Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 10/10/2018

  • Número del document JUS/2348/2018

  • Número de control 18284085

  • Organisme emissor Departament de Justícia

    CVE CVE-DOGC-A-18284085-2018

Dades del DOGC
  • Número 7730

  • Data 19/10/2018

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/2348/2018, de 10 d’octubre, de declaració d’utilitat pública de l’entitat Associació Colla Castellera Minyons de Terrassa.


La Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar la Sentència núm. 432/2018, de 28 de maig, per la qual va estimar el recurs contenciós administratiu núm. 307/2015, interposat per l'associació denominada Associació Colla Castellera Minyons de Terrassa, contra la Resolució de 27 d'abril de 2015, del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques, per autorització (Resolució d'autorització de 23 de febrer de 2015), per la qual es va denegar la concessió de la declaració d'utilitat pública a l'entitat Associació Colla Castellera Minyons de Terrassa.

Concretament, la Sentència va declarar estimar el recurs contenciós administratiu interposat per l'entitat actora, contra la resolució dictada en data 27 d'abril de 2015 pel director general de Dret i d'Entitats Jurídiques, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, sent procedent la declaració de l'Associació Colla Castellera Minyons de Terrassa com a associació d'utilitat pública.

Per un ofici de la lletrada de l'Administració de justícia de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 20 de setembre de 2018, es tramet al Departament de Justícia (registre d'entrada del 27.9.2018) la certificació de la Sentència ferma del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 28 de maig de 2018, per tal que es dugui a terme el que s'ha acordat en la Sentència esmentada en el termini de deu dies, d'acord amb el que estableix l'article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

D'acord amb el que estableixen el Reial decret 1266/2007, de 24 de setembre, de traspàs de funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d'utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a les associacions i fundacions, i el Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s'assignen al Departament de Justícia les funcions esmentades;

En virtut de la competència que m'atribueix l'article 15.1.e) de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública,

 

Resolc:

 

Declarar d'utilitat pública l'associació inscrita en el Registre d'associacions del Departament de Justícia següent:

Associació Colla Castellera Minyons de Terrassa, núm. d'inscripció 7739, secció 1a, de la demarcació de Barcelona.

 

Informació sobre els recursos a interposar:

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant aquest òrgan, en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ambdós terminis a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que se'n notifiqui la resolució, es podrà entendre desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà del dia en què es produeixi l'acte presumpte desestimatori del recurs davant l'òrgan damunt esmentat.

 

Barcelona, 10 d'octubre de 2018

 

Per delegació (Resolució JUS/1040/2017, de 12.5.2017, DOGC de 17.5.2017)

Xavier Bernadí i Gil

Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

Amunt