Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 11/07/2018

  • Número del document ENS/1629/2018

  • Número de control 18192049

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18192049-2018

Dades del DOGC
  • Número 7663

  • Data 13/07/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1629/2018, d'11 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d'aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre.


De conformitat amb el que disposa la base 7.4.6 de la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats, i vistes les propostes d'aspirants seleccionats fetes públiques per cada comissió de selecció;

A proposta de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics,

 

Resolc:

 

-1 Fer públiques, les llistes úniques, per cossos i especialitats, dels aspirants que han estat seleccionats en el procés selectiu, convocat mitjançant la Resolució ENS/2742/2017.

 

-2 A l'annex 1 es fan públiques les llistes dels aspirants seleccionats en els procediments d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat, d'accés a un cos de grup superior i d'accés a un cos del mateix grup i complement de destinació.

En aquestes llistes figuren, en primer lloc, els aspirants que han accedit des de cossos docents de grup diferent i a continuació la resta d'aspirants que han superat el procediment selectiu.

En l'especialitat d'anglès del cos de professors d'ensenyament secundari, ha estat seleccionada una aspirant per estimació de recurs d'alçada. Com a conseqüència d'això, a la llista d'aquesta especialitat hi consta un nombre total de seleccionats superior al nombre total de places inicialment convocades.

 

-3 En el termini de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, els aspirants seleccionats han de presentar als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona o per qualsevol dels mitjans que assenyala l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, els documents a què fa referència la base 8 de la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre, de convocatòria del procediment selectiu. adreçats a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).

Els aspirants seleccionats que en el termini fixat i llevat dels casos de força major no presentin la documentació requerida, o bé en els casos en els quals s'observi a partir de la revisió de la documentació que els manca algun dels requisits assenyalats a la base 2 de la Resolució de convocatòria, no podran ser nomenats funcionaris de carrera i quedaran sense efecte les seves actuacions en el procediment selectiu, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud inicial.

 

-4 Les adjudicacions de les destinacions per al curs 2018-2019 dels aspirants seleccionats es podran consultar a la pàgina d'Internet del Departament d'Ensenyament: ensenyament.gencat.cat.

Amb la publicació de la resolució definitiva i de les llistes corresponents es consideren efectuades les notificacions a les persones interessades a tots els efectes.

La data de presa de possessió de la destinació adjudicada tindrà efectes administratius d'1 de setembre de 2018. Els qui no s'incorporin a les destinacions adjudicades s'entendrà que renuncien a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en el procediment selectiu, llevat que els hagi estat autoritzat l'ajornament de la fase de pràctiques o de la incorporació a aquesta.

 

-5 D'acord amb el que estableix l'article 61 de la Llei 7/2007 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, quan es produeixin renúncies dels aspirants seleccionats als drets derivats de la participació en el procediment selectiu, abans del seu nomenament o presa de possessió, l'òrgan convocant requerirà a la comissió de selecció afectada per renúncies una llista complementària dels aspirants que segueixen als proposats, per a la seva inclusió a la llista definitiva d'aspirants seleccionats, tal com preveu la base 7.4.8 de la Resolució ENS/2742/2017.

Les renúncies dels aspirants s'han de presentar per escrit adreçat a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

 

-6 A l'annex 2 es fan públiques les llistes dels funcionaris de carrera del cos de mestres i del cos de professors d'ensenyament secundari que han adquirit una nova especialitat a l'haver estat seleccionats en el procediment d'adquisició de noves especialitats.

 

-7 La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics ha d'adoptar les mesures necessàries per a l'execució d'aquesta Resolució.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Ensenyament en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d' 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 11 de juliol de 2018

 

Josep Bargalló Valls

Conseller d'Ensenyament

 

 

Annex 1

 

N: núm. d'ordre; P: puntuació; T: torn; L= d'ingrés lliure; R= reserva per a aspirants amb discapacitat; E= accés a un cos de grup superior; A= accés a un cos del mateix grup i complement de destinació

 

Cos: Mestres

 

Especialitat: Audició i Llenguatge

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Santos Adrobau, Olga

09,4366

L

0002

Lloveras Güell, Sandra

09,4300

L

0003

Ojeda Zarco, Cristina

09,4133

L

0004

Solivera Casals, Maria

09,2500

L

0005

Martínez Roig, Clara

09,1750

L

0006

Llobet Reig, Ingrid

09,1573

L

0007

Sibils Xuclà, Inés

09,1083

L

0008

Vila Torrebadella, Lluís

08,9433

L

0009

Mengual Terricabras, Laia

08,8010

L

0010

Soriano Oliveras, Lourdes

08,7651

L

0011

López Magallón, Elena

08,7259

L

0012

Ferrando Rovira, Cristina

08,7240

L

0013

Ruaix Rovira, Alexandra

08,5962

L

0014

Palacin Hurtado, Ana

08,5490

L

0015

Renom Cuadras, Elisabet

08,4866

L

0016

Querol Gavaldà, Susanna

08,4805

L

0017

Jiménez Quer, Júlia

08,4796

L

0018

Tell Conchan, Blanca

08,3400

L

0019

Franch Garde, Sandra

08,2838

L

0020

Bernadà Coronas, Judit

08,1284

L

0021

Aguila Martinez, Eva

08,0900

L

0022

Domene Barceló, Daniel

07,9576

L

0023

Martín Sánchez, Maria Teresa

07,9567

L

0024

Segarra Mateu, Montserrat

07,9297

L

0025

Diaz Romero, Silvia

07,9284

L

0026

Areny Alférez, Laura

07,9000

L

0027

Martí Molina, Eva

07,8217

L

0028

Ruiz Garcia, Anna

07,7666

L

0029

Montferrer Prado, Judith

07,7565

L

0030

Roure Suarez, Laia

07,7200

L

0031

Escudero Pérez, Raquel

07,7073

L

0032

Moragüez Crisol, Maria dels Àngels

07,6817

L

0033

Albanell Baltrons, Paula

07,6600

L

0034

Abián Moñux, Isabel

07,6297

L

0035

Rodríguez Sánchez, Sonia

07,6250

L

0036

Farré Cantó, Narcís

07,6073

L

0037

Moliner Planes, Judith

07,5917

R

0038

Vidal Alesanco, Marina

07,5460

L

0039

Groenewege Andrade, Liesbeth

07,4980

L

0040

Tanco Oliveras, Cristina

07,4846

L

0041

Serra Arbues, Marta

07,4833

L

0042

Planes Vilalta, Maria

07,4277

L

0043

Pellicer Martínez, Ana María

07,4217

L

0044

Rodríguez Iglesias, José Luis

07,4210

L

0045

López Piñeiro, Bárbara

07,4080

L

0046

Jorge Frías, María Montserrat

07,3942

L

0047

Sellarès Canals, Emma

07,3898

L

0048

Caro Perearnau, Mireia

07,3503

L

0049

Varó Juan, Núria

07,3327

L

0050

Garriga Fonolleda, Carolina

07,3167

L

0051

Box Colomer, Helena

07,3145

L

0052

Ridao Mitjà, Remei

07,2933

L

0053

Codina Del Rey, Mercè

07,2700

L

0054

Moral Manera, Elvira

07,2597

L

0055

Gonzalez Ferrando, Iris

07,2573

L

0056

Spaliviero Cortés, Nadia

07,2355

L

0057

Ruhí Bros, Montserrat

07,2317

L

0058

Sala Gorgas, Eulàlia

06,7126

R

 

Especialitat: Llengua Estrangera:Anglès

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Gómez Bernades, Josefina

09,4946

L

0002

Perez Gonzalez, Maria Dolores

09,4833

L

0003

Carmona Bauzán, Manuela

09,4560

L

0004

Climent Bertomeu, Gemma

09,4250

L

0005

Nin Nin, Maria Montserrat

09,3950

L

0006

Rojo Mateu, Mònica Maria

09,3475

L

0007

Cambray Roca, Noemi

09,2953

L

0008

Garcia Diez, Mireia

09,2443

L

0009

Solà Rovira, Meritxell

09,2046

L

0010

Bassas Xirgu, Laura

09,1921

L

0011

Giros Costa, Marta

09,1583

L

0012

Buendia Sorribas, Anna

09,1388

L

0013

Visar Larrull, Lidia

09,0627

L

0014

Poyatos Ortega, Noèlia

08,9500

L

0015

Gil Hoyos, Alba

08,9404

L

0016

Zapata Martínez, Sònia

08,9174

L

0017

Baltrons Climent, Júlia

08,9005

L

0018

Civit Forcat, Anna

08,8722

L

0019

Madueño Lluis, Robert

08,8299

L

0020

Lázaro Riera, Anna

08,8166

L

0021

Cañete Outeiral, Ana Maria

08,7915

L

0022

Gonzàlez Gonzàlez, Mònica

08,7650

L

0023

Comas Argemí, Elena

08,7520

L

0024

Subirana Alfonso, Carla

08,7317

L

0025

Cortada Pla, Marta

08,7250

L

0026

Jufré Pou, Cecília

08,7200

L

0027

López González, Maria del Mar

08,7100

L

0028

Batalla Sevil, Joana

08,7021

L

0029

Burgos Espinalt, Anna

08,6989

L

0030

Cuestas Verjano, Aida

08,6965

L

0031

Ortega Higuero, Lidia

08,6667

L

0032

Garcia Prades, Maria Isabel

08,6555

L

0033

Mondejar Sabaté, Anna

08,6379

L

0034

Barranco De Pedro, Alba

08,5556

L

0035

Valverde Rivas, Victor

08,5473

L

0036

Clua Corbalan, Alenda

08,5433

L

0037

Muñoz Gonzalez, Ana Maria

08,5407

L

0038

Mas Montosa, Joan Carles

08,5125

L

0039

Pellicer Toda, Marta

08,5015

L

0040

Aldomà Sió, Rosa

08,4752

L

0041

Araujo Núñez, Laura

08,4694

L

0042

Serra Maluquer, Laura

08,4535

L

0043

Vives Torras, Carolina

08,4070

L

0044

Font Santanach, Eva

08,3971

L

0045

Garriga Pons, Mariona

08,3900

L

0046

Mas Riera, Anna

08,3813

L

0047

Baró Sala, Fara

08,3645

L

0048

Chavarria Arasa, Maria de La Cinta

08,3438

L

0049

Cardona Colom, Julia

08,3146

L

0050

Querol Doménech, Gemma

08,3131

L

0051

Perez Matilla, Montserrat

08,2994

L

0052

Guedejo Diez, Maria Nieves

08,2875

L

0053

Batet Maimoné, Marta

08,2802

L

0054

Taló Martí, Josep Vicenç

08,2704

R

0055

Boix Mas, Maria

08,2411

L

0056

Franquesa Puigmitjà, Roger

08,2137

L

0057

Morales Vilaró, Marina

08,1974

L

0058

Sola Busto, Júlia

08,1692

L

0059

Morales Jurado, Silvia

08,1510

L

0060

Haldon Arasa, Lorena

08,1480

L

0061

Rodríguez Díaz, Sheila

08,1428

L

0062

Capel Giménez, Carmen

08,1316

L

0063

Benete Rubio, Alexandra

08,1234

L

0064

Sánchez Llopart, Alba

08,1152

L

0065

Gallart Ràfols, Laia

08,0924

L

0066

Lara Boira, Marta

08,0828

L

0067

Diez Chafes, Cristina

08,0723

L

0068

Meñaca Rodriguez-Avial, Arantza

08,0665

L

0069

Boada Llamas, Marta

08,0378

L

0070

Jiménez Calbet, Meritxell

08,0300

L

0071

Vives Martorell, Meritxell

08,0108

L

0072

Ventura Jou, Eva

07,9835

L

0073

Adell Coma, Judit

07,9829

L

0074

Llovera Morancho, Lourdes

07,9790

L

0075

Pijuan Gibert, Victoria

07,9676

L

0076

Escanez Moreno, Sheila

07,9585

L

0077

Aligué Capsada, Rosa

07,9304

L

0078

Mestre Valls, Anna

07,9166

L

0079

Rabionet Sañe, Berta

07,8972

L

0080

Abad Fortuny, Núria

07,8959

L

0081

Rius Marsillach, Cristina

07,8951

L

0082

Muñoz Pascual, Carmen

07,8813

L

0083

Garcia Casanova, Pilar

07,8521

L

0084

Tarrés Duran, Raquel

07,8472

L

0085

Garcia Creixems, Neus

07,8469

L

0086

Balcells Bros, Jéssica

07,8423

L

0087

Mata Carbonell, Violeta

07,8333

L

0088

Sabatés Puigvendrelló, Marina

07,8297

L

0089

García García, Lidia

07,8104

L

0090

Gonzalez Sanchez, Roser

07,7834

L

0091

Artigues Bertran, Maria Àngels

07,7788

L

0092

Bernal Fresneda, Laura

07,7612

L

0093

Cruz López, Georgina

07,6916

L

0094

Riera Canut, Deyanira Rosa

07,6915

L

0095

López Vera, Mónica

07,6896

L

0096

Plancheria Boix, Laura

07,6878

L

0097

Urpina Rius, Clara

07,6261

L

0098

Parejo Baulias, Laia

07,6167

L

0099

Boronat Folch, Dolors

07,6097

L

0100

Cisteian Avram, Ramona Violeta

07,6067

L

0101

Lara Vidal, Susana

07,5950

L

0102

Roca Meroño, Maria

07,5819

L

0103

Garcia Pujol, Immaculada

07,5553

L

0104

Busom Ambròs, Maria

07,5371

L

0105

Campeny Burgueño, Meritxell

07,5327

L

0106

Oliveras Torrent, Judit

07,5305

L

0107

Valls Cassi, Clara

07,5034

L

0108

Iglesias Reixach, Gemma

07,5033

L

0109

Majà Castillo, Alejandro

07,4811

L

0110

Massachs Papell, Meritxell

07,4667

L

0111

García Martínez, Raquel

07,4497

L

0112

Pinilla Rodríguez, Patricia

07,4430

L

0113

González Caballero, David Ramon

07,4372

L

0114

Tortosa Luque, Ángela Gema

07,4233

L

0115

Manuel Triquell, Lourdes

07,4107

L

0116

Cuella Llorca, Maria Cinta

07,3999

L

0117

Rodríguez Guitart, Eva

07,3956

L

0118

Díez Balasch, Laia

07,3683

L

0119

Cervelo Franco, Pilar

07,3449

L

0120

Orejuela Garcia, Jessica

07,3196

L

0121

Hernández García, Carlota

07,2917

L

0122

Falceto Macarulla, Balbina

07,2908

L

0123

Pinos Martinez, Ariadna

07,2887

L

0124

Alfonso García, Marta

07,2717

L

0125

Matabosch Pijuan, Núria

07,2478

L

0126

Martín Peralta, Helena

07,2180

L

0127

López Gómez, Daniel

07,2167

L

0128

Quiñonero Corcobado, Núria

07,1970

L

0129

Busquets Zaragoza, Naïma

07,1775

L

0130

García Bullón, Emilio

07,1759

L

0131

Rodríguez Esteban, Jesús

07,1679

L

0132

Roma Redon, Paula

07,1658

L

0133

Porqueras Talavera, Marta

07,1649

L

0134

Clotet Campoy, Mireia

07,1501

L

0135

Cabrerizo Puntí, Júlia

07,1484

L

0136

Torras Sanchez, Alberto

07,1333

L

0137

Ros Costals, Anna

07,1083

L

0138

Calvo Alcolea, Ana

07,0869

L

0139

Gallego Compte, Marta

07,0868

L

0140

Frigola Serrats, Angie

07,0846

L

0141

Navarro Quintana, Marta

07,0834

L

0142

Paredes Cantero, Cristina

07,0833

L

0143

Peretó Carmona, Sara

07,0720

L

0144

Pedrosa Jimenez, Marina

07,0578

L

0145

Sabaté Quirós, Núria

07,0360

L

0146

Cuerva Cruz, Susana

07,0306

L

0147

Cervera Estevan, Sandra

07,0146

L

0148

Díaz Molins, Núria

07,0053

L

0149

Verjat Rey, Sara Teresa

06,9971

L

0150

Buedo Rubio, Alba

06,9856

L

0151

Garcia Alcàcer, Laia

06,9764

L

0152

González Lesmes, Marta

06,9750

L

0153

Vendrell Musté, Maria

06,9721

L

0154

Badell Vidal, Mireia

06,9577

L

0155

Montesinos Floro, Marta

06,9451

L

0156

Ollé Ripoll, Núria

06,9417

L

0157

Rodríguez Salgado, Marina

06,9359

L

0158

Cladellas Pallarès, Judit

06,9320

L

0159

Colom Riera, Gemma

06,9303

L

0160

Aregall Salgot, Júlia

06,9081

L

0161

Vergé Olivar, Sara

06,9028

L

0162

Moreno Gómez, Silvia

06,8611

L

0163

Muñoz Navarro, Esther

06,8276

L

0164

Grau Montes, Pau

06,7992

L

0165

Pros Morell, Alba

06,7966

L

0166

Sellares Crous, Laura

06,7875

L

0167

Prieto Malla, Montserrat

06,7667

L

0168

Villadelprat Morente, Niomar

06,7666

L

0169

Domenech Masia, Adria

06,7589

L

0170

Saurenhaus Márquez, Ingrid

06,7582

L

0171

Gurrera Edo, Aura

06,7528

L

0172

Lorente Barros, Cristina

06,7511

L

0173

Soldevila Guilera, Laura

06,6833

L

0174

Santín Ganga, Marta

06,6702

L

0175

López Mullor, Laia

06,6643

L

0176

Bargués Tobella, Mariona

06,6419

L

0177

Martí Fernández, Irene

06,6378

L

0178

Pons Albert, Maria

06,6278

L

0179

Bermúdez Tellez, Laia

06,5812

L

0180

Johnson, Aisha Maria

06,5742

L

0181

Molas Pujol, Magda

06,5669

L

0182

Trillo Zamudio, Sara

06,5489

L

0183

Garriga Molina, Maria del Mar

06,5433

R

0184

Vicalvaro Lopez, Ana

06,5278

L

0185

Macià Pijuan, Anna

06,5005

L

0186

Alcaraz Moreno, Adrian

06,4983

L

0187

Català Faus, Mireia

06,4667

L

0188

Giménez Moreno, Antoni

06,4648

L

0189

Alfonso Gascons, Carla

06,4588

L

0190

Vall Marsal, Maria

06,4544

L

0191

Cucó Barrera, Alba

06,4539

L

0192

Fernandez Borras, Esther

06,4479

L

0193

Casanovas Tapias, Mireia

06,4317

L

0194

Mejía Martínez, Isis Estefanía

06,4292

L

0195

Hernández Carr, Eneko

06,3979

L

0196

Rubio Nohales, Claudia

06,3916

L

0197

Cumba Gonzalez, Amadeo

06,3376

L

0198

Espinosa Martínez, Marina

06,3320

L

0199

Milara Miranda, Mireia

06,3240

L

0200

Castellà Gorjón, Míriam

06,3192

L

0201

Alcudia Pérez, Jordi

06,3044

L

0202

Tapia Moraleda, Aroa

06,2967

L

0203

Català Osete, Elena

06,2841

L

0204

Montasell Jordana, Cristina

06,2832

L

0205

Agustín Garcia, Andrea

06,2826

L

 

Especialitat: Música

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Xargay Garcia, Laura

09,4100

L

0002

Ciuró Soler, Maria

09,1662

L

0003

Cunillera Montcusí, Ester

09,0646

L

0004

Farrés Cullell, Ivet

09,0399

L

0005

Soler Pons, Jordi

08,9417

L

0006

Boadas Rabassedas, Jana

08,8103

L

0007

Ollé Roselló, Cristina

08,7966

L

0008

Navarro Ortega, Livia

08,7933

L

0009

Prat Ciuró, Laia

08,7116

L

0010

Miranda López, Maria del Mar

08,6958

L

0011

Martín Mach, Judit

08,6734

L

0012

Muñoz Pidemunt, Marta

08,6148

L

0013

Del Campo Adsuara, Sergio

08,5900

L

0014

Iglesias Sayol, Daniel

08,5845

L

0015

Solís Rodríguez, Sandra

08,5733

L

0016

Pardo Lavella, Marc

08,5034

L

0017

García Atienza, Carlos

08,4616

L

0018

Aguilà Miret, Marta

08,4603

L

0019

Jimenez Gomez, Sara

08,4242

L

0020

Beltran Paris, Marcos

08,3819

L

0021

Alier Palomo, Alba

08,3625

L

0022

Masip Grifell, Júlia

08,3309

L

0023

Arias Fuentes, Maria

08,1972

L

0024

Cullell Masallera, Carina

08,1908

L

0025

Llorens Pol, Laia

08,1400

L

0026

Planes Vidal, Pablo Samuel

08,0800

L

0027

Rosell Buchaca, Laia

08,0333

L

0028

Ribas Yuste, Alba

08,0300

L

0029

Parron Ferri, Laura

08,0273

L

0030

Beneito Vañó, Juan

08,0170

L

0031

Moreno Guardiet, Mar

08,0096

L

0032

Herruz Pamies, Carlos

07,9790

L

0033

Busto Muñoz, Carlos

07,9167

L

0034

Mahia Martínez, Sandra

07,9139

L

0035

Bel Fonollosa, Amalia

07,9020

L

0036

Esteve Arnau, Marta

07,9011

L

0037

López Giménez, Maria Dolors

07,8983

L

0038

Botia González, Núria

07,8933

L

0039

Berengué Solé, Maria

07,8728

L

0040

Zaera Accensi, Albert Jordi

07,8671

L

0041

Moncal Marquès, Núria

07,8588

L

0042

Arabia Ramon, Elisabet

07,8179

L

0043

Pérez Trigueros, Míriam

07,7838

L

0044

Ciurans Piqueras, Albert

07,7659

L

0045

Serra Griera, Marc

07,7333

L

0046

Fugaroles Ferrer, Mariona

07,7211

L

0047

Cerdán Capote, Laura

07,6792

L

0048

Carrion Domènech, Maria Teresa

07,6733

L

0049

Sancho Aracil, Sandra

07,6382

L

0050

Albors Tortosa, Ana

07,5998

L

0051

Homedes Nadal, Esmeralda

07,5194

L

0052

Guiu Gonzalez, Rosa

07,5066

L

0053

Estrella Navarro, Aleix

07,5061

L

0054

Massanés Pujol, Laura

07,4417

L

0055

Sánchez, Josep

07,4233

L

0056

Sanchez Farre, Carmen

07,3950

L

0057

Grau Julià, Gemma

07,3920

L

0058

Ugalde Otazua, Adur

07,3449

L

0059

Julià Plaxats, Carla

07,2822

L

0060

De Miguel Cabezudo, Juan

07,2293

L

0061

Mauricio Ferré, Nuria

07,2234

L

0062

Vicens Gibert, Teresa

07,1782

L

0063

Planas Almiñana, Raül

07,1462

L

0064

Rodríguez Rico, Noelia

07,1314

L

0065

Costabella Estany, Paula

07,1267

L

0066

Rodríguez Ribes, Marta

07,0707

L

0067

Pieras Martin, Sonsoles

07,0487

L

0068

Rosas Estanyol, Helena

07,0360

L

0069

Garcia Garcia, Josué

07,0160

L

0070

Arias González, Míriam

07,0074

R

0071

García Soto, Laia

06,9266

L

0072

Homs Godayol, Bruna

06,9222

L

0073

Portolés Jiménez, María del Mar

06,9197

L

0074

Basco Gironés, Josep

06,9121

L

0075

Puig Cobos, Pere Emili

06,8705

L

0076

Rovira Carreras, Montserrat

06,8593

L

0077

Fonfría Carcelén, Miranda

06,8575

L

0078

Blasco Garí, Jordi

06,8440

L

0079

Romera Hidalgo, Edgar

06,8407

L

0080

Tarrés Bartoli, Jonc

06,8337

L

0081

Segovia López, Cristina

06,8149

L

0082

Ferré Valentines, Laura

06,7938

L

0083

Trayter Terrats, Silvia

06,7900

L

0084

Mulà Puy, Lídia

06,7880

L

0085

Fayos Fenollar, Eloi

06,7664

L

0086

Comaposada Chamizo, Joan

06,7450

L

0087

Sastre Echevarría, Mireia

06,7360

L

0088

Tardà Romeu, Meritxell

06,7355

L

0089

Saez Cereijo, Georgina

06,7256

L

0090

Sala Parra, Marcel

06,6883

L

0091

Orrit Borrell, Maria Alba

06,6867

L

0092

Torroglosa Bosch, Grisel·La

06,6793

L

0093

Arnau Rodríguez, Arantzazu

06,6776

L

0094

Rodríguez Marín, Ma del Mar

06,6366

L

0095

Tarrats Hernàndez, Núria

06,6211

L

0096

Sala Fornell, Joan

06,6097

L

0097

Llop Callizo, Elena

06,5905

L

0098

Jordana Moreso, Anna

06,5650

L

0099

Perez Vila, Anna

06,5650

L

0100

Tryhubkina, Alena

06,5648

L

0101

Arnau Bertomeu, Sara

06,5292

L

0102

Poyo Martínez, Sabrina

06,5173

L

0103

Masferrer Niubó, Enric

06,5046

L

0104

Busquets Relats, Josep Oriol

06,4997

L

0105

Royano Bueno, Maite

06,4883

L

0106

Olloqui Parra, Ana

06,4832

L

0107

Llopart Maynou, Natàlia

06,4821

L

0108

Camats Cabré, Eugènia

06,4763

L

0109

Boluda Morales, Georgina

06,4548

L

0110

Espert Cuquerella, Pau

06,0037

R

 

Cos: Professors d'ensenyament secundari

 

Especialitat: Anglès

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Vigil Aran, Eva

07,0098

E

0002

Tarlton, Bruce

06,2800

E

0003

Herranz Canales, Eduardo

06,0350

E

0004

Giménez Casadesús, Judit

05,8425

E

0005

Antonio Aloy, Núria

05,5062

E

0006

Hernández Alarcón, Marta

04,8087

E

0007

Martínez Yúfera, Alberto

08,9193

L

0008

Mora Figuera, Ana Cristina

08,7962

L

0009

Artigas Romero, Mònica

08,7859

L

0010

Porcel Martínez, Elena

08,6472

L

0011

Rubio Ferré, Isaac

08,6215

L

0012

Tomàs Pérez, María del Carmen

08,5250

L

0013

Villaescusa Gabaldón, Berta

08,4500

L

0014

Villar Lucas, Francisco José

08,4271

L

0015

Pascual Arnáiz, Marina

08,4000

L

0016

Sebastian Rider, Susana

08,3778

L

0017

Lanau Arcas, Minerva

08,3778

L

0018

Zafra Marín, Rubén Raul

08,3778

L

0019

Cerdà Gabarrós, Lídia Mercè

08,3512

L

0020

Biosca Costa, Núria

08,3403

L

0021

Martí Sala, Elisabet

08,3348

L

0022

Avinent Vivó, Marc

08,3275

L

0023

Camuñas Avalos, Maria Luisa

08,3075

L

0024

Cerniauskaite, Vigilija

08,3047

L

0025

Erta Ruiz, Elia

08,3000

L

0026

Ramos Anguita, Marta

08,2977

L

0027

Rosso Febrer, Maria del Mar

08,2637

L

0028

Gil San Millan, Esther

08,2594

L

0029

Balaguer Sanmartín, Cecília

08,1999

L

0030

Gallego Segura, Judith

08,1854

L

0031

Balañà Andreu, Gisela

08,1628

L

0032

Valls Massanet, Maria Desamparados

08,1500

L

0033

Jiménez Jiménez, Montserrat

08,1472

L

0034

Terrats Cortiella, Mònica

08,1445

L

0035

Alcalde Leal, Susana

08,1229

L

0036

Bertran Anía, Adriana

08,0992

L

0037

Soler Puertes, Maria Victoria

08,0459

L

0038

Samsó Salvat, Núria

08,0306

L

0039

Seco Salvador, Olga

08,0067

L

0040

Font Geninazzi, Mariana

08,0064

L

0041

Bacardit Bertran, Núria

08,0042

L

0042

Herrero Pernias, Raquel

07,9848

L

0043

Romero Miret, Sandra

07,9750

L

0044

Arola Codina, Marc

07,9681

L

0045

Forcadell Buitrago, Maria Angeles

07,9400

L

0046

Torrent Capella, Anna

07,9375

L

0047

Guicherd, Frédéric

07,9348

L

0048

Escrig Vilarroig, Victoria

07,9095

L

0049

Gonzalez Ortiz, Elisabet

07,8623

L

0050

Bay Mialaret, Joan Marc

07,8444

L

0051

Monfa Solanilla, Nuria

07,8424

L

0052

Sigalat Vayà, Blanca

07,8347

L

0053

Pacheco Alfonso, Carlos

07,8284

L

0054

López Torres, Sonsoles

07,7956

L

0055

Camps Tapies, Verònica

07,7720

L

0056

Eroles Fernandez, Laura

07,7530

L

0057

Menendez Fernandez, Alicia

07,7417

L

0058

Martí Garcia, Maria Belén

07,7180

L

0059

Duarri Mestres, Marta

07,6967

L

0060

Serrats Ollé, Judit

07,6734

L

0061

García Losa, Cristina

07,6597

L

0062

Ros Pujol, Marta

07,6473

L

0063

Rocamora Antó, Laura

07,6325

L

0064

Arquer Prats, Francesc

07,6278

L

0065

Romero Pérez, Inmaculada

07,6166

L

0066

Di Giovannantonio, Sara

07,5972

L

0067

Casadejust Cristina, Fany

07,5820

L

0068

Quesada Martos, Miguel Ángel

07,5722

L

0069

Ruiz Pariente, Marta

07,5416

L

0070

Murillo Rodriguez, Miguel

07,5403

L

0071

Cañizo Lado, Antía

07,5374

L

0072

Fort Tàrrech, Agnès

07,5326

L

0073

Vila Roura, Marta

07,5278

L

0074

Barbera Agost, Carme

07,5195

L

0075

Candalija Cámbara, Pedro José

07,5097

L

0076

Peñas Bermúdez, Nuria

07,5083

L

0077

Muñoz Fernández, Manuel

07,4998

L

0078

Miralles Chulilla, Laura

07,4942

L

0079

Porqueras Castelló, Maria del Carme

07,4916

L

0080

Barrera Esteller, Neus

07,4900

L

0081

Pinyol Omoijuanfo, M Angels

07,4667

L

0082

Élez Fernández, Maria Pilar

07,4499

L

0083

Anido Pérez, Lorena

07,4360

L

0084

Subirats Sebastia, Monica

07,4234

L

0085

Gutierrez Villar, Celia

07,4222

L

0086

Galindo Casas, Marta

07,4096

L

0087

Mendoza Valderrey, Almudena

07,3887

L

0088

Rocas Mari, Eva

07,3792

L

0089

Vergoñós Delgado, Laura

07,3583

L

0090

Moral Vinyoles, Mercè

07,3497

L

0091

Miralles Cid, Clara

07,3403

L

0092

Barberà Manrique, Vicent

07,3333

L

0093

Gual Escala, Margarita

07,3250

L

0094

Sorlozano Trigos, Maria Isabel

07,3166

L

0095

Calzada Vitoria, Maria Rosa

07,3054

L

0096

Ruiz de Castroviejo Alonso, Maria del Pilar

07,3042

L

0097

Martín Chazeaud, Alexandre

07,2680

L

0098

Trigo Esteve, Daniel

07,2401

L

0099

Miota Monleón, Vanessa

07,2250

L

0100

Villena Alcalá, Lidia

07,2209

R

0101

Benítez Velarde, Francisco

07,2011

L

0102

Carrillo Ferrando, Sofía

07,1928

L

0103

Blanquer Antón, Maria Assumpta

07,1830

L

0104

Serra Calero, Sandra

07,1652

L

0105

Segura Berjaga, Antonio Manuel

07,1597

L

0106

Samsó Llauradó, Meritxell

07,1583

L

0107

Palomares Mayordomo, Carles

07,1511

L

0108

Flores Fuentes, Carmen

07,1361

L

0109

Capdevila-Fontanals, Joan

07,1334

L

0110

Garriga Sánchez, Maria Vanesa

07,1220

L

0111

Díaz Cerezuela, Irene

07,1121

L

0112

Guerola De Rocafiguera, Irene

07,1034

L

0113

Cerezo Jiménez, Sílvia

07,0666

L

0114

Vacas Belmonte, Maria Ester

07,0653

L

0115

Puigferrer Badia, Maria Blanca

07,0596

L

0116

Redó Capsir, Marta

07,0485

L

0117

Sypianska -, Marta

07,0459

L

0118

Adell Chavarria, Josefa

07,0388

L

0119

Vicent Márquez, Eva

07,0347

L

0120

Soto Galimany, Araceli

07,0331

L

0121

Escayola Moya, Meritxell

07,0285

L

0122

Garcia Gómez, Elena

07,0250

L

0123

Stein Cegarra, Robert

07,0229

L

0124

González Queralt, Ruth

07,0084

L

0125

Villalonga Dobón, Cristina

06,9994

L

0126

Mareñá Gumbau, Arantza

06,9902

L

0127

Castro Castro, Maria Dolores

06,9806

L

0128

Cervera Brull, Eva

06,9567

L

0129

Gonzalez Romero, Manuel

06,9473

L

0130

Adriel Solé, Gustavo Javier

06,9418

L

0131

Martínez Martínez, Miriam

06,9278

L

0132

Farkas, Marianna

06,8553

L

0133

Par Wolder, Inés

06,8316

L

0134

Ciria Lopez, Alba

06,8209

L

0135

Pons Calero, Montserrat

06,8000

L

0136

Renedo Ríos, María Jesús

06,7917

L

0137

Cid Briansó, Maria Montserrat

06,7806

L

0138

Trisan Segui, Fàtima

06,7755

L

0139

Bacardit Vendrell, Mercè

06,7680

L

0140

Nakova, Eleonora

06,7438

L

0141

Ramos Rodríguez, Laura

06,7373

L

0142

Piquer Pérez, Rafael

06,7152

L

0143

Monje Sangüesa, Victoria

06,7043

L

0144

Guim Fornells, Gemma

06,6567

L

0145

Vergés Guillén, Eva

06,6497

L

0146

Manero Candel, Irene

06,6194

L

0147

Hijano Navas, Gemma

06,6139

L

0148

Badia Roura, Nuria

06,5974

L

0149

López Martín, Laura

06,5938

L

0150

Méndez Martínez, Jorge

06,5286

L

0151

Bordas, Loneta

06,5263

L

0152

Gomez Santervas, Alba

06,5214

L

0153

Abril Moreno, Marta

06,5149

L

0154

Perez Alcobe, Paula Andrea

06,5091

L

0155

González Tabarés, Olga

06,4969

L

0156

Fernández Moríñigo, Raúl

06,4945

L

0157

Tornero Castellanos, Celia

06,4893

L

0158

Castellet Juncà, Lluís

06,4814

L

0159

Núñez Vargas, Juana Antonia

06,4707

L

0160

Farré Gómez, Jaume

06,4583

L

0161

Aguilar Candelario, Adelaida

06,4378

L

0162

Lázaro Monje, Anna

06,4351

L

0163

Polo Garcia, Sílvia

06,4247

L

0164

Subirats Rodríguez, Maria Isabel

06,4072

L

0165

Juanola Sagué, Claudia

06,3834

L

0166

Teruel Vidal, Alejandro

06,3521

L

0167

Woolley --, Oliver

06,3514

L

0168

Viñas Casals, Eva

06,3448

L

0169

Dot Marcé, Sergi

06,2942

L

0170

Díaz Sánchez-Cortés, Patricia

06,2622

L

0171

Esmel Masip, Marta

06,2600

L

0172

Vila Arcones, Samuel

06,2519

L

0173

Barrantes González, Margarita

06,2049

L

0174

Franch Turon, Olga

06,1797

L

0175

González Charro, Alex

06,1525

L

0176

Valle Cazorla, David

06,1250

L

0177

Ros Benavent, Ana

06,0983

L

0178

Garcia Enrique-Tarancon, Claudia

06,0972

L

0179

Majós Escolà, Maria

06,0873

L

0180

Molí Baradat, Roser

06,0696

L

0181

Cluet Farran, Núria

06,0566

L

0182

Quijada Sánchez, Davinia

06,0264

L

0183

Fernandez Beltra, Claudia

06,0111

L

0184

Pou Robert, Guillem

05,9844

L

0185

Avante Torres, Raquel

05,9356

L

0186

Estellers Martínez, Raúl

05,9272

L

0187

Brustenga Barbany, Inmaculada

05,8579

L

0188

Ballarín Sala, Gemma

05,8568

L

0189

Bertran Civit, Sílvia

05,8262

L

0190

Closa Autet, Mireia

05,8221

L

0191

Calderó Guerra, Iris

05,8207

L

0192

Crespillo González, Laura

05,8139

L

0193

Colàs Sharp, Cristina Roser

05,8029

L

0194

Chamizo Ferrer, Núria Maria

05,7971

L

0195

Lizandra Prieto, Alberto

05,7842

L

0196

Rodríguez Ortega, Carmen

05,7775

L

0197

Nicolas Lorente, Silvia

05,7534

L

0198

Fuentes Arjona, Miquel Àngel

05,7389

L

0199

Vilaseca Lázaro, Daniel

05,6942

L

0199 bis

Gallozzi Ortega, Virginia

05,6807

L

0200

Jimenez Gonzalez, David

05,6718

L

0201

Morros Bovet, Xavier

05,6359

L

 

Especialitat: Biologia i Geologia

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Oró Solé, María José

06,4874

E

0002

Vañó Bataller, Loreto

08,8942

L

0003

Chanzá Martínez, Francisco Javier

08,8481

L

0004

Cantillo Díaz, Antonio

08,6875

L

0005

Rissech Tauler, Ester

08,5207

L

0006

Peig De Llanza, Jordi

08,5105

L

0007

Martínez Magrí, Núria

08,4393

L

0008

Durbà Guardiola, Pau

08,4163

L

0009

Alcon Pallarés, Meritxell

08,1385

L

0010

Ribas Pallisera, David

08,1355

L

0011

Font Aragones, Sergi

08,0908

L

0012

Martínez Verdú, Ferran-Octavi

08,0755

L

0013

Barberà Prats, Aina

08,0318

L

0014

Esteban Parra, Mònica

08,0222

L

0015

Saniger Merino, Carolina

08,0000

L

0016

Monje Vega, Xavier

07,9889

L

0017

Valentí Valls, Núria

07,9302

L

0018

Aznar Salvador, Manuel

07,9042

L

0019

Anglès Vidal, Rosalia

07,9009

L

0020

Gilabert Sendra, Irene

07,8635

L

0021

Sancho Reverte, Lara

07,8472

L

0022

Tornel Ezcurra, Joan

07,8387

L

0023

Cruz Navas, Vanessa

07,8052

L

0024

Fernández Colom, Elvira

07,7856

L

0025

Guerrero Martínez, Maria Ester

07,7647

L

0026

Tena Villalonga, Julio

07,7016

L

0027

Muñoz Báguena, Xavier

07,6976

L

0028

Cabos Millan, Núria

07,6892

L

0029

Serrat Bayo, Maria Azucena

07,6450

L

0030

Guiral Herrera, Alba

07,6302

L

0031

Coscojuela López, Elisabet

07,6070

L

0032

Vázquez Santamariña, Julio

07,6027

L

0033

Recuero Nogueras, Liliana

07,5607

L

0034

Quintero Santiago, Maria Cinta

07,5477

L

0035

Royo Moreno, Cristina Teresa

07,5070

L

0036

Seglar Llavona, Ariana

07,5063

L

0037

Madorell Colillas, Judit

07,4938

L

0038

Clavell Gonzalez, Ariadna

07,4442

L

0039

Román Martínez, Nerea Maria

07,4283

L

0040

Grabulós Núñez, Carmen

07,4265

L

0041

Verdú Berenguer, Greta

07,4248

L

0042

Porta Pallejà, Sara

07,4052

L

0043

Roca Araque, Judit

07,3842

L

0044

Sandoval Martínez, Susana

07,3796

L

0045

Llombart Clara, Ester

07,3518

L

0046

Sala Pujolar, Ernest

07,3453

L

0047

Gastalver Jiménez, Berta

07,3432

L

0048

Mir Agustín, Marta

07,3075

L

0049

Antonio Roig, Laia

07,2684

L

0050

Torralba Aguilà, Laia

07,2183

L

0051

Solé Pont, Yolanda

07,1942

L

0052

Gómez Flores, Sergio

07,1828

L

0053

Sirerol Marlet, Isabel

07,1446

L

0054

Moreno De Pablo, Xabier

07,1402

L

0055

Mas Martí, Esther

07,0937

L

0056

Castán Sánchez, Rafael

07,0760

L

0057

Aragón Cañete, Raúl

07,0580

L

0058

Lorenzo Moreno, Felipe

07,0543

L

0059

Tirado Sobrero, Maria

07,0470

L

0060

Besson Masplà, Isabel

07,0305

L

0061

Gracia Feria, Laura

07,0269

L

0062

Ansorena Domínguez, Sílvia

07,0140

L

0063

Rodríguez, Tania

07,0109

L

0064

Casadevall Munné, Maria

07,0084

L

0065

Nadal Latorre, Ivan

06,9496

L

0066

Haba Jiménez, Laura

06,9401

L

0067

Taló Fabregat, Esterr

06,9257

L

0068

Garcia Esteban, Nadia

06,9033

L

0069

Lorente Van Berge Henegouwen, Andrea Francisca

06,8979

L

0070

Herrero Madrid, Òscar

06,8912

L

0071

Juan Roca, Francesc

06,8816

L

0072

Ruiz Moreno, Sonia

06,8647

L

0073

Segura Duch, Ariadna

06,8340

L

0074

Tor Bardolet, Anna

06,8112

L

0075

Valentin Bertomeu, M del Pilar

06,8108

L

0076

Cobo Rodríguez, Montserrat

06,8024

L

0077

Rodríguez Tohà, Sergi

06,7917

L

0078

Marín Boria, Jennifer

06,7906

L

0079

García Martínez, Marta María

06,7426

L

0080

Giménez Aucejo, Lucía

06,7307

L

0081

Bracke Cordonet, Pol

06,7225

L

0082

Rotllan Font, Marta

06,7107

L

0083

Noguerola Solà, Inmaculada

06,7091

L

0084

Ferrater Gómez, Marta

06,6678

L

0085

Targarona Pujolà, Lourdes

06,6083

L

0086

Pons Gaeta, Lucía

06,6027

L

0087

Artesero Figueras, Antoni

06,6003

L

0088

Dalmau Ramos, Maria Sabina

06,5895

L

0089

Albuixech Martí, Jorge

06,5850

L

0090

Constans Teixidor, Elena

06,5786

L

0091

Roldan Alvarez, Gema

06,5703

L

0092

Galán Cubero, Alicia

06,5597

L

0093

Jerez Rodríguez, Carlos Ivo

06,5439

L

0094

Massana Roselló, Marta

06,5436

L

0095

Monterde Costa, Maria Pilar

06,5416

L

0096

Guinart Berrueco, Oriol

06,5369

L

0097

Bigas Bonamusa, Anna

06,4819

L

0098

Pujós Barnés, Gemma

06,4312

L

0099

Cobo Ariño, Ruben

06,4097

L

0100

Romero Fajardo, Alina

06,3862

L

0101

Audí Miró, Maria Carme

06,3778

L

0102

Artigas Vilches, Roberto

06,3429

L

0103

Carreras Prat, Judit

06,3409

L

0104

Rosselló Mir, Catalina Ana

06,3379

L

0105

González Castellví, Magdalena

06,3288

L

0106

Molina Nieto, Ana Isabel

06,3132

L

0107

Sabrià Agustí, Pilar

06,2442

L

0108

Gil Tena, Juan Pablo

06,2092

L

0109

Tomàs Hernández, Sílvia

06,1836

L

0110

Berengueres Llordes, Josep Oriol

06,1767

L

0111

Ferrer Costa, Anna

06,1682

L

0112

Fernández Toirán, Sílvia

06,1533

L

0113

Teruel Huguet, Noèlia

06,1393

L

0114

Álvarez Sánchez, Jose Ramon

06,1284

L

0115

Llorens Cucala, Paula

06,1254

L

0116

Ribó Almoyner, Dani

06,0917

L

0117

Pieras Martín, Juan Ignacio

06,0876

L

0118

Cid Barberà, Alèxia

06,0606

L

0119

Olivé Ruiz, Núria

06,0093

L

0120

Arbonés Carrera, Eva

05,9538

L

0121

Carmona García, Enric

05,1991

R

 

Especialitat: Dibuix

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Sabaté Palau, Josep Miquel

07,8880

E

0002

Serrano Aranda, Ana Isabel

05,9785

E

0003

Chorro Pomares, Xavier

05,2549

E

0004

Gratacós Colomer, Angels

08,1000

L

0005

Herrador Bravo de Soto, Teresa

08,0242

L

0006

Rufí Giménez, Eugeni

07,9928

L

0007

Corzo García, Ana Belén

07,9067

L

0008

Risueño Tierno, David

07,8726

L

0009

Sanchis Hernández, Leonor

07,8716

L

0010

Armengol Roura, Jordi

07,5983

L

0011

Mompó Juan, Xavier

07,5690

L

0012

Coll Crespí, Maria del Mar

07,5683

L

0013

Menor Martín, Francisco

07,5266

L

0014

Ceballos Cristobal, Ana Maria

07,4988

L

0015

Álvarez Arjona, Ricardo

07,4800

L

0016

Suñer Fabrellas, Rosa

07,4483

L

0017

Peyret Castro, Lidia

07,4260

L

0018

Casas Tarrús, Francisco

07,3900

L

0019

Palacín Bellí, Jonatan

07,2288

L

0020

Mascarella Vilageliu, Marina

07,1670

L

0021

Mur Abad, Miriam

07,1591

L

0022

Ruiz Garcia, Veronica

07,1442

L

0023

Gras Navarro, Mireia

07,1350

L

0024

Llaó Pons, Maria Laura

07,0893

L

0025

Castells Perolada, Maite

07,0080

L

0026

Arasa Muria, Rosa

06,9983

L

0027

Gonzalez Leon, Nuria

06,9876

L

0028

Vázquez Lacasa, Ada

06,9687

L

0029

Escriche Casanova, Francesc

06,9588

L

0030

Torres Martin, Laura

06,7953

L

0031

Martin Monclus, Antoni

06,6922

L

0032

Iglesias Majó, Josep

06,5834

L

0033

Favà Masferrer, Mireia

06,5378

L

0034

Sagalés Otero, Montserrat

06,5038

L

0035

Tena Pena, Yasmin

06,4683

L

0036

Rabert Llorà, Clara

06,4653

L

0037

Comas Alegri, Dolors

06,4550

L

0038

Ruiz Fons, Ramon

06,4521

L

0039

Rodríguez Porcell, Marc

06,4403

L

0040

García Lupiáñez, Rebeca

06,3585

L

0041

Jiménez Garcia, Maria Carme

06,2480

L

0042

Martí Ninot, Núria

06,2444

L

0043

Vegas García, José Manuel

06,1946

L

0044

Solé Ollé, Sergi

06,1917

L

0045

Bonet Martinez, Iris

06,1383

L

0046

Puig Robles, Paula

06,1130

L

0047

Coll Banchs, Anna

06,1017

L

0048

Palomares Rius, Ana Maria

06,0798

L

0049

González Alsinet, Helena

06,0465

L

0050

Costa García, Cristina Silvia

06,0169

L

0051

Servera Perona, Abel

05,9318

L

0052

Valls Murtra, Bruna

05,8367

L

0053

Puigdemont Lopez, Maria

05,8200

L

0054

Gomez Duran, Amanda

05,8154

L

0055

Rodríguez Pardo, Maria

05,5200

L

0056

Griera Aragonés, Montserrat

05,4881

L

0057

Diaz Alvarez, Tamara

05,3403

L

0058

Benítez Blanco, Victòria

05,2745

L

0059

Baliu Franquesa, Berta

05,1243

L

0060

Esteve Menadas, Adrian

04,8867

L

0061

Varas Navarro, Verònica

04,7287

L

0062

Inés Hernández, Francesc

04,7266

L

0063

Darné Masó, Judith

04,3717

L

0064

Salvadó Borràs, Valeri

04,3516

L

0065

Anglès Pascual, Marc

04,3286

L

0066

Vegas López, Laura

03,9703

L

 

Especialitat: Economia

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Sorio Baeza, Ricardo

05,3487

E

0002

Pons Casañe, Anna

08,1238

L

0003

Codina Jimenez, Eva

08,0831

L

0004

Sebastià Ferré, Rosa

08,0753

L

0005

Cervera Fonfria, Francisco

07,6760

L

0006

Bescós Moreno, Iñaki

07,4558

L

0007

Duarte López, Joaquín

07,4319

L

0008

Cloquell Escriva, Elena

07,2037

L

0009

Alsina Teixido, Marta

07,1964

L

0010

Pellicé Salvat, Francesca

07,1576

L

0011

Salvador Monferrer, Lucas Esteban

07,1536

L

0012

Gonzalez Raya, Sonia

07,1247

L

0013

Clemente Grabalosa, Pau

07,0713

L

0014

Orellana De los Santos, Jesus

07,0559

L

0015

Cantacorps Guitart, Imma

07,0490

L

0016

Martínez Vives, Ana

06,8536

L

0017

Pastrana Montiel, Maria Isabel

06,8496

L

0018

Moltó Ballesteros, Alejandro

06,7042

L

0019

Pujadas Pena, Marc

06,6621

L

0020

Santiago Miguelez, Juan

06,5533

L

0021

Badenes Escudero, Xavier Aniceto

06,1857

L

0022

Abad Obach, Lluís

06,1254

L

0023

Balada Royo, Maria Àngels

06,0883

L

0024

Cereijo Nogueira, Jorge

05,9337

L

0025

Saus Ortega, Joan Antoni

05,8794

L

0026

Verde Llop, Sònia

05,8508

L

0027

Zafra La Torre, Carmen

05,7761

L

0028

Pozo Ejarque, Antonio

05,5266

L

0029

Torres Redondo, Raul

05,3383

L

0030

Martorell Rubio, Adelaida

05,1970

L

0031

Girbau Fonts, Gerard

05,1383

L

0032

Perales Ceballos, Edgar

04,7414

L

0033

Sánchez Ajo, Daniel

04,6446

L

0034

Garcia Chacon, Olga

04,4981

L

0035

Muñoz Martínez, Antonio

03,9553

L

 

Especialitat: Educació Física

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Duch Gavaldà, Ignasi

08,8725

E

0002

Martínez Molist, Núria

07,1937

E

0003

García Núñez, Vanessa

06,3387

E

0004

Parra Viol, Miguel Angel

06,3037

E

0005

Bisbal Capella, Mariola

06,1762

E

0006

Perez Galisteo, Ruben

09,2630

L

0007

Bassa García, Marta

08,9067

L

0008

Rius Sagrera, Eloi

08,7980

L

0009

Cornet Hernando, Marta

08,7866

L

0010

Solis Jimenez, Antonio

08,7830

L

0011

Rabell Perera, Gerard

08,7722

L

0012

Giménez Porcell, Elia

08,7186

L

0013

Castañares Castro, Inés

08,6613

L

0014

Canós Portalés, Jose Vicente

08,6396

L

0015

Segarra Sobral, Manuel

08,5725

L

0016

Cabezas Berrio, Miquel

08,5393

L

0017

Gilabert Santiveri, Antonio

08,5110

L

0018

Dominguez Prats, Monica

08,5015

L

0019

Corts Llobet, Rosa Maria

08,3667

L

0020

Gali Pla, Joan

08,3480

L

0021

Labrador Sevilla, David

08,3323

L

0022

Pomareda Aavedra, Natàlia

08,3212

L

0023

Urbiola Coma, Meritxell

08,3089

L

0024

Soria Eizmendi, Maria del Pilar

08,2917

L

0025

Juan Compta, Rosa

08,2583

L

0026

Salvador Paredes, Alicia

08,2234

L

0027

Rovira Montserrat, Josep Miquel

08,2125

L

0028

Castaño Coso, Oliver

08,2016

L

0029

Rojo Solé, Mercè

08,1922

L

0030

Navas Sardà, Eva

08,1539

L

0031

Mira Parramon, Marta

08,1397

L

0032

Luna Minguez, Sonia

08,1193

L

0033

Bargalló Font, Carles

08,1180

L

0034

Coll Soler, Anna

08,0846

L

0035

Chapinal Comino, Laura

08,0603

L

0036

Farrero Farrero, Esther

08,0227

L

0037

Talarn Caubet, Joaquin

08,0150

L

0038

Higuera Urbano, Eva

07,9967

L

0039

Bantí Tió, Maria Lluïsa

07,9899

L

0040

Salinas Polo, Ana

07,9575

L

0041

García López, Alba

07,9525

L

0042

Palatzi Fernandez, Jordi

07,9500

L

0043

Castanera Terés, José

07,9382

L

0044

Navarrete Quintana, Albert

07,8250

L

0045

Reinado Romera, Laura

07,8199

L

0046

Nadal Pont, Tània

07,7925

L

0047

González Joseph, Marco

07,7827

L

0048

Vila Valldeoriola, Pere

07,7513

L

0049

Pagès Solano, Laura

07,7214

L

0050

Pladelasala Pradell, Guillem

07,7137

L

0051

Duaigües Olmos, Diana Isabel

07,6804

L

0052

Batlló Pedrals, Dídac

07,6687

L

0053

Soriano Moreno, Adrián

07,6667

L

0054

Nieto Tó, Núria

07,6637

L

0055

Catalan Suñe, Jordi

07,6570

L

0056

Pàmies Carrión, Jordi

07,6566

L

0057

Gómez Martí, Oscar

07,6473

L

0058

Puertolas Marin, Laura

07,6255

L

0059

Barbosa Marin, Ruben

07,6254

L

0060

Quesada Molinero, Encarnació

07,6120

L

0061

Romero Martín, Eduard

07,5262

L

0062

Artigas Torrent, Gerard

07,5034

L

0063

Vilarrasa Estarriol, Miquel

07,4520

L

0064

Calvo Alás, Begoña

07,4456

L

0065

Domingo Saldaña, Laia

07,3584

L

0066

Bayer Alonso, Xavier

07,3376

L

0067

Margalef Montagut, Martí

07,3261

L

0068

Torra Agra, Laia

07,3212

L

0069

Garcia Rosa, Eva

07,2820

L

0070

Castaño Cuéllar, Alexander

07,2448

L

0071

Domènech i Honrúbia, Ricard

07,2444

L

0072

Villar Bautista, Samuel

07,2142

L

0073

Garcia Martinez, Carles

07,2007

L

0074

Farregut Ferrer, Anna

07,1957

L

0075

Vidal Alsina, Montserrat

07,1894

L

0076

Abad Sentís, Jorge

07,1797

R

0077

Mostazo Seralvo, Antonio

07,1630

L

0078

Notario Vázquez, Àurea

07,1591

L

0079

Pla Isern, Roger

07,1309

L

0080

Cortés Cava, Anna

07,1175

L

0081

Cerdà Rico, Natalia

07,1173

L

 

Especialitat: Filosofia

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Cerezuela Frías, Damián

09,1347

L

0002

Patrocinio Guerrero, Martín

09,0100

L

0003

Trabal Guitart, Juan

08,6833

L

0004

Sierra Fernández, Marc

08,5970

L

0005

Gaja Cuní, Ramon

08,2934

L

0006

Franco Garrido, Luis

08,1403

L

0007

Fernández Jara, Gema

07,9386

L

0008

Vargas Vargas, Daniel

07,8341

L

0009

Ordóñez Álvarez, Carlos

07,7160

L

0010

López Gracia, Héctor

07,7014

L

0011

Hernando Juncosas, Jordi

07,6839

L

0012

Urrutia Casanova, Albert

07,6775

L

0013

Marzougoug Núñez, Pol Amal

07,6505

L

0014

Saiz Fíguls, Miryam

07,4465

L

0015

García García, Juan Miguel

07,2672

L

0016

Domínguez Torres, Alberto

07,2400

L

0017

Montañés Lecina, Marc

07,1652

L

0018

Griñán Segura, Alberto

07,1047

L

0019

Barquet Colome, Violant

07,0927

L

0020

Bardera Poch, Damià

06,9891

L

0021

López Díaz, Daniel

06,9833

L

0022

Balduzzi, Franco

06,9803

L

0023

Ferrer Claramonte, Javier

06,9789

L

0024

Gorrias Camps, Laura

06,9090

L

0025

Fors Linares, Fernando

06,8704

L

0026

Pascual Soriano, Francesc Xavier

06,7805

L

0027

Herrero Miguel, Raul

06,7502

L

0028

Perona Ventaja, Sandra

06,7034

L

0029

Belmonte Denia, Héctor

06,6879

L

0030

Abadías Vidaller, Ángela

06,6140

L

0031

Nebot Serrano, Blai

06,5679

L

0032

Crespí Jiménez, Marc Oriol

06,5641

L

0033

Escolar Bautista, Vicente

06,5384

L

 

Especialitat: Física i Química

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Corbeto Garcia, Laura

08,9930

L

0002

Bartolí Casadevall, Mireia

08,6840

L

0003

Mestres Salietti, Anna

08,6648

L

0004

Prats Farreras, Maria Neus

08,5324

L

0005

Prieto Tapia, Mercedes

08,5177

L

0006

Macias Ramon, Anna

08,4805

L

0007

Navarro Márquez, Rafael

08,4765

L

0008

Queralt Monne, Eugenio

08,4366

L

0009

Marcelino Represas, Marcos

08,3525

L

0010

Aguilar Fargas, Javier

08,2954

L

0011

Vicente Llodra, Arnau

08,2322

L

0012

Martínez Rubio, Beatriz

08,1876

L

0013

Moll Molió, Minerva

08,1320

L

0014

Gris Ambrós, Ana

08,1306

L

0015

Casals Clapera, Ester

08,1205

L

0016

Ponce De los Reyes, Jordi

08,0510

L

0017

Nieto Cebrian, Antonio

08,0439

L

0018

Martín Moreno, Cristina

08,0420

L

0019

González Ortuño, Jesús

08,0196

L

0020

Frau Marhuenda, Ana Isabel

07,8988

L

0021

Gozalbo Museros, Raquel

07,8510

L

0022

Roman Sanmartí, Marta

07,8465

L

0023

Noguera Sagrera, Núria

07,8358

L

0024

Estapé Egea, Marc

07,8291

L

0025

Hernández Rodríguez, María Isabel

07,8204

L

0026

Moles Tena, Pamela

07,7320

L

0027

Sáez Pila, Inés

07,6963

L

0028

Asensio Plaza, Alejandro Jesús

07,6578

L

0029

Verdeny Colominas, Elisabet

07,6176

L

0030

Kanaan Izquierdo, Natalia

07,6148

L

0031

Sabaté Aribau, Natàlia

07,6083

L

0032

Serrat Lladó, Marta

07,5217

L

0033

Badia Santos, Katerina

07,5197

L

0034

Soriano Sabater, Maria del Rosario

07,5167

L

0035

Landete Valero, Sonia

07,5080

L

0036

Ventura Ros, Neus

07,4696

L

0037

Barbany Puig, Montserrat

07,4497

L

0038

Algueró Godia, Clara

07,4410

L

0039

Subirà Blàzquez, Núria

07,4300

L

0040

Vilà Valls, Roger

07,4285

L

0041

Ruiz Casado, Antonio

07,3621

L

0042

Dobón Dolz, Miguel

07,3440

L

0043

Vera Vizuete, Ivan

07,3383

L

0044

Mateu Marrugat, Josep

07,2826

L

0045

Morales García, Mercedes

07,2754

L

0046

Dalmau Figueras, Montserrat

07,2476

L

0047

Barrachina Mor, Jordi

07,2408

L

0048

Valero González, Guillem

07,2321

L

0049

Dago Busquets, Angela

07,2166

L

0050

Domènech Amador, Núria

07,2139

L

0051

Juncosa Serrano, Robert

07,1976

L

0052

Vila Roura, Silvia

07,1820

L

0053

Calvo Polo, Laura

07,1810

L

0054

Fernandez Serra, Rosa Maria

07,1706

L

0055

López Simó, Víctor

07,1703

L

0056

Inglés Cuevas, Gemma

07,1567

L

0057

Barroso Boixader, Fernando

07,1550

L

0058

Pallarols Ripoll, Ramon

07,0803

L

0059

Sanahuja Serisuelo, Jose Manuel

07,0677

L

0060

Garriga Vallverdú, Natalia

07,0579

L

0061

Abad Freiria, Samantha

07,0540

L

0062

Guarque Sugrañes, Jordi

07,0503

L

0063

Solé Pousa, Jordi

07,0460

L

0064

López Aventín, Marc

07,0288

L

0065

Torrent Palomeras, Anna

07,0257

L

0066

García Revilla, Julián

06,9012

L

0067

Balduzzi Baruzzi, Ursula

06,9000

L

0068

Güell Martí, Raquel

06,8863

L

0069

Ramos Hernan, Raquel

06,8809

L

0070

Buj Arís, Marta

06,8802

L

0071

Folch Garcia, Maria Mercedes

06,8670

L

0072

Curto Curto, Diana

06,8611

L

0073

Borrell Vilanova, Ester

06,8536

L

0074

Rovira Valls, Bàrbara

06,8474

L

0075

Marín Hernández, Cristina

06,7890

L

0076

Vendrell Sabater, Joan Carles

06,7837

L

0077

Prat Pérez, Adrià

06,7789

L

0078

Estudillos Biosca, German

06,7272

L

0079

Tormo Tolosa, Enrique

06,7256

L

0080

Ortas Riaño, Juan Jose

06,7040

L

0081

Amich Llacuna, Montserrat

06,7014

L

0082

Huesa Diago, Carmen

06,6937

L

0083

Ondoño Castillo, Sebastián

06,6911

L

0084

Caner Dalmau, Marcel

06,6732

L

0085

Adell Cabañeros, Marta

06,6550

L

0086

Parache Palacín, Ester

06,6328

L

0087

Masana Batalla, Alejandro

06,6309

L

0088

Pino Torres, Núria

06,6121

L

0089

Lamarca Reventós, Anna

06,5758

L

0090

Medina Cantillo, Esther

06,5516

L

0091

Carballo Deumal, Jordi

06,5126

L

0092

Espriu Klüpfel, Laura

06,5119

L

0093

Garre Vicente, Abel

06,5037

L

0094

Pavón Cobos, Sonia

06,4759

L

0095

Raventós Simón, Damián

06,4125

L

0096

Serra Vilaró, Silvia

06,3858

L

0097

Martínez Gargallo, Marc

06,3752

L

0098

Colomé Serra, Raquel

06,3720

L

0099

Corral Gallego, María Noelia

06,3602

L

0100

Ylla-Català Duran, Elisabet

06,3377

L

0101

Aranda Castro, Isidoro

06,3339

L

0102

Pérez Jorge, Mariola

06,2957

L

0103

Anglada Puig, Anna

06,2611

L

0104

Amores Locubiche, David

06,2464

L

0105

Pavón Urbano, Encarna

06,2401

L

0106

Sánchez Sánchez, Laura

06,2392

L

0107

Delgado Huguet, Manuel

06,2238

L

0108

Mogeda Lozano, Gemma

06,2132

L

0109

Prieto Garcia, Maria

06,2131

L

0110

Bonet Viruela, Nereida

06,2090

L

0111

Palacios López, Beatriz

06,1720

L

 

Especialitat: Francès

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Lerin, Emilie

09,0695

L

0002

Guri Brecha, Marta

08,9375

L

0003

Buck Gili, Jeremy Benjamin

08,3667

L

0004

Rigol Martorell, Guillem

08,0666

L

0005

Benguessas, Sabah

07,9396

L

0006

Bureau, Audrey

07,8482

L

0007

Garcia Laudo, Sílvia

07,5220

L

0008

Romagosa Queraltó, Eva

07,5181

L

0009

Fenollar Ferrer, Laura

07,4820

L

0010

Bonilla Pérez, Marina

07,3940

L

0011

Sebastia Blasco, Maria Lidon

07,3125

L

0012

Sautour, Cédric

07,2250

L

0013

Sigé, Jean-Paul

07,1279

L

0014

Castillo Moyano, Carmen

06,9264

L

0015

Álvarez Fernández, Gloria Blanca

06,5638

L

0016

Ivanova Topuzova, Antoaneta

06,5400

R

0017

Rivero Montesinos, Alicia

06,5393

L

0018

Alarcón Iglesias, Maria Teresa

06,4046

L

0019

Padilla Luque, Cristina

06,3889

L

0020

Campos Estremera, Laia

06,3624

R

0021

Carrillo Nabot, Maria del Mar

06,2691

L

0022

Bargueño Chaussonnet, Marie Line

05,9056

L

0023

Ramírez López, Carlos

05,8985

L

0024

Lejeune, Amandine

05,3958

L

0025

Cano Jiménez, Ingrid

04,9576

L

 

Especialitat: Geografia i Història

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Herrerias Gili, Maria Pilar

09,1750

E

0002

Soberbio Castelar, Montserrat

08,3712

E

0003

Tresserras Baldoyra, Núria

08,1737

E

0004

Riera Abad, Josep Joaquim

07,8550

E

0005

Gaudes Claraso, Eva

07,5987

E

0006

Subirana Pla, Carme

07,5800

E

0007

Jubany Vila, Jordi

07,2500

E

0008

Barlam Aspachs, Ramon

07,2500

E

0009

Pardo Rienda, Manel

07,1562

E

0010

Cuadro Ortega, Francisco

06,5725

E

0011

Prats Mauné, David

06,0537

E

0012

Palomo Arroyes, Fernando

05,8037

E

0013

Ariño Centoira, David

05,6837

E

0014

Rue Bullons, Josep Maria

05,4187

E

0015

Gil Morel, Ramiro

09,5683

L

0016

González Ranchal, Neus

09,3916

L

0017

Barniol López, Montserrat

09,3887

L

0018

Coll Blackwell, Andreu

09,2834

L

0019

Riquelme Piloña, Jorge Enrique

08,9972

L

0020

Lopez Cordoba, David

08,9536

L

0021

Ruiz Giménez, Miguel Ángel

08,8967

L

0022

Fortuny León, Cristina

08,8627

L

0023

Banegas López, Ramón Agustín

08,7020

L

0024

Guillaumes Domènech, Mireia

08,6366

L

0025

Cabanes Ferre, Sara

08,6283

L

0026

Batlle Carreras, Albert

08,5526

L

0027

Luján Martínez, Eva María

08,5400

L

0028

Estirado Trinidad, Rosa Maria

08,5043

L

0029

Baladia Puche, Guillem

08,4867

L

0030

Martí Rué, Eva Maria

08,4731

L

0031

Navarro López, Xavier

08,4278

L

0032

Farré Coletas, Maria Angels

08,4172

L

0033

Mayor Castillo, Raquel

08,4100

L

0034

Paraíso Gallardo, Ramon

08,3997

L

0035

Campos Migueles, Juan Antonio

08,3600

L

0036

Arasa Sol, Neus

08,2692

L

0037

Puigvehí Pujol, Genoveva

08,2651

L

0038

Rojas Sabaté, Nuria Consuelo

08,2352

L

0039

Montejo Sarias, Elvis

08,2183

L

0040

Domènech Pinar, Vicente José

08,1779

L

0041

Martín Sánchez, Raquel

08,1750

L

0042

Uharte Huertas, Miren

08,1543

L

0043

Terrón Vasco, Carlos

08,1367

L

0044

Martínez Fernández, Ana Esther

08,1244

L

0045

Lopez Tugues, Mercè

08,0980

L

0046

Sanchez Teran, Maria Antònia

08,0833

L

0047

Sabiote Gonzalez, Maria Àngels

08,0439

L

0048

Franch Colilles, Marta

08,0316

L

0049

Pascual Moncada, Yolanda

08,0264

L

0050

Morales Mateu, Silvia

08,0153

L

0051

Guerola Tormo, Clara

08,0133

L

0052

Cartañà Marquès, Elisenda

08,0000

L

0053

Casamayor Sanchez, Francisco

07,9581

L

0054

Ortiz i Gisbert, Roderic

07,9344

L

0055

Roca Rosell, Maria Rosa

07,9342

L

0056

Garcia-Borés Comas, Iban

07,9231

L

0057

Pinazo López, Isabel

07,9222

L

0058

Panisello Sabaté, Susana

07,9083

L

0059

Escudero Ruiz, Javier

07,9067

L

0060

Lahoz Aguilar, Inmaculada

07,9060

L

0061

Casamitjana Masachs, Eulàlia

07,8356

L

0062

Bertran Mitjavila, Josep

07,8259

L

0063

Espasa Bracero, Gemma

07,8150

L

0064

Molins Pueyo, Cristobalina

07,8088

L

0065

Arias Cantaré, Laura

07,7966

L

0066

Escrivà Estevan, Fina

07,7612

L

0067

Martí Campmajó, Jesús

07,7367

L

0068

Trigueros Beltrán, Núria

07,7274

L

0069

Parra Pedrol, Maria Luisa

07,7100

L

0070

Furió Rubio, Maria Cristina

07,6819

L

0071

Carrió Roldán, Victòria

07,6752

L

0072

Ayala Bartés, Alba

07,6658

L

0073

Gàlvez Rifà, Ariadna

07,6571

L

0074

Peiró Gálvez, Emilio José

07,6559

L

0075

Egea Martínez, Antonio

07,6500

L

0076

Payà Botella, Cèsar Miquel

07,6390

L

0077

Ortega Artigot, José Javier

07,6268

L

0078

Español Vall, Ramon

07,6266

L

0079

Luque Cuenca, Laura

07,6086

L

0080

Arnau López, Oriol Maria

07,6067

L

0081

Castel Sanjuán, Yolanda

07,5433

L

0082

Almuzara Sampietro, Maria Pilar

07,5208

L

0083

Ballesteros Ferrandis, Ana

07,5145

L

0084

García Pova, Raúl

07,5100

L

0085

Rodrigo Fauli, Maria Carmen

07,4800

L

0086

Salamero Casas, Esteve

07,4717

L

0087

Sanchis Garcia, Laura

07,4666

L

0088

Masclans Sancho, Anna

07,4600

L

0089

García García, Sergio

07,4449

L

0090

Ron Burgo, Daniel

07,4446

L

0091

Venancio Garcia, Marcel

07,4143

L

0092

Campos Perales, Agusti

07,4055

L

0093

Boza De La Rosa, Josep

07,3990

L

0094

Santamans Fernandez, Carlota

07,3681

L

0095

Fajardo Modol, Eva

07,3657

L

0096

Rodrigo Cubí, Nancy

07,3366

L

0097

López Márquez, César

07,3216

L

0098

Botella Ivars, Luis

07,2967

L

0099

Monclús Arasa, Felip

07,2750

L

0100

Bages-Querol Blanco, Jordi

07,2689

L

0101

Barba Ribot, Clàudia

07,2617

L

0102

Rocamora Riquelme, Francisco Antonio

07,2513

L

0103

Escusa Martínez, José Vicente

07,2432

L

0104

Selma Reverté, Inmaculada

07,2250

L

0105

Portero Samit, Virginia

07,2247

L

0106

Costa Baltrons, Maria

07,2144

L

0107

Lema Villanueva, Alejandro

07,2008

L

0108

Valdenebro Manrique, Raquel

07,1960

L

0109

Vital Meneses, Ferran

07,1690

L

0110

Tomas Esteban, José Miguel

07,1667

L

0111

Galcerà Maijó, Angelina

07,1667

L

0112

Climent Martínez, Kyra

07,1620

L

0113

Sánchez Cánovas, Francisca

07,1589

L

0114

Benavent Martínez, Maria Teresa

07,1293

L

0115

Pujals Ripoll, Marta

07,1156

L

0116

Gómez Félix, Vicent

07,1043

L

0117

Queipo Colomina, Alvaro

07,1014

L

0118

León Román, Susana

07,0868

L

0119

Castillo Moreno, Daniel

07,0750

L

0120

Martinez Alegre, Helena

07,0326

L

0121

Martí Montmany, Estel

07,0153

L

0122

Pardo Clemente, Sonia

07,0064

L

0123

Ballana Jufre, Marisol

06,9811

L

0124

Costa Roig, Sílvia

06,9700

L

0125

Ruiz Cala, Patricia

06,9671

L

0126

Franco Roca, Maria Mercè

06,9492

L

0127

Mañe Orozco, Sonia

06,9334

L

0128

Guillamet Vilà, Laia

06,9271

L

0129

Ruiz Zaera, Luis

06,8829

L

0130

Parellada Torres, Ernest-Pere

06,8574

L

0131

Anton Soler, Daniel

06,8464

L

0132

Núñez de Castro Vallès, Lluís Francesc

06,8432

L

0133

Bassegoda Clos, Arcadi

06,8399

L

0134

Saura Pujol, Gerard

06,8312

L

0135

Antón Paredes, Jose Manuel

06,8139

L

0136

Ribera Masgrau, Lluís

06,8104

L

0137

Malé Roca, Ivan

06,8092

L

0138

Herrera Sala, Mònica

06,8000

L

0139

Soriano Caballero, Cristina

06,7927

L

0140

Rico Aguilera, Xavier

06,7469

L

0141

Fíguls Alonso, Alfons

06,7438

L

0142

Lumbreras Sanchez, Dionisio

06,7293

L

0143

Garcia Gallofré, Josep

06,7206

L

0144

Gregori Escrivà, Miquel

06,7167

L

0145

Sabaté Rullo, Darío Roberto

06,7165

L

0146

Serrainat Ligero, Estefania

06,7040

L

0147

Gonzalez Suarez, Maria Jesús

06,7017

L

0148

Simón Figuerola, Andreu

06,6948

L

0149

Soler Pujol, Georgina

06,6920

L

0150

Morán Fernández, Elena

06,6859

L

0151

Boloix Romero, Joan

06,6859

L

0152

Rochera Miravet, Sergio

06,6828

L

0153

Vega Uceta, Analía

06,6642

L

0154

Sala Cantarero, David

06,5836

L

0155

López Mula, Jordi

06,5792

L

0156

Pérez Llusà, Mireia

06,5749

L

0157

Fabregas Caro, Jacqueline

06,5717

L

0158

Esteve Palacios, Ana Maria

06,5541

L

0159

Pastor Vila, Laura

06,5429

L

0160

Lamoso Pérez, Rodrigo

05,9294

R

0161

Ferrer Delgado, Noelia

05,8266

R

0162

García-Consuegra Flores, José María

05,2069

R

0163

Rubio Lencina, Dídac

04,3843

R

 

Especialitat: Llengua Castellana i Literatura

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Hernandez Lopez, Jordi

07,2692

E

0002

Fernandez Montenegro, Maria Delmar

07,0261

E

0003

Acedo Alonso, Noemi

08,9016

L

0004

Sanz Burgos, Omar

08,8153

L

0005

Zuriguel Ballaz, Leyre

08,7096

L

0006

García Morales, Montserrat

08,5439

L

0007

Margarit Sobrino, Daniel

08,4226

L

0008

Palacios Porras, Roser

08,3668

L

0009

Ciendones Diaz, Veronica

08,3496

L

0010

Urbano Gómez, Montserrat

08,3233

L

0011

Hernández López, José Manuel

08,2195

L

0012

Muñoz Pérez, Pablo

08,1560

L

0013

Sanz Nin, Josep

08,0790

L

0014

Davila Domínguez, Paula

08,0567

L

0015

Vilar Bassó, Susanna

08,0484

L

0016

Rodríguez García, Lucía

08,0070

L

0017

Fernandez Ribas, Blanca

08,0043

L

0018

Herranz Benítez, Irene

07,9188

L

0019

Pérez Prior, Josep

07,9156

L

0020

Blandez Trujillo, Gemma

07,8800

L

0021

Guillén Onandia, Aida

07,8762

L

0022

Cordeiro Moledo, Carlos

07,7459

L

0023

Vico De La Torre, Antonia

07,6896

L

0024

Carbó Ariño, Mònica

07,6801

L

0025

Vicent Navarrete, Sara

07,6736

L

0026

Matos India, Míriam Anna

07,6216

L

0027

Cala Carvajal, Rafael

07,5827

L

0028

Lazo Montero, Francisco

07,5502

L

0029

Verdugo Jiménez, Carlos

07,5275

L

0030

González Jiménez, Araceli

07,5128

L

0031

Chomski Warcowicki, Débora

07,4980

L

0032

Ocerin Vázquez, Olaia

07,4750

L

0033

Harris, Emma Louise

07,4335

L

0034

Zomeño Gurrea, Ana Maria

07,4101

L

0035

Pino Olivares, Montserrat

07,4081

L

0036

López Gallego, Yolanda

07,3804

L

0037

Paredes Llusà, Lidia

07,3615

L

0038

Sánchez Sarró, Maria Concepción

07,3601

L

0039

Trilla Barrios, María José

07,2700

L

0040

Llongueras Felguera, Carme

07,2551

L

0041

Da Palma Corchado, Vicente

07,2340

L

0042

Rodríguez Carmona, Maria Isabel

07,2272

L

0043

Hernández Criado, Celia

07,2045

L

0044

Pastor Sánchez, Patricia

07,1820

L

0045

Palomares Vázquez, Miguel

07,1150

L

0046

Rodríguez Blanco, Ángeles María

07,0512

L

0047

Fontana Llorens, Artur

07,0510

L

0048

Antequera Alcalde, Sara Eva

07,0473

L

0049

Zanuy Chimeno, Montserrat

07,0334

L

0050

Martos Castellano, Montserrat

07,0211

L

0051

España Torres, Sandra

06,9568

L

0052

González Tejadillos, Cristina

06,9536

L

0053

Llorens Quer, Núria

06,9531

L

0054

González Vílchez, Concepción

06,9507

L

0055

Puig Del Castillo, Cristina

06,9482

L

0056

Gisbert Oliva, Mar

06,9294

L

0057

Adán Modrego, Ana

06,9021

L

0058

López Arasa, Begoña

06,8753

L

0059

Gómez Molina, Pablo

06,8668

L

0060

Escós Capella, Montserrat

06,8433

L

0061

Pino Cánovas, Sandra Pino Cánovas

06,8180

L

0062

Micó Tormo, Verònica

06,8063

L

0063

Martínez Chico, Raquel

06,7934

L

0064

González Barrera, Anabel

06,7858

L

0065

Parra Perez, Maria Eugenia

06,7757

L

0066

Gatius Miró, Rosa Maria

06,7446

R

0067

Carvajal Guerrero, Manuel

06,7371

L

0068

Gallego Iglesias, Silvia

06,7097

L

0069

Gayo Raull, Laura

06,6980

L

0070

Martínez Puig, Gemma Roser

06,6893

L

0071

Nanu, Irina Roxana

06,6829

L

0072

Ruiz García, María del Carmen

06,6710

L

0073

Aguilar Fava, Maria Cinta

06,6684

L

0074

Sánchez Gallardo, Remei

06,6274

R

0075

Monterrubio Cuesta, Marta

06,6218

L

0076

López Almacellas, Elisa

06,5897

L

0077

Sánchez Silva, Pablo

06,5895

L

0078

Borrego Huerta, María Nieves

06,5733

L

0079

Bono Navarro, Andrea

06,5707

L

0080

Martínez Amaya, Silvia

06,5503

L

0081

Flores León, Maria Elena

06,5483

L

0082

Garcia Romero, Sergio

06,5064

L

0083

Iglesias Martínez, Ana Belén

06,5023

L

0084

Pons Vázquez, Concepció

06,5000

L

0085

Biondi Céspedes, Andrea

06,4831

L

0086

Guimera Sales, Marina

06,4774

L

0087

Galera Lliró, Alicia

06,4718

L

0088

Parra Aparicio, María

06,4324

L

0089

Miranda Santos, José Luis

06,4257

L

0090

Lamana Vendrell, Anna

06,4235

L

0091

Sendra Crespo, Sonia

06,4174

L

0092

Cugat Mulet, Maria Rosa

06,4141

L

0093

Muñoz Gordillo, María Soledad

06,4051

L

0094

Mateo Sendra, Fernando

06,4044

L

0095

Lorenzo Martínez, Raquel

06,4020

L

0096

Antón Contreras, Fernando

06,3990

L

0097

Bidart Andorra, Juan Manuel

06,3969

L

0098

Villar Cano, Vanessa

06,3911

L

0099

Devis Esteve, Isabel

06,3899

L

0100

Cabrera Hernández, Raquel

06,3840

L

0101

Torres Marco, Neus

06,3826

L

0102

Santos Pardo, Agnès

06,3648

L

0103

Bernabé Pérez, Encarnación

06,3610

L

0104

Pandolfi Regordosa, Montse

06,3416

L

0105

Perea Hurtado, Lidia

06,3101

L

0106

Beltrán Escalona, Judith

06,2640

L

0107

Balleste Cases, Roger

06,2133

L

0108

Laborda Usán, Lucía

06,1849

L

0109

Muñoz Armijo, Laura

06,1744

L

0110

Espinosa Serralta, Isabel Yolanda

06,1601

L

0111

Gascó Moreno, Noelia

06,1445

L

0112

García Segura, María Carmen

06,1382

L

0113

Hita Hidalgo, Victoria

06,1303

L

0114

García Barajas, Mercedes

06,1176

L

0115

Cambronero Perez, Aurora Maria

06,1107

L

0116

Muñiz Valiente, Nuria

06,1076

L

0117

Silva Alcántara, Marina

06,0940

L

0118

Salmerón Membrives, Mònica

06,0706

L

0119

Barcos Montañez, Cristina Isabel

06,0678

L

0120

Pelado Campos, María Dolores

06,0442

L

0121

Baena Rivas, Lourdes

06,0305

L

0122

Clua Mur, María José

06,0208

L

0123

Martín Simón, Sonia

06,0012

L

0124

Fernández López, María Luisa

05,9729

L

0125

Falaguera Aguilar, Maria Mercedes

05,9262

L

0126

Diez Llena, Maria Victoria

05,9192

L

0127

Pascual Aceituno, Eva María

05,8713

L

0128

Puig Casas, Berta

05,8670

L

0129

Rodríguez Ariño, Aurora

05,7673

L

0130

Garcia Sanz, Montserrat

05,7383

L

0131

Martínez Martín, Álvaro

05,6966

L

0132

Colás Lombardía, M Asunción

05,6590

L

0133

Muñoz Jimenez, Maria del Carmen

05,5972

L

0134

León Calabuig, Jessica

05,5932

L

0135

Sevilla Fando, Jordán

05,5107

L

0136

Criado Barga, María Jesús

05,5059

L

0137

Resa Ruiz, Patricia

05,4683

L

0138

Carpallo Ramos, Lluna

05,4652

L

0139

Moratalla Jiménez, Paula

05,4567

L

0140

Julve Martín, Elisa

05,3254

L

0141

Tirado Camarena, Irene

05,2794

L

0142

Sánchez López del Castillo, Alicia

05,2642

L

0143

Vela Los Arcos, Rosa María

05,2151

L

0144

González Guijas, Ana Belén

05,1545

L

0145

Martinez Martinez, Tania Isabel

05,1261

L

0146

Carpizo Alvarez, Susana

05,0914

L

0147

Montes Moreno, Maria Luisa

05,0546

L

0148

Santos García, Davina María

04,8963

L

0149

Revuelto Lorda, Ubaldina

04,8880

L

0150

Villalba Caballero, Lidia

04,8688

L

0151

Micó Muñoz, Borja

04,7720

L

0152

Delgado González, Laura

04,7081

L

0153

Murillo Ruiz, María

04,6958

L

0154

Seisdedos González, Iván Miguel

04,6134

L

0155

Amor Córdoba, Maria del Mar

04,5782

L

0156

Treviño Saldaña, Patricia

04,0726

L

 

Especialitat: Llengua Catalana i Literatura

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Olvera Anton, Jordi

06,1337

E

0002

Sànchez Valls, Meritxell

05,6062

E

0003

Valldeperas Ferrer, Marta

09,2500

L

0004

Pedret Rodes, Jordi

09,1050

L

0005

Creus Bellet, Immaculada

09,0038

L

0006

Flor Moreno, Jaume

08,6346

L

0007

Freixenet Esteve, Elisabet

08,6055

L

0008

Pallàs Carrera, Montserrat

08,5555

L

0009

Ferrer Santanach, Montserrat

08,5530

L

0010

Vallalta, Xavier

08,4726

L

0011

Tenza Navarro, Mireia

08,4034

L

0012

Massa Rosa, Núria

08,3766

L

0013

Arias Collado, Pilar

08,3591

L

0014

Cirera Gaja, Irene

08,3242

L

0015

Ferré Reixach, Laura

08,3083

L

0016

Mola Martí, Montserrat

08,1249

L

0017

Cols Farrés, Gemma

08,1213

L

0018

Gràcia Damas, Annabel

08,0891

L

0019

Bernat Molina, Maria Carmen

08,0516

L

0020

Vernet Moya, Ramon

08,0370

L

0021

Barea March, Francisco

08,0181

L

0022

Salavert Bueno, Maria Dolores

07,9859

R

0023

Piró Cardoner, Mireia

07,9534

L

0024

Sànchez Gòmez, Blanca

07,8990

L

0025

Noguera Navarro, Virginia

07,8434

L

0026

Velázquez Mata, Elisabet

07,8284

L

0027

Parera Fort, Marc

07,8067

L

0028

Sànchez Aldabó, Sílvia

07,7904

L

0029

Seguer Pallarès, Núria

07,7433

L

0030

Marcos Pallarés, Maria Victòria

07,7410

L

0031

Giné Reynal, Dídac

07,7370

L

0032

Linares López, Maria

07,7132

L

0033

Matas Caelles, Roser

07,6806

L

0034

Gil Bordes, Núria

07,6758

L

0035

Palau Bladé, Eva

07,6740

L

0036

Aymerich Mestre, Berta

07,6664

L

0037

Segura Sirvent, Gemma

07,6350

L

0038

Vicent Molinos, Pasqual

07,6074

L

0039

Vela Moreno, Anna

07,5427

L

0040

Prieto Segura, Maria del Mar

07,5050

L

0041

Sanz Torrejón, Ferran

07,5000

L

0042

Puig Gaixa, Maria Teresa

07,4987

L

0043

Fontova Palé, Gemma

07,4790

L

0044

Samper Carbó, Olga

07,4586

L

0045

Casado Domingo, Laura

07,4486

L

0046

Asins Ramon, Maria Jesús

07,4414

L

0047

Villalonga Escudero, Ramon

07,4383

L

0048

Ricarte Lara, Maria Isabel

07,4208

L

0049

Barceló Trigueros, Sergi

07,3954

L

0050

Sans Monroig, Berta

07,3877

L

0051

Domènech Giménez, Josep Maria

07,3743

L

0052

Cuscó Duran, Pere

07,3659

L

0053

Torres Sanz, David

07,3430

L

0054

Boix Velasco, Carme

07,3374

L

0055

Sancho Samper, Esther

07,3307

L

0056

Viaña Charles, Montserrat

07,3103

L

0057

Martí Amela, Regina

07,2800

L

0058

Gutiérrez Just, Núria

07,2773

L

0059

Queralt Enseñat, Romina

07,2736

L

0060

Marín Velasco, Laura

07,2697

L

0061

Silvestre Llinares, Jaume

07,2459

L

0062

Mulet Quintana, Judith

07,2334

L

0063

Solà Pairot, Anna

07,2170

L

0064

Travesset Pla, Eva

07,1864

L

0065

Pons Prats, Montserrat

07,1864

L

0066

Barberà Ibiza, Juan Lorenzo

07,1703

L

0067

Escolà Garcia, Daniel

07,1687

L

0068

Carretero Cano, Isabel

07,1530

L

0069

Aubets Fàbrega, Laura

07,1425

L

0070

Pascual Cubells, Alba

07,1380

L

0071

Solé Aragonés, Begonya

07,1255

L

0072

Clares Clavera, Mireia

07,0903

L

0073

Bullich Escolies, Daniel

07,0758

L

0074

Bonjorn Dalmau, Antònia

07,0570

L

0075

Luengo Bravo, Antonio

07,0262

L

0076

Codina Alarcón, Laia

06,9977

L

0077

Sànchez Roig, Ester

06,9948

L

0078

Trull Martí, Mireia

06,9831

L

0079

Claverol Chancho, Roser

06,9767

L

0080

Estruch Duran, Montserrat

06,9679

L

0081

Mosella Sanz, Marta

06,9099

L

0082

Saavedra Sans, Maria Lurdes

06,9086

L

0083

Aguado Lladó, Sandra

06,9057

L

0084

Castells López, Raquel

06,8644

L

0085

March Massós, Martí

06,8619

L

0086

Luque Ruano, Sandra

06,8516

L

0087

Calderó Cluet, Mireia

06,8416

L

0088

Lou López, Ana

06,8414

L

0089

París Aixalà, Roser

06,8390

L

0090

Gómez Julià, Meritxell

06,8370

L

0091

Ballana Jufré, Judith

06,8260

L

0092

Ordines Capó, Josep

06,7954

L

0093

Rusiñol Pérez, Ana

06,7920

L

0094

Balagué Gómez, Olga

06,7846

L

0095

Mollà Escrivà, Paula

06,7734

L

0096

Noguera Clofent, Laia

06,7685

L

0097

Vilarrasa Ruiz, Clara

06,7536

L

0098

Lizandra Revert, Natàlia

06,7447

L

0099

Bayó Berch, Jordi

06,7306

R

0100

Ibós Santiveri, Judit

06,7121

L

0101

Potente Figuerola, Alba

06,7100

L

0102

Viñals Pascual, Joan

06,7092

L

0103

Mira Anton, Carla

06,7009

L

0104

Giannoni Pastor, Marina

06,6950

L

0105

Poveda Díez, Alba

06,6935

L

0106

Espax Gaya, Maria Pilar

06,6670

L

0107

Antonell Creus, Maria Àngels

06,6338

L

0108

Farelo González, Míriam

06,6289

L

0109

Córdoba Casas, Estefania

06,6210

L

0110

Torres Garrell, Laia

06,6098

L

0111

Ortega Roura, Olga

06,6087

L

0112

Marugan Oliva, Sara

06,5809

R

0113

Espigulé Serra, Helena

06,5506

L

0114

Díaz Vila, Adam

06,5482

L

0115

De Clascà Luque, Ricard

06,5266

L

0116

Marcos Navarro, Tina

06,5067

L

0117

Robles Círia, Núria

06,5033

L

0118

Rodríguez Roig, Albert

06,4704

L

0119

Segura Magallon, Gerard

06,4384

L

0120

Erviti Estruch, Helena

06,4022

L

0121

Rios Vallès, Aina

06,3871

L

0122

Espun Llivina, Gerard

06,3569

L

0123

Llagostera Espelt, Roser

06,3516

L

0124

Escobedo Cebria, Eloi

06,3400

L

0125

Subirachs Barraquer, Clea

06,3396

L

0126

Olcina Descals, Patrícia

06,3317

L

0127

Boté Salvia, Núria

06,3188

L

0128

Crespo Sendra, Verònica

06,2992

L

0129

Riu Capdevila, Laia

06,2949

L

0130

Lleixà Jornet, Gemma

06,2866

L

0131

Tomàs Gonfaus, Eva

06,2754

L

0132

Fortuny Baduell, Anna

06,2644

L

0133

Pi Leoz, Blanca

06,2515

L

0134

March Hospital, Clara

06,2487

L

0135

Pujó Cuadros, Ingrid

06,2433

L

0136

Soler i Pairó, Carla

05,1975

R

 

Especialitat: Matemàtiques

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Plana Lacasa, José Roberto

07,7642

E

0002

Yela Reneses, Héctor

08,9633

L

0003

Arnau Bresó, Joaquin

08,5555

L

0004

Blasco De La Torre, Alejandro

08,4210

L

0005

Llensa Ayats, Carles

08,2933

L

0006

Joanmiquel Peraferrer, Margarida

08,1719

L

0007

Romero Giner, Alejandro

08,1405

L

0008

Climent Soler, Jaume

08,0930

L

0009

Castell Burgaleta, David

08,0146

L

0010

Barragán Ramírez, Gabriel Antonio

07,8957

L

0011

Rubió Pons, Llorenç

07,8926

L

0012

Castellà Carlos, Enric

07,8850

L

0013

Valenti Trulls, Ester

07,8441

L

0014

Remón Adell, Dionisio

07,7872

L

0015

Gascó Patiño, Antonio Alejandro

07,7687

L

0016

Güell Serra, Mireia

07,7468

L

0017

Gispert Sala, Meritxell

07,7084

L

0018

Rodriguez Font, Roger

07,6476

L

0019

Alujas Tejada, Ramon

07,6235

L

0020

Chiva Chamorro, Salvador

07,6192

L

0021

Bernadó Rocamora, Víctor

07,6140

L

0022

Maimir Serrallonga, Ferran

07,6036

L

0023

Manubens Ferriol, Montserrat

07,5860

L

0024

Vilella Castellet, Maria Inmaculada

07,5126

L

0025

Grau Roca, Roger

07,4620

L

0026

Martínez Álvarez, Leopoldo

07,4499

L

0027

Llombart Perolada, Albert

07,3678

L

0028

Martínez Ruiz, Francisco Javier

07,3336

L

0029

Civil Serra, Elisabet

07,3229

L

0030

De La Fuente Pérez, José Abraham

07,3204

L

0031

Santanach Peñacoba, Isabel

07,3165

L

0032

Gómez Ridorsa, Juan Manuel

07,3091

L

0033

Martín Marsà, Sònia

07,3062

L

0034

Carrascosa Orozco, Jaime

07,2804

L

0035

Teixidor Alba, Gemma

07,2721

L

0036

Escolà Pujol, Alba

07,2510

L

0037

Font Trenchs, Cristina

07,2380

L

0038

Jurjo Mosoll, Eva

07,2296

L

0039

Clemente Císcar, Francisco

07,2099

L

0040

López Montesinos, Mari Carmen

07,2088

L

0041

Caelles Abillar, Jordi

07,2018

L

0042

Agudiez Sánchez, María Jesús

07,1836

L

0043

Floris Bandera, Esther

07,1728

L

0044

Lorenzo Pla, Daniel

07,1668

L

0045

Mesa Rodriguez, Raul

07,1658

L

0046

Planchart Logroño, Judith

07,1612

L

0047

Ruiz Bellet, Josep Lluís

07,1422

L

0048

Semis Sabartés, Carolina

07,1117

L

0049

Rotger Dunyó, Adrià

07,0989

L

0050

Ferro Gay, Elena

07,0781

L

0051

Febrer Juan, Vanessa

07,0357

L

0052

Navarro Garcia, Juan José

07,0310

L

0053

Tarrés Reguant, Núria

07,0229

L

0054

Monsergas Ruíz, Maria Luisa

06,9503

L

0055

Ortuño Rubio, José

06,9439

L

0056

Varona Matamales, Ismael

06,9359

L

0057

Llorente Del Aguila, Emili

06,9313

L

0058

Martínez Rovira, Teresa

06,9282

L

0059

Ventura Tantiñá, Maria Isabel

06,9196

L

0060

Lluch Pérez, Daniel

06,9193

L

0061

García Vallejo, Daniel

06,9074

L

0062

Jiménez Pelayo, Javier

06,9046

L

0063

Gamez Perez, Diego

06,8848

L

0064

Pérez Hernández, Noèlia

06,8783

L

0065

Diaz Rull, Joan

06,8633

L

0066

López López, Mònica

06,8431

L

0067

Garcia Nadal, Amparo

06,8419

L

0068

Dolcet Ros, Oriol

06,8308

L

0069

Montserrat Grau, Núria

06,8308

L

0070

González León, Esther

06,7770

L

0071

Seix Fernandez, Aranzazu

06,7707

L

0072

Pardiño Juan, Laura

06,7689

L

0073

Solà Barrabés, Sara

06,7549

L

0074

Ruiz Martí, Víctor Manuel

06,7377

L

0075

Calabuig Reig, Gabriel

06,7342

L

0076

Puertas Rodríguez, Ricardo

06,7313

L

0077

Jorge Marrasé, Rosa Maria

06,7014

L

0078

Escaramís Babiano, Eixarc

06,6678

L

0079

Céspedes Baines, Cecilia

06,6538

L

0080

Sebastià Martínez, Jordi

06,5712

L

0081

Padilla Cozar, Maria

06,5692

L

0082

Montagut Benítez, Xavier

06,5679

L

0083

Masmitjà Pujol, Laura

06,5334

L

0084

Carrillo Castelló, Jordi

06,5230

L

0085

Abad Garcia, Marta

06,4582

L

0086

Gutierrez Lopez, Oscar

06,4546

L

0087

Villena Molina, Tatiana Pilar

06,4544

L

0088

López Andrés, Montserrat

06,4176

L

0089

Mas Soler, Mireia

06,4166

L

0090

Massich Vall, Francesc

06,3555

L

0091

Cordón Quevedo, Fernando

06,3243

L

0092

Borrell Ferreres, Enric

06,2873

L

0093

Colomé Nin, Gemma

06,2804

L

0094

De Casacuberta Ripoll, Ariadna

06,2766

L

0095

Lozano Azón, Ramon

06,2359

L

0096

Bessa Castillo, Iban

06,2310

L

0097

Panyella Bassó, Víctor

06,2269

L

0098

Corrigüelas Armillas, Frederic

06,1925

L

0099

Olivé Casanova, Oriol

06,1925

L

0100

Elvira Navarro, Víctor

06,1602

L

0101

Blasco Estrada, Maria Alba

06,1518

L

0102

Carulla Batallé, Roc

06,1260

L

0103

Burriel López, Marta

06,0706

L

0104

Valero Martinez, Gemma

06,0368

L

0105

Sendra Ros, Miriam

06,0347

L

0106

Pérez Blanco, Guillermo

06,0250

L

0107

Vidal López, Anna

06,0241

L

0108

Arce Marin, Manuel

06,0197

L

0109

Granados Corsellas, Albert

06,0042

L

0110

Olivé Garcia, Carles

06,0020

L

0111

Colell Sort, Eugènia

05,9797

L

0112

Marcos Bravo, Maria del Carmen

05,9256

L

0113

Castañé Playà, Núria

05,9118

L

0114

Nogués Solé, Gema

05,9060

L

0115

Gregori Reig, Juan

05,8445

L

0116

Azoz Navarro, Ariadna

05,8405

L

0117

Vinyoles Auladell, Roger

05,8303

L

0118

Guilla Boladeres, Ana Maria

05,8222

L

0119

Perez Melo, Ricardo Aurelio

05,8204

L

0120

Perez Marcos, Constantino

05,8087

L

0121

Hinojo Sánchez, Elisabet

05,8027

L

0122

Gassó Minguet, Francesc

05,7188

L

0123

Gimeno Hernández, Julio

05,7187

L

0124

Crespán Scotto, Flavia

05,7104

L

0125

Rodríguez Massa, Judit

05,6863

L

0126

Verdaguer Simon, Xavier

05,6664

L

0127

Fontan Síver, Carlos

05,6414

L

0128

Bosch Collell, Aina

05,5962

L

0129

Bové Suau, Íngrid

05,5749

L

0130

Zafrilla Magraner, Rafael

05,5466

L

0131

Moreno Palau, Meritxell

05,5173

L

0132

Jiménez Jaén, Noelia

05,4723

L

0133

Arpal Pérez, Santiago

05,4560

L

0134

Ocaña Prieto, Alvaro

05,4431

L

0135

Freixes Martorell, David

05,4127

L

0136

Grau Vercher, Mireia

05,4042

L

0137

Bacardit Carrasco, Lluís

05,3671

L

0138

Tejedor Fontanet, Ramon

05,3605

L

0139

López Palahí, Aram

05,3234

L

0140

Garzón Velasco, Natalia

05,3166

L

0141

Orquin Molina, Alvar

05,3123

L

0142

Carretero Galera, Joaquín

05,2972

L

0143

Balagué Guardia, Ricard

05,2615

L

0144

López Platón, Eric

05,2578

L

0145

Fernandez Torres, Sara

05,2496

L

0146

Mateo Campo, Clara

05,2351

L

0147

Corominas Auguets, Gerard

05,2312

L

0148

Viñals Marzo, Gemma

05,1992

L

0149

Mascarell Claver, Òscar

05,0674

L

0150

Gutiérrez Hoya, Laura

05,0296

L

0151

Vallribera Valldeperas, Cristina

04,9809

L

0152

Valbuena Galiana, Macarena

04,9464

L

0153

Pons Minguillón, Elena

04,8692

L

0154

García Fernández, Montserrat

04,8689

L

0155

Domingo Rimada, Beatriz

04,8542

L

0156

Valverde Acero, Salvador

04,8461

R

0157

Torrecilla Miguel del Corral, Sandra

04,8351

L

0158

Vañó Hernández, Lucía

04,7850

L

0159

Aliaga Sanchis, Antonio Manuel

04,7691

L

0160

Portolés Falomir, Elena

04,6238

L

0161

Vilamajó Llagostera, Gemma

04,5589

L

0162

Huerta Ball, Andreu

04,5324

L

0163

Mestre Fusco, Xavier

04,4351

L

0164

Borrell Fernàndez, Àlvar

04,3254

L

0165

Villalón Forns, Helena

04,3027

L

0166

Fenoll Ballesteros, Francisco

04,2873

L

0167

Carmona Cervelló, Neus

04,2859

L

0168

Murillo Turrillo, Judit

04,1868

L

0169

Pèlach Saget, Bernat

03,9723

L

0170

Vernet Falcó, Joan

03,6805

L

 

Especialitat: Música

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Oriola Requena, Salvador

08,0750

E

0002

Galán Sánchez, Daniel

07,8800

E

0003

Pastor Ribas, Meritxell

08,6187

L

0004

Rico Esteve, Daniel

08,6047

L

0005

Gómez Hernández, María Melania

08,5453

L

0006

Barbod Viñes, Alicia

08,4580

L

0007

Beberide Farrús, Héctor

08,3160

L

0008

Alcocer Albuixech, Sabina

08,3153

L

0009

Terrades Milla, Wifredo

08,1660

L

0010

Planell Aymerich, Núria

08,1364

L

0011

Sifre Flores, Eva

08,1052

L

0012

Montes López, Roberto

08,0063

L

0013

Ardanuy Queldra, Bàrbara

07,9364

L

0014

Canadell Herranz, Anna

07,8567

L

0015

Rovira Rodríguez, Georgina

07,7556

L

0016

Garrido Costa, Montserrat

07,7437

L

0017

Villalta Morro, Marta

07,7371

L

0018

Marsal Eroles, Joan Marc

07,6900

L

0019

Domínguez Iglesias, Olga

07,5973

L

0020

Daudén Causanilles, Mireia

07,5946

L

0021

Colomer Puchades, Jesus

07,5589

L

0022

Hernández Miñano, Cristina

07,4633

L

0023

Gallego Colomer, Josep

07,3825

L

0024

Ribera Pont, Sílvia

07,3667

L

0025

Coli Mulet, Maria de Lluc

07,2972

L

 

Especialitat: Orientació Educativa

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Antón Arribas, Ana María

09,5050

E

0002

Rossell Pascual, Mireia

09,0275

E

0003

Fornells Barberà, Inmaculada

08,8937

E

0004

Santanach Sabatés, Judit

08,6250

E

0005

Gómez Ortiz, Saray

08,2862

E

0006

Campeny Puig, Jordi

08,1025

E

0007

Mallol Blanch, Eduard

08,0712

E

0008

Santamaría Revilla, Inmaculada

07,8581

E

0009

Codina Regàs, David

07,7875

E

0010

Pórtulas Boix, Cristina

07,5912

E

0011

Planas de Farnés Valentí, Montserrat

07,5250

E

0012

Charles Rosell, M Encarnació

07,3262

E

0013

Ortí Garces, Lorena

07,2988

E

0014

Aranda Nicolas, Javier

07,2500

E

0015

Castillo Acosta, Daniel

07,2500

E

0016

Caubet Arnau, Laura

06,9061

E

0017

Martínez Ruda, Laura

06,8675

E

0018

Ponce López, Sergio

06,7862

E

0019

Acevedo Pozo, Maria Dolores

06,5300

E

0020

Plaza Campos, Judit

06,3212

E

0021

Rivas Fidalgo, Maria dels Angels

06,2375

E

0022

Cañas Bravo, Ana

06,1812

E

0023

Tort Pallarès, Marta

06,0903

E

0024

Llorente Olmedillo, Ivan

05,8462

E

0025

Campo Heras, Natividad

05,8437

E

0026

Gàllego Sesma, Eulàlia

05,5737

E

0027

Alfaro Cuevas, Donina

04,4262

E

0028

Balaguer Roca, Gemma

09,5843

L

0029

Martí Guiu, Maria Teresa

09,4796

L

0030

Sánchez Vellosillo, Lorena

09,3873

L

0031

Hugas Claparols, Mireia

09,3846

L

0032

Losada Liébana, Nadia

09,3670

L

0033

Carrasco Garriga, Anna

09,2493

L

0034

Moreno Ortiz, Eva Maria

09,1884

L

0035

Traveset Soles, Eva

08,9403

L

0036

Grau Martínez, Alejandra

08,9400

L

0037

Llovet Tarroja, Carles

08,9400

L

0038

Morató Altimira, Rosó

08,7967

L

0039

Ortega Gómez, Sara

08,7667

L

0040

Garcia Carrasco, Tamara

08,7383

L

0041

Martínez Rojas, Sonia

08,7367

L

0042

Durán Bravo, Laura

08,6970

L

0043

Coyo Saura, M Teresa

08,6800

L

0044

Garcia Merino, Núria

08,6785

L

0045

Zaplana Alcaraz, Teresa

08,6466

L

0046

Vericat Ferré, Maria Agustina

08,6434

L

0047

Ros Olivé, Roser

08,6192

L

0048

Renart Vilà, Núria

08,6094

L

0049

Pita Ramos, Alba

08,6042

L

0050

Serret Iturre, Marta

08,5575

L

0051

Salvador Gómez, Sílvia

08,5479

L

0052

Pascual Barraguer, Maria Pau

08,5217

L

0053

Delgado Bargalló, Brisa

08,5081

L

0054

Pino Hernández, Jordi

08,5016

L

0055

Vallés Sogues, Mònica

08,4526

L

0056

Núñez Cortijos, Gloria

08,4409

L

0057

Garrido Romero, Sandra

08,4240

L

0058

Rodriguez Puente, Pilar

08,4130

L

0059

Balañá Carreras, Asela

08,3710

L

0060

Nieves Escudero, Mercedes

08,3667

L

0061

Pujol Ballabriga, Ester

08,3505

L

0062

Montesinos Adalia, Davinia

08,3178

L

0063

Gago Lozano, M Ángeles

08,3167

L

0064

Navas Campos, Montserrat

08,3165

L

0065

Aymerich Garcia, Núria

08,2970

L

0066

Alvarez Bertran, Núria

08,2834

L

0067

Soriano Llorca, Josepa

08,2500

L

0068

Pascual Jiménez, Miquel

08,2125

L

0069

Pons Mitjavila, Isabel

08,2112

L

0070

Bosch Morell, Teresa

08,2092

L

0071

Ràfols Olivé, Ona

08,1971

L

0072

Gordaliza Cornellà, Benet

08,1880

L

0073

Basagaña Riqué, Emma

08,1833

L

0074

Vendrell Bernal, Marta

08,1600

L

0075

Coll Pascual, Anna Maria

08,1481

L

0076

Cervera Blanch, Montserrat

08,1131

L

0077

Jové Martin, Yolanda

08,1067

L

0078

Àlvarez López, Raquel

08,1033

L

0079

Calvo Dominguez, Susana

08,0834

L

0080

Casas Dejoz, Xavier

08,0813

L

0081

Porta Garcia, Maria

08,0750

L

0082

Comas Casassas, Gemma

08,0044

L

0083

Pérez Sierra, Raquel Pineda

07,9998

L

0084

Rovira Camprubí, Núria

07,9949

L

0085

Cívico Moreno, Paloma

07,9833

L

0086

Cabarrocas Corbillo, Sílvia

07,9734

L

0087

Úbeda Rayo, Elisabeth

07,9623

L

0088

Mirasol Obrador, Mireia

07,9600

L

0089

Marro Cosialls, Sílvia

07,9387

L

0090

Abia Medina, Soraya

07,9100

L

0091

Carrillo Ribas, Cristina

07,8917

L

0092

Carreño Fernández, Gemma

07,8534

L

0093

Serrat Jordà, Sara

07,8203

L

0094

Gil Alvarez, Agustina

07,8183

R

0095

Alsina Prat, Montserrat

07,8042

L

0096

Garcia Morte, Elena

07,7893

L

0097

Barrera Ferrándiz, Aroa

07,7834

L

0098

Mojonero Bascón, María del Mar

07,7817

L

0099

Jimenez Ouro, Susana

07,7676

L

0100

Roca Reverte, Miriam

07,7667

L

0101

Navarro Santoro, Silvia

07,7667

L

0102

Zaragoza Mulet, Amaya

07,7666

L

0103

Martinez Miralpeix, Alex

07,7432

L

0104

Canet Domínguez, Anna

07,7331

L

0105

Gallén Badenes, Anna

07,6584

L

0106

Gallinat Piró, Gemma

06,9549

R

0107

Mosull Prades, Genoveva

06,7760

R

 

Especialitat: Tecnologia

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Coll Becerra, Artur

05,9816

E

0002

Margalida Nebot, Elisabet

08,2937

L

0003

Diaz Sanz, Cristian

08,0420

L

0004

Costejà Planella, Lídia

07,8756

L

0005

Blasco Declara, Maria del Mar

07,6737

L

0006

Argerich Casellas, Laura

07,5931

L

0007

Bocos Magraner, Rubén

07,5302

L

0008

Fabregat Vall, Roger

07,4856

L

0009

Cahner Gallastegui, Santiago

07,4425

L

0010

Ricardo Hoyos, Ana Maria

07,3860

L

0011

Font Barnolas, Joaquim

07,3206

L

0012

Grau Clemente, Maria del Pilar

07,3194

L

0013

Torres Boix, Joaquín Emilio

07,2248

L

0014

Almiñana Moreno, Rosario

07,0315

L

0015

Pastor Marzo, Vicente

07,0234

L

0016

Cabrero Grau, Begoña

07,0155

L

0017

Puigdevall Salvans, Maria Meritxell

07,0110

L

0018

Sánchez Rodríguez, Ana

06,9980

L

0019

El Mariachet Carreño, Jorge

06,9309

L

0020

López Fernández, Roberto

06,8381

L

0021

Camarasa Reñé, Enric

06,8150

L

0022

Ortiz Becerra, Carlos

06,8088

L

0023

Palau Salvadó, Josep

06,7774

L

0024

Sansa Foixench, Andreu

06,6944

L

0025

Rodriguez Farran, Sonia

06,6806

L

0026

Damunt Masip, Xavier

06,6760

L

0027

Nieto Madrid, Albert

06,6222

L

0028

Valls Alemany, Paola

06,6104

L

0029

Camarasa Andrés, Marc

06,5854

L

0030

De Blas Romero, Alícia

06,5796

L

0031

Díaz Martín, Miquel

06,5007

L

0032

Lorenzo Marti, Jose Felipe

06,4824

L

0033

Bagué Cumplido, Patrícia

06,4808

L

0034

Pont Peris, Rosa Maria

06,4800

L

0035

Reverte Vidal, Josep Rafel

06,4514

L

0036

Rojo González, Daniel

06,4406

L

0037

Güell Puigdevall, Marc

06,4380

L

0038

Rodriguez Ferrer, Raquel

06,4080

L

0039

Betoret Palomo, Sergio

06,4027

L

0040

Paz Marín, Higinio

06,4005

L

0041

Figuera Chavarría, Angeles

06,3874

L

0042

Tapia Llorens, Joan

06,3588

L

0043

Sala Brunsó, Francesc Xavier

06,3518

L

0044

Fructuoso Miquel, Laura

06,2929

L

0045

Martínez Cano, Amparo

06,2854

L

0046

Llamas Pleguezuelos, David

06,2622

L

0047

García López, David

06,2450

L

0048

Farrerons Guiolà, Núria

06,2376

L

0049

Vergés Dorca, Carles

06,2338

L

0050

Roca Seba, Marc

06,2188

L

0051

Zoyo Segura, Didac

06,1542

L

0052

Fàbregas Casas, Mireia

06,1495

L

0053

Proville, Marie-Catherine

06,0414

L

0054

Ximinis Tarrés, Joan

06,0399

L

0055

Gilberte Abella, Raúl

06,0232

L

0056

Benito Estalayo, Antonio

06,0022

L

0057

Llopart Font, Anna

05,9977

L

0058

Pujolàs Bellvehí, Pol

05,9862

L

0059

Vidal Pelegrí, Oscar

05,9662

L

0060

Alvarez Santos, Alejandro

05,9425

L

0061

Roda Murillo, Jesus

05,9317

L

0062

Prades Dòria, Aran

05,9168

L

0063

Sastre Masanet, Josep

05,9089

L

0064

Llauradó Sanclemente, Laia

05,8235

L

0065

Brun Laín, Carlos

05,7466

L

0066

Romero Muñoz, Antonio

05,7208

L

0067

Abilla López, Estefania

05,7082

L

0068

Murciego Rubio, Cipriano

05,6963

L

0069

Navarro Sacristán, Hector

05,6933

L

0070

Torta Ferré, Xavier

05,6922

L

0071

Delgado Ramírez, Juan Antonio

05,6872

L

0072

Trigo Martinez, Olga

05,6249

L

0073

Gonzalez Mayans, Ivan

05,6183

L

0074

Baron Baena, Javier

05,4963

L

0075

Lorenzo Picazo, Vanesa

05,4634

L

0076

Alonso Sala, Joan Miquel

05,2787

L

0077

Calvo Barriuso, Sergio

05,2070

L

0078

Cubi Masachs, Ester

05,2040

L

0079

Peremiquel Barral, Marc

04,9998

L

0080

Pons Jimenez, Carles

04,9478

L

0081

Simon Bonet, Marta

04,9061

L

0082

Galí Gómez, Santiago

04,8745

R

0083

Parramon Muntada, Francesc

04,7444

L

0084

Gonzàlez Cegarra, Víctor

04,6416

L

0085

Marín Sánchez, Alberto

04,6406

L

0086

Benet Vila, Jordi

04,6350

L

0087

Rosselló Melis, Gaspar

04,5666

L

0088

Costa Pérez, Joan

04,5533

L

0089

Pozo Soto, Miguel Angel

04,5016

L

0090

Gisbert Sabater, Sonia

04,4233

L

0091

Soler Jiménez, Lluís

04,1398

L

0092

Aloy Mur, Emma

04,0389

L

 

Cos: Professors d'escoles d'arts plàstiques i disseny

 

Especialitat: Dibuix Artístic i Color

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Montes Elvira, Alicia

05,8567

E

0002

Vilanova Bartrolí, Jaume

07,9113

L

0003

Seguí Florit, Daniel Juan

07,8919

L

 

Especialitat: Disseny Gràfic

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Subira Catala, Francisco

08,0633

L

0002

Aumatell Tió, Cristina

06,9661

L

0003

Domene Danés, Mar

06,7738

L

0004

Brufau Muntané, Xavier

06,6407

L

0005

Dominguez Reifs, Maria

06,2488

L

 

Especialitat: Mitjans Audiovisuals

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Morcillo Barberá, Sergio

07,7239

L

0002

Barrera Reyes, Antonio Martín

07,1729

L

0003

Romaní Molins, Òria

06,9481

L

 

Cos: Professors d'escoles oficials d'idiomes

 

Especialitat: Francès EOI

N

Cognoms i Nom

P

T

0001

Pedrerol Sánchez, Alexia

09,5270

A

0002

Ribas Ibáñez, Marta

05,4597

A

0003

Moreau, Guénola

09,2283

L

0004

Tenés Brenot, Pablo

08,8905

L

0005

Serrano Barroso, Agustín

08,8642

L

0006

Butez, Lola

08,3357

L

0007

Fernández Ramos, José Manuel

08,1109

L

0008

Carrera Cadelo, Olga

08,0171

L

0009

Enert, Carine

07,8016

L

0010

Aubertot, Agnès Paulette

07,2950

L

0011

Ruiz Camacho, Yolanda

07,2160

L

0012

Bertrand, Nicolas Patrick Julien

06,9850

L

0013

Silvan Rodriguez, Maria

06,9326

L

0014

Martínez Gato, Ana María

06,8534

L

 

 

Annex 2

Funcionaris de carrera que han adquirit una nova especialitat

 

Cos: Mestres

 
Audició i Llenguatge:

Alcudia Moyano, Agustín

Colomer Hernández, Eva

Rubinat Arqué, Agnès

 
Cos: Professors d'ensenyament secundari
 
Anglès:

Robles Sáez, Adela

Romartinez Bas, Margarita

 

Biologia i Geologia:

Abad Farré, Alejandro Víctor

Martínez López, Eva

Tudela Muntané, Meritxell

 

Dibuix:

Farrés Hirondelle, Anna

 

Economia:

Alis Pujol, Joan

Bover Alberni, Maria Àngels

Vidal Garcia, Raul

 

Educació Física:

Parra Labalsa, Silvia

 

Filosofia:

Carbó Ribugent, Mònica

Roca Pascual, Bernat

Roig Altès, Joan Maria

Romero Ruiz, Jaume

Vives Cuadras, Albert

 

Física i Quimica:

Almiñana Sáez, Daniel

Carbonell Vila, Joaquim

Miró Pujol, Carlos

Riera Mulero, Josep

Rodriguez Orellana, Carme

 

Geografia i Història:

Colell Orrit, David

Mallorquí Garcia, Elvis

Royo Fernandez, Zulema

 

Llengua Castellana i Literatura:

Burcet Rojas, Humbert

Mir Piñol, Maria Montserrat

 

Matemàtiques:

Cervera Bondia, Rafael Pablo

Colldeforns Griñó, Hermínia

Martinez Hernandez, Cesar

Moreno Sánchez, Juan Manuel

Plazas Sánchez, Ginés Jesús

Valderrábano Asensio, Isabel

Vicens Villar, Antonia

 

Orientació Educativa:

Quintana Gómez, Gloria

Solà Matas, Montserrat

 

Tecnologia:

Cano De Castro, Xavier

Fernández Fernández, Maria José

Gómez Baena, Angel Luis

Larraz Dalmases, Alberto

Mariña Perez, Pablo

Mora Vitoria, Beatriz

Amunt