Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 16/10/2018

  • Número del document EXI/2315/2018

  • Número de control 18295037

  • Organisme emissor Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

    CVE CVE-DOGC-A-18295037-2018

Dades del DOGC
  • Número 7733

  • Data 24/10/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EXI/2315/2018, de 16 d'octubre, per la qual es dona publicitat a les subvencions concedides per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) durant l'exercici 2016.


En compliment del que estableixen l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'article 94.6 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la base 15 del model tipus de bases reguladores aprovat en annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, els ens concedents publicaran al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les subvencions atorgades, amb indicació de la convocatòria, el programa, el beneficiari, la quantitat concedida, les finalitats de la subvenció i el crèdit pressupostari al qual s'han imputat.

Per motius de transparència en l'activitat pública i d'accés a la informació, es creu oportú donar publicitat a totes les subvencions que han estat concedides, independentment de l'import.

En compliment d'aquests preceptes,

 

Resolc:

 

Donar publicitat a totes les subvencions concedides per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament durant l'exercici 2016, que es detallen a l'annex d'aquesta Resolució.

 

Barcelona, 16 d'octubre de 2018

 

Carme Gual Via

Directora de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

 

 

Annex

 

Relació de les subvencions i transferències concedides per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) durant l'exercici 2016:

 

1.- Relació de les subvencions concedides a l'empara de la Resolució EXI/557/2016, de 7 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores específiques de subvencions adreçades a actors de cooperació catalans i dels països socis, per a la transformació social; i Resolució EXI/572/2016, de 7 de març, per la qual s'obre convocatòria de subvencions, adreçades a actors de cooperació catalans per a la transformació social, per a l'any 2016 (DOGC núm. 7074 de 8.3.2016).

 

a) Línia 1. Modalitat A, Projectes de desenvolupament.

 

Beneficiari: Fundació MUSOL.

Finalitat: Projecte «Integració participativa en la planificació del desenvolupament municipal de les previsions de la Carta Orgànica del Municipi de Toro Toro (Bolívia) relacionades amb la llengua i cultura indígena i els drets de les dones».

Partida pressupostària: D/481.0001/2320.

Import: 65.000 euros.

 

Beneficiari: Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere.

Finalitat: Projecte «Construint garanties per la pau des de les dones del Magdalena Medio».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 75.000 euros.

 

Beneficiari: Fundació Sida i Societat.

Finalitat: Projecte «Xarxa de Dones en Acció per a l'exercici dels drets sexuals i reproductius a Escuintla (Guatemala)».

Partida pressupostària: D/481.0001/2320.

Import: 75.000 euros.

 

Beneficiari: Fundació Mundubat.

Finalitat: Projecte «Dones indígenes de la OIA s'enforteixen per a l'erradicació de violències exercides contra elles tant en espais públics com privats i exacerbades en el context del conflicte armat colombià».

Partida pressupostària: D/481.0001/2320.

Import: 45.000 euros.

 

Beneficiari: AlterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes.

Finalitat: Projecte «Apoderament polític de dones maies, enfortiment d'organitzacions indígenes i aplicació de mecanismes de defensa per l'exigibilitat de drets de les dones i els pobles indígenes a l'àmbit municipal, nacional i internacional».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 64.000 euros.

 

Beneficiari: Associació Catalana per la Pau.

Finalitat: Projecte «Exhumant la memòria per l'exigibilitat de drets de Dones víctimes, familiars de persones desaparegudes als Llanos Orientales de Colòmbia».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 65.000 euros.

 

Beneficiari: Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres.

Finalitat: Projecte «Enfortiment del dret a la seguretat de les dones defensores del dret humà a l'aigua a la Cordillera del Bálsamo, Departament de La Libertad. El Salvador».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 69.000 euros.

 

Beneficiari: Huacal, ONG de Solidaritat amb El Salvador.

Finalitat: Projecte «Dones menors d'edat privades de llibertat a El Salvador: revertint el cercle de la violència».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 40.000 euros.

 

Beneficiari: Arquitectura Sin Fronteras España.

Finalitat: Projecte «Recolzament a les entitats públiques i societat civil en el procés participatiu d'elaboració d'estratègies i eines contra les violències de gènere a la província d'Inhambane, Moçambic».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 93.000 euros.

 

Beneficiari: Xarxa de Consum Solidari.

Finalitat: Projecte «Promoció de l'exercici dels drets econòmics i socials de les dones: el dret a l'accés a la terra de les dones de la regió de Kolda (Senegal)».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 69.000 euros.

 

Beneficiari: Farmacèutics Mundi.

Finalitat: Projecte «Enfortiment de la integritat i la pertinència cultural en l'atenció en salut sexual i reproductiva de dones i adolescents indígenes en els municipis de Santa Eulalia i Santa Cruz Barillas del Departament d'Huehuetenango».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 85.000 euros.

 

Beneficiari: Associació Acció Internacional per la Pau - IAP Catalunya.

Finalitat: Projecte «Acords de pau: pedagogia i acompanyament a Colòmbia».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 90.000 euros.

 

Beneficiari: Fundación Calala, Fondo de Mujeres.

Finalitat: Projecte «Moviments feministes més forts per a la despenalització de l'avortament a El Salvador, Guatemala, Hondures i Nicaragua».

Partida pressupostària: D/481.0001/2320.

Import: 60.000 euros.

 

Beneficiari: Associació Catalana per la Pau.

Finalitat: Projecte «Reforçar l'apoderament de les dones i de les nenes en la lluita pel Dret a la Salut a la R. D. del Congo».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 68.000 euros.

 

Beneficiari: Associació Hèlia, de suport a les dones que pateixen violència de gènere.

Finalitat: Projecte «Tots i totes hem de treballar juntes per erradicar la violència masclista i garantir els drets sexuals i reproductius de les dones a Cisjordània».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 84.000 euros.

 

Beneficiari: Associació Entrepobles.

Finalitat: Projecte «Articulació de la societat civil organitzada a escala nacional i centreamericana per a l'exigència del dret a la salut sexual i reproductiva lliure de discriminació per raons de gènere».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 68.000 euros.

 

Beneficiari: IGMAN - Acció Solidària.

Finalitat: Projecte «Promoure i fomentar mesures destinades a la promoció de la perspectiva de gènere al sistema educatiu de Bòsnia».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 65.000 euros.

 

Beneficiari: Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions - CIEMEN.

Finalitat: Projecte «Apoderament de la comunitat refugiada kurda iazidita de Turquia en la titularitat de drets».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 65.000 euros.

 

Beneficiari: Medicus Mundi Catalunya.

Finalitat: Projecte «Defensa, Garantia i Exercici dels drets sexuals, reproductius i del dret a una vida lliure de violència de les dones del sud de Quito, Equador».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 68.000 euros.

 

Beneficiari: NOVA, Centre per a la Innovació Social.

Finalitat: Projecte «LYSISTRATA: Reforçant el rol de les dones en l'esfera pública al Marroc».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 70.000 euros.

 

Beneficiari: Veterinaris Sense Fronteres - Vetermon.

Finalitat: Projecte «Dones Indígenes i Camperoles de Bolívia exercint el seu dret a una vida lliure de violència en tres municipis rurals del departament de La Paz».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 70.000 euros.

 

Beneficiari: Acció contra la Fam.

Finalitat: Projecte «Dret a treball de les dones a la Franja de Gaza a través de la producció agrícola a petita escala i màrqueting estratègic; de la participació en la societat civil, i la incidència política».

Partida pressupostària: D/481.0001/2320.

Import: 68.000 euros.

 

Beneficiari: Dones per la Llibertat i la Democràcia.

Finalitat: Projecte «Sensibilització i formació per l'apoderament de les dones de Guatemala».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 40.000 euros.

 

Beneficiari: Justícia i Pau Barcelona.

Finalitat: Projecte «Drets? Les dones i l'explotació de recursos naturals a l'Est de la RDC».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 40.000 euros.

 

Beneficiari: Fundación Oxfam Intermón.

Finalitat: Projecte «Junts per a la promoció d'un entorn igualitari i lliure de violència contra les dones a la província de Larrache, Marroc (2016-2017)».

Partida pressupostària: D/481.0001/2320.

Import: 69.000 euros.

 

Beneficiari: Fundació InteRed Catalunya.

Finalitat: Projecte «Prevenció de la violència de gènere en l'àmbit escolar des de perspectiva coeducativa integral en els municipis de la Pau, L'Alt i Pucarani».

Partida pressupostària: D/481.0001/2320.

Import: 65.000 euros.

 

Beneficiari: Assemblea de Cooperació per la Pau.

Finalitat: Projecte «Millorar el compliment i garantia de totes les dimensions dels DDHH, concretament els Drets Econòmics, Socials i Culturals dels col·lectius amb el risc de vulneració, especialment les persones en trànsit amb un EGIBDH al Nord de Marroc, Regió de Tànger».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 65.000 euros.

 

b) Línia 1. Modalitat B, Projectes d'educació per al desenvolupament.

 

Beneficiari: Fundació Privada Guné.

Finalitat: Projecte «Recreem el món i erradiquem la vulneració dels drets sexuals i reproductius».

Partida pressupostària: D/481.0001/2320.

Import: 24.000 euros.

 

Beneficiari: Associació Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCIB).

Finalitat: Projecte «Tira pel Dret(s)! Drets Sexuals i Reproductius a l'Agenda de Desenvolupament 2030».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 25.000 euros.

 

Beneficiari: Xarxa Observatori del Deute en la Globalització.

Finalitat: Projecte «Cap a un model de desenvolupament sostenible i l'apoderament del pobles mediterranis a través de l'auditoria ciutadana: el cas del fracking i la defensa dels aqüífers a Tunísia i Catalunya».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 29.000 euros.

 

Beneficiari: Associació Entrepobles.

Finalitat: Projecte «Ciutats vivibles i acollidores per a totes i tots, des de la diversitat que les habita».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 30.000 euros.

 

Beneficiari: Fundación Calala, Fondo de Mujeres.

Finalitat: Projecte «La defensa dels Drets Sexuals i Drets Reproductius creuant oceans».

Partida pressupostària: D/481.0001/2320.

Import: 29.000 euros.

 

Beneficiari: Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere.

Finalitat: Projecte «Construint ciutadanies globals i locals per defensar i garantir el dret a la vida de les dones i el dret a una vida lliure de violències».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 20.000 euros.

 

Beneficiari: Associació Acció Internacional per la Pau - IAP Catalunya.

Finalitat: Projecte «Receptes de Pau».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 17.000 euros.

 

Beneficiari: Associació ALBA SUD - Investigació i Comunicació per al Desenvolupament.

Finalitat: Projecte «Treball decent, turisme responsable i empoderament de les dones».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 24.000 euros.

 

Beneficiari: SETEM Catalunya.

Finalitat: Projecte «El gènere té gènere».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 23.000 euros.

 

Beneficiari: Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres.

Finalitat: Projecte «Garantint l'accés universal als serveis bàsics per contribuir a erradicar les desigualtats de gènere».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 28.000 euros.

 

Beneficiari: Comitè Català per als Refugiats, Catalunya amb ACNUR.

Finalitat: Projecte «Dones refugiades, coratge i nous horitzons: de la resiliència a l'apoderament».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 24.000 euros.

 

Beneficiari: Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions - CIEMEN.

Finalitat: Projecte «Nationalia: les dones com a vector de transformació dels drets col·lectius dels pobles».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 18.000 euros.

 

Beneficiari: Associació Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat.

Finalitat: Projecte «Les dones també som refugiades».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 23.000 euros.

 

Beneficiari: Creu Roja Espanyola a Catalunya.

Finalitat: Projecte «Incidència i sensibilització sobre les causes i les conseqüències que es deriven dels desplaçaments forçats en les dones, arran dels conflictes armats».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 29.000 euros.

 

Beneficiari: Observatori de Drets Econòmics, Socials, i Culturals.

Finalitat: Projecte «Dones amazics al sud-oest marroquí: entre l'explotació agrària transnacional i les cooperatives de dones».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 20.000 euros.

 

Beneficiari: NOVA, centre per a la Innovació Social.

Finalitat: Projecte «XABACA - Xarxa internacional de suport a les creadores àrabs. Reforç dels processos d'apoderament de les creadores àrabs com a font de transformació social i corresponsabilització dels actors socials catalans per la defensa dels drets humans».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 25.000 euros.

 

Beneficiari: Fundació Solidaritat UB.

Finalitat: Projecte «El conflicte de Síria en la recerca de batxillerat».

Partida pressupostària: D/481.0001/2320.

Import: 17.000 euros.

 

Beneficiari: Associació per a la Promoció del Cinema Documental - La Bretxa.

Finalitat: Projecte «Joves Promotores dels DH a través de la creació audiovisual artística».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 22.000 euros.

 

Beneficiari: Edualter.

Finalitat: Projecte «Estratègies i tècniques didàctiques per a la transformació i la justícia social».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 24.000 euros.

 

Beneficiari: Assemblea de Cooperació per la Pau.

Finalitat: Projecte «Incidir en la garantia i l'aplicació efectiva dels drets econòmics especialment de persones migrants subsaharianes a través de la mobilització sindical i associativa a Catalunya, al nord del Marroc i a Túnisia».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 29.000 euros.

 

Beneficiari: Universitat de Barcelona.

Finalitat: Projecte «Dret a la terra, pau i dones afrodescendents a Colòmbia. Identificació, visualització i propostes de transformació social a partir dels processos d'exigibilitat de l'accés a la propietat de la terra en temes d'equitat de génere a Colòmbia».

Partida pressupostària: D/449.0002/2320.

Import: 16.000 euros.

 

Beneficiari: Associació Catalana per la Pau.

Finalitat: Projecte «Veus, Dones, Refugiades».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 28.000 euros.

 

 

2.- Relació de les subvencions concedides a l'empara de la Resolució EXI/556/2016, de 7 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores específiques de subvencions, adreçades a actors de cooperació catalans de les comarques de Girona, Lleida o Tarragona per a la transformació social; i Resolució EXI/571/2016, de 7 de març, per la qual s'obre convocatòria de subvencions, adreçades a actors de cooperació catalans de les comarques de Girona, Lleida o Tarragona, per a la transformació social, per a l'any 2016. (DOGC núm. 7074 de 8.3.2016).

 

a) Línia 1. Projectes de desenvolupament.

 

Beneficiari: Associació Socioeducativa Nousol.

Finalitat: «Projecte cooperatiu de sensibilitazació en controls de salut perinatal a l'Atles Mitjà».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 9.200 euros.

 

Beneficiari: Fundació Privada Utopia.

Finalitat: Projecte «EFCI Dones Emprenedores a Guatemala (Escola de Facilitació de la Creativitat i la Innovació per a la defensa dels drets humans i l'apoderament de la dona indígena)».

Partida pressupostària: D/481.0001/2320.

Import: 37.589 euros.

 

Beneficiari: Grup Cultural Garrigues (Garrigues, Cooperació Internacional).

Finalitat: Projecte «Organització comunitària per a la mitigació de la violència als municipis d'Antioquia 2016-17».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 47.000 euros.

 

Beneficiari: Cooperació Activa al Camp de Tarragona.

Finalitat: Projecte «Procés comunitari i participatiu per a reduir la incidènia dels factors socioculturals en l'abandonament escolar en arribar a l'educació secundària a 15 nuclis rurals del departament de Mbacke».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 32.000 euros.

 

Beneficiari: Solidaritat Arbúcies - Palacagüina - SOARPAL.

Finalitat: Projecte «Apoderament integral de la dona i restitució del dret a una vida digna a Palacagüina 2016-2018, 1a fase, 2016».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 31.770 euros.

 

b) Línia 2. Projectes d'educació per al desenvolupament.

 

Beneficiari: Fundació Privada Utopia.

Finalitat: Projecte «Nahual 2016. La creativitat i la innovació com a eines de desenvolupament humà sostenible i defensa dels drets humans».

Partida pressupostària: D/481.0001/2320.

Import: 9.520 euros.

 

Beneficiari: Associació Valentes i Acompanyades.

Finalitat: Projecte «Valentes i Acompanyades: Suport a nenes, noies adolescents i joves que pateixen l'amenaça d'un matrimoni forçat».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 30.000 euros.

 

Beneficiari: Universitat de Lleida.

Finalitat: Projecte «Dones contra la pobresa».

Partida pressupostària: D/449.0007/2320.

Import: 13.975 euros.

 

Beneficiari: Cooperació Activa al Camp de Tarragona.

Finalitat: Projecte «Visibilitzar per existir (posant llum al present i apoderant per al demà)».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 10.000 euros.

 

Beneficiari: Fundació Privada Lleida Solidària.

Finalitat: Projecte «Per un habitatge digne i de qualitat als campaments de refugiats saharauís».

Partida pressupostària: D/481.0001/2320.

Import: 11.000 euros.

 

 

3.- Subvencions atorgades a l'empara de l'article 90.3 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

 

Beneficiari: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

Finalitat: Determinar la col·laboració de les parts en el finançament del projecte «Ciutats Defensores dels Drets Humans 2016».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 15.000 euros.

 

Beneficiari: ActionAid Moçambic.

Finalitat: Establir els termes de cooperació entre els firmants en el context del suport a ActionAid Moçambic per a implementar el projecte «Accelerant els drets de les dones i les nenes - WONGI».

Partida pressupostària: D/490.0001/2320.

Import: 100.000 euros.

 

Beneficiari: Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ).

Finalitat: Repartiment de les despeses de l'Oficina Exterior de Comerç i d'Inversions de Catalunya d'ACCIÓ a Casablanca (Marroc), així com a Bogotà (Colòmbia), de conformitat amb tot el que estableix el conveni per a l'any 2016.

Partides pressupostàries: D/226.0089/2320 - D/227.0001/2320 - D/221.0001/2320 - D/224.0001/2320 - D/210.0001/2320 - D/220.0001/2320 - D/204.0001/2320 - D/222.0003/2320 - D/212.0001/2320.

Import: 7.165,55 euros.

 

Beneficiari: Lafede.cat - Federació d'Organitzacions per a la Justícia Global.

Finalitat: Regular la contribució de l'ACCD al finançament del projecte «Apropiació de la Justícia Global des del gènere i la comunicació».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 100.000 euros.

 

Beneficiari: La Coordinadora d'ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida.

Finalitat: Regular la contribució de l'ACCD al finançament del projecte «Enfortiment de les capacitats tècniques i organitzatives del teixit associatiu a la demarcació de Lleida».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 60.000 euros.

 

Beneficiari: Corporació Opción Legal.

Finalitat: Instrumentalitzar la col·laboració entre les parts per donar suport al projecte «Enfortiment a la participació de les víctimes, agenda exili i iniciatives de memòria amb enfocament ètnic i de gènere del Centre Nacional de Memòria Històrica de Colòmbia».

Partida pressupostària: D/490.0001/2320.

Import: 150.000 euros.

 

Beneficiari: Universitat Autònoma de Barcelona.

Finalitat: Determinar la col·laboració de les parts en el finançament del projecte «L'anàlisi de conflictes i processos de pau com a eina per al disseny de polítiques de prevenció de conflictes i construcció de pau», que té per objectiu contribuir a la construcció de la pau i la transformació pacífica dels conflictes violents.

Partida pressupostària: D/449.0003/2320.

Import: 120.000 euros.

 

Beneficiari: Associació Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat - CeDRe.

Finalitat: Regular la contribució de l'ACCD al finançament del projecte «Enfortiment i sensibilització en Pau, Gènere i Drets Humans a les comarques gironines, pel desenvolupament humà sostenible».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 60.000 euros.

 

Beneficiari: Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD).

Finalitat: Aportar fons al PNUD mitjançant un sistema de participació en el finançament de les despeses per a l'execució de les activitats incloses en el document tècnic «Projecte de suport a les comunitats libaneses d'acollida - LHSP».

Partida pressupostària: D/490.0001/2320.

Import: 200.000 euros.

 

Beneficiari: Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat.

Finalitat: Establir el marc de col·laboració entre l'ACCD i l'entitat col·laboradora per a l'impuls del Programa Català de Protecció a Defensors i Defensores dels Drets Humans - PCPDDH 2016.

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 18.040 euros.

 

Beneficiari: Ministeri de Medi Ambient i Aigua de l'Estat Plurinacional de Bolívia.

Finalitat: Donar suport al projecte «Enfortiment Institucional en matèria de gestió de residus».

Partida pressupostària: D/490.0001/2320.

Import: 36.000 euros.

 

Beneficiari: UNICEF, Comitè Espanyol.

Finalitat: Projecte «Acció humanitària per atendre a la població siriana refugiada a Jordània».

Partida pressupostària: D/481.0001/2320.

Import: 50.000 euros.

 

Beneficiari: Justícia i Pau.

Finalitat: Projecte «Trenquem el silenci, #Connect Congo, el respecte dels DH de les empreses de tecnologia».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 5.700 euros.

 

Beneficiari: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

Finalitat: Finançament de les despeses derivades del suport a l'estructura del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 2016.

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 49.500 euros.

 

Beneficiari: Creu Roja Espanyola a Catalunya.

Finalitat: Projecte «Assistència obstètrica i ginecològica orientada a dones afectades per la crisi síria (població refugiada i d'acollida) a Líban».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 50.000 euros.

 

Beneficiari: Associació Catalunya Líban.

Finalitat: Projecte «Garantir l'accés al dret a la salut de la població més vulnerable de Halba, Akkar, Líban».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 41.559 euros.

 

Beneficiari: Associació Catalana per la Pau.

Finalitat: Projecte «Protecció dels drets de les dones refugiades síries i jordanes al nord de Jordània, Governació de Zarqua».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 49.950 euros.

 

Beneficiari: Pallassos Sense Fronteres.

Finalitat: Projecte «Suport als refugiats i refugiades de Síria i Iraq, acollits en els Països de Pròxim Orient mitjançant les arts escèniques i la comicitat 2017».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 25.750 euros.

 

Beneficiari: Cooperacció.

Finalitat: Projecte «Acords internacionals dels drets de les dones: Fase I: els ODS amb clau feminista i de drets».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 7.000 euros.

 

Beneficiari: Fundació per la Pau, Fundació Privada.

Finalitat: Projecte «Jornada “És possible una altra política de seguretat? Què podria fer un Estat per promoure un món més segur, just i en pau”».

Partida pressupostària: D/481.0001/2320.

Import: 16.965 euros.

 

Beneficiari: IGMAN - Acció Solidària.

Finalitat: Projecte «Revista ONGC, Organitzacions No Governamentals Catalanes».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 50.000 euros.

 

Beneficiari: Fundació Acció Contra la Fam.

Finalitat: Projecte «Millora de la seguretat alimentària i les capacitats nutricionals de les poblacions més vulnerables, a Baalbek-Hermel, Bekaa Nord, Líban».

Partida pressupostària: D/481.0001/2320.

Import: 50.000 euros.

 

Beneficiari: Comitè Català per als Refugiats, Catalunya amb ACNUR.

Finalitat: Projecte «Crisi a Síria - Emergència a l'Iraq i Líban. Assistència a la població refugiada siriana».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 50.000 euros.

 

Beneficiari: Metges del Món.

Finalitat: Projecte «Incrementar l'accés a l'assistència sanitària per a les persones afectades pel conflicte a Síria mitjançant el subministrament d'insums mèdics i la disponibilitat de serveis de salut essencials».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 49.958 euros.

 

Beneficiari: NOVA, Centre per a la Innovació Social.

Finalitat: Projecte «Crisi mediterrània: la joventut, clau en la cohesió social».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 49.997 euros.

 

Beneficiari: Universitat Autònoma de Barcelona.

Finalitat: Projecte «Construcció de pau considerant la perspectiva de gènere».

Partida pressupostària: D/449.0003/2320.

Import: 50.000 euros.

 

Beneficiari: Comitè Espanyol de la UNRWA.

Finalitat: Projecte «Atenció psicològica a la infància víctima del conflicte a Síria: un mecanisme de protecció integral per a la supervivència i el benestar de les generacions futures».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 50.000 euros.

 

Beneficiari: Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat.

Finalitat: Acompanyament de les persones defensores dels drets humans en el marc del Programa Català de Protecció a Defensors i Defensores dels Drets Humans 2016.

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 49.460 euros.

 

Beneficiari: Direcció Provincial de Salut d'Inhambane (DPS-I).

Finalitat: Projecte «Enfortiment de les capacitats de la Direcció Provincial de Salut d'Inhambane en planificació, gestió i recerca estratègica en salut».

Partida pressupostària: D/490.0001/2320.

Import: 40.000 euros.

 

Beneficiari: Associació per la Pau i els Drets Humans - Taula Colòmbia.

Finalitat: Projecte «Enfortiment del suport institucional i social de Catalunya a Colòmbia durant l'etapa de postconflicte».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 30.000 euros.

 

Beneficiari: ONU HABITAT.

Finalitat: Projecte «Suport a les autoritats nacionals i municipals en matèria d'urbanisme i reconstrucció d'habitatges per a accelerar la recuperació postterratrèmol (Equador)».

Partida pressupostària: D/490.0001/2320.

Import: 50.000 euros.

 

Beneficiari: Fundació IDEABORN.

Finalitat: Projecte «Fondo Recuerda / San Salvador».

Partida pressupostària: D/490.0001/2320.

Import: 15.000 euros.

 

Beneficiari: Associació Dinamitzadora de la Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores de Catalunya - Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere.

Finalitat: Projecte «Periodisme i igualtat al món. Per una societat més democràtica i igualitària».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 15.000 euros.

 

Beneficiari: Associació Proa Pro Activa Open Arms.

Finalitat: Projecte «Astral».

Partida pressupostària: D/482.0001/2320.

Import: 50.000 euros.

 

Beneficiari: Direcció Provincial de Gènere, Infància i Acció Social d'Inhambane (DPGIAS).

Finalitat: Projecte «Enfortir les capacitats institucionals de la Direcció Provincial de Gènere, Infància i Acció Social d'Inhambane en la promoció de l'equitat de gènere en els diferents àmbits de desenvolupament econòmic, social, polític i cultural».

Partida pressupostària: D/490.0001/2320.

Import: 50.000 euros.

Amunt