Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 14/11/2018

  • Número del document ARP/2728/2018

  • Número de control 18320009

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

    CVE CVE-DOGC-A-18320009-2018

Dades del DOGC
  • Número 7756

  • Data 27/11/2018

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ARP/2728/2018, de 14 de novembre, per la qual es declara la fermesa de l'Acord de la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal d'Ossó de Sió (subperímetre A) i es dona la possessió definitiva de les finques de reemplaçament.


 

Mitjançant la Resolució AAR/2236/2009, de 29 de juliol, del director general de Desenvolupament Rural, (DOGC núm. 5435, de 4.8.2009) es va aprovar l'acord de concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal d'Ossó de Sió (subperímetre A), i es va disposar l'obertura del termini preceptiu d'informació pública.

Els recursos d'alçada presentats contra l'esmentada Resolució han estat resolts i notificats a les persones interessades.

Mitjançant la Resolució AAM/1477/2012, de 19 de juliol, del director general de Desenvolupament Rural (DOGC núm. 6177, de 24.07.2012), es va donar possessió provisional de les finques de reemplaçament de la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal d'Ossó de Sió (subperímetre A).

D'acord amb el que disposen els articles 210 i 211 del Decret 118/1973, de 12 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de reforma i desenvolupament agrari (BOE núm. 30, de 03.02.1973);

Vista la proposta dels Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a Lleida i la conformitat de la Subdirecció General d'Infraestructures Rurals,

 

RESOLC:

 

Article 1

Declarar la fermesa de l'Acord de la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal d'Ossó de Sió (subperímetre A).

 

Article 2

Donar la possessió definitiva de les finques de reemplaçament establertes a l'Acord de la concentració parcel·lària esmentada.

 

Article 3

Aquesta Resolució es publicarà al DOGC i estarà exposada al tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Ossó de Sió durant un termini de tres dies hàbils.

Es recorda als propietaris que, d'acord amb la normativa vigent actual, qualsevol rompuda o altres alteracions del medi físic o forestal que es vulguin dur a terme a les finques de reemplaçament requeriran l'autorització administrativa corresponent.

 

 

Barcelona, 14 de novembre de 2018

 

 

Oriol Anson Fradera

Director general de Desenvolupament Rural

Amunt