Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 11/12/2018

  • Número del document EXI/2994/2018

  • Número de control 18352035

  • Organisme emissor Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

    CVE CVE-DOGC-A-18352035-2018

Dades del DOGC
  • Número 7772

  • Data 20/12/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EXI/2994/2018, d'11 de desembre, per la qual es dona publicitat als convenis de col·laboració formalitzats pel Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència al llarg de l'any 2017.


En compliment del que disposa la normativa de publicitat i transparència vigent, entre d'altres, així com la regulació prevista en diversos articles de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de la Llei 19/2014, de 29 desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,

 

Resolc:

 

1.- Donar publicitat als convenis de col·laboració formalitzats pel Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de l'any 2017, que consten a l'annex d'aquesta resolució.

 

2.- El text íntegre dels convenis de col·laboració que es detallen a l'annex es podrà consultar al web del Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat (http://registredeconvenis.gencat.cat/), que és accessible des del Portal de la Transparència.

 

Barcelona, 11 de desembre de 2018

 

Mercè Salvat Guinjoan

Secretària general del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 

 

Annex

Relació dels convenis de col·laboració formalitzats pel Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència durant l'any 2017.

 

-1 Convenis de col·laboració sense despesa

 

Expedient: EX-223/2016

Codi d'inscripció en el Registre de Convenis: 2017/7/0001

Entitat: Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona i el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.

Objecte: Que els alumnes de l'Escola de Pràctica Jurídica/CAMPUS puguin desenvolupar, a les instal·lacions de l'entitat col·laboradora, tasques pràctiques i d'investigació i desenvolupament que els permetin assolir la capacitació pràctica suficient per a poder exercir com a futurs advocats/des.

 

Expedient: EX-333/2016

Codi d'inscripció en el Registre de Convenis: 2017/8/0004

Entitat: Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els departaments de la Presidència i d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, i l'Associació Amical Viquimèdia.

Objecte: Establiment de les línies bàsiques d'actuació de les parts per a la mútua col·laboració en relació amb la difusió del coneixement propi de la Generalitat de Catalunya, perquè sigui reutilitzat a la Viquipèdia. Impulsar accions que afavoreixin la reutilització i l'aprofitament de les dades públiques que s'obrin per part de la Generalitat. Creació d'un canal de comunicació estable entre les parts a fi de fer el seguiment del conveni, fixar-hi les prioritats d'actuació i avaluar les accions que s'hi estableixen.

 

Expedient: EX-117/2017

Codi d'inscripció en el Registre de Convenis: 2017/9/0010

Entitat: Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i l'Agència Catalana de la Joventut.

Objecte: Establiment de mecanismes de col·laboració entre les parts signants de l'acord que permetin facilitar i agilitzar la gestió i expedició del Carnet Jove de la participació del programa l'Estiu és Teu i gaudir de descomptes en allotjar-se als albergs de la XANASCAT als catalans i catalanes inscrits al Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior, d'acord amb el que estableix el Decret 71/2014, de 27 de maig, pel qual es va crear aquest registre.

 

Expedient: EX-227/2017

Codi d'inscripció en el Registre de Convenis: 2017/6/0008

Entitat: Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exterior i Transparència, el Departament de Salut i la Universitat de Barcelona.

Objecte: Regular la cessió de les mostres d'ADN de familiars de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme que es troben conservades en el Laboratori de Genètica Forense de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona, així com la documentació i la informació que hi consten associades, per tal que aquelles mostres puguin ser objecte d'anàlisi i contrast genètic en el marc del Programa de Govern de la Generalitat de Catalunya per a la identificació genètica de restes òssies de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme.

 

Expedient: EX-329/2016

Codi d'inscripció en el Registre de Convenis: 2017/2/0002

Entitat: Administració General de l'Estat, per mitjà del Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació i del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport; l'Administració de la Generalitat de Catalunya, per mitjà del Departament d'Empresa i Coneixement i del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, i l'Ajuntament de Barcelona.

Objecte: Fixació de la contribució econòmica de les diferents administracions públiques al finançament de la UNU-GCM.

 

Expedient: EX-301/2016

Codi d'inscripció en el Registre de Convenis: 2017/9/0049

Entitat: Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i el Departament d'Ensenyament de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l'Institut Català de les Empreses Culturals - Filmoteca de Catalunya.

Objecte: Establir els termes generals de la col·laboració entre els firmants del protocol per a dur a terme conjuntament actuacions en matèria d'educació relacionades amb el foment de la pau i els drets humans, i la recuperació de la memòria democràtica, així com que estiguin associades a la commemoració de diversos dies internacionals establerts per l'ONU.

 

Expedient: EX-239/2017

Codi d'inscripció en el Registre de Convenis: 2017/5/0036

Entitat: Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i els ajuntaments del Bruc i de Súria.

Objecte: Establir els termes generals de la col·laboració entre el Departament i els ajuntaments del Bruc i Súria, en relació amb les actuacions que cal dur al terme municipal del Bruc per intentar localitzar i excavar la Fossa de Can Maçana (El Bruc), i recuperar-ne i identificar les restes dels individus que es considera que hi jauen inhumades.

 

Expedient: EX-220/2017

Codi d'inscripció en el Registre de Convenis: 2017/9/0125

Entitat: Generalitat de Catalunya i el Consorci d'administració oberta de Catalunya.

Objecte: Establir les condicions generals de col·laboració entre la Generalitat i el Consorci AOC per a articular i fer extensiu l'ús del Tramitador Electrònic d'Expedients de Contractació de la Generalitat de Catalunya (TECC) a les administracions locals, les universitats públiques i altres ens públics de l'àmbit local que s'hagi acordat a la Comissió mixta de seguiment i coordinació del Conveni marc.

 

Expedient: EX-306/2017

Codi d'inscripció en el Registre de Convenis: 2017/8/0026

Entitat: Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, i VNG Internacional.

Objecte: Establir un marc de col·laboració per a contribuir a millorar la tasca del Grup de Treball d'Enfortiment de Capacitats Institucionals (CIB) de CGLU. Facilitar la col·laboració de la Generalitat de Catalunya dins del Grup de Treball d'Enfortiment de les Capacitats Institucionals (CIB) de CGLU, així com contribuir a activitats i resultats concrets de l'esmentat mecanisme de CGLU.

 

Expedient: EX-382/2017

Codi d'inscripció en el Registre de Convenis: 2017/3/0002

Entitat: Generalitat, mitjançant el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Objecte: Regular la col·laboració entre el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a facilitar a aquesta institució l'accés a les dades i la documentació que figura en el Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació, per tal d'evitar duplicitats a les entitats del sector públic de Catalunya en el compliment de les previsions de l'article 53 LRJSP.

 

Expedient: EX-144/2017

Codi d'inscripció en el Registre de Convenis: 2017/4/0007

Entitat: la Universitat d'Essex i l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.

Objecte: Establir els termes de col·laboració que han de regir entre les parts signatàries perquè els estudiants de la Universitat d'Essex puguin realitzar pràctiques acadèmiques externes en les dependències de l'entitat col·laboradora.

 

Expedient: EX-135/2017

Codi d'inscripció en el Registre de Convenis: 2017/9/0148

Entitat: Universitat Pompeu Fabra, l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals, la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya.

Objecte: Donar continuïtat a la col·laboració entre la UPF, la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, l'EAPC i Diplocat per a la realització i l'organització del títol propi de postgrau Màster executiu en Diplomàcia i Acció Exterior.

 

2. Convenis de col·laboració amb despesa

 

Expedient: EX-087/2017

Codi d'inscripció en el Registre de Convenis:2017/8/0002

Entitat: Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya i el Centre d'Informació i Documentació Internacional a Barcelona (CIDOB).

Objecte: Establir un marc de col·laboració conjunta de les tres institucions en relació amb la conferència «Climate Futures: financing the Low-carbon Energy Transition».

Import: 8.000,00 euros

 

Expedient: EX-089/2017

Codi d'inscripció en el Registre de Convenis: 2017/8/0003

Entitat: Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya, en relació amb l'exposició «Where will we go?».

Objecte: Establir un marc de col·laboració conjunta entre ambdues institucions en relació amb el material promocional de l'exposició.

Import: 3.276,93 euros

 

Expedient: EX-075/2017

Codi d'inscripció en el Registre de Convenis: 2017/9/0008

Entitat: Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, i el Departament de Salut, mitjançant el Servei Català de la Salut.

Objecte: Establir mecanismes de col·laboració entre les parts signants que permetin facilitar i agilitar la gestió i expedició de la Targeta Sanitària Individual (TSI) als catalans i les catalanes inscrits al Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior, d'acord amb el que estableix el Decret 71/2014, de 27 de maig, pel qual es va crear aquest registre, durant les seves estades temporals a Catalunya.

Import: despeses postals, missatgeria i altres similars.

 

Expedient: EX-095/2017

Codi d'inscripció en el Registre de Convenis: 2017/9/0011

Entitat: Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, i el Departament de Cultura.

Objecte: Establir els termes de col·laboració entre les parts signants per a la definició, la gestió i l'accés posterior als serveis que ofereix el Departament de Cultura que puguin ser d'interès per a les persones inscrites al Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior.

Import: despeses postals, missatgeria i altres similars.

Amunt