Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 06/11/2018

  • Número del document GOV/0130/2018

  • Número de control 18311013

  • Organisme emissor Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

    CVE CVE-DOGC-A-18311013-2018

Dades del DOGC
  • Número 7743

  • Data 08/11/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/130/2018, de 6 de novembre, pel qual s'estableix el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual i es regulen determinats aspectes del seu règim.


Correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya establir el nombre de llocs de treball de personal eventual per a l'exercici, amb caràcter no permanent, de funcions expressament qualificades de confiança o d'assessorament no reservat a personal funcionari, de conformitat amb l'article 123.2 del Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre.

Aquesta competència comporta la necessitat d'establir criteris per determinar els llocs de treball de caràcter eventual de què pot disposar cada departament, adequar-ne el nombre a les successives composicions del Govern, i adequar les seves retribucions a la capacitat tècnica i a l'experiència de les persones que ocupin aquests llocs, així com donar-ne publicitat.

Mitjançant l'Acord GOV/8/2011, de 18 de gener, es va establir el nombre de llocs de treball reservat a personal eventual i es van regular determinats aspectes del seu règim. Aquest Acord ha estat objecte de modificació en diverses ocasions.

Així, l'Acord GOV/21/2011, de 8 de febrer, va modificar l'Acord esmentat establint certes regles per al còmput del nombre d'aquest personal, i, alhora, va abordar la regulació del règim aplicable al personal assessor dels grups parlamentaris.

D'altra banda, l'Acord GOV/106/2015, de 7 de juliol, va disposar una nova distribució del personal eventual entre els departaments per tal d'adaptar-ne el nombre a la nova composició del Govern.

Finalment, mitjançant l'Acord GOV/21/2016, de 23 de febrer, es va modificar novament el nombre de personal eventual com a conseqüència de l'increment del nombre de departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i els seus àmbits d'actuació específics.

Per raons de seguretat jurídica i per tal de garantir la màxima transparència, es considera adequat refondre en un únic text els acords del Govern esmentats i, alhora, modificar el nombre màxim de personal eventual de les delegacions territorials del Govern com a conseqüència de la recent creació de la Delegació Territorial del Govern al Penedès, mitjançant el Decret 28/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

D'acord amb el que disposen els articles 12 i 123 del Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública i el Decret 2/2005, d'11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i atenent al que estableix l'article 12 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,

A proposta del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, el Govern

 

Acorda:

 

—1 Fixar el nombre màxim de llocs de treball reservats a personal eventual en els departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en 144.

No computen dins d'aquest límit els llocs de treball de personal eventual assignats als expresidents de la Generalitat, els de les oficines de la Generalitat a l'exterior, que es regulen per la seva normativa específica, ni els llocs de treball de personal eventual d'assessors o assessores dels grups parlamentaris i de les delegacions territorials del Govern.

 

—2 El Departament de la Presidència pot tenir fins a un màxim de 41 llocs reservats a personal eventual.

 

—3 El departament del qual sigui titular el vicepresident o vicepresidenta del Govern pot tenir fins a un màxim de 12 llocs reservats a personal eventual.

 

—4 La resta de llocs de treball reservats a personal eventual, fins a un màxim de 91, es distribuirà entre els altres departaments de la Generalitat, d'acord amb els criteris que estableixi la Comissió Tècnica de la Funció Pública.

 

—5 El nombre màxim total del personal eventual de les delegacions territorials del Govern no pot excedir de 9.

 

—6 La Comissió Tècnica de la Funció Pública pot autoritzar la redistribució entre la resta de departaments de les places reservades a personal eventual, segons els apartats 2, 3, 4 i 5 d'aquest Acord, que no s'ocupin, amb l'acord previ del departament que tingui assignat el lloc o els llocs.

 

—7 En el marc dels límits establerts en els apartats 2, 3, 4 i 5 d'aquest Acord, els llocs reservats a personal eventual són de caràcter estructural i d'assessorament especial o de desenvolupament de polítiques sectorials. Amb caràcter general i sens perjudici de les especificitats a què fan referència els apartats 2 i 3, els departaments disposen de cinc llocs de caràcter estructural d'assistència a la persona titular del departament que s'identifiquen amb les denominacions següents: cap del Gabinet, cap de l'Oficina de Comunicació, cap de l'Oficina de Protocol, cap de l'Oficina de Relacions Institucionals i cap de l'Oficina de la Secretaria. La resta de llocs de treball s'han d'identificar amb la condició de llocs de treball d'assessorament especial i/o per al desenvolupament de polítiques sectorials.

Sens perjudici de les especificitats previstes per als departaments dels quals són titulars el president o presidenta i el vicepresident o vicepresidenta, els llocs de treball reservats al personal eventual estructural s'assimilen retributivament als llocs de personal funcionari i el seu nivell retributiu s'ajustarà als nivells següents, corresponents al grup A subgrup A1:

a) Nivell 30.2: cap del Gabinet.

b) Nivell 27.3: cap de l'Oficina de Comunicació.

c) Nivell 27.1: cap de l'Oficina de Protocol i cap de l'Oficina de Relacions Institucionals.

d) Nivell 24.4: cap de l'Oficina de la Secretaria.

 

—8 Correspon a la Comissió Tècnica de la Funció Pública autoritzar la creació o la modificació dels llocs de treball de personal eventual a proposta dels departaments dins els límits fixats per aquest Acord.

A aquest efecte, la proposta departamental de creació, modificació o supressió ha d'incorporar el qüestionari corresponent, en el qual s'ha d'identificar el nom del lloc de treball, les seves característiques essencials, d'acord amb la seva tipologia, i l'assimilació retributiva als llocs de personal funcionari o altres tipus d'assimilacions retributives en supòsits degudament justificats i autoritzats per la Comissió Tècnica de la Funció Pública.

 

—9 Els llocs de treball de personal eventual han de constar en la relació de llocs de treball corresponent.

 

—10 La resolució de nomenament del personal eventual, en la qual han de constar les funcions que corresponen al lloc i les retribucions assignades, s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). A més, el departament competent en matèria d'Administració pública donarà publicitat, a través dels mitjans electrònics de la seva competència, de la relació de llocs de treball eventuals amb indicació del departament d'adscripció, la naturalesa del lloc, les funcions, les retribucions totals i el complement específic assignat, així com de la persona nomenada. Aquesta relació s'ha d'actualitzar cada cop que hi hagi una variació.

 

—11 En el supòsit que un departament assumeixi funcions i efectius com a conseqüència de la racionalització d'entitats i organismes del sector públic de la Generalitat de Catalunya i que algun d'aquests efectius tingui la condició de personal eventual, el departament afectat ha de presentar, en el termini de tres mesos, un pla d'adequació a les previsions establertes en aquest Acord.

 

—12 Deixar sense efecte l'Acord GOV/8/2011, de 18 de gener, pel qual s'estableix el nombre de llocs de treball reservat a personal eventual i es regulen determinats aspectes del seu règim; els apartats 3 i 4 de l'Acord GOV/21/2011, de 8 de febrer, sobre el règim jurídic del personal assessor dels grups parlamentaris; l'Acord GOV/106/2015, de 7 de juliol, pel qual es modifica l'Acord GOV/8/2011, de 18 de gener, i l'Acord GOV/21/2016, de 23 de febrer, pel qual es modifica l'Acord GOV/8/2011, de 18 de gener.

 

—13 Disposar la publicació d'aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 6 de novembre de 2018

 

Víctor Cullell i Comellas

Secretari del Govern

Amunt