Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 19/12/2018

  • Número de control 18353116

  • Organisme emissor Consorci d'Educació de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-A-18353116-2018

Dades del DOGC
  • Número 7774

  • Data 24/12/2018

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ per la qual s’atorguen els ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2018-2019 (ref. BDNS 402732).


Fets

Mitjançant l'Acord del Consell de Direcció, del 31 de maig de 2018, es van aprovar les bases i la convocatòria d'ajuts de menjador del curs 2018-2019. Mitjançant Resolució de la Gerent del Consorci de data 1 de juny del 2018, (DOGC 7636 de 06.06.2018), es donà publicitat a les bases, i en data 6 de juny de 2018, (DOGC 7640 de 12.06.2018) es donà publicitat a la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics, i a la convocatòria per al curs escolar 2018-2019.

D'acord amb allò establert a la convocatòria, les famílies van presentar als centres educatius corresponents, entre els dies 13 i 27 de juny de 2018 ambdós inclosos, per al primer període, i 3 i 14 de setembre de 2018 ambdós inclosos per al segon període, la documentació acreditativa de les circumstàncies familiars al·legades per tal d'obtenir un ajut per a cadascun dels fills i/o filles, en període inicial.

Baremada la documentació aportada per les famílies d'acord amb el termes de la convocatòria i atesa la disponibilitat pressupostària, la Direcció d'Atenció a la Comunitat Educativa, va elevar a la Gerent del Consorci d'Educació de Barcelona la llista de les sol·licituds admeses. D'acord amb les bases de la convocatòria, aquesta llista es va remetre als centres educatius als efectes de la seva publicació en el tauler d'anuncis i es va obrir un termini de cinc dies naturals, per presentar al·legacions i documentació davant el centre educatiu. Fins al dia 20 de setembre, per a les sol·licituds presentades al juny i fins al dia 13 de novembre per a les sol·licituds presentades al setembre.

Analitzades les al·legacions presentades pels sol·licitants s'ha modificat el barem quan s'ha estimat l'al·legació. També s'han incorporat les baixes i transferències proposades per les direccions o persones titulars dels centres. S'entenen desestimades les al·legacions quan no s'ha modificat el barem atorgat en la resolució provisional.

S'han denegat les sol·licituds quan la renda anual de la unitat familiar és superior al llindar establert a les bases de la convocatòria o quan ha estat impossible la comprovació de les dades econòmiques.

D'acord amb els termes de la convocatòria, les resolucions de la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona d'atorgament dels ajuts individuals de menjador, es faran públiques al web i al tauler d'anuncis del Consorci, i seran lliurades als directors i directores o persones titulars dels centres educatius concernits, als efectes de la seva difusió al tauler d'anuncis de cadascun dels centres.

 

Fonaments de dret

1. El Decret 84/2002, de 5 de febrer, que aprova els Estatuts del Consorci d'Educació de Barcelona a l'article 3,2 i) estableix que el Consorci serà competent en la reglamentació i la gestió, entre d'altres, del servei de menjador escolar.

2. Mitjançant l'acord de Govern GOV/74/2007, de 15 de maig, mitjançant el qual el Consorci d'Educació de Barcelona, assumeix, de forma efectiva, les competències que la normativa atribuïa a l'Administració educativa en matèria de reglamentació i gestió del menjador escolar a la ciutat de Barcelona.

3. L'acord del Consell de Direcció, del 31 de maig de 2018, es van aprovar les bases i la convocatòria d'ajuts de menjador del curs 2018-2019, per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics, i es va obrir la convocatòria per al curs escolar 2018-2019.

4. La Resolució de la Gerent del Consorci de data 1 de juny del 2018, (DOGC 7636 de 06.06.2018), es donà publicitat a les bases, i en data 6 de juny de 2018, (DOGC 7640 de 12.06.2018) es donà publicitat a la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics, i a la convocatòria per al curs escolar 2018-2019.

5. El punt 8.1 de les bases faculta a la Gerent del Consorci d'Educació de Barcelona per atorgar els ajuts objecte d'aquesta convocatòria mitjançant resolució.

6. En data 18 de desembre la directora de l'Atenció a la Comunitat Educativa proposa tant l'adjudicació com la denegació dels ajuts menjador.

 

Resolc:

 

1. Modificar la llista de les peticions admeses com a conseqüència de l'estimació o desestimació de les al·legacions presentades.

 

2. Aprovar l'atorgament d'un ajut individual de menjador, pel curs escolar 2018-2019, a l'alumnat del qual figura la petició en estat “Adjudicada” a la relació publicada als centres educatius i de la quantia indicada com a “Preu dia”.

 

3. El primer pagament en concepte de bestreta, per un import total de 5.194.065,60 euros amb càrrec a la partida pressupostària A140 D/480000101/4211/0000 del pressupost de l'any 2018, es tramitarà a la signatura d'aquesta Resolució.

 

4. El pagament de l'import restant de l'ajut 9.805.934,40 euros amb càrrec a la partida pressupostària A140 D/480000101/4211/0000 de l'exercici 2019, o equivalent, condicionat a l'existència del crèdit suficient i adequat, es realitzarà d'acord amb el que preveuen les bases de la convocatòria.

 

5. Denegar les sol·licituds de l'alumnat que figura la seva petició en estat “Denegada” a la relació publicada als centres educatius.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, davant la jurisdicció contenciosa administrativa competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, es pot interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que dictà l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, tal i com disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010), o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 19 de desembre de 2018

 

Mercè Massa Rincón

Gerent

Amunt