Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 30/08/2018

  • Número del document ENS/2037/2018

  • Número de control 18246014

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18246014-2018

Dades del DOGC
  • Número 7700

  • Data 05/09/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2037/2018, de 30 d'agost, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica Apadrinem el nostre patrimoni i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.


L'article 84.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, determina que el Departament ha d'afavorir les iniciatives de desenvolupament de projectes d'innovació pedagògica i curricular que tinguin l'objectiu d'estimular la capacitat d'aprenentatge, les habilitats i potencialitats personals, l'èxit escolar de tots els alumnes, la millora de l'activitat educativa i el desenvolupament del projecte educatiu dels centres. Així mateix, estableix que aquests projectes poden referir-se a un o més centres i comportar, si escau, vinculacions amb la universitat, amb els sectors econòmics o amb altres organitzacions.

Al Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria, i al Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària, s'estableixen diverses competències bàsiques, directament relacionades amb els objectius definits al Programa Apadrinem el nostre patrimoni, com la competència 9 de l'àmbit social a secundària: “Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l'apropiïn”.

L'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica, determina les modalitats d'innovació pedagògica i, entre d'altres, hi inclou els programes d'innovació que consisteixen en plans d'acció que el Departament d'Ensenyament prioritza i impulsa, i que tenen com a finalitat millorar els resultats del sistema educatiu adequant-lo al canvi i a l'evolució social. Amb la mateixa finalitat, inclou les iniciatives d'altres institucions amb les quals el Departament col·labora mitjançant acords o convenis.

El Programa Apadrinem el nostre patrimoni es basa en la idea de l'apadrinament d'un element patrimonial per part del centre educatiu, la qual cosa comporta donar-li valor i aprofundir en el seu coneixement des del punt de vista cultural i, alhora, fer que aquest coneixement sigui socialment rellevant, és a dir, que arribi a la mateixa comunitat i a l'entorn de l'escola.

Les diverses experiències que en aquesta línia s'han fet a Catalunya demostren els avantatges educatius de l'aplicació del patrimoni utilitzat com a recurs didàctic. Els projectes d'apadrinament promouen la dimensió significativa, comunicativa, d'acció i de projecció de l'aprenentatge. Aquestes quatre dimensions permeten situar l'alumne com a subjecte actiu del seu aprenentatge, promovent-ne la implicació en el territori i la societat a través d'un concepte de ciutadania crítica i responsable. Per això, poden contribuir a la millora de la qualitat de l'ensenyament del nostre país. Per aquest motiu el Departament d'Ensenyament desplega el Programa d'innovació pedagògica Apadrinem el nostre patrimoni entre els centres educatius que imparteixen educació infantil, primària i/o educació secundària.

Per tot això,

 

Resolc:

 

-1 Crear el Programa d'innovació pedagògica Apadrinem el nostre patrimoni, amb el contingut que estableix l'annex 1.

 

-2 Establir les bases per seleccionar centres educatius per formar part del Programa Apadrinem el nostre patrimoni que consten a l'annex 2.

 

-3 Obrir convocatòria pública per seleccionar centres educatius que a partir del curs 2018-2019 vulguin formar part del Programa Apadrinem el nostre patrimoni. Els centres interessats disposen fins al 15 d'octubre de 2018 per presentar la sol·licitud corresponent d'acord amb les bases que consten a l'annex 2.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Barcelona, 30 d'agost de 2018

 

Carles Martínez Quiroga

Secretari de Polítiques Educatives

 

 

Annex 1

Contingut del Programa Apadrinem el nostre patrimoni

 

1. Finalitats, objectius i àmbits del Programa Apadrinem el nostre patrimoni.

1.1. La finalitat del Programa Apadrinem el nostre patrimoni (en endavant Programa Apadrinem) és fomentar la implicació de l'alumnat participant, com a subjecte actiu del procés d'aprenentatge, a partir del treball interdisciplinari i sobre els elements patrimonials de l'entorn per promoure l'equitat i la qualitat del sistema educatiu reflectida en la millora de les seves capacitats i competències.

1.2. Els objectius del Programa Apadrinem són els següents:

a) Afavorir la implicació de l'alumnat a partir d'una proposta didàctica dissenyada amb els criteris de significació, comunicació, acció i projecció del currículum competencial orientador.

b) Promoure el coneixement del patrimoni més proper al centre educatiu.

c) Projectar el coneixement adquirit per l'alumnat sobre l'element patrimonial a la mateixa comunitat i a l'entorn.

1.3 El Programa Apadrinem s'emmarca en els següents àmbits definits per la Comissió d'Innovació:

a) Àmbit 1: metodologies i recursos per a la millora de l'ensenyament i aprenentatge.

b) Àmbit 3: relació i cooperació amb la comunitat educativa i l'entorn.

 

2. Descripció

El Programa Apadrinem s'inspira en experiències prèvies que s'han desenvolupat en el nostre país i en altres països per fomentar el coneixement dels elements patrimonials de l'entorn amb una actitud participativa de la comunitat escolar i educativa. Implica que un centre educatiu inclogui en el projecte educatiu de centre el coneixement, l'estudi i la projecció d'un element patrimonial de l'entorn local o comarcal com a centre d'interès per a un o tots els seus nivells educatius.

Aquest coneixement i assignació de valor del patrimoni local des d'un punt de vista històric i cultural afavoreix la implicació dels alumnes en el territori i en la societat, i promou l'exercici d'una ciutadania crítica i responsable.

El Programa promociona propostes diverses de didàctica i de metodologia que afavoreixen el treball competencial, amb especial atenció a l'aprenentatge i servei en què l'alumne treballa sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo.

 

3. Destinataris

Els destinataris del Programa Apadrinem són els centres educatius que imparteixen ensenyaments d'educació infantil, primària i/o secundària obligatòria del Servei d'Educació de Catalunya.

 

4. Òrgan impulsor

4.1. El Programa Apadrinem l'impulsa i el gestiona la direcció general amb competències en innovació pedagògica i formació permanent del professorat.

4.2. L'òrgan impulsor pot fer convocatòries per participar en el Programa Apadrinem mitjançant resolució publicada al DOGC.

 

5. Durada

Els projectes dels centres participants en el Programa Apadrinem tindran una durada de 3 cursos i inclouran les fases següents:

a) Disseny: diagnòstic i elaboració del projecte.

b) Implementació: compliment de la planificació i seguiment de les actuacions.

c) Finalització: avaluació final i transferència. En acabar el projecte caldrà entregar una memòria d'avaluació segons el model disponible al portal de centre, segons correspongui, d'acord amb l'apartat 5.b) de l'annex 2.

 

6. Compromisos dels centres participants

La participació del centre en el Programa Apadrinem suposa l'acceptació dels compromisos següents:

a) La designació d'un grup impulsor, designat tenint present la previsió de continuïtat al llarg del projecte.

b) La implicació dels diferents equips de centre en el Programa Apadrinem durant 3 cursos.

c) El desenvolupament de les fases del Programa Apadrinem.

d) La participació en les activitats formatives del Programa Apadrinem, si s'escau.

e) L'avaluació compartida amb el referent del CRP en finalitzar cada curs.

f) L'elaboració d'una memòria de seguiment i avaluació en finalitzar el projecte (model disponible al portal de centre).

g) L'incompliment dels compromisos pot donar lloc a la baixa del centre en el Programa.

 

7. Supervisió i seguiment

7.1. Correspon a la Inspecció d'Educació supervisar les accions dels centres que participen en el Programa, especialment en relació amb el desenvolupament dels projectes, l'aplicació en el context d'aula i la contribució a la millora de la qualitat educativa del centre.

7.2. Correspon a l'òrgan impulsor del Programa, d'acord amb el seu àmbit competencial, fer el seguiment general de les accions vinculades al seu desplegament amb l'objectiu de prendre les decisions de millora que correspongui i de traslladar la informació estadística que en derivi.

7.3. Correspon als Serveis territorials i a la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona, en el marc de les seves competències i comptant amb la intervenció dels serveis educatius, fer el seguiment qualitatiu del Programa en els centres del seu àmbit amb l'objectiu de detectar necessitats relacionades amb la formació i l'assessorament docent.

 

8. Avaluació

8.1. L'òrgan impulsor del Programa ha de fer avaluacions periòdiques del grau d'assoliment dels objectius inicials i de les millores generades, dels resultats i de l'impacte del Programa, amb propostes de consolidació, continuïtat o transferència de la innovació a altres centres i contextos.

8.2. L'avaluació del Programa s'ha de fer a partir dels seus indicadors i de les valoracions i dels resultats recollits a les memòries dels projectes de centre.

a) Els indicadors d'avaluació del Programa Apadrinem són els següents:

Indicador 1: Taxa d'actuacions desenvolupades en relació amb els elements patrimonials apadrinats.

Indicador 2: Grau d'implicació de l'alumnat en la proposta didàctica.

Indicador 3: Nivell de coneixement de l'alumnat sobre elements patrimonials apadrinats.

Indicador 4: Grau d'assoliment dels objectius planificats en relació amb els elements patrimonials apadrinats.

Indicador 5: Grau de col·laboració amb agents, organismes i/o entitats de gestió i/o promoció cultural del territori.

Indicador 6: Grau d'implementació de les actuacions destinades a membres de la comunitat educativa i/o de l'entorn.

Indicador 7: Nivell de satisfacció de membres de la comunitat educativa i/o de l'entorn que ha participat en actuacions del Programa.

Indicador 8: Taxa de centres participants.

Indicador 9: Taxa d'alumnat beneficiari del Programa.

Indicador 10: Grau de professorat participant en el Programa.

b) Memòria

En finalitzar el projecte, el centre ha de trametre al l'òrgan impulsor de la convocatòria la memòria d'avaluació final segons model disponible al portal de centre d'acord amb l'apartat 5.b) de l'annex 2 d'aquesta Resolució.

 

9. Actuacions i recursos

L'òrgan impulsor ofereix el suport necessari a tots els centres seleccionats mitjançant les actuacions i recursos següents:

a) Suport i col·laboració, si escau, d'agents, organitzacions i/o entitats de gestió i/o promoció cultural.

b) Suport i assessorament dels Serveis educatius del Departament d'Ensenyament (centres de recursos pedagògics en coordinació, si s'escau, amb els camps d'aprenentatge i el Centre de recursos pedagògics específics de suport a la innovació i la recerca educativa, CESIRE), amb la col·laboració de Serveis territorials i la coordinació de Serveis centrals.

c) Materials de formació inicial per al grup impulsor.

d) Espais i aplicacions per a la georeferenciació, amb el suport de Serveis centrals i els centres de recursos pedagògics.

e) Documentació per a la gestió del Programa Apadrinem.

f) Difusió dels materials didàctics fruit de la participació en el Programa seleccionats per la unitat gestora del Programa per la seva qualitat i rellevància.

 

10. Protecció de dades

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades exclusivament amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d'acord amb els principis establerts per la normativa vigent.

Així mateix, els centres educatius participants es comprometen a donar estricte compliment a la normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal, abans esmentada.

Correspon a la direcció dels centres educatius informar les persones que participen en el projecte del tractament de les seves dades de caràcter personal que es deriva de la seva inclusió, amb el detall de les que seran incloses, a quines entitats es comunicaran i els entorns, si és el cas, on es publicaran.

 

 

Annex 2

Bases reguladores de la convocatòria del Programa Apadrinem, sol·licitud d'inscripció i criteris per a l'elaboració del projectes.

 

1. Selecció

La selecció de centres per formar part del Programa Apadrinem s'ha de regir pel procediment que s'estableix en aquestes bases.

 

2. Requisits

Per formar part del Programa Apadrinem els centres educatius han de complir els requisits següents:

a) Presentar el projecte dissenyat i planificat.

b) Impulsar el treball en equip i en xarxa.

c) Procurar les garanties que corresponguin per tal que el projecte resulti factible.

d) Entregar la declaració de l'aprovació del claustre i del Consell Escolar per participar en el Programa (model disponible al portal de centre).

e) No haver participat, ni estar participant, amb el mateix projecte en un altre programa d'innovació.

 

3. Criteris

A més del compliment dels requisits de participació dels centres, per a la selecció de centres cal atendre els criteris de selecció següents:

a) Adequació del projecte als objectius del Programa Apadrinem

b) Planificació i temporització del projecte d'acord amb la descripció del Programa.

c) Viabilitat de les actuacions planificades al projecte.

d) Planificació de l'impacte en diferents nivells educatius del centre.

e) Coherència amb el PEC, el Projecte de direcció i altres plans de centre.

Es prioritzaran centres qualificats de màxima complexitat.

 

4. Comissió de selecció

4.1. Finalitzat el termini de presentació indicat en la resolució, una comissió de selecció valora el compliment dels requisits de participació i dels criteris de selecció, d'acord amb les bases i la convocatòria corresponent; la comissió tindrà la composició següent:

El sub-director o sub-directora general competent en innovació, formació i orientació o persona en qui delegui, que actuarà com a president o presidenta de la comissió de selecció.

El subdirector o subdirectora de la Inspecció d'Educació o persona en qui delegui.

El director o la directora del Centre de recursos pedagògics específics de suport a la innovació i la recerca educativa o persona en qui delegui.

Dues persones designades per la persona titular de l'òrgan impulsor: una persona amb rang de cap de servei amb competències en matèria d'innovació i formació o persona en qui delegui, i un tècnic o una tècnica que actuarà com a secretari o secretària de la comissió.

4.2. La comissió de selecció i l'òrgan impulsor podran sol·licitar la col·laboració dels Serveis territorials del Departament o del Consorci d'Educació de Barcelona.

 

5. Procediment

La publicació de la convocatòria corresponent al DOGC obre el tràmit d'inscripció al Programa:

a) El director o directora del centre educatiu públic o el titular del centre privat sostingut amb fons públics pot sol·licitar la inclusió del seu centre en el Programa Apadrinem mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud, degudament completat i signat, adjuntant-hi la documentació acreditativa del compliment dels requisits de l'apartat 2 d'aquest annex.

Si en el termini de presentació de la sol·licitud de la convocatòria corresponent no s'han pogut dur a terme les sessions de claustre i del consell escolar de centre en què s'aprova la participació en el Programa, s'adjuntarà igualment el model de declaració, tot fent constar les dates previstes de reunió d'aquests òrgans i la posterior tramesa del compromís corresponent un cop aprovat.

b) El formulari de sol·licitud, els models de documentació i el procediment per a la seva compleció i tramitació es troben, segons correspongui, al portal de centres del Departament:

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres

i al portal de centres d'altres titularitats:

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici

c) Tal i com preveu l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la presentació del formulari i de la documentació acreditativa s'ha de fer per mitjans electrònics.

 

6. Resolució i recursos.

6.1. En un termini màxim de dos mesos des de la finalització del període de presentació de sol·licituds es publicarà al portal de centre que correspongui, d'acord a l'apartat 5.b) d'aquestes bases, la llista amb els resultats provisionals que ha de incloure com a mínim el nom del centre educatiu, si ha estat acceptat o exclòs i el motiu.

6.2. En tot cas, restaran excloses les sol·licituds que no compleixin els requisits de participació i les que duguin annexats els documents requerits a l'apartat 2 d'aquestes bases, així com les que incompleixin els terminis de la convocatòria.

6.3. Els centres exclosos disposen d'un termini màxim de 5 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació, per reclamar contra la llista provisional davant la comissió de selecció, que ha de resoldre en un període màxim de 10 dies hàbils i fer pública la llista definitiva de centres admesos i exclosos al portal de centre que correspongui, d'acord amb l'apartat 5.b) d'aquestes bases.

6.4. Contra la llista definitiva, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant l'òrgan impulsor en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

6.5. L'òrgan impulsor, si escau, ha d'actualitzar la llista definitiva de conformitat amb la resolució dels recursos.

 

7. Publicació i notificació

Amb la publicació de la llista de centres educatius admesos i exclosos al portal de centre que correspongui, d'acord amb l'apartat 5.b) d'aquestes bases, es considera feta la corresponent notificació als centres interessats als efectes del que disposa l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

8. Efectes de la participació en el Programa

8.1 El professorat que participi a la formació del Programa Apadrinem obtindrà la corresponent certificació reconeguda pel Departament d'Ensenyament, d'acord amb l'Ordre ENS/248/2012, de 20 d'agost, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari.

8.2 El professorat que participi en el desenvolupament del projecte de centre vinculat al Programa Apadrinem obtindrà la corresponent certificació d'innovació, d'acord amb l'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica i amb els criteris següents:

a) La participació en el Programa tindrà el reconeixement d'innovació pedagògica un cop avaluada la memòria de forma positiva per part de l'òrgan impulsor del Programa.

b) Se certificarà la innovació del professorat quan hagi participat directament en el desenvolupament del projecte en el centre i la formació durant 3 cursos.

c) Als efectes que la direcció general responsable n'emeti el certificat corresponent, el director o directora del centre educatiu comunicarà el nom, els cognoms i el NIF del professorat amb dret a certificar.

d) Els certificats atorgats a les persones participants en el Programa s'han de registrar a l'aplicació de gestió d'activitats d'innovació (AGAI), d'acord amb l'article 6 de l'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica.

Amunt