Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 01/08/2018

  • Número del document TSF/1939/2018

  • Número de control 18220026

  • Organisme emissor Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-18220026-2018

Dades del DOGC
  • Número 7683

  • Data 10/08/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/1939/2018, d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball (ref. BDNS 411497).


Malgrat que en els últims dos anys s'ha produït una millora en la situació de l'atur, es mantenen determinats col·lectius que encara tenen unes dificultats específiques per a poder situar-se adequadament en els processos d'intermediació laboral, ja sigui per motius d'insuficient formació professional, o no actualitzada, per manca de motivació, per temps prolongat a l'atur o per una major edat.

És per aquest motiu que el grup de població de 45 anys o més té un tracte prioritari i específic en l'Estratègia Catalana per a l'Ocupació a Catalunya 2012-2020, amb l'objectiu d'anticipar-se a la possibilitat que més persones en aquesta franja d'edat caiguin en l'atur de llarga durada, evitant d'aquesta manera els perjudicis associats a aquesta situació.

Conseqüentment s'impulsa aquesta convocatòria que, a l'igual que en els últims exercicis, promou i incentiva la contractació de les persones més grans de 45 anys.

Vista l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball;

Vista la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;

Atès el Decret 71/2015, de 12 de maig, de reestructuració del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, modificat pel Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies;

Vista la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;

Vista la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni;

Vista la Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de Pressupostos i la Intervenció General, per la qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels Pressupostos de la Generalitat per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018;

A aquesta Resolució li és aplicable el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i en allò que tingui la consideració de normativa bàsica, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;

Vist l'informe del Servei Jurídic i de la Intervenció Delegada, havent-ne informat prèviament al Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i en ús de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 14 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

1.1 Obrir la convocatòria per a l'any 2018 dels ajuts a la contractació per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball.

1.2 El procediment per a la concessió de les actuacions subvencionables és de concurrència no competitiva.

1.3 La gestió i el desenvolupament d'aquests ajuts es duran a terme d'acord amb l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball ( DOGC núm. 7677)

 

Article 2

Persones i/o entitats beneficiàries

Les persones i entitats que poden ser beneficiàries d'aquests ajuts estan recollides a la base 3 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol.

 

Article 3

Requisits per obtenir la condició de persona o entitat beneficiària

Els requisits per obtenir la condició de persona o entitat beneficiària estan recollits a les bases 3 i 4 de l'Ordre per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball.

 

Article 4

Aplicació pressupostària i import convocat

4.1 L'import màxim destinat a aquesta convocatòria de 2018 és de 300.000,00 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries D/470000140/331E/0000, D/480000140/331E/0000, D/481000140/331E/0000, D/482000140/331E/0000 i D/484000140/331E/0000 del pressupost per al 2018 del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Si escau, es faran els tràmits corresponents per redistribuir els crèdits entre les partides pressupostàries per tal d'imputar correctament les entitats beneficiàries de les subvencions, d'acord amb la seva naturalesa econòmica, a l'estructura econòmica del pressupost del Servei Públic d'Ocupació per a l'any 2018.

4.2 Les resolucions de concessió de les subvencions restaran condicionades a la disponibilitat pressupostària.

4.3 Aquests imports es podran ampliar mitjançant resolució de la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

4.4 Les resolucions de concessió d'aquestes subvencions estaran condicionades a la disponibilitat pressupostària suficient per a aquesta finalitat, atès que correspon a programes acordats a la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals que va tenir lloc el dia 17 d'abril de 2018, mitjançant la qual es distribueixen territorialment les subvencions de l'àmbit laboral finançades a càrrec dels pressupostos generals de l'Estat.

 

Article 5

Persones destinatàries

5.1 Les persones que poden ser destinatàries d'aquests ajuts són les persones previstes a la base 6 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, que no hagin prestat serveis a cap entitat mitjançant la modalitat de durada indefinida en els darrers 6 mesos anteriors a l'inici del contracte de treball i que compleixin, com a requisit específic, ser persona demandant d'ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya durant 6 mesos en els 12 mesos anteriors a l'inici del contracte de treball.

5.2 Per a aquesta convocatòria es considera col·lectiu prioritari les persones amb un grau reconegut oficialment de discapacitat superior o igual al 33%, d'acord amb el que preveu la base 5.1 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol.

 

Article 6

Quantia

6.1 El mòdul econòmic que pot ser atorgat, d'acord amb la base 8.1 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, és:

Mòdul mensual: 858,55 euros.

Mòdul diari: 28,22 euros.

6.2 Aquests mòduls econòmics s'estableixen per a una jornada de treball del 100% i s'aplicaran a la durada i jornada pactada en el contracte de treball: el mòdul mensual al nombre de mesos del contracte i el mòdul de dies, en cas d'incloure un període inferior a un mes; i amb les limitacions establertes a la base 5 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol.

6.3 Quan el contracte laboral estableixi una jornada diferent al 100%, s'aplicarà la fórmula següent:

 

VMA=Valor mòdul ajustat; MDJC=Mòdul determinat a jornada completa

 

             Jornada realitzada segons contracte

VMA=MDJC X -----------------------------------------------------------

                      Jornada completa ordinària d'entitat contractant

 

 

6.4 El valor del mòdul establert es mantindrà durant tot el període d'execució previst a l'article 8 d'aquesta Resolució.

 

Article 7

Sol·licitud i termini de presentació

7.1 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans a què fa referència la base 10 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol.

7.2 El termini de presentació de les sol·licituds per aquesta convocatòria de 2018 resta obert des de l'entrada en vigor d'aquesta Resolució fins el 15 de novembre de 2018, aquest darrer inclòs.

7.3 Els requisits per presentar sol·licituds i la manera d'acreditar-los estan recollits a les bases 3, 4, 5, 6, 10 i 11 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol.

 

Article 8

Termini d'execució

Els ajuts a la contractació previstos a la present convocatòria es correspondran a contractes subscrits entre l'entrada en vigor d'aquesta Resolució i el 15 de novembre de 2018. El seu període màxim d'execució serà fins el 14 de novembre de 2019, excepte si la persona contractada té una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% que serà fins el 14 de maig de 2020.

 

Article 9

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per instruir el procediment i per dictar la resolució, el termini per concloure el procediment, el mitjà de notificació i el règim de recursos es regulen a les bases 14.2 i 15 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol.

 

Article 10

Documentació d'execució a presentar i/o custodiar per part de l'entitat beneficiària

La documentació d'execució a presentar i/o custodiar per part de l'entitat beneficiària, d'acord amb la base 20.2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, és la següent:

Documentació d'execució a presentar per part de la persona o entitat beneficiària:

- Si escau, declaració relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració.

Documentació d'execució a custodiar per part de la persona o entitat beneficiària:

- Control horari diari degudament complimentat per la persona treballadora.

 

Article 11

Pagament

D'acord amb la base 17 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, els pagaments es realitzaran de la manera següent:

11.1 La persona titular del Servei de Programes d'Oportunitats d'Ocupació de la Sub-direcció General de Polítiques Actives d'Ocupació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya proposarà el pagament d'una bestreta de fins el 80% de l'import atorgat, a partir de la seva concessió. Per a aquest pagament no s'exigeixen garanties.

11.2 La persona titular del Servei de Control i Justificació Econòmica de la Sub-direcció General de Verificació i Supervisió del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya proposarà el pagament del 20% restant un cop l'activitat subvencionada ha estat degudament justificada d'acord amb les bases reguladores corresponents.

 

Article 12

Indicadors

La persona o l'entitat beneficiària informarà, un cop rebut l'atorgament i al final de la contractació, les dades corresponents als indicadors que pugui requerir el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya d'acord amb la base 29 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol.

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya recollirà les dades corresponents als indicadors de realització i de resultats de manera estandarditzada i sistematitzada amb l'objectiu d'informar dels indicadors establerts al Pla anual de polítiques d'ocupació (PAPO) en el marc de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals, al Pla de desenvolupament de polítiques d'ocupació de Catalunya (PDPO), i als pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

 

Article 13

Justificació

Les persones i entitats que hagin rebut subvencions en aquesta convocatòria hauran de presentar la justificació de les mateixes en els terminis i condicions que estableix la base 21 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 1 d'agost de 2018

 

Per autorització de la directora (Resolució de 25 de juliol de 2018)

Susana Díaz Martínez

Sub-directora general d'Ocupació i Territori

Amunt