Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 23/10/2018

  • Número del document ENS/2503/2018

  • Número de control 18302046

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18302046-2018

Dades del DOGC
  • Número 7738

  • Data 31/10/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2503/2018, de 23 d'octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola.


D'acord amb el que estableix la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, una de les bases del règim estatutari dels funcionaris públics docents és la provisió de llocs de treball per concursos de trasllats d'àmbit estatal.

La disposició addicional dotzena de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix, pel que fa als concursos de trasllats d'àmbit estatal, l'objectiu de fer efectius els principis d'igualtat i d'intercomunicabilitat entre els respectius sistemes educatius en el marc comú bàsic de la funció pública docent, definit per la legislació educativa.

L'article 13 del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents, estableix que el concurs general és el procediment normal de provisió dels llocs de treball ordinaris.

El Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d'àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents, indica, a l'article 7, que els concursos de trasllats d'àmbit estatal es convocaran amb caràcter biennal, i com sigui que el darrer concurs d'àmbit estatal va convocar-se durant el curs 2016-2017, escau convocar-lo novament enguany.

El Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre, estableix les especialitats docents del cos de mestres que exerceixen les funcions en les etapes d'educació infantil i educació primària regulades a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

En conseqüència, es convoca el concurs de trasllats per a funcionaris del cos de mestres per proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola inclosos a la Resolució ENS/2465/2018, de 22 d'octubre, per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2018-2019, al qual és aplicable la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, la Llei 12/2009, del 10 de juliol; el Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre; el Decret 67/1996, de 20 de febrer; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre; el Decret 39/2014, de 25 de març i l'Ordre EFP/1015/2018, d'1 d'octubre, per la qual s'estableixen normes procedimentals aplicables als concursos de trasllats d'àmbit estatal que han de convocar-se durant el curs 2018-2019.

Per tant, a proposta de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics,

 

Resolc:

 

—1 Convocar el concurs de trasllats per a funcionaris del cos de mestres, que s'estructura en les fases següents:

a) Dret preferent a centre.

b) Dret preferent a municipi o zona.

c) Concurs de trasllats.

 

—2 Aquest concurs es regeix per les bases que s'inclouen a l'annex 1.

 

—3 Delegar la competència per resoldre aquest concurs a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Ensenyament en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 23 d'octubre de 2018

 

Josep Bargalló Valls

Conseller d'Ensenyament

 

 

Índex

 

Annex 1. Bases

I. Normes generals de participació

1. Funcionaris dependents del Departament

2. Llocs objecte de provisió

3. Requisits d'especialitat

4. Coneixements de llengua catalana

5. Còmput i reconeixement dels requisits

6. Provisió de llocs de mestres en instituts

7. Prelació entre fases

8. Sol·licitud de llocs d'altres administracions educatives

9. Vacants objecte de provisió

 

II. Fase de dret preferent a centre

10. Participants

11. Sol·licituds

12. Prioritats

 

III. Fase dret preferent a municipi o zona

13. Participació

14. Sol·licituds

15. Prioritats

 

IV. Fase de concurs de trasllats

16. Participació voluntària

17. Participació forçosa

18. Sol·licituds

19. Dret de concurrència

20. Prioritats

 

V. Tramitació i procediment

21. Comissions avaluadores

22. Al·legació i autobaremació de mèrits

23. Formalització telemàtica de la sol·licitud

24.Termini de sol·licitud i presentació de documentació

25. Petició de llocs

26. Dades errònies

 

VI. Publicació del barem, adjudicació de destinacions i efectes

27. Llista de participants amb puntuació

28. Resolució provisional i definitiva del concurs

29. Efectes de les destinacions adjudicades

30. Presa de possessió

31. Recollida de documentació

32. Aclariments

 

Annex 2. Barem i justificació de mèrits.

Annex 3. Codis dels centres d'educació infantil i primària i d'ensenyaments secundaris que imparteixen l'educació secundària obligatòria.

Annex 4. Zones escolars rurals.

 

 

Annex 1

Bases

 

I. Normes generals de participació

 

-1 Funcionaris dependents del Departament

Als efectes d'aquesta convocatòria, s'entendrà per funcionaris de carrera i en pràctiques dependents del Departament d'Ensenyament el personal funcionari que tingui destinació en un lloc de treball de Catalunya, i estigui subjecte al règim funcionarial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, dins l'àmbit d'aplicació del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre. En el cas de funcionaris en situació administrativa d'excedència voluntària, serveis especials, els adscrits a la inspecció educativa i els adscrits a places a l'exterior o en circumstàncies anàlogues, el compliment d'aquest requisit s'entendrà referit al centre on van tenir la darrera destinació.

No reuneixen aquest requisit de participació els funcionaris dependents d'altres administracions educatives que prestin serveis temporalment, en règim de comissió de serveis, en centres dependents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 

-2 Llocs objecte de provisió

Els llocs de treball en escoles i dels dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola dependents del Departament d'Ensenyament objecte de provisió d'aquest concurs són els següents i tenen assignats els codis que s'especifiquen:

 

Educació infantil i primària

 

Codi

Lloc de treball

031

Educació infantil

038

Educació primària

032

Llengua estrangera: anglès

033

Llengua estrangera: francès

039

Llengua estrangera: alemany

034

Educació física

035

Música

036

Pedagogia terapèutica

037

Audició i llenguatge

 

Instituts i instituts escola

 

Especialitats de l'ESO

 

Codi

Lloc de treball

021

Ciències socials

022

Ciències de la naturalesa

023

Matemàtiques

068

Llengua catalana i literatura

024

Llengua castellana i literatura

025

Llengua estrangera: anglès

026

Llengua estrangera: francès

027

Educació física

028

Música

055

Educació visual i plàstica

054

Tecnologia

Altres llocs en instituts i instituts escola

060

Pedagogia terapèutica

 

-3 Requisits d'especialitat

Els mestres funcionaris de carrera que van accedir al cos mitjançant processos selectius convocats i resolts fins al 2006 podran sol·licitar l'especialitat per la qual van superar el procediment selectiu d'ingrés al cos i/o qualsevol de les especialitats de les quals se n'estigui habilitat d'acord amb la normativa dictada en virtut del Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre. Si no han obtingut encara la primera destinació definitiva hauran de demanar com a mínim l'especialitat titular (oposició).

Els mestres funcionaris de carrera i en pràctiques que han superat procediments selectius d'ingrés al cos de mestres a partir de la convocatòria de 2007 obtindran la seva primera destinació definitiva en l'especialitat i Administració educativa per la qual va participar i superar el corresponent procés selectiu. En cas que ja hagin obtingut una primera destinació definitiva, podran sol·licitar l'especialitat per la qual van ingressar al cos (especialitat titular) i/o una altra d'habilitada en virtut del Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre.

 

-4 Coneixements de llengua catalana

Els funcionaris i les funcionàries que participin en aquest concurs hauran d'acreditar el requisit exigit del coneixement de la llengua catalana equivalent o superior al nivell de suficiència de català (C1), que d'acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener (DOGC núm. 6536, de 9 de gener), substitueix l'anterior denominació de nivell de suficiència de català (C), llevat dels que hagin obtingut la idoneïtat especial per impartir l'ensenyament en llengua catalana, per resolució de la Direcció General d'Innovació o per haver superat el concurs oposició d'accés al cos de mestres o a cossos docents d'ensenyament secundari a partir de 1991.

Igualment hauran d'acreditar el nivell adequat oral i escrit de la llengua aranesa per ocupar els llocs de treball a Era Val d'Aran.

No caldrà aportar cap certificació acreditativa d'aquests requisits quan constin al Registre informàtic de personal docent.

 

-5 Còmput i reconeixement dels requisits

Totes les condicions exigides en aquest concurs han d'estar complertes o reconegudes en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat del requisit establert en la base 16 relatiu a la permanència en la darrera destinació definitiva obtinguda i del transcurs del temps requerit per a tornar al servei actiu, en el cas dels qui participin des de les situacions administratives d'excedència o suspensió de funcions, que s'entendrà complert a 31 d'agost de 2019.

 

-6 Provisió de llocs de mestres en instituts

Podran participar per traslladar-se a llocs de treball dels dos primers cursos de l'ESO els mestres que ja hi són adscrits amb caràcter definitiu, d'acord amb el que estableix el punt 1 de la disposició transitòria primera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i els mestres en situació de pèrdua de la destinació definitiva per supressió en la plantilla del centre del lloc de treball que ocupaven en un institut o institut escola.

També podran sol·licitar llocs de treball del nivell d'educació infantil i primària els que compleixin amb els requisits d'especialitat. En cas d'obtenir destinació definitiva, perdran l'opció a obtenir destinació en llocs de treball dels dos primers cursos de l'ESO, d'acord amb la disposició transitòria primera del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre.

Els mestres adscrits amb caràcter definitiu a llocs de pedagogia terapèutica en instituts podran participar únicament per ocupar llocs de la mateixa especialitat en altres instituts, sens perjudici del dret a participar en llocs en centres d'ensenyament infantil i primari per aquesta o una altra especialitat habilitada.

 

-7 Prelació entre fases

L'ordre en què estan detallades les fases del concurs implica una prelació en l'adjudicació, de tal manera que no es podrà adjudicar un lloc de treball a un mestre que participi en una de les fases si existeix un altre sol·licitant del mateix lloc de treball en una fase anterior amb més dret a obtenir-lo, tenint en compte el que s'especifica en l'apartat de prioritat de cada fase en relació amb els diversos col·lectius de participació i la concurrència de participants indicada a la base 15.

La participació simultània en les diferents fases serà compatible. Caldrà emplenar una única sol·licitud, que es formalitzarà per via telemàtica, en la qual es farà constar les fases per les quals es participa.

No es podrà prioritzar, en cas de participar per més d'una fase, l'obtenció de destinació per una o altra. El fet d'obtenir destinació en una de les fases comportarà l'anul·lació de les sol·licituds en la posterior o posteriors.

 

-8 Sol·licitud de llocs d'altres administracions educatives

Els mestres que participin en aquest concurs de trasllats d'àmbit estatal i sol·licitin llocs de treball de diferents administracions educatives hauran d'emplenar una sol·licitud única.

Els mestres no dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya que desitgin sol·licitar llocs de treball d'aquesta comunitat, hauran d'emplenar el model de sol·licitud de la comunitat autònoma de la qual depenen, i presentar-la a la mateixa Comunitat, i atendran les instruccions de la convocatòria del concurs de trasllats pel que fa a les peticions de llocs de treball de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Qualsevol reclamació o escrit de desistiment previstos en aquesta convocatòria s'haurà de presentar també a les unitats on s'ha presentat la sol·licitud.

 

-9 Vacants objecte de provisió

Les vacants objecte de provisió en aquest concurs general de trasllats seran sempre de llocs ordinaris, d'acord amb l'article 13 del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.

En les fases de dret preferent a centre, de dret preferent a municipi o zona i de concurs de trasllats s'adjudicaran les vacants inicials publicades per centre i especialitat en les escoles i instituts escola, en les zones escolars rurals, en els instituts i instituts escola pel que fa als llocs reservats a mestres dels dos primers cursos de l'ESO. Es consideraran vacants les que es produeixin com a mínim fins al 31 de desembre de 2018 i les vacants resultants de la resolució del mateix concurs.

Totes les vacants i resultes a què es fa referència hauran de correspondre a llocs de treball ordinaris el funcionament dels quals estigui previst en la planificació educativa prevista pel Departament d'Ensenyament i també en funció dels criteris d'estabilitat en un mateix centre.

D'acord amb l'apartat cinquè de l'Ordre EFP/1015/2018, d'1 d'octubre, per la qual s'estableixen les normes procedimentals aplicables als concursos de trasllats d'àmbit estatal convocats durant el curs 2018-2019, abans de la resolució provisional, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics farà públiques al DOGC les vacants provisionals a l'efecte d'aquest concurs i, amb anterioritat a la resolució definitiva, les vacants definitives.

Es deixaran sense efectes les vacants anunciades quan s'hi produeixi un error de definició o es tracti d'un lloc el funcionament del qual, definitivament, no és previst incloure en la planificació educativa del curs 2019-2020.

 

II. Fase de dret preferent a centre

 

-10 Participants

Poden participar en la fase de dret preferent a centre els mestres afectats per la pèrdua de la destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del lloc que ocupaven en el centre.

 

-11 Sol·licituds

Els mestres que desitgin fer ús del dret preferent a centre formalitzaran la seva sol·licitud d'acord amb el que disposen les bases 23 a 26.

Hauran d'indicar, en la sol·licitud de participació, la casella corresponent a la fase de dret preferent a centre i consignar, per ordre de preferència, les especialitats que tinguin reconegudes i per les quals voluntàriament desitgin ser destinats per aquesta fase.

 

-12 Prioritats

Quan concorrin dos o més participants en el dret preferent a un mateix centre, s'adjudicarà el lloc a qui compti amb major puntuació en aplicació dels barems de mèrits establerts a l'annex 2. En cas d'empat en la puntuació, el primer criteri de desempat serà el de major temps de serveis efectius en el centre com a funcionari o funcionària de carrera. Si l'empat persisteix, s'atendrà la major puntuació en cada un dels apartats del barem, d'acord amb l'ordre en què s'hi detallen i, com a últim criteri, la major puntuació en els diversos subapartats, també tal com hi apareixen. Si cal, s'utilitzarà com a últim criteri de desempat l'any de convocatòria del procés selectiu d'ingrés al cos i, dintre d'aquest, la major puntuació obtinguda.

Aquest dret preferent a centre implica una priorització per obtenir destinació davant d'aquells que exercitin el dret preferent a municipi o zona.

 

III. Fase de dret preferent a municipi o a zona

 

-13 Participació

13.1 Participants

Tindran dret preferent per obtenir destinació en un lloc de treball del municipi o, si escau, zona determinada, els mestres funcionaris de carrera que es trobin en algun dels supòsits següents:

a) Els mestres afectats per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball.

b) Els mestres que van passar a exercir en un altre lloc a l'Administració Pública, amb pèrdua de la plaça docent que tenien amb caràcter definitiu, sempre que hagin cessat en aquest altre lloc i hagin mantingut la seva situació de servei actiu en el cos de mestres.

c) Els destinats en centres públics espanyols a l'estranger que hagin de reincorporar-se a una nova destinació a l'inici del curs 2019-2020 o que, havent-se reincorporat en cursos anteriors, encara no hagin assolit el dret preferent a municipi, i als quals el Reial decret 1138/2002, de 31 d'octubre, pel qual es regula l'Administració del Ministeri d'Educació a l'exterior (BOE núm. 262, d'1.11.2002) els reconeix el dret a ocupar quan retornin a Espanya un lloc de treball al municipi on van tenir la seva destinació definitiva en el moment de l'adscripció a l'estranger.

d) Els mestres que tenen reconegut el dret preferent a municipi o a zona en virtut d'execució de sentència o resolució de recurs administratiu.

e) Els mestres que, havent estat declarats jubilats per incapacitat permanent, hagin estat posteriorment rehabilitats per al servei actiu i no tinguin destinació definitiva.

13.2 Condicions

Tots aquests col·lectius tenen dret preferent a municipi, excepte els mestres afectats per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball (supòsit a), els quals podran optar per exercitar aquest dret en la zona o en el municipi corresponent al centre del qual hagin estat desplaçats.

En el cas de mestres afectats per supressió de la destinació definitiva en un servei educatiu, es considera zona de desplaçament la que correspon al municipi on s'ubica la seu dels serveis educatius.

D'acord amb l'article 12 del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, tots els mestres que desitgin fer ús del dret preferent, i fins que l'assoleixin, hauran de participar en totes les convocatòries que realitzi a aquest efecte el Departament d'Ensenyament; en cas contrari es considerarà que han decaigut en aquest dret. Aquesta participació és independent del fet que hagin obtingut una destinació definitiva per la seva participació per la fase de concurs de trasllats i del temps que estiguin ocupant aquest lloc amb caràcter definitiu.

 

-14 Sol·licituds

Els mestres que desitgin fer ús del dret preferent a un municipi o zona formalitzaran la seva sol·licitud d'acord amb el que disposen les bases 23 a 26. Hauran d'indicar-hi la casella corresponent a la fase de dret preferent a municipi o zona. Els mestres afectats per pèrdua de la destinació definitiva, indicaran si desitgen fer ús del dret preferent en la zona o en el municipi corresponent al centre del qual hagin estat desplaçats. Si no ho indiquen, es considerarà que sol·liciten l'àmbit de la zona.

També hauran de consignar, per ordre de preferència, les especialitats en les quals voluntàriament desitgin ser destinats per aquesta fase, d'entre les que constin com a titulars o bé n'hagin estat habilitats.

Pel que fa a les peticions de centres, les podran formular seguint una de les dues opcions següents:

a) Per garantir l'exercici del dret preferent, caldrà demanar tots els centres de l'àmbit del dret preferent tal com s'indica a la base 25.2. Si no consten tots els codis o no es consignen correctament, la participació serà segons el supòsit b).

No és obligatori demanar dins de l'àmbit de dret preferent ni les zones escolars rurals que comporten itinerància, ni les escoles d'educació especial, ni els centres classificats pel Departament d'Ensenyament com de complexitat màxima, d'acord amb resolució del conseller d'Ensenyament per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2018-2019, tots ells indicats en l'annex 3. No obstant això, si es vol exercir el dret preferent en algun d'aquests centres caldrà fer-ho tal com preveu l'esmentada base 25.2.

En l'adjudicació per la fase de dret preferent, preval el criteri d'especialitat per davant del de petició de centres, de manera que per a cada especialitat es tindran en compte totes les peticions de centre demanades d'un mateix municipi, abans de passar a la següent especialitat.

b) Consignar únicament aquells codis de centres del municipi o, si s'escau, de la zona, on es desitgi ser destinat, per ordre de preferència. En aquest cas, aquestes peticions es consideraran les primeres de la fase de concurs de trasllats, per la qual participarà i, si escau, obtindrà adjudicació, seguint l'ordre de prioritat indicat amb caràcter general a la base 20. No obstant, si el participant no obté cap de les destinacions demanades en l'apartat de dret preferent, mantindrà aquest dret preferent per a properes convocatòries.

Si obté adjudicació en alguna de les peticions sol·licitades per l'apartat de dret preferent, encara que no s'hagin inclòs tots els centres de l'àmbit, es considerarà que l'ha exercit, i decaurà del dret per a properes convocatòries.

 

-15 Prioritats

Entre els participants que tenen garantida la participació en la fase de dret preferent al mateix municipi o zona, per haver indicat tots els centres o municipi/s de l'àmbit, l'ordre de prioritat en l'obtenció de la destinació serà donat pel mateix ordre en què els diferents grups de situacions figuren detallats a la base 13 d'aquest annex 1.

La destinació a centre concret, una vegada reservat el municipi i l'especialitat com a conseqüència de l'exercici del dret preferent, se'ls adjudicarà en concurrència amb els participants en la fase de concurs de trasllats, i es determinaran les prioritats pel mateix barem que estableix l'annex 2 i d'acord amb la base 20.

En el cas de no poder adjudicar, seguint el criteri de concurrència amb els participants de la fase de concurs de trasllats, cap destinació en l'àmbit del dret preferent, es reservarà, si escau, una vacant del municipi o, si és el cas, de la zona.

Quan hi hagi més d'un mestre dintre d'un mateix apartat amb dret preferent al mateix municipi o zona, la prioritat entre ells la determinarà la major puntuació total derivada de l'aplicació del barem de l'annex 2.

 

IV. Fase de concurs de trasllats

 

-16 Participació voluntària

Podrà participar en el concurs de trasllats amb caràcter voluntari el personal funcionari de carrera del cos de mestres en els supòsits següents:

a) Mestres amb destinació definitiva, sigui quina sigui l'Administració de la qual depenguin o per la qual hagin ingressat al cos.

D'acord amb el que estableix la disposició addicional primera del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, els funcionaris en situació administrativa de servei actiu amb una destinació definitiva a Catalunya podran participar en aquest concurs si a l'acabament del curs 2018-2019 ha transcorregut un any des de la presa de possessió de la darrera destinació definitiva, si sol·liciten llocs de l'àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Si sol·liciten llocs d'àmbit de gestió d'altres administracions educatives el termini de permanència serà de dos anys, establert amb caràcter general a l'article 2.1 del Reial decret 1364/2010 esmentat.

Els terminis de permanència que s'indiquen al paràgraf anterior s'entenen sens perjudici del que disposen les bases 10 i 13 d'aquest annex per als mestres que desitgin fer ús del dret preferent a centre o del dret preferent a municipi o zona, als quals no els serà exigit l'esmentat requisit de permanència al centre de destinació definitiva mentre no assoleixi aquell dret.

Els funcionaris que es trobin en qualsevol situació administrativa diferent de la de servei actiu només podran participar en el concurs de trasllats regulat per aquesta Resolució si l'1 de setembre de 2019 compleixen el requisit per reingressar al servei actiu.

b) Mestres en situació d'excedència voluntària per interès particular

El personal funcionari que es trobi en la situació d'excedència voluntària per interès particular que preveu l'article 89, apartat a, del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, podrà participar sempre que a la finalització del curs escolar en què es realitza la convocatòria hagin transcorregut els dos anys des que van passar a la situació d'excedència voluntària.

c) Mestres en situació de suspensió

El personal funcionari que es trobi en la situació de suspensió podrà participar sempre que a l'acabament del curs escolar en què es realitza la convocatòria tinguin complerta la sanció disciplinària de suspensió.

Aquests mestres, si no participen en el concurs, seran declarats en situació d'excedència voluntària per interès particular.

 

-17 Participació forçosa

17.1 Participants

Estan obligats a participar en el concurs els mestres funcionaris dependents del Departament d'Ensenyament que no tinguin destinació definitiva per algun dels supòsits que es detallen:

a) Mestres en pràctiques

b) Mestres en situació administrativa de servei actiu sense destinació definitiva i amb destinació provisional.

c) Mestres reingressats al servei actiu amb destinació provisional.

d) Mestres afectats per la supressió del lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu.

e) Mestres procedents de l'estranger, d'altres llocs de l'Administració, o causes anàlogues, que hagin implicat la pèrdua del lloc de treball docent que ocupaven amb caràcter definitiu.

f) Mestres afectats per compliment de sentència o resolució de recurs administratiu.

g) Mestres en situació administrativa d'excedència forçosa.

17.2 Condicions

Els funcionaris dependents del Departament d'Ensenyament que no han obtingut mai una destinació definitiva, només podran optar a llocs corresponents a l'àmbit territorial de Catalunya. Així mateix, els funcionaris dependents d'altres administracions educatives que no hagin obtingut mai una destinació definitiva únicament podran optar a llocs dependents de l'Administració educativa a través de la qual van accedir o ingressar al cos, excepte que en la convocatòria per la qual van ser seleccionats no s'establís l'exigència d'aquest requisit per no haver-se produït el traspàs de competències en matèria d'ensenyament no universitari.

Els mestres compresos en qualsevol dels supòsits hauran de sol·licitar peticions corresponents a centres i/o municipis. Si participen en el concurs i no obtenen cap destinació dels llocs sol·licitats quedaran sense adjudicació.

Els mestres compresos en els supòsits a), b), c), d), e), f) que no presentin sol·licitud participaran d'ofici en el concurs. Els compresos en el supòsit g) que no presentin sol·licitud, seran declarats en situació d'excedència voluntària per interès particular.

Els mestres que encara no hagin obtingut la seva primera destinació definitiva hauran d'incloure, entre les especialitats sol·licitades per la fase de concurs, l'adquirida en el procés selectiu d'ingrés al cos (oposició) la qual, si no consta, serà afegida per l'Administració. D'aquests mestres, els qui hagin accedit al cos per processos selectius del 2007 o posteriors, únicament podran sol·licitar l'especialitat per la qual van ser seleccionats, per la qual han d'obtenir la primera destinació definitiva.

En cap cas no s'adjudicarà en l'àmbit d'un municipi una destinació a llocs de treball en zones escolars rurals que comporten itinerància, ni a llocs en escoles d'educació especial, ni en centres classificats com de complexitat màxima, tots ells indicats en l'annex 3, si no han estat explícitament sol·licitats amb la petició del codi de centre.

En cap cas no serà procedent l'adjudicació si els mestres han obtingut destinació definitiva en concursos o procediments de provisió a llocs no compresos en l'àmbit del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, abans de la resolució definitiva d'aquesta convocatòria.

 

-18 Sol·licituds

Els mestres que participin en la fase de concurs formalitzaran la seva sol·licitud d'acord amb el que disposen les bases 23 a 26.

Hauran de consignar les especialitats reconegudes per les quals desitgin participar en aquesta fase, en l'ordre que desitgin, o bé indicar l'especialitat al costat d'una petició concreta, seguint les instruccions de la base 25.3 (petició de llocs).

El màxim de peticions que poden resultar de les dades de la sol·licitud és de 300. Les que excedeixin aquest nombre quedaran anul·lades als efectes d'adjudicació.

En el cas de participació forçosa per no haver obtingut encara destinació definitiva, les especialitats inclouran, com a mínim, l'adquirida en el procés d'ingrés al cos (especialitat titular), d'acord amb el que preveu la base 3.

 

-19 Dret de concurrència

El dret de concurrència que estableix l'article 18 del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, només el podran exercir mestres amb destinació definitiva que reuneixin els requisits que exigeix aquesta convocatòria i que només participin per la fase del concurs de trasllats.

S'entén per dret de concurrència la possibilitat que diferents mestres condicionin la seva participació voluntària en el concurs a l'obtenció de destinació en un o diferents centres d'una província determinada.

Aquest dret tindrà les particularitats següents:

a) Els mestres hauran d'incloure en les seves peticions centres i/o municipis d'una única província, la mateixa per a cada grup de concurrents.

b) El nombre màxim de participants en cada grup serà, com a màxim, quatre. Cada participant haurà de presentar una sol·licitud.

c) L'adjudicació de destinació està determinada per l'aplicació del barem de mèrits que s'indica a l'annex 2.

d) Aquesta modalitat de participació té com a finalitat que totes les persones participants d'un mateix grup obtinguin a la vegada destinació en un o diversos centres d'una mateixa província. En el cas que algun dels mestres del grup de concurrents no pugui obtenir destinació, es consideraran desestimades totes les sol·licituds de destinació del grup.

 

-20 Prioritats

La prioritat entre els funcionaris de carrera per obtenir destinació vindrà donada per la major puntuació total derivada de l'aplicació del barem de l'annex 2. En cas que es produeixin empats en el total de la puntuació, el desempat es resoldrà atenent la major puntuació en cada un dels apartats del barem, d'acord amb l'ordre en què s'hi detallen i, si persisteix l'empat, atenent la major puntuació obtinguda en els diversos subapartats tal com hi apareixen. Si és necessari, s'utilitzarà com a últim criteri de desempat l'any de convocatòria del procés selectiu d'ingrés al cos i, dintre d'aquest, la major puntuació obtinguda.

La prioritat entre els aspirants seleccionats en el procés selectiu convocat per la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent (DOGC de 29.11.2017), així com els aspirants de processos selectius anteriors que tenien ajornada o no superada la fase de pràctiques, vindrà determinada per l'any d'oposició i per l'ordre en què apareguin a la resolució per la qual es fan públiques les llistes d'aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició convocat, llevat dels seleccionats per la reserva d'aspirants amb discapacitat, els quals tenen preferència per escollir vacants entre els seleccionats del procediment d'ingrés lliure, d'acord amb el que preveu l'article 27.d) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre.

L'adjudicació de llocs de treball es realitzarà, en tot cas, en funció de les peticions i, si escau, dels mèrits al·legats pels concursants.

 

V. Tramitació i procediment

 

-21 Comissions avaluadores

21.1 La valoració del mèrits que al·leguin els concursants en relació als subapartats 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 i 6.3 del barem de puntuacions de l'annex 2, la realitzaran les comissions avaluadores.

L'assignació de la puntuació que correspon als concursants per a la resta d'apartats i subapartats del barem de mèrits, la duran a terme, per delegació de la comissió avaluadora, les unitats de gestió de personal dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament i del Consorci d'Educació de Barcelona.

21.2 Les comissions avaluadores seran designades per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, la qual podrà nomenar tantes comissions com calguin, segons el nombre de participants que al·leguin els mèrits que assenyala l'annex 2.

Els membres de les comissions hauran de pertànyer a grups de titulació igual o superior a l'exigit per als llocs objecte de provisió en aquesta convocatòria.

Cada comissió estarà composta pels membres següents:

Un president designat a proposta dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona, entre els funcionaris i les funcionàries de carrera de cos igual o superior a l'exigit per als llocs objecte de provisió d'aquesta convocatòria, en servei actiu a Catalunya.

Quatre vocals designats d'entre els funcionaris i les funcionàries de carrera del cos igual o superior a l'exigit per als llocs objecte de provisió d'aquesta convocatòria, en servei actiu i amb destinació en centres docents o serveis educatius de l'àmbit territorial on hagin d'actuar. En el cas que no sigui possible la designació entre els funcionaris i les funcionàries amb destinació a un determinat àmbit territorial, es podran designar entre tots els que, reunint les condicions esmentades, tinguin la seva destinació a Catalunya.

El nombre de comissions o de vocals que s'haurà de nomenar per cada comissió podrà incrementar-se per raó del volum de participants que al·leguin mèrits que hagin de ser valorats per les comissions esmentades.

Pel mateix procediment i per a cada comissió avaluadora es designarà una comissió suplent.

La composició de cadascuna de les comissions previstes es farà pública als taulers d'anuncis de la seu del Departament d'Ensenyament, dels seus serveis territorials i del Consorci d'Educació de Barcelona, mitjançant una resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

Cada comissió avaluadora designarà com a secretari el vocal amb menys antiguitat en el cos, llevat que la comissió decideixi determinar-lo d'una altra manera.

Els membres de la comissió estaran subjectes a les causes d'abstenció i de recusació que estableixen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Fora d'aquestes causes, no s'admetran renúncies a la designació com a membre d'una comissió avaluadora.

Les comissions avaluadores realitzen la baremació dels apartats que els correspon sota el principi de discrecionalitat tècnica i la seva actuació es duu a terme d'acord amb la normativa del procediment administratiu, les bases i els annexos de la convocatòria i els criteris tècnics que, complementàriament, estableixin.

Els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona podran designar un funcionari, d'entre els que exerceixen les seves funcions a les seves unitats, perquè presti la seva assistència a les comissions avaluadores.

 

-22 Al·legació i autobaremació de mèrits

Totes les condicions exigides per participar en aquest concurs i tots els mèrits que s'al·leguin han d'estar complerts o reconeguts en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. La data de finalització del còmput dels serveis i mèrits serà també la de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Els mèrits que s'han de valorar corresponents als indicats a l'annex 2 s'hauran d'al·legar en l'apartat corresponent a l'al·legació i autobaremació de mèrits de la sol·licitud de participació.

No es tindran en compte els mèrits per cap dels apartats i subapartats no al·legats durant el termini de presentació de sol·licituds. Tampoc no es podran tenir en compte els mèrits que no es justifiquin de la manera indicada a l'annex 2 durant el termini de presentació de sol·licituds, sens perjudici del que preveu aquesta base, quant als mèrits que ja consten en el Registre informàtic de personal del Departament d'Ensenyament, i la base 28, pel que fa als terminis de reclamacions i de desistiments.

Alguns mèrits vindran calculats per defecte en l'aplicació telemàtica de sol·licitud de participació al concurs. En cas que els barems corresponents als apartats i subapartats anteriors no constin o el/la participant hi estigui disconforme, caldrà que formuli les al·legacions que consideri convenients, en la forma que s'indiqui en l'aplicació telemàtica i, si escau, acreditar documentalment els mèrits al·legats. La justificació documental no serà necessària quan hi hagi constància dels mèrits al·legats en el Registre informàtic de personal docent, els quals es podran consultar mitjançant l'aplicació ATRI de la Generalitat de Catalunya.

Tenint en compte que les dades i càlculs que incorpora l'aplicació informàtica són una eina de suport administratiu, podran ser modificades d'ofici per l'Administració, en qualsevol moment del procediment, quan es constati que són inexactes o incorrectes en l'aplicació de les bases i barems.

En qualsevol cas, l'Administració podrà requerir els participants en qualsevol moment per tal que justifiquin els mèrits sobre els quals es plantegin dubtes o reclamacions.

Els mestres funcionaris en pràctiques no hauran d'al·legar ni justificar cap mèrit, donat que el barem no els d'aplicació i obtenen destinació seguint la prioritat indicada a la base 20.

 

-23 Formalització telemàtica de la sol·licitud

El professorat que participi per qualsevol fase del concurs de trasllats que regula aquesta Resolució haurà de formalitzar i gravar la seva sol·licitud a través d'Internet, mitjançant el procediment habilitat a aquest efecte al web del Departament d'Ensenyament.

Un cop hagi accedit al programa, hi trobarà els horaris de connexió i les instruccions per emplenar els diferents camps de la sol·licitud.

En la sol·licitud farà constar les fases per les quals participa i les peticions, les quals s'atendran d'acord amb l'ordre en què estan detallades les fases. El fet d'obtenir destinació en una de les fases comportarà l'anul·lació de les peticions en la posterior o les posteriors.

D'acord amb la base 22, els participants (excepte els funcionaris en pràctiques) podran al·legar els mèrits que vénen autobaremats en l'aplicació de sol·licituds i al·legar tots els mèrits del barem dels quals no es mostrin dades, en la forma que s'indiqui en la mateixa aplicació telemàtica i, si escau, acreditar-los documentalment.

La sol·licitud telemàtica genera tres documents en format PDF: un de sol·licitud de participació en les convocatòries del concurs de trasllat dels cossos docents, un document de presentació de mèrits i d'al·legació als mèrits dels apartats a valorar per l'Administració, i un tercer document de presentació de mèrits i d'al·legació als mèrits dels apartats a valorar per la comissió avaluadora.

La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant de l'Administració únicament en el moment en què sigui tramesa per via telemàtica, després de clicar el botó "envia". Les sol·licituds provisionals que no hagin estat efectivament enviades dins del termini no participaran en el procediment i quedaran sense efectes. També quedaran sense efectes aquelles sol·licituds que, tot i haver estat enviades dins del termini, han estat eliminades per/per la mateix/a participant, també dins del termini de presentació de sol·licituds. La persona interessada podrà disposar d'una còpia impresa de la sol·licitud definitiva, la qual contindrà un número de control a l'efecte de registre, i on constaran les dades relatives a la seva sol·licitud de participació en el concurs. Així mateix, disposarà d'una còpia dels barems de mèrits i de les seves al·legacions, si n'ha fet.

En cas que les persones interessades vulguin eliminar la sol·licitud tramesa telemàticament podran fer-ho mitjançant la mateixa aplicació, sempre dins del termini de presentació de sol·licituds establert, fent un clic en el botó d'anul·lar. Un cop anul·lada, podran presentar una altra sol·licitud per via telemàtica. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no serà possible introduir cap nova sol·licitud. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no es podrà modificar o anul·lar cap petició ni es podrà variar l'ordre de prelació de les destinacions sol·licitades.

El professorat que tingui dubtes en relació amb la gravació de la sol·licitud a través d'Internet caldrà que s'adreci al Servei d'Atenció a l'Usuari, per a incidències relacionades amb la connexió informàtica. Quan el professorat tingui dubtes relacionats amb les dades referides al seu expedient personal caldrà que s'adreci als serveis territorials del Departament d'Ensenyament o al Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui.

Els funcionaris i les funcionàries dependents del Departament d'Ensenyament que presten servei en centres d'altres administracions i els que concursin des de les situacions administratives de suspensió i d'excedència formalitzaran la sol·licitud d'acord amb el que indica aquesta mateixa base.

Els participants dependents d'altres administracions que desitgin sol·licitar llocs de treball corresponents a l'àmbit de gestió del Departament d'Ensenyament hauran d'emplenar el model de sol·licitud de participació en el concurs de trasllats que correspongui a l'Administració educativa de la qual depenen, i presentar-la a la mateixa comunitat, atenent les instruccions d'aquesta convocatòria del concurs de trasllat pel que fa a les peticions de llocs de treball de Catalunya.

 

-24 Termini de sol·licitud i presentació de documentació

El termini de presentació de la sol·licitud de participació en aquest concurs serà del 6 al 27 de novembre de 2018, ambdós inclosos.

Amb la presentació a través d'Internet, la sol·licitud es considera formalitzada a tots els efectes, i, per tant, no s'ha de presentar la impressió de la instància ni cap altra sol·licitud als registres de les unitats administratives, excepte en el cas que s'hagi fet qualsevol al·legació que comporti la presentació de documentació justificativa dels mèrits al·legats o s'aporti una altra documentació que el participant consideri complementària a les dades personals o administratives del seu expedient. En aquests casos, el participant haurà de presentar les còpies impreses que haurà generat l'aplicació informàtica dels apartats de mèrits i al·legacions, juntament amb la documentació que les acompanyi, en el termini i als registres que s'indiquen a continuació.

Els documents de presentació i d'al·legació de mèrits es podran presentar, dins del mateix termini de presentació de sol·licituds, preferentment als serveis territorials del Departament d'Ensenyament o al Consorci d'Educació de Barcelona, segons depengui el centre on presten serveis durant el curs 2018-2019, atès que serà la unitat administrativa que realitzarà la gestió i baremació de la sol·licitud.

Els funcionaris i les funcionàries dependents del Departament d'Ensenyament que presten servei en centres d'altres administracions i els que concursin des de les situacions administratives de suspensió i d'excedència adreçaran la justificació documental de les al·legacions, si escau, juntament amb còpia del document dels barems i al·legacions, als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui al centre de la seva destinació definitiva i, si no en tenen, a aquells que corresponguin al darrer centre de Catalunya en el qual hagin exercit.

Així mateix, d'acord amb la normativa de procediment administratiu, es podrà presentar aquesta documentació al registre dels serveis centrals del Departament d'Ensenyament, als registres de qualsevol òrgan administratiu de les administracions públiques, incloent-hi els registres de les entitats de l'administració local amb què s'hagi subscrit el corresponent conveni, a les oficines de correus, en sobre obert per tal que sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans que sigui certificada, a les representacions diplomàtiques i les oficines consulars de Espanya a l'estranger, i a qualsevol altre registre que estableixin les disposicions vigents.

 

-25 Petició de llocs

Els participants que encara no han obtingut la seva primera destinació definitiva, hauran de demanar llocs de treball de centres públics dependents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Els participants que ja han obtingut la seva primera destinació definitiva podran demanar llocs de treball compresos en els àmbits del Ministeri d'Educació i de les comunitats autònomes amb plenes competències educatives d'acord amb el que estableixin les convocatòries corresponents. Podran combinar-se peticions de centres i/o municipis de diferents administracions educatives.

Cal sol·licitar els llocs de treball per ordre de preferència, seleccionant el codi de centre o de municipi de l'aplicació telemàtica de formalització de la sol·licitud. Els codis de centres i municipis es detallen a l'annex 3 de la Resolució de convocatòria.

A l'annex 3 esmentat s'assenyalen les zones escolars rurals amb llocs de treball que comporten itinerància, les escoles d'educació especial i els llocs en centres classificats com de complexitat màxima. Els llocs de treball d'aquests centres només s'adjudicaran si la persona interessada ho sol·licita expressament, i per tant, no s'adjudicaran en peticions genèriques de codi de municipi, malgrat que sigui l'únic centre d'aquell municipi.

Així mateix, a l'annex 4 es detallen, a títol informatiu, els centres i els municipis que formen part de l'àmbit d'actuació de les zones escolars rurals. Els centres inclosos en cada una de les zones escolars rurals són objecte d'itinerància en relació amb els llocs que s'adjudiquin amb el codi de la ZER.

25.1 Peticions d'altres comunitats autònomes

Els concursants dependents d'altres comunitats autònomes que sol·licitin centres de Catalunya han de fer constar a la casella corresponent al nivell vernacle un "2" per a les peticions de centres i/o municipis d'Era Val d'Aran, i un "1" per a la resta de peticions de l'àmbit de Catalunya. En la casella corresponent a "Itinerància" hauran de fer constar el codi que s'indiqui, si és el cas, en l'annex 3. El camp d'itinerància pot indicar tipus de centres diversos: quan el codi és una Z, indica que el centre és considerat de màxima complexitat (CMC); quan el codi és una lletra diferent de Z, indica que el centre és una ZER (zona escolar rural, que comporta itinerància) o un CEE (centre d'educació especial). Cap dels centres amb marca d'itinerància s'adjudiquen en peticions genèriques de municipi.

Qualsevol petició amb les dades incompletes, en la qual no s'hagi consignat el codi de “Vernacle” i/o la marca d'”Itinerància”, si és el cas, pot quedar anul·lada o ser objecte d'una adjudicació no desitjada.

Pel que fa als concursants dependents del Departament d'Ensenyament amb peticions d'altres àmbits territorials, hauran de seguir el que prevegi la convocatòria de l'administració educativa corresponent per emplenar la casella corresponent a peticions de llocs amb indicació "vernacle", "itinerància" i/o "bilingüe".

25.2 Peticions en l'apartat de dret preferent

Els concursants que participin pel dret preferent, per tal de demanar les especialitats corresponents als diferents llocs de treball sol·licitats, hauran d'indicar, per ordre de preferència, les especialitats reconegudes per les quals demani voluntàriament ser destinat. Les especialitats del cos de mestres són les que figuren a la base 2 d'aquest annex 1.

Per demanar peticions en la convocatòria del dret preferent caldrà seleccionar els corresponents codis en les caselles disposades en l'aplicació telemàtica. Els centres i municipis són els que consten detallats a l'annex 3.

Les peticions de centres en l'apartat de dret preferent de la sol·licitud es podran indicar de dues maneres, que configuren dos supòsits de participació diferents:

a) Per garantir l'exercici del dret preferent, en cas que l'àmbit del dret preferent sigui el municipi, caldrà especificar a la relació de peticions els codis de tots els centres del municipi, ordenats segons les seves preferències. Si només s'especifica el codi de municipi, sense els codis de centres, s'entendrà que s'estan sol·licitant tots els centres inclosos al municipi, excepte els que s'adjudiquen únicament a petició explícita amb el codi de centre.

En cas que l'àmbit del dret preferent sigui la zona, s'han de demanar tots els municipis de la zona, en l'ordre que es desitgi i, dins de cada municipi, tots els centres. Les peticions dels centres hauran d'estar agrupades per blocs homogenis de municipis, és a dir, s'han de demanar tots els codis de centre d'un mateix municipi de manera consecutiva, en un mateix bloc de peticions, en l'ordre de centres que es desitgi, abans de passar a consignar els codis del següent municipi.

No és obligatori demanar els centres de l'àmbit preferent classificats com de complexitat màxima, indicats en l'annex 3, que només s'adjudicaran si se sol·licita amb la petició explícita del codi de centre. No obstant això, si es vol exercir el dret preferent efectiu en algun dels centres de màxima complexitat s'hauran de relacionar els codis de tots els centres d'aquestes característiques del municipi o la zona, a més dels centres ordinaris, en l'ordre que el/la participant desitgi. Si no és així, es considerarà que el/la participant opta pel supòsit b) d'aquesta mateixa base pel que fa a tots els centres demanats, tant si són centres ordinaris com centres de màxima complexitat (CMC).

Tampoc és obligatori demanar ni les zones escolars rurals que comporten itinerància ni les escoles d'educació especial, totes elles indicades a l'annex 3, que només s'adjudicaran si se sol·liciten explícitament. En cas que hi hagi més d'un centre de les mateixes característiques (ZER o CEE) en l'àmbit de preferència, no és obligatori indicar-ne tots els codis per exercir el dret preferent.

En cas que les peticions del dret preferent quedin incompletes, per manca d'algun codi o perquè algun dels codis sigui erroni, es considerarà que no s'han demanat tots els codis dels centres que consten en el municipi o zona. Per tant, l'opció a) quedarà invalidada i la participació serà pel supòsit b).

L'exercici del dret preferent per accedir als llocs de treball itinerants de les zones escolars rurals s'entendrà referit al municipi on aquestes zones tenen la seu.

En l'adjudicació per la fase de dret preferent, preval el criteri d'especialitat per davant del de petició de centres, de manera que per a cada especialitat es tindran en compte totes les peticions de centre demanades d'un mateix municipi, abans de passar a la següent especialitat.

No obstant, cal tenir en compte que, dins del bloc de peticions d'un municipi, si se sol·liciten centres ordinaris i centres de màxima complexitat, es consideraran, per cadascuna de les especialitats demanades, en primer lloc tots els centres de la tipologia (ordinaris o CMC) corresponents a la primera petició de centres i, a continuació, per la mateixa especialitat i municipi, els centres de l'altra tipologia. Les peticions de ZER (zones escolars rurals) i/o CEE (centres d'educació especial) s'adjudicaran, dins de cada municipi, en l'ordre que constin en les peticions del dret preferent.

b) Especificar a la relació de peticions, per ordre de preferència, únicament aquells codis de centres del municipi o, si s'escau, de la zona, on es desitgi ser destinat.

En aquest segon supòsit, a l'efecte del procediment d'adjudicació en aquesta convocatòria, les peticions passaran a ser considerades com les primeres peticions de la fase de concurs de trasllats, sense dret preferent en l'adjudicació.

Si no obté les peticions sol·licitades en l'apartat de dret preferent, però considerades en l'adjudicació dins la fase de concurs de trasllats, el participant mantindrà aquest dret preferent per a properes convocatòries.

L'ordre de prioritat en aquesta opció b) serà el que s'indica amb caràcter general, per a la fase de concurs de trasllats, a la base 20.

25.3 Peticions de la fase del concurs de trasllats

Els mestres que participen en la convocatòria del concurs de trasllats podran fer les peticions de les especialitats per les quals desitgin ser destinats per aquesta fase, corresponents a les reconegudes per ser-ne titular o tenir-ne l'habilitació.

Els mestres propietaris provisionals que encara no han obtingut la seva primera destinació definitiva i que han accedit al cos per processos selectius del 2007 i posteriors, podran sol·licitar únicament l'especialitat per la qual van ser seleccionats en el procés d'ingrés al cos, per la qual han d'obtenir la primera destinació definitiva. Els mestres propietaris provisionals que encara no han obtingut la seva primera destinació definitiva i que han accedit al cos per processos selectius anteriors al 2007, hauran d'incloure com a mínim l'especialitat adquirida en el procés selectiu d'ingrés al cos la qual, si no consta, serà afegida per l'Administració.

Les especialitats es podran demanar de la manera següent:

1. Consignant les especialitats per ordre de preferència prèviament a les peticions de centres i municipis: en aquest cas, s'entendrà que la destinació en cadascun dels centres i/o municipis de les peticions amb la casella de l'especialitat en blanc es demana per cadascuna de les especialitats indicades, segons l'ordre de prioritat en què figuren.

2. Consignant les especialitats al costat del codi del centre o municipi: en aquest cas s'entendrà que la destinació en aquella petició només es demana per l'especialitat concreta indicada.

Els participants poden combinar tots dos tipus de peticions, tenint en compte que, als efectes d'adjudicació, s'entén per petició la suma d'un codi de centre o codi de municipi i el codi d'una especialitat i que el màxim de peticions resultants de la combinació d'especialitats i codis de centres / municipis indicats en la sol·licitud serà de 300, incloses les peticions que s'hagin demanat en l'apartat de dret preferent. En cas de resultar-ne més, les peticions en excés quedaran anul·lades de la seva sol·licitud als efectes d'adjudicació informàtica.

En cas de petició genèrica de municipi, s'adjudicarà el primer centre del municipi amb vacant o resulta en el mateix ordre en què apareixen detallats a l'annex 3, a excepció dels llocs de zones escolars rurals que comporten itinerància, les escoles d'educació especial i els centres classificats com de complexitat màxima, tots ells indicats en l'annex 3 d'aquesta convocatòria.

En cap fase no es podran demanar codis de zones. Els codis de zones no es tindran en compte i quedaran anul·lats.

 

-26 Dades errònies

Qualsevol error en el número del codi sol·licitat determinarà que s'anul·li la petició si no es correspon a cap dels municipis o centres existents, o bé que s'obtingui destinació en un centre no desitjat.

Cap dada que consigni erròniament la persona interessada o que sigui erròniament seleccionada de l'aplicació telemàtica no podrà ser invocada per aquesta a efectes de possibles reclamacions, ni es considerarà per aquest motiu que els seus interessos i els seus drets han estat perjudicats, fins i tot en el cas d'error en el codi, atès que el codi és el determinant de l'adjudicació, la qual cosa comportarà que s'anul·li la petició si no correspon a cap dels municipis o centres existents, o bé que s'obtingui destinació en un centre no desitjat.

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, per cap concepte no es modificarà o s'anul·larà la petició, ni es podrà variar l'ordre de prelació dels llocs sol·licitats.

Les dades i càlculs en diferents apartats del barem que incorpora l'aplicació telemàtica de sol·licitud són una eina de suport administratiu i podran ser modificades d'ofici per l'Administració, en qualsevol moment del procediment, quan es constati que són inexactes o incorrectes en aplicació de les bases i barems d'aquesta convocatòria.

 

VI. Publicació del barem, adjudicació de destinacions i efectes

 

-27 Llista de participants amb puntuació

Un cop finalitzada l'actuació de les comissions avaluadores i dels òrgans corresponents del Departament d'Ensenyament es farà pública la llista de participants en aquest concurs, amb la puntuació total assignada, per apartats i subapartats, especialitat o especialitats per les quals es concursa, i, si n'hi ha, les incidències derivades de la participació. Els participants podran consultar aquestes dades al web del Departament d'Ensenyament. S'obrirà un termini de cinc dies hàbils per presentar reclamacions, a partir de l'endemà de l'exposició de les llistes.

Durant aquest termini, les persones interessades també podran aportar la documentació acreditativa dels mèrits i requisits que no hagin estat degudament justificats, però sí al·legats, durant el termini de presentació de les sol·licituds de participació, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, quant a l'esmena i millora de les sol·licituds.

 

-28 Resolució provisional i definitiva del concurs

28.1 Resolució provisional

Ateses les reclamacions que correspongui i publicada la resolució d'aprovació de les vacants provisionals, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics procedirà a l'adjudicació provisional de les destinacions, d'acord amb les peticions i els mèrits dels concursants, així com el que disposa aquesta Resolució. La resolució provisional es farà pública al web del Departament d'Ensenyament.

S'obrirà un termini de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució provisional, per presentar reclamacions contra la resolució provisional.

Durant aquest termini, les persones interessades també podran aportar la documentació acreditativa dels mèrits i requisits que no hagin estat degudament justificats, però sí al·legats, durant el termini de presentació de les sol·licituds de participació.

En el mateix termini els concursants podran presentar desistiments a la participació en alguna de les fases o a la totalitat del concurs de trasllats, sempre que la seva participació en la fase o les fases del desistiment sigui voluntària.

28.2 Resolució definitiva

Una vegada resoltes les reclamacions i exclosos els concursants voluntaris que desisteixin de la participació, s'emetrà resolució definitiva d'adjudicació de llocs de treball, que es publicarà al web del Departament d'Ensenyament, i posteriorment en el DOGC.

Amb la publicació de la resolució definitiva en el DOGC s'entendrà notificada als participants l'estimació o desestimació dels desistiments i de les reclamacions i la resolució definitiva del concurs a tots els efectes.

Contra la resolució definitiva del concurs es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva publicació. Així mateix, es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició, en el termini d'un mes, o qualsevol altre recurs que el participant consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

-29 Efectes de les destinacions adjudicades

Les destinacions adjudicades en la resolució definitiva d'aquesta convocatòria seran irrenunciables. En cas d'obtenció simultània de més d'una destinació per participació en concursos per diferents cossos docents, l'interessat haurà de fer l'opció per una d'elles en el termini i efectes que indica l'article vuitè de l'Ordre EFP/1050/2018, d'1 d'octubre, per la qual s'estableixen les normes procedimentals aplicables als concursos de trasllat. Així mateix, en cas que abans de la presa de possessió s'obtingui una altra destinació definitiva mitjançant convocatòria pública, l'interessat haurà d'optar per escrit a incorporar-se a una d'elles.

L'Administració deixarà sense efecte les destinacions obtingudes per qualsevol concursant que no s'ajusti a les normes d'aquesta convocatòria, així com les destinacions adjudicades als mestres en pràctiques que siguin declarats no aptes, o als quals s'ajorni per al curs 2019-2020 l'avaluació de la fase de pràctiques.

Els mestres que participin en aquest concurs i sol·licitin i obtinguin durant la seva tramitació una excedència que no doni dret a la reserva del lloc o cessin en el servei actiu per qualsevol altra causa abans de la presa de possessió es consideraran excedents del lloc de treball que els hagi pogut correspondre, el qual quedarà vacant a tots els efectes.

Els funcionaris que, mitjançant la participació en aquest concurs, obtinguin destinació a Catalunya procedents d'un altre àmbit de gestió percebran les retribucions d'acord amb les normes retributives corresponents a la Comunitat Autònoma de Catalunya.

 

-30 Presa de possessió

La presa de possessió en la nova destinació tindrà lloc l'1 de setembre de 2019, i se cessarà en la de procedència el 31 d'agost de 2019.

No podrà prendre possessió en la destinació obtinguda en el concurs cap participant que no acrediti el requisit de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual. En cas que un/a participant no acrediti aquest requisit, el lloc de treball quedarà vacant.

Els mestres que concursin des de la situació administrativa d'excedència i obtinguin destinació estaran obligats a presentar, al servei territorial on es trobi el lloc de treball adjudicat, abans de prendre'n possessió, declaració expressa de no estar processat ni separat mitjançant expedient disciplinari de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

Els mestres que no aconsegueixin justificar els requisits que s'exigeixen per reingressar i els qui no superin la fase de pràctiques no podran prendre possessió de la destinació obtinguda en el concurs. En aquest cas el lloc de treball quedarà vacant.

 

-31 Recollida de documentació

Els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona vetllaran per la gravació dels mèrits documentats i baremats que, si s'escau, hagin de constar a l'expedient personal informatitzat. Una vegada transcorreguts els terminis per interposar els recursos que escaiguin contra la resolució definitiva, s'obrirà un termini d'un mes perquè els participants puguin retirar la seva documentació. A aquests efectes podran fer-ho personalment o delegar en una altra persona, degudament autoritzada, sempre que la mateixa persona interessada o tercers no hagin interposat recursos que el puguin afectar. En qualsevol dels casos, el participant que retira la documentació adquireix el compromís de tornar-la a lliurar a l'Administració, en cas que li sigui requerida. Si no es retirés la documentació en el termini esmentat, s'entendrà que el participant renuncia a la seva recuperació i, per tant, decau en el seu dret a fer-ho.

 

-32 Aclariments

Per a qualsevol aclariment en relació amb aquest concurs, caldrà que les persones interessades s'adrecin a les seccions de Gestió de Personal Docent dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament que els correspongui o, si escau, al Consorci d'Educació de Barcelona.

 

 

Annex 2

Barem i justificació de mèrits

 

Els mèrits acreditats pels mestres participants han de tenir-se complerts o reconeguts en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. La data de finalització del còmput dels serveis i mèrits perfeccionats i acreditats serà la de la finalització del termini.

No caldrà acreditar documentalment els mèrits que es detallen en cadascun dels apartats i subapartats següents, quan aquests constin al Registre informàtic de personal docent del Departament d'Ensenyament.

 

1. Antiguitat.

1.1 Antiguitat en el centre.

1.1.1 Permanència en la destinació definitiva

Per cada any de permanència ininterrompuda com a funcionari de carrera amb destinació definitiva en el centre des del qual participa.

Pel primer i segon any: 2 punts per any

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,1666 punts per mes complet.

Pel tercer any: 4 punts

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,3333 punts per mes complet.

Pel quart i següents: 6 punts

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,500 punts per mes complet.

Consideracions per a la valoració del subapartat 1.1:

Als efectes d'aquest subapartat, es considera centre des del qual se sol·licita participar en aquest concurs de trasllats el centre a la plantilla del qual pertany el mestre funcionari amb destinació definitiva, o en el qual està adscrit, sempre que la situació d'adscripció impliqui la pèrdua de la destinació docent. Els mestres que tenen la destinació definitiva en un centre com a conseqüència de desglossament, desdoblament, fusió, integració o transformació total o parcial de centre, supressió o qualsevol altra situació que suposi modificació de la destinació, mantindran, als efectes d'antiguitat en el nou centre de destinació definitiva, la generada en el centre d'origen.

Únicament seran computables els serveis prestats com a funcionari de carrera en el cos de mestres. Es consideraran serveis als efectes d'aquests subapartat el temps en situació de serveis especials i el temps en situació d'excedència per tenir cura de familiar.

Per als mestres en adscripció temporal a centres públics espanyols a l'estranger o en casos anàlegs, la puntuació d'aquest apartat estarà donada pel temps de permanència ininterrompuda en l'adscripció esmentada. Aquest mateix criteri se seguirà amb els mestres que van ser nomenats per a llocs o altres serveis d'investigació i suport a la docència de l'Administració educativa, sempre que el nomenament hagi comportat la pèrdua del seu lloc de treball docent anterior.

Quan hagin cessat en la seva adscripció i s'hagin incorporat a l'àmbit territorial corresponent, s'entendrà com a centre des del qual es participa a l'efecte del concurs de trasllats l'adscripció esmentada, a la qual s'acumularà, si escau, el temps de serveis prestat provisionalment, amb posterioritat, en qualsevol altre centre.

Per als mestres que participen en el concurs des de la situació de provisionalitat per la supressió del lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu, per la pèrdua de la seva destinació en compliment de sentència o resolució de recurs, o per provenir de la situació d'excedència forçosa, es considerarà com a centre des del qual participen, amb la finalitat de determinar els serveis a què es refereix aquest apartat, l'últim ocupat amb caràcter definitiu, al qual s'acumularan, si escau, els prestats provisionalment, amb posterioritat, en qualsevol altre centre. Tindran dret, a més, que se'ls acumulin al centre de procedència els serveis prestats amb caràcter definitiu en el centre immediatament anterior. Per al cas de mestres afectats per supressions consecutives de llocs de treball, aquesta acumulació comprendrà els serveis prestats amb caràcter definitiu en els centres que successivament els van ser suprimits.

En el cas que el mestre afectat no hagi ocupat cap altra destinació definitiva, tindrà dret a l'acumulació, als efectes assenyalats, de la puntuació corresponent a l'apartat 1.1.2 del barem.

Aquests mateixos criteris seran aplicables al personal funcionari que participa en el concurs per haver perdut la destinació en compliment de sanció disciplinària de trasllat amb canvi de municipi de destinació.

Els mestres que estiguin prestant serveis en la primera destinació definitiva obtinguda després de la supressió del lloc del qual eren titulars tindran dret que se'ls considerin prestats en el centre des del qual concursen els serveis que acreditin en el centre on se'ls va suprimir el lloc i, si escau, els prestats amb caràcter provisional amb posterioritat a la supressió esmentada. Aquest mateix criteri s'aplicarà als qui estiguin prestant serveis en la primera destinació definitiva obtinguda després de la pèrdua de la seva destinació per compliment de sentència o resolució de recurs, o per provenir de la situació d'excedència forçosa.

Documents justificatius: full de serveis expedit per l'Administració educativa competent, o fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, dels documents corresponents d'inscripció en els registres de personal.

1.1.2 Temps en situació de provisionalitat

Per cada any com a personal funcionari de carrera en situació de provisionalitat, sempre que es participi des d'aquesta situació: 2 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,1666 punts per mes complet.

Es consideraran serveis als efectes d'aquest subapartat el temps en situació de serveis especials i el temps en situació d'excedència per tenir cura de familiar.

Quan es tracti de personal funcionari de carrera que participa amb caràcter voluntari des de la seva primera destinació definitiva obtinguda per concurs, a la puntuació corresponent al subapartat 1.1.1 se li sumarà l'obtinguda per aquest subapartat. Un cop obtinguda una nova destinació no es podrà acumular aquesta puntuació.

Documents justificatius: full de serveis expedit per l'Administració educativa competent, o fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, dels documents corresponents d'inscripció en els registres de personal.

1.1.3 Serveis en llocs i centres d'especial dificultat.

La determinació dels centres i llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial es regula a la Resolució ENS/2466/2018, de 22 d'octubre, per la qual s'actualitza la relació de centres educatius i els llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial.

Per tant, sempre que es donin les situacions referides en aquesta mateixa base, es podrà valorar l'exercici efectiu en els llocs docents del cos de mestres o dels cossos d'ensenyaments secundaris considerats en el moment de l'ocupació com a:

- Llocs en centres classificats com de complexitat màxima

- Llocs en escoles d'educació especial (inclosos els llocs de treball específics temporals dels centres proveïdors de serveis i recursos - CEEPSIR).

- Llocs en escoles rurals que formen part d'una Zona Escolar Rural (ZER), inclosos els llocs de treball docents itinerants.

- Llocs en escoles rurals amb un, dos o tres llocs de treball que no formen part d'una ZER.

- Llocs en centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris.

- Llocs de suport intensiu a l'escola inclusiva (SIEI) (anomenats abans unitats de suport d'educació especial).

- Llocs de suport intensiu a l'audició i el llenguatge (SIAL)

- Llocs docents d'Aula integral de suport (AIS).

- Llocs dels itineraris formatius específics per alumnes amb necessitats educatives especials (IFE).

- Llocs dels centres de recursos per a deficients auditius (CREDA), del centre de recursos per a deficients visuals (CREDV) i del centre de recursos educatius per a trastorns del desenvolupament i de la conducta (CREDTIC).

- Llocs en aules hospitalàries en hospitals generals i hospitals de dia que tinguin conveni en vigor amb el Departament d'Ensenyament.

- Llocs en centres dependents de la Direcció General de Justícia Juvenil del Departament de Justícia.

- Llocs en centres d'Atenció a la Infància i l'Adolescència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Per cada any com a personal funcionari de carrera en llocs o centres que tinguin la consideració de dificultat especial: 2 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,1666 punts per mes complet.

Aquesta puntuació s'afegirà a la puntuació obtinguda pels subapartats 1.1.1 i/o 1.1.2. El temps valorat en aquest apartat no podrà excedir, en cap cas, al temps valorat pels subapartats 1.1.1 i 1.1.2 anteriors.

Procedirà assignar puntuació per aquest subapartat als participants que es trobin en les situacions següents:

Els que participin conforme al subapartat 1.1.1 amb destinació definitiva en un lloc o centre que tingui la qualificació d'especial dificultat.

Els que participin conforme al subapartat 1.1.2 i durant el temps de provisionalitat hagin estat en un lloc o centre que tingui la qualificació d'especial dificultat.

Els que participin pels subapartats 1.1.1 i 1.1.2 que tinguin concedida una comissió de serveis en un lloc o centre que tingui la qualificació d'especial dificultat.

La puntuació que s'assigni per aquest subapartat ha de correspondre al temps de permanència coincident amb la qualificació expressa com a centre de dificultat especial, tenint en compte la Resolució ENS/2466/2018, de 22 d'octubre.

No es computarà als efectes d'aquest subapartat el temps de permanència fora del centre en situació de serveis especials, en comissió de serveis, amb llicència d'estudis o en casos anàlegs que suposin que no hi ha exercici efectiu del lloc de treball.

Documents justificatius: full de serveis expedit per l'Administració educativa competent, acompanyada d'una certificació expedida per aquesta que acrediti que el lloc o centre té aquesta qualificació, o bé certificació expedida per l'Administració educativa competent on consti la data d'inici i fi de la prestació efectiva dels serveis en els esmentats llocs o centres, especificant que tenen la qualificació d'especial dificultat.

1.2 Antiguitat en el cos

1.2.1 Serveis en el cos

Per cada any de serveis efectius en servei actiu com a funcionari de carrera del cos de mestres: 2 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,1666 punts per mes complet.

Es consideraran serveis als efectes d'aquest subapartat el temps en situació de serveis especials i el temps en situació d'excedència per tenir cura de familiar.

Documents justificatius: full de serveis expedit per l'Administració educativa competent, o fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, dels documents corresponents d'inscripció en els registres de personal.

1.2.2 Serveis en altres cossos del mateix subgrup o superior

Per cada any de serveis efectius com a funcionari de carrera en d'altres cossos o escales docents, a què es refereix la LOE, del mateix subgrup o superior: 1,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,125 punts per mes complet.

Es consideraran serveis als efectes d'aquest subapartat el temps en situació de serveis especials i el temps en situació d'excedència per tenir cura de familiar.

Documents justificatius: full de serveis expedit per l'Administració educativa competent, o fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, dels documents corresponents d'inscripció en els registres de personal.

1.2.3 Serveis en altres cossos de subgrup inferior

Per cada any de serveis efectius com a funcionari de carrera en d'altres cossos o escales docents, a què es refereix la LOE, d'un subgrup inferior: 0,750 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,0625 punts per mes complet.

Es consideraran serveis als efectes d'aquest subapartat el temps en situació de serveis especials i el temps en situació d'excedència per tenir cura de familiar.

Documents justificatius: full de serveis expedit per l'Administració educativa competent, o fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, dels documents corresponents d'inscripció en els registres de personal.

 

2. Cossos de catedràtics

Per ser personal funcionari de carrera dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, de música i arts escèniques, d'escoles oficials d'idiomes o d'arts plàstiques i disseny, 5 punts.

Documents justificatius: full de serveis expedit per l'Administració educativa competent on consti la pertinença al cos de catedràtics o fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial, o fotocòpia del butlletí o diari oficial on consti o se li reconegui la pertinença al cos de catedràtics.

 

3. Mèrits acadèmics (màxim 10 punts).

En tot aquest apartat 3, únicament podran valorar-se les titulacions amb validesa oficial a l'Estat espanyol.

Es valoraran els títols considerats oficials en virtut del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

No es baremaran els títols universitaris no oficials que, d'acord a la disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007 esmentat, siguin expedits per les universitats en ús de la seva autonomia.

Quan els títols hagin estat obtinguts a l'estranger o hagin estat expedits per institucions docents a altres països, haurà d'adjuntar-s'hi la corresponent homologació.

3.1 Doctorat, titulacions oficials posteriors al grau i premis extraordinaris.

En els subapartats d'aquest apartat 3.1 només es valorarà un títol per cada un d'ells.

3.1.1 Per posseir el títol de doctor: 5 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol o, si s'escau, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició o certificat supletori de la titulació, expedits d'acord amb el que preveuen l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE del 13) per a l'aplicació dels Reials decrets 185/1985, de 23 de gener, i 1496/1987, de 6 de novembre, o l'Ordre ECI/2514/2007, de 13 d'agost, o el Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials.

3.1.2 Pel títol universitari oficial de màster diferent del requerit per a l'ingrés a la funció pública docent, per a l'obtenció del qual se n'hagin exigit com a mínim 60 crèdits: 3 punts.

No es valorarà per aquest subapartat cap títol de màster exigit per a l'ingrés a la funció pública docent.

Tampoc es valorarà el títol de Màster oficial quan aquest sigui un requisit d'accés al doctorat i el títol de Doctor hagi estat valorat.

Documents justificatius: els mateixos indicats en l'apartat 3.1.1

3.1.3 Pel reconeixement de suficiència investigadora o el certificat-diploma acreditatiu d'estudis avançats: 2 punts.

Aquest mèrit només es valorarà quan no s'hagi al·legat el títol de doctor.

Documents justificatius: fotocopia compulsada del certificat-diploma corresponent.

3.1.4 Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat, en la llicenciatura o grau o, en el cas de les titulacions atorgades pels conservatoris superiors de música, per la menció honorífica en el grau superior: 1 punt.

Documents justificatius: fotocopia compulsada de la documentació justificativa que correspongui al premi o menció.

3.2 Altres titulacions universitàries:

Per poder obtenir puntuació per altres titulacions universitàries de caràcter oficial, haurà de presentar-se fotocòpia compulsada de tots els títols que es posseeixin, inclòs l'al·legat per ingressar al cos. Queden exempts d'aquesta presentació els participants de Catalunya als quals els constin aquestes titulacions al·legades al concurs al seu registre informàtic de personal, tot i que hauran de presentar, si s'escau, la certificació que s'indiqui a cada subapartat.

Es valoraran únicament titulacions universitàries de caràcter oficial, i en el cas que no hagin estat les exigides amb caràcter general com a requisit per a l'ingrés en el cos des del qual es participa.

No es consideraran com a títols diferents les diferents mencions que s'assentin en una mateixa titulació.

3.2.1 Titulacions de grau: 5 punts pel títol universitari oficial de grau.

Documents justificatius: els mateixos indicats en l'apartat 3.1.1

3.2.2 Titulacions universitàries de primer cicle.

Per la segona i restants diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectures tècniques o altres títols declarats a tots els efectes legalment equivalents, i pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria: 3 punts.

En el cas del personal funcionari docent del subgrup A2, no es valorarà, en cap cas, el primer títol o estudis d'aquest tipus que es presentin.

En el cas de personal funcionari docent del subgrup A1, no es valorarà per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis d'aquest tipus que hagi estat necessari superar per a l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que es presenti.

No es valoraran els primers cicles que hagin permès l'obtenció d'altres titulacions acadèmiques de cicle llarg que s'al·leguin com a mèrits.

Tampoc no es considerarà com a titulació de primer cicle la superació de cap curs d'adaptació.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol o, si s'escau, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició expedida d'acord amb el que preveu l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE del 13). Si es tracta del primer cicle d'una llicenciatura, enginyeria o arquitectura, caldrà aportar una certificació acadèmica on es faci constar de forma expressa que s'han superat totes les assignatures o crèdits corresponents al primer cicle. En cas que en la certificació acadèmica consti la totalitat de les assignatures o crèdits del primer cicle convalidats amb estudis anteriors, aquest primer cicle no serà objecte de cap valoració.

3.2.3 Titulacions universitàries de segon cicle

Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura, enginyeria, o altres títols declarats legalment equivalents: 3 punts.

Les titulacions d'únicament segon cicle i els títols declarats equivalents a tots els efectes al títol universitari de llicenciat, només es valoraran com un segon cicle.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol o, si s'escau, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició expedida d'acord amb el que preveu l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE del 13). La presentació d'aquests documents donarà lloc exclusivament a la puntuació corresponent al segon cicle, sense que en cap cas es consideri que acrediten implícitament haver cursat el primer cicle correlatiu. En conseqüència, perquè també es valori el primer cicle caldrà justificar-lo per separat, mitjançant la presentació d'algun dels documents esmentats en el paràgraf anterior.

3.3 Titulacions d'ensenyament de règim especial i de la formació professional específica.

Es valoraran les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d'idiomes, els conservatoris professionals i superiors de música i dansa i les escoles d'art, així com les de formació professional específica, en el cas de no haver estat exigides com a requisit per a l'ingrés a la funció pública docent o, si s'escau, que no hagin estat necessàries per a l'obtenció del títol al·legat.

a) Per cada certificació de nivell C2 del Consell d'Europa: 4 punts.

b) Per cada certificació de nivell C1 del Consell d'Europa: 3 punts.

c) Per cada certificació de nivell B2 del Consell d'Europa: 2 punts.

d) Per cada certificació de nivell B1 del Consell d'Europa: 1 punt.

Per valorar les certificacions esmentades en els apartats anteriors, només es considerarà la de nivell superior que presenti el participant.

La valoració en aquest apartat de les certificacions d'EOI de llengua catalana corresponents al nivell superior de català (C2), que d'acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener (DOGC núm. 6536, de 9 de gener), substitueix l'anterior denominació de nivell superior de català (D), es realitzarà d'acord amb el que indica l'apartat 6.7 d'aquest mateix barem, de forma que la suma dels dos apartats equivalgui als 4 punts que corresponen al nivell superior de català.

e) Per cada títol de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, tècnic esportiu superior, tècnic superior de formació professional o equivalent: 2 punts.

f) Per cada títol professional de música o dansa dels conservatoris professionals i superiors: 1,5 punts.

Documents justificatius: Per valorar els certificats d'EOI i títols professionals de música o dansa: Fotocòpia compulsada del certificat/títol al·legat com a mèrit o certificació acreditativa de l'expedició del títol o d'haver-ne superat els estudis conduents a la seva obtenció.

Per valorar les titulacions de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, de tècnic esportiu superior o de formació professional o equivalent: Certificació acadèmica en què consti de forma expressa que s'han superat totes les assignatures o crèdits conduents a l'obtenció d'aquests títols.

 

4. Exercici de càrrecs i altres funcions (màxim 20 punts)

Per als subapartats 4.1, 4.2 i 4.3 que es descriuen només es valoraran els càrrecs exercits com a funcionari de carrera.

Quan es produeixi l'exercici simultani de més d'un dels càrrecs o funcions corresponents als subapartats 4.1, 4.2, 4.3, 6.4 i 6.6, no podrà acumular-se la puntuació, i només serà valorat el subapartat que resulti més avantatjós per al participant.

4.1 Director/a

Per cada any com a director/a de centres docents públics, com a director/a de serveis educatius o càrrec equivalent si ha estat exercit amb anterioritat a l'entrada en vigor del Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d'Ensenyament, com a coordinador/a d'aula de formació de persones adultes, o com a director/a en centres de professors i recursos o institucions anàlogues establertes per les administracions educatives en les seves convocatòries específiques, així com a director/a d'agrupacions de llengua i cultura espanyoles: 4 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,3333 punts per mes complet.

Documents justificatius: full de serveis expedit per l'Administració educativa competent en el qual constin les preses de possessió i cessaments en els càrrecs, o bé fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec durant aquest curs.

4.2 Secretari/ària, cap d'estudis i altres càrrecs assimilats

Per cada any com a secretari/ària, cap d'estudis, subdirector/a, vicedirector/a, i equivalents en centres públics docents: 2,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,2083 punts per mes complet.

Cal tenir en compte que els càrrecs de cap d'estudis i de secretari/ària només es poden valorar a partir de l'aplicació de la Llei orgànica 5/1980, de 19 de juny (BOE núm. 154, de 27.6.1980), reguladora de l'Estatut dels centres escolars, que va establir aquests òrgans unipersonals de govern dels centres públics.

Es consideren càrrecs equivalents als efectes de la valoració per aquests apartat els òrgans unipersonals de direcció addicionals designats a partir de l'1.7.2011 a l'empara dels articles 34 i 43 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).

També es consideraran càrrecs equivalents per a la seva valoració els càrrecs de cap d'estudis adjunt en centre docent públic i adjunt al director/a de CREDA.

Així mateix, poden ser valorats per aquest apartat els càrrecs directius exercits en centres d'ensenyaments secundaris.

Documents justificatius: full de serveis expedit per l'Administració educativa competent en el qual constin les preses de possessió i cessaments en els càrrecs, o bé fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec durant aquest curs.

4.3 Coordinacions, tutories, assessors de formació i figures anàlogues, fins a 5 punts.

Per cada any com a coordinador/a de cicle, cap de seminari, departament o divisió de centres docents públics, assessor/a de formació permanent, o altres figures considerades anàlogues, així com per l'exercici de la funció tutorial exercida a partir de l'entrada en vigor de la LOE: 1 punt.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,0833 punts per mes complet.

Les coordinacions de cicle que es podran valorar són les de cicle d'educació infantil, primària o EGB en centre docent públic. La coordinació de cicle inicial, mitjà i superior de l'EGB es pot valorar a partir de la implantació d'aquests cicles, establerts pel Reial decret 69/1981, de 9 de gener (BOE núm. 15, de 17.1.1981), d'ordenació general de l'EGB i fixació dels ensenyaments mínims per al cicle inicial. Pel que fa als actuals ensenyaments d'educació infantil i primària establerts per la LOE, poden ser objecte de valoració la coordinació d'educació infantil i la de cadascun dels tres cicles que comprèn l'educació primària. Atès que l'educació infantil va començar a implantar-se a Catalunya a partir del curs 1992-1993, la coordinació d'educació infantil només es pot valorar des del curs esmentat.

Altres coordinacions computables per aquest apartat des de la data de la seva implantació legal: coordinador/a d'informàtica, coordinador/a lingüístic i coordinador/a de prevenció de riscos laborals, coordinador/a d'educació especial, coordinador/a amb responsabilitats administratives. També són computables les coordinacions en centres de formació de persones adultes: coordinador/a d'ensenyaments inicials, coordinador/a d'ensenyaments bàsics, coordinador/a de competències bàsiques per a la societat de la informació i coordinador/a per a les proves d'accés. Així mateix, les funcions en centres d'ensenyaments secundaris següents: cap de departament adjunt, cap d'àrea d'escola d'art i superior de disseny, coordinador de qualitat (ISO), coordinador d'activitats i serveis, coordinador d'educació secundària, de batxillerat o de formació professional, tutor d'aprenentatge, coordinador de PTT, coordinador de l'IOC.

Per funció tutorial s'entendrà l'exercici de les següents tutories: Tutor d'educació infantil, d'educació primària, d'ESO, de batxillerat, d'FP, de cicles formatius d'arts, d'educació especial, d'ensenyament de disseny, d'ensenyament d'esports, d'ensenyaments artístics, de formació instrumental, de GES, de pla de transició al treball, de proves o de curs d'accés a cicles formatius, de proves d'accés a la universitat, d'unitat de suport d'educació especial, d'acollida i d'aula oberta.

Es consideren figures anàlogues als assessors de formació els mestres en comissió de serveis als serveis de l'Administració educativa o als instituts de ciències de l'educació no inclosos en l'apartat 6.4.

Documents justificatius dels càrrecs i figures anàlogues: full de serveis expedit per l'Administració educativa competent en el qual constin les preses de possessió i cessaments en les esmentades funcions, o bé fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, certificació acreditativa de la continuïtat de la funció docent durant aquest curs. Per acreditar els serveis d'assessor de formació i figures assimilades, caldrà aportar certificat de la direcció general corresponent o del/de la director/a de l'ICE. Els mestres en comissió de serveis al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya no cal que ho acreditin.

 

5. Formació i perfeccionament (màxim 10 punts)

5.1 Formació superada

Per activitats de formació superades que tinguin per objecte el perfeccionament sobre els aspectes científics i didàctics de les especialitats pròpies del cos de mestres o dels llocs als quals opti el participant, o relacionades amb l'organització escolar o amb les tecnologies aplicades a l'educació, organitzades pel Ministeri d'Educació, per les conselleries que tinguin atribuïdes les competències en matèria educativa, per institucions sense ànim de lucre, sempre que les activitats hagin estat homologades o reconegudes per les administracions educatives, així com les organitzades per les universitats.

Per cada 10 hores de curs s'assignaran 0,10 punts, fins a un màxim de 6 punts. A fi de valorar-los, se sumaran les hores de tots els cursos, i no podrà assignar-se cap puntuació pel nombre d'hores restant inferior a 10. Quan els cursos, en lloc d'hores, estiguin expressats en crèdits, s'entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

El nombre d'hores computables per setmana a les activitats no presencials i semipresencials no podrà ser superior a 10, d'acord amb l'article 3 de l'Ordre ENS/248/2012, de 20 d'agost, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari.

No es consideraran objecte de valoració per aquest apartat els cursos seguits per obtenir els coneixements mínims de llengua catalana requerits per ocupar els llocs de treball objecte de provisió, d'acord amb la base 4 de l'annex 1. Només es podran valorar els cursos de formació de llengua catalana que, no havent servit per acreditar aquest coneixement adequat, compleixin els requisits exigits amb caràcter general a totes les activitats de formació que es tenen en compte per aquest apartat i se n'acreditin les hores.

Documents justificatius: quan els mèrits que s'al·leguin no constin al Registre informàtic de personal docent i per tant no s'hagin pogut seleccionar de l'aplicació telemàtica de sol·licituds, hauran de ser acreditats mitjançant fotocòpia compulsada de certificació expedida per l'organisme o centre corresponent, en què haurà de constar necessàriament el nombre d'hores (no s'acceptarà cap certificació que no les indiqui). Aquests certificats seran emesos per l'Administració educativa o la universitat, segons correspongui. En el cas de ser cursos organitzats per altres institucions no lucratives, a l'esmentada certificació s'hi farà constar el reconeixement de l'homologació corresponent del curs que s'al·lega.

5.2 Formació impartida

Per haver impartit activitats de formació i perfeccionament indicades en el subapartat 5.1, si aquestes han estat homologades o reconegudes per l'Administració educativa.

Per cada 3 hores de formació acreditades s'assignaran 0,10 punts, fins a un màxim de 3 punts. A fi de valorar aquest subapartat, se sumaran les hores de totes les activitats formatives, i no podrà assignar-se cap puntuació pel nombre d'hores restant inferior a 3. Quan els cursos, en lloc d'hores, estiguin expressats en crèdits, s'entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

Documents justificatius: quan els mèrits que s'al·leguin no constin al Registre informàtic de personal docent i, per tant, no s'hagin pogut seleccionar de l'aplicació telemàtica de sol·licituds, aquestes activitats formatives hauran de ser acreditades amb fotocopia compulsada del certificat o document acreditatiu de l'activitat. Haurà de constar-hi el reconeixement o homologació d'aquestes activitats per l'Administració educativa corresponent, o aportar certificat d'inscripció al registre de formació.

5.3 Adquisició de noves especialitats

Per cada especialitat de la qual el/la participant sigui titular corresponent al cos pel qual es concursa, diferent a la d'ingrés, adquirida pel procediment d'adquisició de noves especialitats previst en els reials decrets 850/1993, de 4 de juny; 334/2004, de 27 de febrer, i 276/2007, de 23 de febrer: 1 punt.

Documents justificatius: fotocopia compulsada de la credencial de l'adquisició de la nova especialitat expedida per l'Administració educativa corresponent.

 

6. Altres mèrits (màxim 15 punts)

6.1 Publicacions

Per publicacions de caràcter didàctic i científic sobre disciplines objecte del concurs o directament relacionades amb aspectes generals del currículum o amb l'organització escolar: fins a 8 punts.

Puntuació específica assignable als mèrits baremables per aquest apartat:

a) Llibres en diferents formats (paper o electrònic):

Autor: fins a 1 punt.

Coautor: fins a 0,5 punts.

3 autors: fins a 0,4 punts.

4 autors: fins a 0,3 punts.

5 autors: fins a 0,2 punts

Més de 5 autors: fins 0,1 punts.

b) Revistes en diferents formats (paper o electrònic):

Autor: fins a 0,2 punts.

Coautor: fins a 0,1 punts.

3 o més autors: fins a 0,05 punts.

Documents justificatius:

En el cas de llibres, els exemplars corresponents, així com el certificat de l'editorial on constin el títol del llibre, autor/s, ISBN, dipòsit legal i data de la primera edició, nombre d'exemplars i que la seva difusió ha estat en llibreries comercials.

En el cas de revistes (en paper, DVD o CD), els exemplars corresponents, així com certificació en què consti el nombre d'exemplars, llocs de distribució i venda, o associació científica o didàctica, legalment constituïda, a la qual pertany la revista, títol de la publicació, autor/s, ISSN o ISMN, dipòsit legal i data d'edició.

En el cas que l'editor de la publicació (llibre o revista) sigui una administració pública o una universitat, i no s'hagi difós en llibreries o establiments comercials, la documentació justificativa serà una certificació expedida per l'òrgan competent que indiqui el títol del llibre o revista, l'autor o els autors, data de la primera edició, nombre d'exemplars i la difusió que se n'ha realitzat (centres educatius, de professors, institucions culturals, etc.).

En el cas que l'editorial o associació hagin desaparegut, aquest aspecte haurà de justificar-se per qualsevol mitjà de prova admissible en dret.

No seran valorades les publicacions al·legades per aquest apartat, on no figuri l'ISBN i tinguin l'obligatorietat de consignar-lo en virtut del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre, modificat pel Real decret 2063/2008, de 12 de desembre, o, si s'escau, ISSN o ISMN, així com aquelles en què l'autor sigui l'editor.

En el cas de publicacions en format electrònic, caldrà aportar un informe en el qual l'organisme emissor certificarà que la publicació apareix en la corresponent base de dades bibliogràfica. En aquest document s'indicarà la base de dades, el títol de la publicació, els autors, la data de publicació i la URL.

6.2 Premis / Participació en projectes d'innovació

Per premis d'àmbit autonòmic, nacional o internacional convocats pel Ministeri d'Educació o per les administracions educatives; o per la participació en projectes d'investigació o innovació en l'àmbit de l'educació: fins a 2,50 punts.

Documents justificatius: l'acreditació dels premis obtinguts o de la participació en els projectes expedida per l'organisme corresponent. Els projectes d'innovació que constin als registres del Departament d'Ensenyament i per aquest motiu s'hagin seleccionat mitjançant l'aplicació telemàtica no hauran de ser justificats documentalment.

6.3 Mèrits artístics i literaris

Per premis en exposicions o en concursos o en certàmens d'àmbit autonòmic, nacional o internacional; per composicions o coreografies estrenades com a autor, o per enregistraments amb dipòsit legal; per concerts com a director, solista, ballarí, solista en l'orquestra o en agrupacions de cambra (duos, trios, quartets, etc.); per exposicions individuals i col·lectives: fins a 2,5 punts.

Documents justificatius:

En el cas dels premis: certificat de l'entitat que emet el premi, on consti el nom del/s premiat/s, en quin àmbit i la categoria del premi.

En el cas de les composicions: certificat o document acreditatiu en el qual consti que és l'autor i el dipòsit legal.

En el cas de les gravacions: certificat o document acreditatiu en el qual consti que és l'autor i el dipòsit legal de l'enregistrament.

En el cas dels concerts: programes on consti la participació de l'interessat i certificació de l'entitat organitzadora, on consti la realització del concert i la participació com a director, solista o solista amb orquestra/grup.

6.4 Llocs en l'Administració educativa

Per cada any de servei ocupant llocs a l'Administració educativa, que figurin en la Relació de llocs de treball de l'organisme corresponent, de nivell de complement de destinació igual o superior a l'assignat al cos de mestres o per ocupar llocs en comissió de serveis a la Inspecció d'Educació, o com a assessor tècnic docent o responsable tècnic docent: 1,50 punts. Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,12 punts per mes complet.

Només es valoraran els serveis prestats com a personal funcionari de carrera.

Quan es produeixi l'exercici simultani de més d'un dels càrrecs o funcions corresponents als subapartats 4.1, 4.2, 4.3, 6.4 i 6.6, no podrà acumular-se la puntuació, i només serà valorat el subapartat que resulti més avantatjós per al participant.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del nomenament o encàrrec de funcions a un lloc que figura a la Relació de Llocs de Treball de l'organisme corresponent, amb les diligències de presa de possessió i de cessament o certificació corresponent i, si s'escau, certificació acreditativa de la continuïtat en el lloc durant el present curs. Quan es tracti d'ocupació de llocs a la Inspecció d'Educació, o com a assessor tècnic docent o responsable tècnic docent: fotocòpia compulsada de la resolució de concessió de la comissió de serveis.

6.5 Membre de tribunal d'oposicions

Per cada convocatòria en què s'hagi actuat efectivament com a membre dels tribunals dels procediments selectius dels cossos docents a què es refereix la LOE: 0,5 punts.

Únicament es tindran en compte les composicions dels tribunals a partir de l'entrada en vigor del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer (BOE de 2 de març)

Documents justificatius: quan no s'hagin pogut al·legar mitjançant l'aplicació telemàtica de sol·licituds, certificat expedit per l'òrgan de l'Administració educativa convocant que tingui la custòdia de les actes dels tribunals d'aquests procediments.

6.6 Tutor de pràctiques de títols oficials

Per cada curs de tutorització de les pràctiques del títol universitari oficial de màster o, si és el cas, de la formació equivalent regulada per l'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre (BOE de 5 d'octubre), per acreditar la formació pedagògica i didàctica exigida per exercir la docència en determinats ensenyaments del sistema educatiu, així com per la tutorització de les pràctiques per a l'obtenció dels títols universitaris de grau que ho requereixin: 0,1 punts.

Únicament es computarà el seu exercici com a funcionari de carrera.

Quan es produeixi l'exercici simultani de més d'un dels càrrecs o funcions corresponents als subapartats 4.1, 4.2, 4.3, 6.4 i 6.6, no podrà acumular-se la puntuació, i només serà valorat el subapartat que resulti més avantatjós per al participant.

Documents justificatius: certificat expedit per l'Administració educativa competent o, si s'escau, del director del centre públic docent en què s'hagi realitzat la tutorització, amb indicació del curs acadèmic i la durada de les pràctiques.

6.7 Certificats de coneixement de llengua catalana, de nivell superior al requerit de participació amb caràcter general.

Es valora per aquest apartat, per a les peticions de llocs de Catalunya, l'acreditació d'algun dels certificats de coneixement de llengua catalana superiors al nivell de suficiència (C1), que, d'acord amb la base 4, és el requerit amb caràcter general per a la participació en aquest concurs de trasllats.

La valoració en aquest apartat de les certificacions de llengua catalana corresponents al nivell superior de català (C2), que d'acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener (DOGC núm. 6536, de 9 de gener), substitueix l'anterior denominació de nivell superior de català (D), es realitzarà, en el cas que corresponguin a titulacions oficials de les escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el que indica l'apartat 3.3 d'aquest mateix barem, de forma que la suma dels dos apartats equivalgui als 4 punts que corresponen al nivell superior de català.

Es poden valorar en aquest apartat únicament els certificats que consten com a equivalents a la normativa vigent de l'òrgan competent en política lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Puntuació: 4 punts.

Documents justificatius: Fotocòpia compulsada del títol al·legat com a mèrit o certificació acreditativa de l'expedició del títol o d'haver-ne superat els estudis conduents a la seva obtenció.

D'altra banda, les convocatòries específiques corresponents a llocs ubicats a altres comunitats podran assignar fins a un màxim de 5 punts als mèrits que s'hi determinin en funció de les peculiaritats lingüístiques.

Documents justificatius: els que determinin en les corresponents convocatòries educatives.

 

 

Annex 3

Codis dels centres d'educació infantil i primària i d'ensenyaments secundaris que imparteixen l'educació secundària obligatòria

 

(vegeu la imatge al final del document)

 

Annex 4

Zones escolars rurals

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Zona Rural: 08057281 ZER Cep de Sis (Santa Fe del Penedès)

08028151 Escola Les Moreres - ZER Cep de Sis (Santa Fe del Penedès)

08023359 Escola Virolai - ZER Cep de Sis (Puigdàlber)

 

Zona Rural: 08056766 ZER Subirats (Subirats)

08029155 Escola El Montcau - ZER Subirats (Subirats)

08029192 Escola Sant Jordi - ZER Subirats (Subirats)

08029143 Escola Subirats - ZER Subirats (Subirats)

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Zona Rural: 08056833 ZER Baix Montseny (Santa Maria de Palautordera)

08039744 Escola del Pont Trencat - ZER Baix Montseny (Santa Maria de Palautordera)

08015259 Escola L'Alzinar - ZER Baix Montseny (Campins)

08022082 Escola Puig Drau - ZER Baix Montseny (Montseny)

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Zona Rural: 08056729 ZER El Moianès Ponent (Calders)

08015107 Escola Anton Busquets i Punset - ZER El Moianès Ponent (Calders)

08039306 Escola Els Pins - ZER Moianès Ponent (Sallent)

08021934 Escola L'Esqueix - ZER El Moianès Ponent (Monistrol de Calders)

08061521 Escola Vall de Néspola - ZER El Moianès Ponent (Mura)

 

Zona Rural: 08071421 ZER El Moianès Llevant (Castellcir)

08037981 Escola de L'Estany - ZER El Moianès Llevant (L'Estany)

08064982 Escola de Sant Quirze Safaja - ZER El Moianès Llevant (Sant Quirze Safaja)

08065482 Escola Els Ventets - ZER El Moianès Llevant (Collsuspina)

08015831 Escola La Popa - ZER El Moianès Llevant (Castellcir)

 

Zona Rural: 08058817 ZER Tres Branques (Castellolí)

08016069 Escola Coll de Gossem - ZER Tres Branques (Castellfollit del Boix)

08016070 Escola de Maians - ZER Tres Branques (Castellfollit del Boix)

08016136 Escola Les Passeres - ZER Tres Branques (Castellolí)

 

Zona Rural: 08056781 ZER Serra d'Ancosa (La Llacuna)

08014841 Escola Les Oliveres - ZER Serra d'Ancosa (Cabrera d'Anoia)

08019691 Escola Vilademàger - ZER Serra d'Ancosa (La Llacuna)

 

Zona Rural: 08058076 ZER Els Castells (Montesquiu)

08021961 Escola El Rocal - ZER Els Castells (Montesquiu)

08038201 Escola La Baumeta - ZER Els Castells (Santa Maria de Besora)

17004062 Escola Santa Bàrbara - ZER Els Castells (Vidrà)

 

Zona Rural: 08058091 ZER Baix Berguedà (Olvan)

08022331 Escola d'Olvan - ZER Baix Berguedà (Olvan)

08021983 Escola Gira-sol - ZER Baix Berguedà (Montmajor)

 

Zona Rural: 08056791 ZER Vent d'Avall (Els Prats de Rei)

08016291 Escola Copons - ZER Vent d'Avall (Copons)

08027021 Escola Font de l'Anoia - ZER Vent d'Avall (Sant Martí Sesgueioles)

08023141 Escola Mare de Déu del Portal - ZER Vent d'Avall (Els Prats de Rei)

08016082 Escola Sant Roc - ZER Vent d'Avall (Castellfollit de Riubregós)

 

Zona Rural: 08056742 ZER Alt Lluçanès (Sant Boi de Lluçanès)

08025666 Escola Aurora - ZER Alt Lluçanès (Sant Boi de Lluçanès)

08019861 Escola Gafarró - ZER Alt Lluçanès (Lluçà)

08034795 Escola Heurom - ZER Alt Lluçanès (Perafita)

08000086 Escola La Forja - ZER Alt Lluçanès (Alpens)

 

Zona Rural: 08056857 ZER Gavarresa (Sant Feliu Sasserra)

08026415 Escola Els Roures - ZER Gavarresa (Sant Feliu Sasserra)

08022549 Escola Llevant - ZER Gavarresa (Oristà)

 

Zona Rural: 08068197 ZER El Cardener (Sant Mateu de Bages)

08015612 Escola Joan de Palà - ZER El Cardener (Cardona)

08038089 Escola Sant Esteve - ZER El Cardener (Sant Mateu de Bages)

 

Zona Rural: 25009009 ZER El Solsonès (Solsona)

25003330 Escola Aiguadora - ZER El Solsonès (Navès)

25006069 Escola d'Ardèvol - ZER El Solsonès (Pinós)

25003974 Escola de Freixinet de Solsona - ZER El Solsonès (Riner)

25003536 Escola de la Coma - ZER El Solsonès (La Coma i la Pedra)

25002982 Escola de Lladurs - ZER El Solsonès (Lladurs)

25003093 Escola de Llobera - ZER El Solsonès (Llobera)

25003627 Escola de Sant Climent - ZER El Solsonès (Pinell de Solsonès)

 

Zona Rural: 08056811 ZER Alt Berguedà (Vallcebre)

08018017 Escola L'Albiol - ZER Alt Berguedà (Sant Julià de Cerdanyola)

25001709 Escola Santa Margarida - ZER Alt Berguedà (Gósol)

08030728 Escola Serrat Voltor - ZER Alt Berguedà (Vallcebre)

 

Zona Rural: 08058088 ZER Berguedà Centre (Vilada)

08014796 Escola de Borredà - ZER Berguedà Centre (Borredà)

08031046 Escola Serra de Picamill - ZER Berguedà Centre (Vilada)

 

Zona Rural: 08059287 ZER Guilleries (Viladrau)

08029283 Escola El Gurri - ZER Guilleries (Taradell)

17004189 Escola Els Castanyers - ZER Guilleries (Viladrau)

 

Serveis Territorials a Girona

 

Zona Rural: 17007518 ZER Les Salines (Agullana)

17002168 Escola Les Salines - ZER Les Salines (Maçanet de Cabrenys)

17000019 Escola Lluís Marià Vidal - ZER Les Salines (Agullana)

17004293 Escola Manuel de Pedrolo - ZER Les Salines (Biure)

17000603 Escola Santa Cecília - ZER Les Salines (Boadella i les Escaules)

 

Zona Rural: 17007531 ZER Montgrí (Bellcaire d'Empordà)

17000381 Escola El Rajaret - ZER Montgrí (Bellcaire d'Empordà)

17000056 Escola la Branca - ZER Montgrí (Albons)

17003938 Escola Puig Rodó - ZER Montgrí (Ullà)

 

Zona Rural: 17007488 ZER Requesens (Capmany)

17001085 Escola Antoni Balmanya - ZER Requesens (Espolla)

17000822 Escola Els Dòlmens - ZER Requesens (Capmany)

17001036 Escola Mont-roig - ZER Requesens (Darnius)

17003227 Escola Sant Sebastià - ZER Requesens (Sant Climent Sescebes)

 

Zona Rural: 17007439 ZER Cerdanya (Llívia)

17002090 Escola Jaume I - ZER Cerdanya (Llívia)

17004888 Escola Santa Cecília - ZER Cerdanya (Bolvir)

17001395 Escola Santa Coloma - ZER Cerdanya (Ger)

 

Zona Rural: 17009473 ZER Empordanet-Gavarres (La Pera)

17003631 Escola La Pedra Dreta - ZER Empordanet-Gavarres (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní l'Heura)

17001024 Escola Les Gavarres - ZER Empordanet-Gavarres (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní l'Heura)

17003941 Escola L'Estany - ZER Empordanet-Gavarres (Ullastret)

17002715 Escola Pedra Blanca - ZER Empordanet-Gavarres (La Pera)

 

Zona Rural: 17009631 ZER Cap de Creus (El Port de la Selva)

17002879 Escola Les Clisques - ZER Cap de Creus (El Port de la Selva)

17000950 Escola Puig d'Esquers - ZER Cap de Creus (Colera)

 

Zona Rural: 17007452 ZER El Llierca (Sant Jaume de Llierca)

17003902 Escola Joan Roura i Parella - ZER El Llierca (Tortellà)

17003461 Escola Les Escomes - ZER El Llierca (Sant Jaume de Llierca)

17002247 Escola Mont Cós - ZER El Llierca (Montagut i Oix)

17005261 Escola Montpalau - ZER El Llierca (Argelaguer)

 

Zona Rural: 17007440 ZER Vall de Ter (Sant Pau de Segúries)

17003616 Escola Els Pinets - ZER Vall de Ter (Sant Pau de Segúries)

17004219 Escola La Daina - ZER Vall de Ter (Vilallonga de Ter)

17002065 Escola Les Moreres - ZER Vall de Ter (Llanars)

17005029 Escola L'Esquirol - ZER Vall de Ter (Ogassa)

 

Zona Rural: 17007464 ZER Comte Arnau (Vallfogona de Ripollès)

17003537 Escola de Vallfogona de Ripollès - ZER Comte Arnau (Vallfogona de Ripollès)

17002764 Escola Núria Morer i Pi - ZER Comte Arnau (Planoles)

 

Zona Rural: 17007427 ZER Tramuntana (Ventalló)

17004220 Escola Els Valentins - ZER Tramuntana (Vilamacolum)

17004049 Escola Oliveres Mil·lenàries - ZER Tramuntana (Ventalló)

17004128 Escola Puig Segalar - ZER Tramuntana (Viladamat)

 

Zona Rural: 17007695 ZER Empordà (Vilanant)

17001371 Escola de Garrigàs - ZER Empordà (Garrigàs)

17000937 Escola Mossèn Josep Maria Albert - ZER Empordà (Cistella)

17004244 Escola Tramuntana - ZER Empordà (Vilanant)

17002776 Escola Tramuntana - ZER Empordà (Pont de Molins)

 

Serveis Territorials a Lleida

 

Zona Rural: 25008042 ZER Riu Set (L'Albi)

25001333 Escola El Cérvol - ZER Riu Set (Cervià de les Garrigues)

25000171 Escola Els Aubis - ZER Riu Set (L'Albi)

25005107 Escola Sant Bonifaci - ZER Riu Set (Vinaixa)

 

Zona Rural: 25007906 ZER Serra Llarga (Algerri)

25000286 Escola Sant Blai - ZER Serra Llarga (Algerri)

25001795 Escola Sant Sebastià - ZER Serra Llarga (Ivars de Noguera)

25001278 Escola Santa Maria - ZER Serra Llarga (Castelló de Farfanya)

 

Zona Rural: 25007840 ZER Montsec (Les Avellanes i Santa Linya)

25000031 Escola Andreu Farran - ZER Montsec (Àger)

25000699 Escola de Les Avellanes - ZER Montsec (Les Avellanes i Santa Linya)

25000717 Escola de Tartareu - ZER Montsec (Les Avellanes i Santa Linya)

25003482 Escola Leandre Cristòfol - ZER Montsec (Os de Balaguer)

25003470 Escola L'Espígol - ZER Montsec (Os de Balaguer)

 

Zona Rural: 25007876 ZER Riu Corb (Belianes)

25004103 Escola El Tallat - ZER Riu Corb (Sant Martí de Riucorb)

25005892 Escola Maldanell - ZER Riu Corb (Maldà)

25003809 Escola Montalbà - ZER Riu Corb (Preixana)

25005909 Escola Mossèn Ramon Muntanyola - ZER Riu Corb (Els Omells de Na Gaia)

25000951 Escola Pere Teixiné - ZER Riu Corb (Belianes)

 

Zona Rural: 25008081 ZER El Jonc (Camarasa)

25001229 Escola Dos Rius - ZER El Jonc (Camarasa)

25003135 Escola Joan Ros i Porta - ZER El Jonc (Menàrguens)

25008935 Escola La Ràpita - ZER El Jonc (Vallfogona de Balaguer)

 

Zona Rural: 25008054 ZER Vall de l'Aranyó (Castelldans)

25000146 Escola Mare de Déu de Montserrat - ZER Vall de l'Aranyó (L'Albagés)

25001254 Escola Timorell - ZER Vall de l'Aranyó (Castelldans)

 

Zona Rural: 25008066 ZER Espernallac (Castellserà)

25001281 Escola El Terrall - ZER Espernallac (Castellserà)

25003551 Escola Ramon Gombal - ZER Espernallac (Penelles)

25001001 Escola Sant Bartomeu - ZER Espernallac (Bellmunt d'Urgell)

 

Zona Rural: 25008236 ZER Pedrera (L'Espluga Calba)

25005910 Escola Abat Ruera - ZER Pedrera (Puiggròs)

25001473 Escola Porcel de Cervera - ZER Pedrera (L'Espluga Calba)

 

Zona Rural: 25007815 ZER Elaia (La Granadella)

25001710 Escola de la Granadella - ZER Elaia (La Granadella)

25003676 Escola Els Set Focs - ZER Elaia (Bellaguarda)

25001126 Escola Vallmajor - ZER Elaia (Bovera)

 

Zona Rural: 25007839 ZER Pallars Jussà (Isona i Conca Dellà)

25001886 Escola Aeso - ZER Pallars Jussà (Isona i Conca Dellà)

25010231 Escola de Salàs de Pallars - ZER Pallars Jussà (Salàs de Pallars)

25008765 Escola La Vall Fosca - ZER Pallars Jussà (La Torre de Cabdella)

 

Zona Rural: 25007888 ZER Garrigues Altes (Juncosa)

25004231 Escola del Soleràs - ZER Garrigues Altes (El Soleràs)

25001916 Escola L'Espígol - ZER Garrigues Altes (Juncosa)

 

Zona Rural: 25007803 ZER Alt Pallars Sobirà (Llavorsí)

25000316 Escola d'Alins - ZER Alt Pallars Sobirà (Alins)

25003032 Escola de Llavorsí - ZER Alt Pallars Sobirà (Llavorsí)

25004577 Escola de Tírvia - ZER Alt Pallars Sobirà (Tírvia)

25003895 Escola Els Minairons - ZER Alt Pallars Sobirà (Vall de Cardós)

25003871 Escola Montsent de Pallars - ZER Alt Pallars Sobirà (Rialp)

 

Zona Rural: 25007921 ZER L'Horta de LLeida (Lleida)

25001990 Escola Antoni Bergós - ZER L'Horta de Lleida (Lleida)

25000110 Escola Arrels - ZER l'Horta de Lleida (Els Alamús)

25002131 Escola Creu del Batlle - ZER L'Horta de Lleida (Lleida)

25002854 Escola El Segrià - ZER L'Horta de Lleida (Lleida)

 

Zona Rural: 25008133 ZER Ponent (Lleida)

25002921 Escola El Vilot - ZER Ponent (Lleida)

25000511 Escola Inocencio Pardos - ZER Ponent (Gimenells i el Pla de la Font)

25010085 Escola Josep Mañé i Gavaldà - ZER Ponent (Lleida)

25000481 Escola Sant Isidre - ZER Ponent (Gimenells i el Pla de la Font)

 

Zona Rural: 25007918 ZER L'Oliver (Maials)

25003019 Escola Arc d'Adà - ZER L'Oliver (Llardecans)

25003111 Escola de Massalcoreig - ZER L'Oliver (Massalcoreig)

25003123 Escola Otogesa - ZER L'Oliver (Maials)

25001722 Escola Sant Jaume - ZER L'Oliver (La Granja d'Escarp)

 

Zona Rural: 25007797 ZER Baridà-Batllia (Montellà i Martinet)

25003846 Escola El Puig - ZER Baridà-Batllia (Prullans)

25003263 Escola Pere Sarret - ZER Baridà-Batllia (Montellà i Martinet)

25003056 Escola Portella Blanca - ZER Baridà-Batllia (Lles de Cerdanya)

25003275 Escola Ridolaina - ZER Baridà-Batllia (Montellà i Martinet)

25005983 Escola Sant Serni - ZER Baridà-Batllia (Prats i Sansor)

 

Zona Rural: 25008078 ZER El Romaní (Montgai)

25003241 Escola Colomina - ZER El Romaní (Montgai)

25000675 Escola Mare de Déu de la Guardiola - ZER El Romaní (La Sentiu de Sió)

25005053 Escola Mare de Déu del Puig de Meià - ZER El Romaní (Vilanova de Meià)

25001436 Escola Sol Naixent - ZER El Romaní (Cubells)

 

Zona Rural: 25007852 ZER El Sió (Montgai)

25003238 Escola de Butsènit - ZER El Sió (Montgai)

25003822 Escola de Les Ventoses - ZER El Sió (Preixens)

25003810 Escola de Preixens - ZER El Sió (Preixens)

25003858 Escola de Puigverd d'Agramunt - ZER El Sió (Puigverd d'Agramunt)

 

Zona Rural: 25007931 ZER Val d'Aran (Naut Aran)

25001138 Escola Casteth Leon - ZER Val d'Aran (Es Bòrdes)

25000535 Escola Loseron - ZER Val d'Aran (Naut Aran)

25000560 Escola Ruda - ZER Val d'Aran (Naut Aran)

25000559 Escola Sant Martí - ZER Val d'Aran (Naut Aran)

 

Zona Rural: 25007827 ZER Narieda (Organyà)

25003469 Escola Miret i Sans - ZER Narieda (Organyà)

25001400 Escola Sant Climent - ZER Narieda (Coll de Nargó)

25003585 Escola Sant Miquel - ZER Narieda (Peramola)

 

Zona Rural: 25007943 ZER Plaurcén (El Poal)

25003652 Escola El Roser - ZER Plaurcén (El Poal)

25004221 Escola El Timó - ZER Plaurcén (Sidamon)

 

Zona Rural: 25007773 ZER La Segarra (Ribera d'Ondara)

25003500 Escola de les Pallargues - ZER La Segarra (Els Plans de Sió)

25004024 Escola de Sanaüja - ZER La Segarra (Sanaüja)

25004085 Escola Vall Ondara - ZER La Segarra (Ribera d'Ondara)

 

Zona Rural: 25008108 ZER L'Eral (Sarroca de Lleida)

25000274 Escola d'Alfés - ZER L'Eral (Alfés)

25004413 Escola de Sunyer - ZER L'Eral (Sunyer)

25004656 Escola de Torrebesses - ZER L'Eral (Torrebesses)

25000183 Escola La Dula - ZER L'Eral (Alcanó)

25004115 Escola La Roca - ZER L'Eral (Sarroca de Lleida)

 

Zona Rural: 25007864 ZER Urgellet (La Seu d'Urgell)

25003950 Escola Arnau Mir - ZER Urgellet (Ribera d'Urgellet)

25001242 Escola Castell-Ciutat - ZER Urgellet (La Seu d'Urgell)

25004826 Escola de Tuixent - ZER Urgellet (Josa i Tuixén)

25000122 Escola Sant Esteve - ZER Urgellet (Alàs i Cerc)

 

Zona Rural: 25008111 ZER La Coma (Sudanell)

25004401 Escola El Roser - ZER La Coma (Sudanell)

25003305 Escola Sant Isidre - ZER La Coma (Montoliu de Lleida)

 

Zona Rural: 25008157 ZER Riu Ondara (Tornabous)

25004644 Escola Espígol - ZER Riu Ondara (Tornabous)

25000869 Escola Sant Roc - ZER Riu Ondara (Barbens)

 

Zona Rural: 25007761 ZER Guicivervi (Vilagrassa)

25001357 Escola de Ciutadilla - ZER Guicivervi (Ciutadilla)

25001758 Escola de Guimerà - ZER Guicivervi (Guimerà)

25004863 Escola Jardí - ZER Guicivervi (Verdú)

25004966 Escola Ramon Perelló - ZER Guicivervi (Vilagrassa)

 

Zona Rural: 25007891 ZER Alta Ribagorça (Vilaller)

25008534 Escola de La Vall de Boí - ZER Alta Ribagorça (La Vall de Boí)

25006549 Escola d'Espluga de Serra - ZER Alta Ribagorça (Tremp)

25004981 Escola Vidal i Abad - ZER Alta Ribagorça (Vilaller)

 

Zona Rural: 25008224 ZER Argelaga (Vilanova de la Barca)

25005090 Escola Mestral - ZER Argelaga (Vilanova de la Barca)

25009800 Escola Torrelameu - ZER Argelaga (Torrelameu)

 

Zona Rural: 25008145 ZER Alt Segrià (Vilanova de Segrià)

25003792 Escola Blanca de Villalonga - ZER Alt Segrià (La Portella)

25005065 Escola de Vilanova de Segrià - ZER Alt Segrià (Vilanova de Segrià)

25004759 Escola El Roser - ZER Alt Segrià (Torre-serona)

 

Zona Rural: 25008091 ZER Vent Serè (Vila-sana)

25001266 Escola L'Estel - ZER Vent Serè (Castellnou de Seana)

25005077 Escola Mossèn Ton Clavé - ZER Vent Serè (Vila-sana)

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Zona Rural: 43009059 ZER Baix Camp Nord (L'Aleixar)

43010621 Escola Cingle Roig - ZER Baix Camp Nord (Vilaplana)

43000184 Escola Teresa Salvat i Llauradó - ZER Baix Camp Nord (L'Aleixar)

 

Zona Rural: 43011303 ZER Montsant (Cabacés)

43000676 Escola El Castell - ZER Montsant (Cabacés)

43005339 Escola Montsant - ZER Montsant (La Bisbal de Falset)

 

Zona Rural: 43009001 ZER Montsant-Serra de Prades (Cornudella de Montsant)

43000962 Escola Dr. Piñol i Aguadé - ZER Montsant-Serra de Prades (Cornudella de Montsant)

43002053 Escola Garbí - ZER Montsant-Serra de Prades (Poboleda)

43004487 Escola Montsant - ZER Montsant-Serra de Prades (Ulldemolins)

43005510 Escola Serra de Prades - ZER Montsant-Serra de Prades (Prades)

 

Zona Rural: 43009138 ZER La Parellada (Figuerola del Camp)

43000688 Escola de Cabra del Camp - ZER La Parellada (Cabra del Camp)

43001115 Escola Mare de Déu de l'Esperança - ZER La Parellada (Figuerola del Camp)

43005492 Escola Santa Magdalena - ZER La Parellada (El Pont d'Armentera)

 

Zona Rural: 43009023 ZER L'Aglà (Gratallops)

43001310 Escola Llicorella - ZER L'Aglà (Gratallops)

43005455 Escola Pius XII - ZER L'Aglà (El Molar)

43010839 Escola Serra Major - ZER L'Aglà (La Vilella Baixa)

 

Zona Rural: 43010554 ZER Les Vinyes (Marçà)

43001383 Escola Anicet Villar - ZER Les Vinyes (Marçà)

43003835 Escola Josep Riba - ZER Les Vinyes (Tivissa)

43001334 Escola Sant Feliu - ZER Les Vinyes (Els Guiamets)

43000792 Escola Sant Isidre - ZER Les Vinyes (Capçanes)

 

Zona Rural: 43009096 ZER Els Ceps (Masllorenç)

43005421 Escola Berenguer de Montoliu - ZER Els Ceps (Masllorenç)

43000615 Escola L'Estel - ZER Els Ceps (Bonastre)

 

Zona Rural: 43009035 ZER Atzavara (Nulles)

43000226 Escola La Barquera - ZER Atzavara (Alió)

43005637 Escola Manuel de Castellví i Feliu - ZER Atzavara (Vilabella)

43000652 Escola Sant Jaume de Bràfim - ZER Atzavara (Bràfim)

43001796 Escola Sant Sebastià - ZER Atzavara (Nulles)

 

Zona Rural: 43009047 ZER Baix Priorat (Porrera)

43000512 Escola El Sarraí - ZER Baix Priorat (Bellmunt del Priorat)

43001498 Escola Onze de Setembre - ZER Baix Priorat (El Masroig)

43005509 Escola Rossend Giol - ZER Baix Priorat (Porrera)

 

Zona Rural: 43009072 ZER Conca de Barberà (Solivella)

43001954 Escola Antoni Tous - ZER Conca de Barberà (Pira)

43003124 Escola Sagrat Cor - ZER Conca de Barberà (Solivella)

43006371 Escola Sant Roc - ZER Conca de Barberà (Rocafort de Queralt)

43000470 Escola Valldemur - ZER Conca de Barberà (Barberà de la Conca)

 

Zona Rural: 43009114 ZER El Francolí (Valls)

43005546 Escola de La Riba - ZER El Francolí (La Riba)

43012903 Escola El Bosc - ZER El Francolí (Mont-ral)

43001462 Escola Els Til·lers - ZER El Francolí (La Masó)

43004517 Escola Rocabruna - ZER El Francolí (Valls)

 

Zona Rural: 43009126 ZER Baix Camp Sud (Vilanova d'Escornalbou)

43004888 Escola Font de l'Arc - ZER Baix Camp Sud (Vilanova d'Escornalbou)

43005376 Escola Puigmarí - ZER Baix Camp Sud (Duesaigües)

 

Zona Rural: 43009141 ZER Poblet (Vimbodí i Poblet)

43000603 Escola de Blancafort - ZER Poblet (Blancafort)

43005017 Escola del Montgoi - ZER Poblet (Vilaverd)

43005081 Escola Mare de Déu dels Torrents - ZER Poblet (Vimbodí i Poblet)

 

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

 

Zona Rural: 43009308 ZER Mediterrània (Alcanar)

43009217 Escola del Poble Nou del Delta - ZER Mediterrània (Amposta)

43005698 Escola Marjal - ZER Mediterrània (Alcanar)

43005613 Escola Setze de Febrer - ZER Mediterrània (Sant Jaume d'Enveja)

 

Zona Rural: 43009229 ZER Ports-Algars (Arnes)

43000809 Escola La Gessera - ZER Ports-Algars (Caseres)

43000421 Escola La Miranda - ZER Ports-Algars (Arnes)

43002144 Escola Mare de Déu de la Fontcalda - ZER Ports-Algars (Prat de Comte)

 

Zona Rural: 43009321 ZER Riu i Serra (Benifallet)

43000551 Escola Llorenç Vallespí i Vidiella - ZER Riu i Serra (Benifallet)

43005303 Escola Sant Jordi - ZER Riu i Serra (Aldover)

43001851 Escola Sant Roc - ZER Riu i Serra (Paüls)

 

Zona Rural: 43009606 ZER Benissanet-Miravet (Benissanet)

43000561 Escola Antoni Nat - ZER Benissanet-Miravet (Benissanet)

43005443 Escola Roc Llop i Convalia - ZER Benissanet-Miravet (Miravet)

 

Zona Rural: 43009461 ZER Terra Alta-Centre (Corbera d'Ebre)

43001942 Escola Cèsar Martinell - ZER Terra Alta-Centre (El Pinell de Brai)

43000950 Escola Doctor Ferran - ZER Terra Alta-Centre (Corbera d'Ebre)

43000639 Escola Sant Blai - ZER Terra Alta-Centre (Bot)

 

Zona Rural: 43009345 ZER Ribera d'Ebre Nord (Garcia)

43005601 Escola El Tormo - ZER Ribera d'Ebre Nord (La Torre de l'Espanyol)

43005406 Escola El Verger - ZER Ribera d'Ebre Nord (Garcia)

43005108 Escola Les Eres - ZER Ribera d'Ebre Nord (Vinebre)

 

Zona Rural: 43009394 ZER La Font de l'Aiguadí (Ginestar)

43005534 Escola Les Eres de Rasquera - ZER La Font de l'Aiguadí (Rasquera)

43001280 Escola Pàmies - ZER La Font de l'Aiguadí (Ginestar)

 

Zona Rural: 43009084 ZER Montsià (Masdenverge)

43005388 Escola Mestre Josep Roncero i Pallarès - ZER Montsià (Freginals)

43001437 Escola Rosa Gisbert - ZER Montsià (Masdenverge)

43005391 Escola Sant Llorenç - ZER Montsià (La Galera)

43005418 Escola Sant Salvador - ZER Montsià (Godall)

43001395 Escola Teresa Subirats i Mestre - ZER Montsià (Mas de Barberans)

 

Zona Rural: 43011029 ZER Ebre (Riba-roja d'Ebre)

43005479 Escola 1 d'Abril - ZER Ebre (La Palma d'Ebre)

43002661 Escola Sant Agustí - ZER Ebre (Riba-roja d'Ebre)

 

Zona Rural: 43009011 ZER Riu Avall (Tivenys)

43003951 Escola Bítem - ZER Riu Avall (Tortosa)

43003801 Escola La Pineda - ZER Riu Avall (Tivenys)

 

Zona Rural: 43009618 ZER Mestral (Tortosa)

43004116 Escola del Lligallo del Gànguil - ZER Mestral (Camarles)

43006046 Escola Divina Pastora - ZER Mestral (Tortosa)

43003987 Escola Port rodó - ZER Mestral (Tortosa)

 

Zona Rural: 43009311 ZER Mont Caro (Tortosa)

43005315 Escola d'Alfara de Carles - ZER Mont Caro (Alfara de Carles)

43005674 Escola Raval de Cristo - ZER Mont Caro (Roquetes)

43005625 Escola Sant Antoni Abat - ZER Mont Caro (Tortosa)

 

Zona Rural: 43009370 ZER Terra Alta Nord (Vilalba dels Arcs)

43005650 Escola El Diví Mestre - ZER Terra Alta Nord (Vilalba dels Arcs)

43002016 Escola L'Ametller - ZER Terra Alta Nord (La Pobla de Massaluca)

43001097 Escola Los Castellets - ZER Terra Alta Nord (La Fatarella)

Amunt