Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 02/07/2018

  • Número del document ENS/1542/2018

  • Número de control 18185068

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18185068-2018

Dades del DOGC
  • Número 7658

  • Data 06/07/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1542/2018, de 2 de juliol, per la qual s'obre convocatòria pública per al reconeixement de projectes d'innovació pedagògica de centres educatius.


A Catalunya, el Parlament, amb una amplia majoria, ha creat dos marcs normatius importants per a la transformació del sistema educatiu: la Llei d'educació i la Llei de formació i qualificació professionals.

L'article 84.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, preveu que el Departament ha d'afavorir les iniciatives de desenvolupament de projectes d'innovació pedagògica i curricular que tinguin l'objectiu d'estimular la capacitat d'aprenentatge, les habilitats i potencialitats personals, l'èxit escolar de tots els alumnes, la millora de l'activitat educativa i el desenvolupament del projecte educatiu dels centres. Així mateix, estableix que aquests projectes poden referir-se a un o més centres i comportar, si escau, vinculacions amb la universitat, amb els sectors econòmics o amb altres organitzacions.

L'article 52 de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, estableix que l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professional de Catalunya ha de proposar mesures per tal de facilitar i fomentar la innovació en la formació professional, especialment pel que fa a continguts, itineraris formatius, metodologies i materials. Mitjançant una oferta d'estades formatives concertades amb empreses, centres o entitats es pretén adquirir perspectiva sobre els processos de gestió de la innovació i poder aplicar les metodologies i tècniques de gestió de la innovació a la formació professional. Així mateix, disposa que l'Administració ha de promoure accions per a la concreció d'aquestes col·laboracions.

L'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica, determina les modalitats d'innovació pedagògica i, entre d'altres, hi inclou els projectes d'innovació pedagògica, que consisteixen en iniciatives d'un centre educatiu, o d'un grup de centres, que formen part de manera explícita del projecte educatiu de centre, que responen a objectius de millora educativa prèviament fixats en un pla d'acció i que aporten evidències del canvi que ha significat per al centre o centres pel que fa a les competències dels alumnes o a l'organització i gestió.

Catalunya ha estat tradicionalment un país amb una important trajectòria de renovació pedagògica. El gen de la transformació educativa no ha deixat d'estar present al nostre país. En aquest sentit i després d'un treball intens, el Departament d'Ensenyament, amb la col·laboració d'institucions de renovació pedagògica i diferents universitats, ha establert el Marc d'innovació pedagògica. Aquest marc defineix la innovació pedagògica com un procés planificat de canvi i renovació que es fonamenta en la recerca, que respon a l'evolució social, que condueix a obtenir una millora en la qualitat del sistema educatiu i que pot ser transferible a la resta de centres educatius. Estableix, tanmateix, els elements que emmarquen la innovació en el nostre sistema educatiu, així com les modalitats, els àmbits, els requisits i els criteris pel reconeixement de la innovació.

El nostre sistema educatiu és resultat de la voluntat i les accions de millora que l'administració i la comunitat educativa han anat desenvolupant durant anys, amb l'objectiu d'anar adequant l'educació a les noves necessitats d'aprenentatge que els canvis socials i els avenços tecnològics i científics han requerit en cada moment.

La innovació pedagògica ha d'estar fonamentada en la recerca educativa, i ha de respondre a l'evolució social. El seu objectiu últim, evidentment, ha de ser una millora en la qualitat del sistema educatiu i de la seva equitat.

Dins d'aquest marc, el Departament d'Ensenyament vol promoure, reconèixer i certificar els projectes d'innovació pedagògica impulsats des dels centres educatius per millorar la qualitat dels serveis que ofereixen contribuint a la millora del sistema educatiu.

Per tot això,

 

Resolc:

 

Obrir convocatòria pública de reconeixement de projectes d'innovació pedagògica consolidats en els centres educatius, d'acord amb les bases que conté l'annex.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 2 de juliol de 2018

 

Carles Martínez Quiroga

Secretari de Polítiques Educatives

 

 

Annex

Bases reguladores de la convocatòria de reconeixement de projectes d'innovació consolidats en centres educatius

 

1. Objecte

Reconèixer i certificar projectes d'innovació pedagògica consolidats que han transformat i millorat la qualitat i equitat del sistema educatiu d'acord amb la modalitat prevista a l'article 2 de l'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica.

 

2. Destinataris

Els destinataris de la convocatòria són els centres educatius, del Departament d'Ensenyament o altres Departaments de la Generalitat de Catalunya, públics i privats sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments d'educació infantil i primària, i/o d'educació secundària obligatòria i/o de batxillerat i/o de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial i/o educació d'adults.

 

3. Òrgan impulsor

El reconeixement dels projectes està impulsat i gestionat per la Direcció General d'Educació Infantil i Primària, la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat i la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

 

4. Requisits de participació

Poden participar en la convocatòria els centres educatius destinataris d'aquesta Resolució que presentin, en el termini establert, la sol·licitud de participació i la memòria del projecte d'innovació pedagògica i que reuneixin els requisits següents:

a) Que el projecte estigui emmarcat en un o més dels tres àmbits d'innovació aprovats per la Comissió d'Innovació del Departament d'Ensenyament en relació al reconeixement de la innovació pedagògica:

Àmbit 1: Metodologies i recursos per a la millora de l'ensenyament i aprenentatge.

Àmbit 2: Organització i gestió educativa.

Àmbit 3: Relació i cooperació amb la comunitat educativa i l'entorn.

b) Presentar una memòria d'un projecte d'innovació pedagògica per centre.

c) Que el projecte no hagi estat certificat per cap programa d'innovació amb anterioritat.

d) Que el projecte tingui l'abast de centre i estigui consolidat.

e) Haver desenvolupat el projecte segons les fases de la innovació pedagògica (disseny, implementació i consolidació) en un mínim de 3 cursos en els últims 5 cursos acadèmics.

f) Lliurar la memòria del projecte d'innovació pedagògica amb evidències de les millores. El document per elaborar la memòria es troba al portal de centres.

La memòria es podrà substituir per l'informe d'avaluació sobre l'aplicació al centre d'un projecte d'innovació pedagògica, emès per la Inspecció d'Educació, amb anterioritat a aquesta convocatòria.

En el cas d'un projecte de centre relacionat amb ERASMUS+, caldrà adjuntar tant la memòria del projecte d'innovació pedagògica del centre com la memòria d'avaluació de qualitat emesa per l'Agència Nacional responsable de programa Erasmus+ (SEPIE).

 

5. Sol·licituds i terminis.

5.1 La direcció del centre educatiu públic o privat sostingut amb fons públics, pot sol·licitar la participació en la convocatòria mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud, degudament signat, adjuntant la memòria del projecte d'innovació pedagògica.

5.2 La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer, segons la titularitat del centre, pel procediment següent:

a) Els centres del Departament d'Ensenyament disposen del model de sol·licitud, de memòria i les instruccions per a la seva compleció en el portal de centres del Departament:

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres

b) Els centres de titularitat diferent del Departament d'Ensenyament i els de titularitat privada sostinguts amb fons públics disposen del model de sol·licitud, de memòria i les instruccions per a la seva compleció en el portal de centres d'altres titularitats:

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici

5.3 El termini de presentació de la sol·licitud i de la memòria del projecte d'innovació pedagògica, comprèn des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i fins al 14 de setembre de 2018.

 

6. Comissió de selecció territorial

A cada Servei Territorial es crearà una comissió de selecció que estudiarà i comprovarà els requisits de les sol·licituds presentades. Un cop valorades les memòries dels projectes dels centres admesos elevarà una relació prioritzada al president/a de la comissió de selecció central. Així mateix, podrà demanar als centres educatius participants la documentació addicional i els aclariments que consideri oportuns.

Cada comissió de selecció territorial està constituïda per:

- El/la director/a dels serveis territorials o, en el cas de Barcelona, el/la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona, o persona en qui delegui, que actuarà com a president/a.

- L'inspector/a en cap dels serveis territorials o persona en qui delegui.

- El/la cap de Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent dels Serveis Territorials o, en el cas de Barcelona, el/la cap de l'Àrea d'Innovació, Programes i Formació del Consorci d'Educació, o persona en qui delegui, que actuarà com a secretari/ària.

- El coordinador/a d'Ensenyaments Professionals dels Serveis Territorials i, en el seu cas, del Consorci d'Educació de Barcelona.

- Un/a tècnic/a del servei territorial de la Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent.

- Un/a representant de la Junta territorial de directors i directores d'infantil i primària, un/a d'educació secundària obligatòria i batxillerat, i un/a d'ensenyaments de formació professional inicial i ensenyaments de règim especial, dels centres educatius que no s'hagin presentat a la convocatòria, designats pel director/a dels serveis territorials o, en el cas de Barcelona, per la gerència del Consorci d'Educació.

 

7. Resolució i publicitat

Finalitzat el termini de presentació de la documentació, la comissió de selecció territorial comprovarà per a cada centre educatiu aspirant el compliment dels requisits de participació que determina aquesta convocatòria i en un termini màxim de 15 dies hàbils es publicarà la llista provisional de centres educatius admesos i exclosos.

La relació dels centres educatius admesos i exclosos es publicarà al portal de centres del Departament (http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres) i al portal de centres d'altres titularitats (http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici).

En la llista haurà de constar, almenys, el nom del centre educatiu, si ha estat acceptat o desestimat i el motiu de desestimació.

Amb la publicació de la llista de centres educatius admesos i exclosos es considerarà realitzada la corresponent notificació als centres interessats, als efectes del que disposa l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els centres aspirants que figurin com a exclosos en aquesta llista provisional poden formular, en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació i davant la Sub-direcció General d'Innovació Formació i Orientació, les reclamacions que creguin oportunes per tal d'esmenar el defecte que hagi motivat la seva exclusió.

Transcorregut aquest termini, i en un període de 15 dies hàbils, es publicarà la llista definitiva de centres educatius admesos i exclosos.

 

8. Reconeixement

La comissió de selecció territorial valorarà la memòria dels centres admesos i proposarà a la comissió de selecció central el reconeixement dels centres que obtinguin una valoració positiva d'acord amb els criteris següents:

a) Justificació del projecte:

Diagnòstic inicial fonamentat amb identificació d'un problema o d'un repte i de la necessitat de canvi o millora.

Fonamentació pedagògica de la intervenció

b) Definició dels objectius:

Precisió, rellevància i assoliment dels objectius del projecte i coherència amb el diagnòstic inicial

c) Implicació del claustre:

Professorat participant implicat i tasques realitzades.

d) Treball en equip i en xarxa:

Tasques i actuacions realitzades en equip i altres agents participants.

e) Actuacions i recursos:

Actuacions prioritàries temporitzades i recursos destinats.

f) Avaluació del projecte:

Procés, elements i eines, resultats i impacte.

g) Transformació en el centre:

Resultats del canvi o millora que s'ha produït.

h) Consolidació en el centre:

Coherència amb la diagnòstic inicial i objectius plantejats.

Incorporació del projecte en el centre

i) Transferibilitat de la innovació a altres centres i contextos:

Difusió del projecte a través del web del centre, blocs, etc.

Participació en xarxes, jornades, actes, presentacions públiques...

 

9. Comissió de selecció central

La comissió de selecció central valorarà les propostes de reconeixement de les diferents comissions territorials.

La comissió de selecció central està constituïda per:

- El sub-director o sub-directora general d'Innovació, Formació i Orientació o persona en qui delegui que actuarà com a president o presidenta de la comissió de selecció. El sub-director o sub-directora de la Inspecció d'Educació o persona en qui delegui.

- El/la cap de Servei d'Innovació i Formació o persona en qui delegui.

- El director o la directora del CESIRE.

- Un tècnic o tècnica del Servei d'Innovació i Formació que actuarà com a secretari o secretària de la comissió.

La comissió de selecció central podrà ampliar la seva composició amb la col·laboració de diferents unitats o serveis del Departament d'Ensenyament segons quina sigui la temàtica dels projectes presentats.

 

10. Publicació de la resolució

El secretari de Polítiques Educatives resoldrà la convocatòria, a proposta de la comissió de selecció central, i es publicarà la llista de centres educatius que hagin obtingut el reconeixement d'innovació pedagògica.

La resolució d'aquesta convocatòria es farà pública al portal de centres del Departament (http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres) i al portal de centres d'altres titularitats (http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici).

 

11. Certificació de la innovació pedagògica per al professorat participant

Tindrà dret a certificació d'innovació el professorat que hagi participat directament al llarg de tot el desenvolupament del projecte d'innovació pedagògica en el centre.

Als efectes que la Direcció General d'Infantil i Primària, d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat i de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial n'emeti el certificat corresponent, el director o directora del centre educatiu comunicarà el nom, cognoms i NIF del professorat amb dret a certificació.

Els certificats atorgats a les persones participants en els projectes d'innovació pedagògica seleccionats es registraran a l'aplicació de gestió d'activitats d'innovació (AGAI), d'acord amb l'article 6 de l'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica.

 

12. Protecció de dades

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades exclusivament amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d'acord amb els principis establerts per la normativa vigent.

Així mateix, els centres educatius participants es comprometen a donar estricte compliment a la normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal, abans esmentada.

Correspon a la direcció dels centres educatius informar les persones, que participen en el projecte, del tractament de les seves dades de caràcter personal que es deriva de la seva inclusió, amb el detall de les dades de caràcter personal que seran incloses, les entitats a les que es comunicaran i els entorns, si és el cas, on es faran públiques.

Amunt