Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 03/08/2018

  • Número del document TSF/1930/2018

  • Número de control 18220027

  • Organisme emissor Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-18220027-2018

Dades del DOGC
  • Número 7683

  • Data 10/08/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/1930/2018, de 3 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals (ref. BDNS 411532).


Atesa l'Ordre TSF/138/2018, d´1 d´agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals;

Vista la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;

Vist el Decret 71/2015, de 12 de maig, de reestructuració del Servei d'Ocupació de Catalunya; modificat pel Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies;

Vista la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 prorrogats segons l'article 33 del Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i la Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de pressupostos i la Intervenció General, per la qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018;

Vistos els preceptes legals esmentats, amb els informes previs del Servei Jurídic del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i de la Intervenció Delegada, havent-ne informat prèviament al Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en ús de les facultats que em són conferides, d'acord amb l'article 27 de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya,

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria corresponent a l'any 2018 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions del Programa de projectes innovadors i experimentals.

 

Article 2

Bases reguladores

Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les que preveu l'Ordre TSF/138/2018, d´1 d´agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals (DOGC núm. 7680, de 7 d´agost de 2018).

 

Article 3

Entitats beneficiàries

Podran ser beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta convocatòria les entitats previstes a la base 3 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/138/2018, d´1 d´agost.

 

Article 4

Requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària

Els requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària estan recollits en la base 4 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/138/2018, d´1 d´agost. El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la signatura de les declaracions responsables que inclourà la sol·licitud de la subvenció.

 

Article 5

Aplicació pressupostària i import convocat

5.1 L'import destinat a la concessió de les subvencions previstes per aquesta convocatòria és de 2.500.000,00 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries D/460000144/331D/0000, D/461000144/331D/0000 i D/469000144/331D/0000 del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a l'any 2018.

5.2 Aquesta dotació inicial es podrà ampliar en funció de les disponibilitats pressupostàries, mitjançant resolució de la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

5.3 Les subvencions del Programa de projectes innovadors i experimentals, estan finançades pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, mitjançant la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals, amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat. La resolució d'atorgament d'aquestes subvencions està condicionada a la disponibilitat pressupostària suficient per a aquesta finalitat.

5.4 L'atorgament de les subvencions resta sotmès a les restriccions pressupostàries que es puguin produir per tal de no vulnerar els objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

5.5 D'acord amb l'establert als articles 12, 13 f), 14 a) i als apartats primer i novè de l'article 16 de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, a les subvencions previstes en aquesta Resolució no els és aplicable el Reglament (UE) núm.1407/2013, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, ja que ni la naturalesa ni la finalitat dels projectes subvencionats a les entitats locals beneficiàries es pot considerar activitat econòmica en el mercat.

 

Article 6

Sol·licituds i termini de presentació

6.1 El termini de presentació de sol·licituds de subvenció per al Programa de projectes innovadors i experimentals anirà des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al dia 9 d'octubre de 2018 inclòs.

6.2 Els llocs i els mitjans per a presentar les sol·licituds seran els establerts a la base 10 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/138/2018, d´1 d´agost.

 

Article 7

Documentació a presentar amb la sol·licitud

D'acord amb el que estableix la base 11 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/138/2018, d´1 d´agost, la documentació que s'ha d'adjuntar amb les sol·licituds del Programa de projectes innovadors i experimentals és la següent:

- Pla d'execució anual explicatiu dels projectes innovadors i experimentals que es vol portar a terme. Aquest Pla d'execució inclou tant la Memòria tècnica com la Memòria econòmica.

- Fitxa-resum de cadascun dels projectes previstos.

- Documents de planificació territorial (estratègies, plans o qualsevol altre instrument de planificació territorial que fomentin l'ocupació i el desenvolupament econòmic) que contingui l'estratègia ocupacional i de desenvolupament socioeconòmic.

- Convenis, acords de col·laboració, cartes de suport, d'adhesió, compromisos de participació o altres documents per part d'entitats públiques i privades i/o dels agents econòmics i socials del territori objecte d'actuació, que acreditin el seu recolzament al pla d'execució anual.

- Document d'assignació formal al projecte, en cas que es prevegi assignar personal propi de l'entitat a temps parcial per a la realització dels projectes.

- Si s'escau, document/s de nomenament de l'entitat representant.

- Si s'escau, sol·licitud de transferència bancària.

 

Article 8

Criteris de valoració

Els criteris de valoració per al Programa de projectes innovadors i experimentals, així com la seva ponderació, es troben establerts a la base 13 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/138/2018, d´1 d´agost.

 

Article 9

Procediment de concessió

9.1 El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva.

9.2 En cas que l'import atorgat sigui inferior a l'import sol·licitat per l'entitat, en la resolució d'atorgament es detallarà l'import concedit ajustat a cada projecte o activitat que es subvencioni.

 

Article 10

Òrgan competent, resolució de les subvencions i recursos

10.1 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió de les subvencions, l'òrgan competent per dictar la resolució i el mitjà de notificació es troben regulats a les bases 14 i 15 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/138/2018, d´1 d´agost.

10.2 Contra les resolucions que es dictin a l'empara d'aquesta convocatòria, que no exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant la persona titular de la Secretaría General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb l'establert al Capítol II del Títol V de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Article 11

Termini màxim per resoldre

D'acord amb l'establert a la base 15.2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/138/2018, d´1 d´agost, el termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de 6 mesos, a comptar des de la data de la publicació de la resolució de convocatòria.

 

Article 12

Pagament

12.1 El pagament de la subvenció es tramita mitjançant una bestreta del 80% de l'import atorgat quan es dicta la corresponent resolució d'atorgament, per a la qual no s'exigeixen garanties, d'acord amb el que s'estableix a la base 17.2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/138/2018, d´1 d´agost.

La proposta de pagament de la bestreta de les subvencions la realitzarà la persona titular de la Subdirecció General de Polítiques Actives d'Ocupació.

12.2 El pagament del 20% restant s'ha de tramitar un cop l'activitat subvencionada ha estat degudament justificada d'acord amb el que estableixen les bases reguladores i la normativa aplicable, tal i com s'estableix a la base 17.2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/138/2018, d´1 d´agost.

La proposta de pagament d'aquest 20% restant la realitzarà la persona titular de la Subdirecció General de Verificació i Supervisió. L'import d'aquest segon pagament s'ajustarà a la quantia resultant de la liquidació de la subvenció.

 

Article 13

Termini d'execució dels programes

13.1 Les actuacions subvencionades s'hauran d'iniciar des de l'endemà de la presentació de la sol·licitud i com a màxim el 31 de desembre de l'any 2018 i es tindran en compte les condicions d'inici establertes a l'apartat següent d'aquest article. Les actuacions subvencionades hauran de finalitzar com a màxim el 31 de desembre de l'any 2019.

13.2 Les condicions d'inici del Programa de projectes innovadors i experimentals són les següents:

Els plans d'execució anual subvencionats en el marc d'aquest Programa, es consideraran iniciats amb l'inici de com a mínim un dels projectes subvencionats, que s'ha de produir com a màxim el 31 de desembre de l'any 2018.

D'acord amb l'apartat anterior, el projecte que permet donar per iniciat el pla d'execució anual, s'haurà d'iniciar amb:

a) Contractació del personal tècnic contractat específicament per a la realització del/s projecte/s subvencionat/s:

El projecte es considerarà iniciat amb la contractació de com a mínim una de les persones subvencionades com a personal tècnic contractat específicament en el marc del tipus d'acció a), establert a la base 5.5 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/138/2018, d´1 d´agost.

b) Contractació de l'empresa o persona física que ha de realitzar el servei d'un o alguns dels projectes quan estigui previst utilitzar mitjans aliens:

El projecte es considerarà iniciat amb l'efectiva contractació de l'empresa o persona física que ha de realitzar el servei o bé, si es troba en procés de contractació, per algun o alguns dels documents següents:

- Document que acredita l'inici de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte.

- Plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte.

- Plec de clàusules administratives particulars.

- Certificat d'existència de crèdit o un document que el substitueixi legalment.

El document que suporta l'inici d'aquest projecte haurà d'estar emès abans del 31 de desembre de l'any en que es produeix l'atorgament.

c) Projectes que tinguin com a destinatàries finals a persones pertanyents als col·lectius establerts a la base 5.3.3 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/138/2018, d´1 d´agost:

El projecte es considerarà iniciat quan l'entitat beneficiària hagi fet una primera selecció de participants i quedi constància, mitjançant signatura de l'assistència d'aquests participants a la primera sessió informativa del projecte.

El document que suporta l'inici del pla d'execució anual haurà d'estar emès com a màxim el 31 de desembre de l'any 2018.

Les entitats beneficiàries hauran de comunicar abans del seu inici a la secció corresponent del Servei de Verificació de Programes d'Ocupació, les dates concretes d'inici i fi, els dies i els horaris i el lloc de realització de les jornades, seminaris i activitats de capacitació especialitzada previstes al pla d'execució anual.

 

Article 14

Documentació d'execució

La documentació d'execució que es genera en el desenvolupament de les actuacions subvencionades i que les entitats beneficiàries hauran de presentar o custodiar com a evidències de la seva realització és la següent:

a) Documentació a presentar:

- Declaració sobre les retribucions dels òrgans de direcció o administració.

- Informe semestral de l'activitat desenvolupada fins aquell moment en el marc del pla d'execució anual subvencionat.

- Indicadors de realització de las persones destinatàries finals participants, si s'escau.

En cas de contractació de personal tècnic específicament per a la realització del/s projecte/s subvencionat/s:

- Currículum i còpia de la titulació universitària de cada nova persona que es proposa contractar.

- Certificat emès pel/per la secretari/ària en relació al procés de selecció.

En cas de realitzar amb mitjans aliens algun dels projectes o activitats previstos:

Documentació de solvència tècnica o professional de l'empresa, entitat o persona física que farà el/s servei/s, que es composa de la documentació següent:

- Proposta o oferta de serveis i pressupost degudament desglossat per conceptes.

- Còpia de l'alta de l'IAE de l'empresa o persona física, i/o declaració censal d'alta o modificació.

- Memòria-currículum dels treballs realitzats per l'empresa o persona física, que incorpori una relació dels principals serveis o treballs realitzats en el mateix àmbit que inclogui l'import, les dates d'execució i els destinataris, públics o privats, d'aquests.

- Currículum del personal directiu i dels experts concrets que faran el servei.

En cas de realitzar activitats de capacitació especialitzada:

- Certificat d'assegurança d'accidents personals.

- Còpia del certificat de solidesa de l'immoble o immobles on s'impartiran les activitats de capacitació, visat per qualsevol dels col·legis autoritzats.

En cas de realització de pràctiques no laborals en empresa:

- Conveni de pràctiques.

- Full resum de pràctiques.

- Relació nominal de participants en pràctiques.

b) Documentació a custodiar:

En cas de contractació de personal tècnic específicament per a la realització del/s projecte/s subvencionat/s:

- Documentació que acredita la realització del/s procés/sos de selecció.

-Contracte treball i IDC o document que acredita el manteniment de la relació laboral.

En cas que s'haguessin previst imputacions a prorrata de personal propi:

- Document amb el detall d'hores de dedicació mensual al pla d'execució anual.

En cas de realitzar amb mitjans aliens algun dels projectes o activitats previstos:

- Documentació que acredita la realització del/s procediment/s de contractació administrativa.

En cas de realitzar projectes que tinguin persones com a participants mitjançant els tipus d'acció f), i) i j), i en funció de les actuacions previstes:

- Recull de signatures de les persones participants en les activitats de capacitació especialitzada.

- Declaració de les persones participants de recepció de material didàctic.

- Recull de signatures de les persones participants en altres activitats grupals.

- Recull de signatures de les sessions de tutories/sessions individuals.

- Recull de signatures de les persones participants en pràctiques no laborals en empreses.

- Valoració final de les pràctiques per part de la persona participant.

- Valoració final de les pràctiques per part de l'empresa i l'entitat.

A més a més, les entitats beneficiàries de les subvencions del Programa de projectes innovadors i experimentals hauran de custodiar tota la documentació que acredita el compliment dels requisits i obligacions establerts a l'Ordre TSF/138/2018, d´1 d´agost.

 

Article 15

Indicadors

15.1 D'acord amb el que indica la base 29 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/138/2018, d´1 d´agost, els indicadors de realització que han de presentar les entitats beneficiàries corresponents a cadascuna de les persones destinatàries finals participants en el Programa de projectes innovadors i experimentals són els següents:

- Tipologia de document d'identitat.

- Número i lletra del document d'identitat.

- Data d'incorporació a l'acció.

- Baixa de l'acció, si s'escau.

- Motiu de la baixa, si s'escau.

15.2 A la Guia de Prescripcions Tècniques d'aquest Programa s'establiran els mecanismes de recollida d'aquests indicadors.

 

 

Disposició final

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 3 d'agost de 2018

 

Per autorització de la directora (Resolució de 25 de juliol de 2018)

Susana Díaz Martínez

Sub-directora general d'Ocupació i Territori

Amunt