Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 31/10/2018

  • Número del document PRE/2587/2018

  • Número de control 18310034

  • Organisme emissor Centre d'Estudis d'Opinió

    CVE CVE-DOGC-A-18310034-2018

Dades del DOGC
  • Número 7743

  • Data 08/11/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ PRE/2587/2018, de 31 d'octubre, per la qual es dona publicitat al Conveni marc de cooperació educativa entre la Fundació Universitat Pompeu Fabra i el Centre d'Estudis d'Opinió per a la realització de pràctiques acadèmiques externes.


En data 25 d'octubre de 2018 s'ha signat el Conveni de cooperació educativa entre el Centre d'Estudis d'Opinió i la Fundació Universitat Pompeu Fabra per a la realització de pràctiques acadèmiques externes.

En compliment del que estableix l'article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

 

Resolc:

 

Fer públic el Conveni de cooperació educativa entre el Centre d'Estudis d'Opinió i la Fundació Universitat Pompeu Fabra per a la realització de pràctiques acadèmiques externes.

 

Barcelona, 31 d'octubre de 2018

 

Jordi Argelaguet i Argemí

Director

 

 

Annex

Conveni marc de cooperació educativa entre la Fundació Universitat Pompeu Fabra i l'entitat col·laboradora Centre d'Estudis d'Opinió per a la realització de pràctiques acadèmiques externes

 

 

Barcelona

 

Intervenen

 

D'una part, el senyor Jaume Badia Pujol amb DNI 39321039D, director general de la Fundació Universitat Pompeu Fabra (en endavant FUPF), amb CIF G-64030158, i domicili social a la plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona, en nom i representació de la FUPF, en virtut dels poders conferits pel Patronat en data 18 de desembre de 2014, elevats a escriptura pública davant el notari del Col·legi de Catalunya Antoni Bosch Carrera, en data 23 de febrer de 2015.

I de l'altra, el senyor Jordi Argelaguet i Argemí, director del Centre d'Estudis d'Opinió (en endavant, CEO), el qual actua en nom i representació del CEO, amb NIF Q-0801493-H i seu al carrer Pau Claris, 138, 4ª. planta de Barcelona, en mèrits del seu nomenament per Decret 242/2011, d'1 de febrer, i d'acord amb les competències que li atorga la Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d'Estudis d'Opinió.

 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per atorgar aquest conveni i a tal efecte

 

Manifesten

 

1. Que el Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, reconeix als estudiants universitaris el dret a completar la seva formació mitjançant la realització de pràctiques acadèmiques externes, ja siguin curriculars o extracurriculars, amb l'objectiu de complementar els coneixements teòrics i pràctics adquirits amb la seva formació acadèmica, afavorir la seva preparació per a l'exercici d'activitats professionals i fomentar la seva capacitat emprenedora.

 

2. Que la FUPF, en virtut de la competència que té atribuïda pel conveni entre la UPF i la FUPF per a la gestió del Programa de Promoció i Empresa de 6 de juny de 2012 i d'acord amb el que estableix la normativa reguladora de les pràctiques externes per als estudiants de la UPF, aprovada per acord del Consell de Govern de 9 de maig de 2012, té encarregada la gestió i la tramitació de les pràctiques externes que realitzin els estudiants de la UPF.

 

3. Que l'entitat Centre d'Estudis d'Opinió (d'ara endavant, l'entitat col·laboradora) està interessada a col·laborar amb la UPF, mitjançant la participació activa en la formació pràctica dels seus estudiants.

 

4. Que, amb la finalitat d'establir els termes d'aquesta col·laboració, ambdues parts estan interessades a subscriure aquest conveni de cooperació educativa, el qual es regirà per les següents

 

Clàusules

 

1. Objecte del conveni de col·laboració

L'objecte d'aquest conveni és establir els termes de col·laboració que han de regir entre les parts signatàries per tal que els estudiants de la UPF puguin fer pràctiques acadèmiques externes a les dependències de l'entitat col·laboradora.

 

2. Condicions generals de realització de les pràctiques

2.1. Durant la seva estada en pràctiques a l'entitat col·laboradora, els estudiants faran tasques pròpies de l'àmbit professional en el qual exerciran la seva activitat com a graduats, amb l'objectiu de completar l'aprenentatge teòric i pràctic adquirit amb la seva formació acadèmica i adquirir experiència laboral en els nivells als quals, per raó de la seva titulació, puguin accedir. Els estudiants hauran de lliurar al tutor acadèmic una memòria final de les pràctiques amb el contingut que preveu l'article 14 del Reial decret 592/2014, d'11 de juliol.

2.2. Els estudiants estaran subjectes a l'horari i a les normes fixades per l'entitat col·laboradora. L'horari establert per aquesta ha de garantir, en tot cas, la compatibilitat amb l'horari lectiu dels estudiants i la flexibilitat necessària per al compliment de les obligacions derivades de l'activitat acadèmica, formativa i de representació i participació dels estudiants a la Universitat.

2.3. Els estudiants desenvoluparan la seva estada en pràctiques sota la supervisió de dos tutors: un professional que presti serveis a l'entitat col·laboradora, que serà designat per aquesta i s'encarregarà d'orientar i supervisar el treball en pràctiques de l'estudiant, i un professor de la Universitat, que serà designat per la UPF i haurà de coordinar-se amb el tutor de l'entitat col·laboradora per fer un seguiment efectiu de les pràctiques, proporcionar suport a l'estudiant per a l'elaboració de la memòria i dur a terme el procés avaluador de les pràctiques.

2.4. El tutor o tutora designat per l'entitat col·laboradora haurà de fixar el pla de treball que s'ha de seguir, d'acord amb el projecte formatiu i en coordinació amb el tutor acadèmic, i haurà d'emetre un informe final en què es valorin les aptituds demostrades per l'estudiant en el decurs de l'estada en pràctiques, d'acord amb el model d'informe que faciliti la Universitat.

2.5. L'avaluació final de les pràctiques correspon al tutor o tutora acadèmic, de conformitat amb els criteris d'avaluació que s'estableixin en el document complementari que es preveu a la clàusula 3 d'aquest conveni.

2.6. Els estudiants tenen dret a la propietat intel·lectual i industrial de les tasques i investigacions realitzades, així com dels resultats obtinguts, en els termes establerts per la normativa vigent en aquesta matèria.

2.7. La realització de les pràctiques en cap cas no implica l'existència de relació laboral entre els estudiants i l'entitat col·laboradora.

2.8. L'entitat col·laboradora ha de donar d'alta a la Seguretat Social els estudiants sempre que aquests rebin una contraprestació econòmica, qualsevol que sigui el concepte o la forma en què es percebi, segons estableix el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació.

2.9. L'entitat col·laboradora ha d'informar els estudiants en pràctiques de la normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals. Així mateix, ha de disposar dels recursos i dels mitjans necessaris per facilitar l'accés a les pràctiques dels estudiants amb discapacitat i la conciliació amb les activitats o situacions personals derivades d'aquesta situació de discapacitat.

 

3. Condicions particulars de realització de les pràctiques

3.1 Cada vegada que l'entitat col·laboradora aculli estudiants de la UPF en pràctiques, les parts signatàries han de subscriure un document complementari (annex) en el qual s'especificaran les dades següents:

- Identitat de l'estudiant acollit en pràctiques.

- Modalitat de les pràctiques (curriculars o extracurriculars).

- Projecte formatiu, comprensiu dels objectius educatius i les activitats que s'han de realitzar.

- Pla de seguiment de les pràctiques (amb indicació dels informes i/o memòries que ha d'elaborar l'estudiant).

- Durada, horari i període de realització de les pràctiques.

- Lloc (centre de treball) de realització de les pràctiques.

- Identitat dels tutors designats per l'entitat col·laboradora i la UPF.

- Valoració en crèdits, si escau.

- Criteris d'avaluació.

- Quantia i forma de pagament dels ajuts a l'estudi, si escau.

- Quantia i forma de pagament de despeses de gestió a la FUPF, si escau.

- Compromisos de l'estudiant.

- Especificació que la realització de les pràctiques no implica la constitució de cap vincle laboral entre l'entitat i l'estudiant.

3.2 El document esmentat ha de contenir un apartat de signatura per a l'estudiant, en què aquest manifesti conèixer i acceptar de manera expressa totes les condicions de realització de les pràctiques relacionades en aquest annex i es comprometi a complir totes les obligacions que, d'acord amb les condicions descrites i la normativa aplicable, li són exigibles. En aquest mateix apartat, l'estudiant també s'ha de comprometre a guardar confidencialitat i secret professional en relació amb la informació interna i les activitats de l'entitat col·laboradora, així com a subscriure una assegurança privada, en els casos en què sigui escaient, d'acord amb el que disposa la clàusula sisena d'aquest conveni.

 

4. Règim de permisos dels estudiants

Els estudiants poden absentar-se el temps que sigui indispensable del lloc on desenvolupin les pràctiques sempre que es faci necessari per poder atendre les obligacions que es derivin de la seva activitat acadèmica o de la seva participació en l'activitat dels òrgans de govern i de representació de la Universitat, així com per raons de salut o per qualssevol altres supòsits que acordin conjuntament l'entitat col·laboradora i la Universitat. En qualsevol cas, els estudiants han de comunicar les absències referides a l'entitat col·laboradora amb antelació suficient i han de presentar els justificants corresponents.

 

5. Protecció de dades

5.1 L'entitat col·laboradora s'abstindrà de fer cap mena de tractament de les dades personals dels estudiants en pràctiques més enllà del que sigui necessari per a la consecució de les finalitats d'aquest conveni. De la mateixa manera, es compromet a no manipular, transformar ni cedir a tercers les dades esmentades o els arxius que les contenen, fora de l'estricte objecte de la relació subscrita per ambdues parts, així com a guardar-ne estricta confidencialitat i a informar l'estudiant de la manera com pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, així com de la resta d'aspectes que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i d'acord amb allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la normativa que la desenvolupa.

5.2 L'incompliment directe o indirecte d'aquesta clàusula per part de l'entitat col·laboradora portarà aparellada la seva responsabilitat directa pels danys i perjudicis que pugui comportar per als estudiants acollits en pràctiques o per a la UPF.

 

6. Assegurança

En el desenvolupament de les pràctiques externes que són objecte d'aquest conveni, els estudiants de la UPF tenen cobertes les prestacions per accident, malaltia o infortuni familiar per l'assegurança escolar. En cas d'estudiants majors de 28 anys, cal que aquests subscriguin una assegurança privada que cobreixi les prestacions relatives a aquestes contingències. Així mateix, els estudiants tenen coberta la responsabilitat civil en què puguin incórrer amb ocasió de la realització de les pràctiques, en mèrits de la pòlissa de responsabilitat civil col·lectiva subscrita per la UPF. Si l'entitat col·laboradora requereix algun altre tipus d'assegurança, aquesta serà a càrrec dels estudiants i es farà constar en el document complementari previst a la clàusula tercera d'aquest conveni.

 

7. Reconeixements derivats de les pràctiques

Un cop finalitzada l'estada en pràctiques, i prèvia petició per part dels estudiants, l'entitat col·laboradora ha d'emetre un informe acreditatiu de les activitats realitzades, la durada de les pràctiques i el rendiment de l'estudiant. Pel que fa al reconeixement dels tutors designats per l'entitat col·laboradora, l' UPF, prèvia petició per part de la persona interessada, expedirà un certificat de reconeixement institucional, en el qual es faran constar, com a mínim, les característiques de la col·laboració, els estudis en què s'ha desenvolupat, el nombre d'estudiants tutoritzats i el total d'hores tutoritzades.

 

8. Vigència i resolució del conveni

Aquest conveni obliga les parts des del dia de la darrera signatura fins al dia 30 de juliol de 2019. Arribat el dia de finalització del termini estipulat, aquest conveni és prorrogable de forma expressa i per períodes anuals fins a un màxim de quatre anys. Les causes de resolució seran:

- L'expiració del termini de vigència;

- El mutu acord de les parts, manifestat per escrit;

- La impossibilitat sobrevinguda legal o material de donar compliment a l'objecte d'aquest conveni;

- L'incompliment per qualsevol de les parts d'aquest conveni de cooperació o dels complementaris que se signin, de les obligacions assumides per aquest conveni, pels complementaris o per les disposicions aplicables (en aquest cas, la part interessada a resoldre anticipadament el conveni ha de comunicar la seva intenció a l'altra part amb una antelació mínima de quinze dies);

- Les causes previstes a la legislació aplicable.

 

9. Bona fe contractual

Les parts signants s'obliguen a complir i a executar aquest conveni sota el principi de la bona fe contractual, a fi d'aconseguir els objectius proposats en els antecedents, per la qual cosa col·laboraran en tot tal com sigui necessari i s'abstindran de fer qualsevol acte que lesioni de manera injustificada els interessos de l'altra part.

 

10. Règim jurídic i resolució de conflictes

Aquest conveni es regeix per les seves clàusules, pels articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com pel Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, que regula les pràctiques acadèmiques externes del estudiants universitaris. De conformitat amb el que disposen els articles 2 i 4 c) del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, resta exclòs del seu àmbit d'aplicació. Les diferències o discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació i l'aplicació d'aquest conveni es resoldran de comú acord entre les parts i, si això no fos possible, se sotmetran al coneixement dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona que resultin competents.

 

11. Gestió de les pràctiques

Si escau, l'entitat col·laboradora abonarà a la FUPF, com a entitat gestora de pràctiques, la quantitat que, en concepte de despeses de gestió, hagi aprovat el Consell Social de la UPF.

 

I en prova de conformitat, les parts firmen aquest conveni amb signatura electrònica en la data que figura en cada signatura.

 

Jaume Badia Pujol

Director general de la Fundació

Universitat Pompeu Fabra

(signat electrònicament el 25/10/2018)

 

Jordi Argelaguet i Argemí

Director del Centre d'Estudis d'Opinió

(signat electrònicament el 25/10/2018)

Amunt