Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 15/11/2018

  • Número del document TSF/2791/2018

  • Número de control 18332031

  • Organisme emissor Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-18332031-2018

Dades del DOGC
  • Número 7759

  • Data 30/11/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/2791/2018, de 15 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2019 per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball (ref. BDNS 425946).


Vista l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball, modificada per l'Ordre TSF/188/2018, de 12 de novembre.

Vista la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;

Atès el Decret 71/2015, de 12 de maig, de reestructuració del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, modificat pel Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies;

Vista la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;

Vista la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 i la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni;

Vista la Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de Pressupostos i la Intervenció General, per la qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels Pressupostos de la Generalitat per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018.

A aquesta Resolució li és aplicable el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya, i en allò que tingui la consideració de normativa bàsica, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;

Vist l'informe del Servei Jurídic i de la Intervenció Delegada, havent-ne informat prèviament al Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i en ús de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 27 de la Llei 13/2015, de 9 de juliol , d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i l'article 14 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

1.1 Obrir la convocatòria anticipada per a l'any 2019 dels ajuts a la contractació per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball.

1.2 El procediment per a la concessió de les actuacions subvencionables és de concurrència no competitiva.

1.3 La gestió i el desenvolupament d'aquests ajuts es duran a terme d'acord amb l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball, modificada per l'Ordre TSF/188/2018, de 12 de novembre.

 

Article 2

Persones i/o entitats beneficiàries

Les persones i entitats que poden ser beneficiàries d'aquests ajuts estan recollides a la base 3 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol.

 

Article 3

Requisits per obtenir la condició de persona o entitat beneficiària

Els requisits per obtenir la condició de persona o entitat beneficiària estan recollits a les bases 3 i 4 de l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol.

 

Article 4

Aplicació pressupostària i import convocat

4.1 L'import màxim destinat a aquesta convocatòria és d'1.000.000,00 euros, amb la possibilitat de ser ampliat un cop realitzades les modificacions pressupostàries oportunes, amb càrrec a les partides pressupostàries D/470000149/331E/0000, D/480000149/331E/0000, D/481000149/331E/0000 i D/484000149/331E/0000 del pressupost per al 2019 del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Si escau, es faran els tràmits corresponents per redistribuir els crèdits entre les partides pressupostàries per tal d'imputar correctament les entitats beneficiàries de les subvencions, d'acord amb la seva naturalesa econòmica, a l'estructura econòmica del pressupost del Servei Públic d'Ocupació per a l'any 2019.

4.2 Les resolucions de concessió d'aquestes subvencions estaran condicionades a la disponibilitat pressupostària suficient per a aquesta finalitat, atès que corresponen a programes que s'acorden a la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals de l'exercici 2019.

4.3 Aquests imports es podran ampliar mitjançant resolució de la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

 

Article 5

Persones destinatàries

5.1 Les persones que poden ser destinatàries d'aquests ajuts són les persones previstes a la base 6 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, que no hagin prestat serveis a cap entitat mitjançant la modalitat de durada indefinida en els darrers 6 mesos anteriors a l'inici del contracte de treball i que compleixin, com a requisit específic, ser persona demandant d'ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya durant 6 mesos en els darrers 12 mesos anteriors a l'inici del contracte de treball.

5.2 Per a aquesta convocatòria es considera col·lectiu prioritari les persones amb un grau reconegut oficialment de discapacitat superior o igual al 33%, d'acord amb el que preveu la base 5.1 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol.

 

Article 6

Quantia

6.1 La quantia de la subvenció vindrà determinada pel mòdul econòmic previst a la base 8 de l'Ordre de bases TSF/133/2018, de 30 de juliol, modificada per l'Ordre TSF/188/2018, de 12 de novembre.

6.2 La referència per a la determinació d'aquest mòdul serà el salari mínim interprofessional de l'any 2019. L'import del mòdul es determinarà mitjançant Resolució de la direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

6.3 A tots els atorgaments de subvenció d'aquesta convocatòria anticipada per a l'any 2019, se'ls aplicarà el mateix import de mòdul establert en l'apartat 2 d'aquest article. En els mateixos termes, s'aplicarà un únic mòdul econòmic (mensual i diari) per tot el termini d'execució per cada contractació.

6.4 Aquest mòdul econòmic s'estableix per a una jornada de treball del 100% i una durada d'un mes i s'ajustarà proporcionalment en funció de la durada i la jornada pactada en el contracte de treball, o per dies en cas d'incloure un període inferior a un mes i amb les limitacions establertes a la base 5 de l'annex1 de l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol.

6.5 Quan el contracte laboral estableixi una jornada diferent al 100%, s'aplicarà la fórmula següent:

VMA=Valor mòdul ajustat; MDJC=Mòdul determinat a jornada completa

 

              Jornada realitzada segons contracte

VMA=MDJC X -----------------------------------------------------------------

                   Jornada completa ordinària d'entitat contractant

 

6.6 Les entitats hauran d'indicar en la seva sol·licitud la durada del contracte de treball sobre el qual sol·liciten la subvenció i la jornada de treball. La durada s'haurà d'indicar en mesos i la jornada en percentatge respecte la jornada completa ordinària de l'entitat.

 

Article 7

Sol·licitud i termini de presentació

7.1 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans a què fa referència la base 10 de de l'Annex 1 de l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol.

7.2 El termini de presentació de les sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i restarà obert fins el 15 de novembre de 2019, inclòs.

7.3 Els requisits per presentar sol·licituds i la manera d'acreditar-los estan recollits en les bases 3, 4, 5, 6, 10 i 11 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol.

 

Article 8

Termini d'execució

8.1 Inici dels contractes subvencionats

Els ajuts a la contractació previstos a la present convocatòria es correspondran a contractes que es subscriguin entre l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el 15 de novembre de 2019, inclòs.

8.2 Finalització del període de contractació subvencionada

El període de contractació subvencionada finalitzarà el 14 de novembre de 2020, excepte si la persona contractada té una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% que el període de contractació subvencionada finalitzarà el 31 de desembre de 2020.

 

Article 9

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per instruir el procediment i per dictar la resolució, el termini per concloure el procediment, el mitjà de notificació i el règim de recursos es regulen a les bases 14.2 i 15 de l'annex 1 de l' l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol.

 

Article 10

Documentació d'execució a presentar i/o custodiar per part de l'entitat beneficiària

La documentació d'execució a presentar i/o custodiar per part de l'entitat beneficiària, d'acord amb la base 20.2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, és la següent:

Documentació d'execució a presentar per part de la persona o entitat beneficiària:

- Si escau, declaració relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració.

Documentació d'execució a custodiar per part de la persona o entitat beneficiària:

- Control horari diari degudament complimentat per la persona treballadora.

 

Article 11

Pagament

D'acord amb la base 17 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, els pagaments es realitzaran de la manera següent:

11.1 La persona titular del Servei de Programes d'Oportunitats d'Ocupació de la Subdirecció General de Polítiques Actives d'Ocupació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya proposarà el pagament d'una bestreta de fins el 80% de l'import atorgat, a partir de la seva concessió. Per aquest pagament no s'exigeixen garanties.

11.2 La persona titular del Servei de Control i Justificació Econòmica de la Subdirecció General de Verificació i Supervisió del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya proposarà el pagament del 20% restant un cop l'activitat subvencionada ha estat degudament justificada d'acord amb les bases reguladores.

 

Article 12

Indicadors

La persona o entitat beneficiària informarà, un cop rebut l'atorgament i al final de la contractació, les dades corresponents als indicadors que pugui requerir el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya d'acord amb la base 29 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol.

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya recollirà, mitjançant les aplicacions informàtiques corporatives, les dades corresponents als indicadors de realització i de resultats de manera estandarditzada i sistematitzada amb l'objectiu d'informar dels indicadors establers al Pla anual de polítiques d'ocupació (PAPO) en el marc de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals, al Pla de desenvolupament de polítiques d'ocupació de Catalunya (PDPO), i als pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

 

Article 13

Justificació

Les persones i entitats que hagin rebut subvencions en aquesta convocatòria hauran de presentar la justificació de les mateixes en els terminis i condicions que estableix la base 21 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 15 de novembre de 2018

 

Mercè Garau i Blanes

Directora

Amunt