Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 19/07/2018

  • Número del document ENS/1769/2018

  • Número de control 18204055

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18204055-2018

Dades del DOGC
  • Número 7671

  • Data 25/07/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1769/2018, de 19 de juliol, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica STEAMcat i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.


L'article 84.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix que el Departament ha d'afavorir les iniciatives de desenvolupament de projectes d'innovació pedagògica i curricular que tinguin l'objectiu d'estimular la capacitat d'aprenentatge, les habilitats i potencialitats personals, l'èxit escolar de tots els alumnes, la millora de l'activitat educativa i el desenvolupament del projecte educatiu dels centres. Així mateix, estableix que aquests projectes poden referir-se a un o més centres i comportar, si escau, vinculacions amb la universitat, amb els sectors econòmics o amb altres organitzacions.

Al seu torn, l'article 16 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, els hi atribueix la facultat de desenvolupar projectes d'innovació pedagògica i curricular, d'acord amb el seu projecte educatiu.

D'altra banda, el Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil, és el marc en què iniciar el procés de transformació des de les primeres etapes, com a punt clau per disminuir les escletxes de gènere i sociocultural.

Tant el Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària, com el Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria, determinen les competències dels àmbits científic, tecnològic i matemàtic i la seva avaluació.

El Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, és d'aplicació per garantir la inclusió de tot l'alumnat en l'organització i la gestió de centre, així com l'ordenació de mesures i suports per l'atenció educativa.

L'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica, determina les modalitats d'innovació pedagògica i, entre d'altres, hi inclou els programes d'innovació, que consisteixen en plans d'acció que el Departament d'Ensenyament prioritza i impulsa, i que tenen com a finalitat millorar els resultats del sistema educatiu adequant-lo al canvi i a l'evolució social. Amb la mateixa finalitat, també inclou les iniciatives d'altres institucions amb les quals el departament col·labora mitjançant acords o convenis.

En el marc de l'àmbit jurídic exposat, per Resolució 306/XI, del Parlament de Catalunya, sobre l'orientació política general del Govern, del 6 d'octubre de 2016, en relació amb les conegudes com a disciplines STEM (Science, Technology, Engineering and Maths), s'insta a realitzar les accions necessàries per garantir que tots els estudiants assoleixin durant l'educació primària, les competències bàsiques necessàries per ser, a més de consumidors, creadors de solucions tecnològiques en la societat digital, atenent la competència digital que ha de desenvolupar l'alumnat en aquesta etapa i, per tant, que la programació i la robòtica educativa sigui present a l'escola des dels primers cursos de l'educació obligatòria.

Posteriorment, per Acord de govern GOV/19/2017, de 28 de febrer, es crea el grup de treball interdepartamental STEMcat, que té com a objectiu l'elaboració i el seguiment d'un pla d'impuls de les vocacions científiques, tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques en els estudiants de Catalunya (STEMcat) que inclou entre les seves línies el potenciar les competències científiques, tecnològiques i matemàtiques entre els estudiants de l'educació obligatòria.

En aquest marc, el Programa d'innovació pedagògica STEAMcat del Departament d'Ensenyament és una de les iniciatives educatives que despleguen el Pla STEMcat.

En concret l'eix 1 del Pla STEMcat: Potenciar la formació dels professors en STEM, té com a objectius específics:

a) Millorar els coneixements en ciència i tecnologia dels professors i la seva didàctica per generar millors aprenentatges i interès per les STEM.

b) Incrementar la motivació vers les STEM mitjançant actuacions formatives diverses, metodologies i recursos innovadors que els facin més atractives.

c) Millorar el coneixement sobre estudis i professions STEM amb accions específiques d'orientació educatives que incrementin les opcions STEM dels alumnes en general i de determinats col·lectius.

Amb la finalitat d'impulsar les vocacions científiques, tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques en estudiants de Catalunya, també amb la creativitat a través del disseny i de l'art es crea el programa d'innovació pedagògica STEAMcat. El programa s'emmarca en el suport a la innovació i a la recerca que constitueix una de les línies d'acció en relació amb els objectius específics esmentats i que també ha de contribuir a la millora global de la resta d'accions del Pla STEMcat.

El treball conjunt d'unes metodologies actives, participatives i d'aprendre fent, el treball competencial dels continguts de les diferents disciplines STEM, l'avaluació reguladora dels aprenentatges en l'extensió del centre, juntament amb l'orientació educativa, ha de contribuir en el foment de les vocacions STEM i a aconseguir també l'augment d'aquestes vocacions en les dones.

Per tot això,

 

Resolc:

 

-1 Crear el Programa d'innovació pedagògica STEAMcat per a l'impuls de les vocacions científiques, tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques en estudiants del sistema educatiu, especialment entre noies i en context social desafavorit, amb el contingut que estableix l'annex 1.

 

-2 Establir les bases per seleccionar centres educatius que vulguin formar part del Programa d'innovació pedagògica STEAMcat que consten a l'annex 2.

 

-3 Obrir convocatòria pública per seleccionar vint centres d'Educació Infantil i Primària i vint centres d'Educació Secundària Obligatòria que vulguin formar part del Programa d'innovació pedagògica STEAMcat a partir del curs 2018-2019. Els centres interessats disposen fins al 30 de setembre per presentar la sol·licitud corresponent d'acord amb les bases que s'estableixen a l'annex 2.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Barcelona, 19 de juliol de 2018

 

Carles Martínez Quiroga

Secretari de Polítiques Educatives

 

 

Annex 1

Contingut del Programa d'innovació pedagògica STEAMcat

 

1. Finalitat, objectius i àmbits del Programa d'innovació pedagògica STEAMcat

1.1. La finalitat del Programa d'innovació pedagògica STEAMcat és generar i potenciar l'interès de l'alumnat d'Educació Infantil i Primària i d'Educació Secundària Obligatòria vers les ciències, la tecnologia, l'enginyeria, les matemàtiques, i la creativitat en aquests àmbits a través del disseny i l'art, i incrementar la presència de dones i de l'alumnat socialment desafavorit en els estudis i professions STEM. El Programa d'innovació pedagògica STEAMcat pretén promoure l'equitat i la qualitat del sistema educatiu reflectida en la millora de les capacitats i competències de l'alumnat participant.

1.2. Els objectius del Programa d'innovació pedagògica STEAMcat són els següents:

a) Augmentar les vocacions cientificotecnològiques i matemàtiques especialment en dones i contextos socials desafavorits.

b) Reforçar el procés d'orientació de l'alumnat envers als estudis i professions de l'àmbit STEM en termes d'equitat i en totes les etapes educatives.

c) Millorar l'habilitat per entendre i interpretar un món cientifictecnològic i matemàtic.

d) Millorar la percepció social de les àrees STEAM.

e) Millorar l'actitud personal cap a l'aprenentatge de les àrees cientificotècniques i matemàtiques, en el conjunt de l'alumnat des de l'educació infantil fins a batxillerat

f) Incrementar l'aplicació de metodologies d'aprenentatge transversal, generadores i vehiculars de coneixement compartit entre els diferents àmbits científic, tecnològic, artístic i matemàtic que fomentin el pensament crític i la creativitat.

g) Promoure la creació d'aliances entre els centres educatius, els agents de l'àmbit cientificotecnològic i l'entorn proper mitjançant la realització d'activitats relacionades amb problemes socialment rellevants.

h) Compartir la investigació com a docents i la pràctica reflexiva entre els membres de la comunitat STEAMcat.

1.3. Els àmbits del Programa d'innovació pedagògica STEAMcat són els següents:

a) Àmbit 1: metodologies i recursos per a la millora de l'ensenyament i aprenentatge.

b) Àmbit 2: l'organització i gestió educativa.

c) Àmbit 3: relació i cooperació amb la comunitat educativa i l'entorn definits per la Comissió d'Innovació del Departament d'Ensenyament.

 

2. Descripció

El programa d'innovació pedagògica STEAMcat incentiva la generació de projectes de centre que suposin un canvi metodològic cap a l'aprenentatge transversal amb interacció amb l'entorn potenciant les àrees STEAM. L'orientació educativa ha d'efectuar-se pels docents des de les diferents disciplines i estar integrada en el procés, considerant-se clau per la millora de la percepció social de les STEAM.

 

3. Destinataris

Els destinataris del programa d'innovació pedagògica STEAMcat són els centres educatius que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil i Primària i d'Educació Secundària Obligatòria del Servei d'Educació de Catalunya.

 

4. Òrgan impulsor

4.1. El Programa d'innovació pedagògica STEAMcat s'impulsa i gestiona per la Direcció General amb competències en innovació pedagògica i formació del Departament.

4.2 L'òrgan impulsor pot realitzar convocatòries per participar en el Programa d'innovació pedagògica STEAMcat del Departament que es publiquen el DOGC.

 

5. Durada

5.1 Els projectes dels centres participants en el Programa d'innovació pedagògica STEAMcat tindran una durada de 3 cursos i inclouran les fases de:

a) Disseny del projecte de centre: Diagnòstic i elaboració del projecte a partir de l'avantprojecte.

b) Implementació del projecte de centre: compliment de la planificació i seguiment de les actuacions.

c) Finalització del projecte de centre: avaluació final i transferència.

5.2 El Programa d'innovació pedagògica STEAMcat del Departament d'Ensenyament preveu realitzar diferents convocatòries, prorrogables si l'òrgan impulsor ho determina.

 

6. Compromisos dels centres educatius.

La participació del centre en el Programa d'innovació pedagògica STEAMcat suposa l'acceptació dels compromisos següents:

a) Portar a terme un projecte de centre STEAM durant 3 anys.

b) La designació d'un nucli impulsor. A l'Educació infantil i primària format per una persona de l'equip docent de cada cicle i una persona de l'equip directiu. A l'educació secundària format per un mínim de 2 docents de diferents disciplines STEAM, una persona responsable d'orientació educativa i una altra de l'equip directiu.

c) La designació d'un equip impulsor, format per professorat implicat en el projecte. El nucli impulsor i l'equip impulsor cal que garanteixin mecanismes de coordinació.

d) El nucli impulsor es compromet a assistir als actes proposats per la comunitat STEAMcat, formar-se i compartir experiències, actuant al mateix temps com a formadors de centre de l'equip impulsor, per generar transferència.

e) Recollir i compartir amb la comunitat STEAMcat els projecte i les activitats així com les evidències de la seva implementació, portats a terme pels equips impulsors de centre en la Comunitat STEAMcat.

f) Reflectir en la memòria anual de centre el seguiment del projecte.

g) Presentar una memòria d'avaluació en finalitzar el projecte seguint les orientacions de l'annex 4.

h) Presentar un projecte de continuïtat en finalitzar els tres cursos del projecte de centre.

i) Incorporar en el projecte educatiu de centre les innovacions generades.

j) Fer difusió del projecte i col·laborar en la transferència de la innovació a altres centres i contextos o al conjunt del sistema, si escau.

k) L'incompliment dels compromisos pot donar lloc a la baixa del centre en el Programa d'innovació pedagògica STEAMcat.

 

7. Supervisió i seguiment.

7.1. Correspon a la Inspecció d'Educació supervisar les accions dels centres que participen en el programa, especialment en relació amb el desenvolupament dels projectes, la seva aplicació en el context d'aula i la seva contribució a la millora de la qualitat educativa del centre.

7.2. Correspon a l'òrgan impulsor del programa, d'acord amb el seu àmbit competencial, fer el seguiment general de les accions vinculades al desplegament del programa, amb l'objectiu de prendre les decisions de millora que correspongui i de traslladar la informació estadística que se'n derivi.

7.3. Correspon als serveis territorials i a la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona, en el marc de les seves competències, fer el seguiment qualitatiu del programa en els centres del seu àmbit amb l'objectiu de detectar necessitats relacionades amb la formació i l'assessorament docent.

 

8. Avaluació

8.1. L'òrgan impulsor del programa ha de realitzar avaluacions periòdiques del grau d'assoliment dels objectius inicials i de les millores generades, dels resultats i de l'impacte del programa, amb propostes de consolidació, continuïtat o transferència de la innovació a altres centres i contextos.

8.2. L'avaluació s'ha de fer a partir d'indicadors del programa i de les valoracions i dels resultats recollits a les memòries dels projectes de centre, segons els apartats següents:

a) Indicadors

Els indicadors per avaluar el Programa d'innovació pedagògica STEAMcat són els següents i les dades es desagregaran per gènere i per context social.

Indicador 1. Millora dels resultats acadèmics de l'alumnat dels àmbits o matèries implicades en el projecte de centre STEAMcat avaluats tan internament com externa.

Indicador 2. Incrementen la matriculació de cicles formatius i batxillerats relacionats amb les àrees STEAM.

Indicador 3. Millora de la percepció social positiva vers la ciència, la tecnologia i les matemàtiques, en l'alumnat i les famílies del centre.

Indicador 4. Increment de la participació activa, motivació i interès de l'alumnat en les activitats STEAM.

Indicador 5. Incorporació de l'orientació de l'alumnat en les activitats STEAM.

Indicador 6. Increment de propostes didàctiques STEAM en la planificació curricular de centre.

Indicador 7. Increment de la presència de metodologies d'aprenentatge transversal, generadores i vehiculars de coneixement compartit entre els diferents àmbits científic, tecnològic, artístic i matemàtic que fomentin el pensament crític i la creativitat.

Indicador 8. Aliança/ces creades vinculades al projecte de centre STEAM entre centres educatius i agents externs que enforteixin els objectius del projecte.

b) Memòria

En finalitzar el projecte, en el termini i condicions previstos a la convocatòria, el centre ha de trametre al Departament d'Ensenyament la memòria d'avaluació final segons les orientacions recollides a l'annex 4 i el projecte de continuïtat.

 

9. Actuacions i recursos

L'òrgan impulsor ofereix el suport necessari a tots els centres seleccionats amb les actuacions següents:

a) Orientació, assessorament i suport per al desenvolupament dels objectius i de les accions del Programa.

b) Formació en centre i per a centres de la Comunitat STEAMcat.

c) Suport documental per a la gestió del Programa d'innovació pedagògica STEAMcat

d) Suport a la difusió de les experiències innovadores i de referència avaluades i consolidades a traves de jornades, fires, publicacions.

e) Facilitar aliances amb agents externs potenciadors dels projectes.

f) Creació i dinamització la comunitat de centres STEAMcat.

g) Altres recursos que es determinin.

 

10. Protecció de dades

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades exclusivament amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d'acord amb els principis establerts per la normativa vigent.

Així mateix, els centres educatius participants es comprometen a donar estricte compliment a la normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal, abans esmentada.

Correspon a la direcció dels centres educatius informar les persones, que participen en el projecte, del tractament de les seves dades de caràcter personal que es deriva de la seva inclusió, amb el detall de les dades de caràcter personal que seran incloses, les entitats a les que es comunicaran i els entorns, si és el cas, on es faran públiques.

 

11. Protecció intel·lectual

Tot el material elaborat durant la implementació del Programa es generarà en codi obert i serà compartit sota una llicencia de Creative commons mínima de:

Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual (CC BY-NC-SA).

 

 

Annex 2

Bases reguladores de la convocatòria del programa d'innovació pedagògica STEAMcat.

 

1. Selecció

La selecció de centres per formar part del programa d'innovació pedagògica STEAMcat s'ha de regir pel procediment que s'estableix en aquestes bases.

 

2. Requisits

Per formar part del Programa els centres educatius han de complir els requisits següents:

a) Presentar un avantprojecte STEAMcat de centre, d'acord amb els criteris que s'estableixen a l'annex 3. Aquest avantprojecte ha d'estar en relació amb un o més dels àmbits d'innovació pedagògica que s'estableixen a l'apartat 1.3 de l'annex 1, del contingut del programa.

b) Entregar el compromís de centre, d'acord amb el model de certificat a l'annex 5, que ha d'estar aprovat pel claustre i pel consell escolar.

c) Presentar una carta de motivació. El format és lliure: Enregistrament audiovisual, infografia, carta, etc.

d) No haver participat, ni estar participant, amb el mateix projecte en un altre programa d'innovació.

 

3. Criteris.

A més dels requisits de participació dels centres, per a la selecció de centres cal atendre els criteris de selecció següents:

a) Alineament dels objectius específics de l'avantprojecte de centre amb les finalitats i els objectius indicats del Programa.

b) Viabilitat de les actuacions planificades a l'avantprojecte.

c) Col·laboració amb altres centres i/o entitats/empreses/institucions.

d) Centres que compten amb professorat implicat en el projecte amb formació permanent docent vinculada a les STEAM.

e) Equilibri territorial i diversitat de centres.

 

4. Procediment

La publicació de la convocatòria corresponent al DOGC obre el tràmit d'inscripció al Programa.

a) El director/a del centre educatiu públic o el titular del centre privat sostingut amb fons públics, pot sol·licitar la inclusió del seu centre en el programa d'innovació pedagògica STEAMcat, mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud, degudament completat i signat, adjuntant la documentació acreditativa del compliment dels requisits de l'apartat 2 d'aquest annex.

Si en el termini de presentació de la sol·licitud de la convocatòria corresponent no s'han pogut dur a terme les sessions del claustre i del consell escolar de centre en què s'aprova la participació en el programa, s'adjuntarà igualment el model de compromís de l'annex 5, tot fent constar les dates previstes de reunió d'aquests òrgans i la posterior tramesa del compromís corresponent un cop aprovat.

b) El formulari de sol·licitud, els models de documentació i el procediment per a la seva compleció i tramitació, es troben, segons correspongui, al portal de centres del Departament (http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres) i al portal de centres d'altres titularitats (http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici).

 

5. Comissió de selecció

5.1. Finalitzat el termini de presentació indicat en la resolució, el compliment dels requisits de participació i dels criteris de selecció, d'acord amb les bases i amb la convocatòria corresponent, es valoren per una comissió de selecció, amb la composició següent:

El sub-director o sub-directora general competent en Innovació, Formació i Orientació o persona en qui delegui.

El sub-director o sub-directora de la Inspecció d'Educació o persona en qui delegui.

El director o la directora del Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa o persona en qui delegui.

Dues persones designades per la persona titular de l'òrgan impulsor: una persona amb rang de cap de Servei amb competències en matèria d'Innovació i Formació o persona en qui delegui, i un tècnic o una tècnica que actuarà com a secretari o secretària de la comissió.

5.2. La comissió de selecció i l'òrgan impulsor podran sol·licitar la col·laboració dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament o del Consorci d'Educació de Barcelona.

 

6. Resolució i recursos

6.1. En un termini màxim de 15 dies hàbils des de que finalitza el termini de presentació de sol·licituds es publica al portal de centre que correspongui, d'acord amb l'apartat 4.2 b) d'aquestes bases, la llista provisional de centres admesos i exclosos que ha de incloure com a mínim el nom del centre educatiu, si ha estat acceptat o exclòs i el motiu.

6.2. En tot cas, restaran excloses aquelles sol·licituds que no compleixin els requisits de participació i les que no annexin els documents requerits que s'estableixen a l'apartat 2 i 4 d'aquestes bases, respectivament, així com les que incompleixin els terminis de la convocatòria corresponent.

6.3. Els centres exclosos disposen d'un termini màxim de 5 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació, per reclamar contra la llista provisional davant la comissió de selecció, que ha de resoldre en un període màxim de 10 dies hàbils i donar publicitat de la llista definitiva de centres educatius admesos i exclosos al portal de centre que correspongui, d'acord amb l'apartat 4.2 b) d'aquestes bases.

6.4. Contra la llista definitiva, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant l'òrgan impulsor, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

6.5. L'òrgan impulsor, si escau, ha d'actualitzar la llista definitiva de conformitat amb la resolució dels recursos.

 

7. Publicació i notificació

Amb la publicació de la llista de centres educatius admesos i exclosos al portal de centre que correspongui, d'acord amb l'apartat 4.2 b) d'aquestes bases, es considera feta la corresponent notificació als centres interessats, als efectes del que disposa l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

8. Efectes de la participació en el programa

El professorat que participi a la formació del programa d'innovació pedagògica STEAMcat obtindrà la corresponent certificació reconeguda pel Departament d'Ensenyament, d'acord amb l'Ordre ENS/248/2012, de 20 d'agost, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari i amb els criteris següents:

a) La participació en el programa tindrà el reconeixement d'innovació pedagògica un cop avaluada la memòria de forma positiva per part de l'òrgan impulsor del Programa.

b) Se certificarà la innovació del professorat quan hagi participat directament en el desenvolupament del projecte en el centre i la formació durant 3 cursos.

c) Als efectes que la Direcció General responsable n'emeti el certificat corresponent, el director o directora del centre educatiu comunicarà el nom, cognoms i NIF del professorat amb dret a certificació.

d) Els certificats atorgats a les persones participants en el programa d'innovació pedagògica STEAMcat s'han de registrar a l'aplicació de gestió d'activitats d'innovació (AGAI), d'acord amb l'article 6 de l'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica.

 

 

Annex 3

Criteris per a l'elaboració de l'avantprojecte de centre en el marc del programa d'innovació pedagògica STEAMcat

 

1. L'avantprojecte que concreti el programa d'innovació pedagògica STEAMcat en el centre educatiu s'ha d'elaborar en base al marc pedagògic STEAM que es pot consultar a:

http://xtec.gencat.cat/ca/innovacio/modalitats/programes_innovacio/programa-steamcat/.

 

2. L'avantprojecte ha d'incloure, com a mínim, els continguts que es descriuen a continuació:

a) Descripció i justificació de l'avantprojecte

El centre educatiu ha d'exposar els motius i fonamentació pedagògica que justifiquen l'interès d'implementar el projecte que presenten en el marc del Programa d'innovació pedagògica STEAMcat. S'inclourà una descripció sintètica del projecte i del context de centre.

b) Diagnosi de necessitats i punt de partida

Es portarà a terme una diagnosi de les fortaleses i debilitats del centre envers l'alfabetització de les STEAM i les vocacions científic tecnològiques i matemàtiques. Tindrà en compte quin és el punt específic de partida del centre en relació a les metodologies aplicades i orientació educativa en les STEAM per idear la transformació educativa.

c) Objectius específics

En elaborar l'avantprojecte el centre educatiu, haurà de plantejar uns objectius específics a partir de:

c.1. Els objectius generals proposats pel Departament d'Ensenyament a l'apartat 4.Finalitats i objectius del programa de l'annex 1 d'aquesta resolució.

c.2. La diagnosi de necessitats i punt de partida del centre.

d) Planificació i temporització d'actuacions

Definir quines actuacions es preveuen per a l'assoliment dels objectius plantejats i aconseguir la millora dels aprenentatges de l'alumnat distribuïts en el temps que dura el projecte.

 

 

Annex 4

Orientacions per a l'elaboració de la memòria de centre en el marc del programa d'innovació pedagògica STEAMcat

 

Durant el desenvolupament del projecte es recolliran i documentaran els processos i es generaran les evidències que reflecteixen les actuacions realitzades. Aquestes, es compilaran en una memòria al finalitzar cada curs escolar que cal integrar en la memòria anual de centre. Al finalitzar la participació en el programa s'ha de trametre la memòria final. Es proporcionarà un model de memòria a través del portal de centre.

La memòria ha de documentar i mostrar evidències de:

 

1. Aspectes organitzatius

a) el nucli impulsor del projecte i l'equip impulsor, concretant les responsabilitats assumides i el temps de dedicació.

b) els mecanismes d'informació i de comunicació utilitzats.

c) els mecanismes de coordinació i treball en equip utilitzats.

d) treball en xarxa o col·laboració docent i implicació de l'entorn.

 

2. Documentació de les actuacions realitzades

El centre educatiu ha de recollir la planificació i temporització definitiva de les actuacions i la valoració dels aspectes organitzatius.

Cal documentar les actuacions aportant informació de com s'han implementat, els recursos utilitzats i la valoració de les persones de la comunitat educativa implicades.

En la memòria cal especificar els objectius propis del projecte de centre STEAM en relació als objectius del present programa i els indicadors d'avaluació dels propis objectius.

 

3. Avaluació

Per realitzar l'avaluació del projecte cal valorar:

a) Les evidències recollides dels indicadors plantejats al projecte de centre STEAMcat.

b) Els canvis metodològics, organitzatius i/o de relació amb la comunitat educativa produïts de la implementació del projecte al centre en relació a la diagnosis inicial utilitzant els indicadors d'impacte plantejats al projecte.

En funció de la valoració caldrà establir propostes de millora o de continuïtat de les actuacions realitzades.

 

4. Consolidació i transferència

En finalitzar el projecte el centre garantirà la difusió de les evidències recollides (activitats, projectes, comunicacions en xarxes socials, jornades de formació, grups de treball, assessoraments, publicacions, webs, recursos, congressos...), per poder assegurar la transferència i la millora del conjunt de centres i del sistema educatiu.

 

5. Altres

Els centres educatius en acabar el projecte han d'elaborar un projecte de continuïtat, en línia amb la memòria anterior, que reflecteix les futures actuacions de consolidació del Programa d'innovació pedagògica STEAMcat en el centre. El centre ha de preveure les estratègies per generalitzar i consolidar la innovació generada de la participació en el programa d'innovació pedagògica STEAMcat i incloure-les al PEC i altres documents de centre.

 

 

Annex 5

Model de compromís de participació al Programa d'innovació pedagògica STEAMcat

 

Senyor/a (........), amb DNI (........), com a secretari/ària del centre (........), de (........),

 

CERTIFICA

 

- Que en la reunió de claustre amb data (........), i en la reunió de Consell Escolar amb data (........), s'ha informat del contingut del projecte de centre STEAMcat i s'ha aprovat la seva participació en el Programa d'innovació pedagògica STEAMcat.

 

- Que els membres del nucli impulsor que està previst que es comprometin en el projecte de centre STEAMcat són:

(........)

(........)

(........)

(........)

 

- Que una de les tasques del nucli impulsor serà fer un seguiment de les accions que es portin a terme en el centre per part de l'equip impulsor i informar al claustre i al consell escolar del progrés dels treballs amb la periodicitat de (........).

 

Localitat i data

(signatura i segell del centre)

Amunt