Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 27/06/2018

  • Número del document ENS/1490/2018

  • Número de control 18183071

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18183071-2018

Dades del DOGC
  • Número 7656

  • Data 04/07/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1490/2018, de 27 de juny, per la qual es nomena la presidenta del Consell Escolar Territorial a les Terres de l'Ebre.


La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, defineix els Consells Escolars Territorials com els organismes de consulta i participació dels sectors afectats respecte de la programació general de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit de les àrees territorials en què s'estructura l'Administració educativa.

D'acord amb l'article 172.3 de la Llei esmentada, correspon al conseller d'Ensenyament designar el president o presidenta de cada consell escolar territorial, d'entre els vocals que el componen.

Per acabar, mitjançant Resolució de 12 de juny de 2018 es disposa l'encàrrec de funcions a la senyora Montserrat Perelló Margalez, com a directora dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre del Departament d'Ensenyament.

En conseqüència,

 

Resolc:

 

Nomenar la senyora Montserrat Perelló Margalez presidenta del Consell Escolar Territorial a les Terres de l'Ebre, amb efectes de 12 de juny de 2018.

 

Barcelona, 27 de juny de 2018

 

Josep Bargalló Valls

Conseller d'Ensenyament

Amunt