C1 integrador/a social

73

 

C1 tècnic/a especialista-educació infantil

376

 

C2 tècnic/a de centres de disminuïts psíquics

20

 

D1 auxiliar de control

1

 

D1 auxiliar de geriatria

18

 

D1 conductor/a (carnet b)

14

 

D1 emmagatzemador/a

2

 

D1 oficial/a de 1a-agrari/ària

1

 

D1 oficial/a de 1a-cuiner/a

1

 

D1 oficial/a de 1a-manteniment

9

 

D1 oficial/a de 1a-prevenció activa forestal

2

 

D1 oficial/a de 1a-taller-ràdio

2

 

D1 recepcionista

7

 

D1 telefonista

5

 

D1 vigilant/a auxiliar d'explotació

1

 

D2 cambrer/a-netejador/a

3

E

E guarda

1

 

E netejador/a

4

 

E porter/a

22

 

Total

685

 

 

Annex III

Distribució de les places de la taxa addicional d'estabilitat i consolidació de l'ocupació temporal 2017

Cossos de personal docent no universitari de la Generalitat de Catalunya

 

Grup

Cos

Ingrés lliure

Reserva per a persones amb discapacitat

Promoció interna

Total

A2

Cos de mestres

3.424

180

 

3.604

A1

Cos de professors d'ensenyament secundari

3.941

281

1.407

5.629

A2

Cos de professors tècnics de formació professional

610

32

 

642

A1

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

52

4

19

75

A1

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

34

3

13

50

A2

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

9

1

 

10

 

Total

8.070

501

1.439

10.010

Amunt