Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 13/11/2018

  • Número del document GOV/0131/2018

  • Número de control 18317083

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-18317083-2018

Dades del DOGC
  • Número 7747

  • Data 14/11/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/131/2018, de 13 de novembre, pel qual es designen membres del Consell Rector del Centre d'Estudis d'Opinió.


La Llei 6/2007, de 17 de juliol, crea el Centre d'Estudis d'Opinió i estableix la seva organització i funcions.

L'article 6 de l'esmentada Llei crea el Consell Rector del Centre d'Estudis d'Opinió, com a òrgan que assessora i supervisa el director o directora del Centre d'Estudis d'Opinió i, així mateix, estableix la seva composició i el procediment de nomenament dels seus membres.

Atès que mitjançant l'Acord GOV/126/2018, de 6 de novembre, es va designar els membres del Consell Rector del Centre d'Estudis d'Opinió als quals es refereixen els apartats 3.b) i 3.c) de l'article 6, de la Llei 6/2007, de 17 de juliol, del Centre d'Estudis d'Opinió;

Vista la proposta efectuada pels grups parlamentaris a la qual es refereix l'apartat 3.a) de l'article 6 esmentat;

Per tot això, a proposta de la consellera de la Presidència, el Govern

 

Acorda:

 

-1. Designar membres del Consell Rector del Centre d'Estudis d'Opinió les persones següents, a proposta dels grups parlamentaris:

Albert Bonillo i Martín

Jordi Muñoz i Mendoza

José María Oller Sala

Astrid Barrio López

Mario Ríos Fernández

 

-2. Disposar la publicació d'aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 13 de novembre de 2018

 

Víctor Cullell i Comellas

Secretari del Govern

Amunt