Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 27/06/2018

  • Número del document ENS/1471/2018

  • Número de control 18180046

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18180046-2018

Dades del DOGC
  • Número 7655

  • Data 03/07/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1471/2018, de 27 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1708/2017, d'11 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d'aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent convocat per la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol.


La base 7.3.8, relativa a la llista complementària d'aspirants seleccionats, de la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent preveu, d'acord amb el que s'estableix a l'article 61 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, que quan es produeixin renúncies dels aspirants seleccionats als drets derivats de la participació en el procediment selectiu, abans del seu nomenament o presa de possessió, l'òrgan convocant requerirà a la comissió de selecció afectada per renúncies, una llista complementària dels aspirants que segueixen als proposats, per a la seva inclusió a la llista definitiva d'aspirants seleccionats.

La Resolució ENS/1708/2017, d'11 de juliol, va fer públiques les llistes d'aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent convocat per la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol.

Vistes les renúncies presentades per aspirants seleccionats als drets derivats de la participació en el procediment selectiu, a requeriment de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, la comissió de selecció afectada per les renúncies ha presentat una llista complementària de seleccionats que ha de ser inclosa a la llista definitiva d'aspirants seleccionats;

Per la qual cosa,

 

Resolc:

 

—1 Fer pública la llista de renúncies dels aspirants seleccionats per cos i especialitat, que consten a l'annex 1.

 

—2 Fer pública la llista complementària, per cos i especialitat, dels aspirants que han estat seleccionats en el procediment selectiu d'acord amb la base 7.3.8 de la Resolució de convocatòria, que consten a l'annex 2.

 

—3 Modificar la Resolució ENS/1708/2017, d'11 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d'aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent convocat per la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol, d'acord amb la llista de renúncies i la llista complementària que s'esmenten als apartats 1 i 2.

 

—4 La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics ha d'adoptar les mesures necessàries per a l'execució d'aquesta Resolució.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Ensenyament en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 27 de juny de 2018

 

Josep Bargalló Valls

Conseller d'Ensenyament

 

 

Annex 1

 

N: núm. d'ordre; P: puntuació; T: torn; L: d'ingrés lliure.

 

Cos: Professors tècnics de formació professional

 

N

Cognoms i Nom

P

T

Especialitat: Mecanització i manteniment de màquines

0009

Albaigès Escote, Josep

04,2293

L

 

Cos de professors d'ensenyament secundari

 

N

Cognoms i Nom

P

T

Especialitat: Procediments sanitaris i assistencials

0015

Rodríguez López, Maria Isabel

06,6666

L

Especialitat: Serveis a la comunitat

0010

Romero Sanandrés, Francesca

07,3775

L

 

 

Annex 2

 

N: núm. d'ordre; P: puntuació; T: torn; L: d'ingrés lliure.

 

N

Cognoms i Nom

P

T

Especialitat: Serveis a la comunitat

0028

Rodríguez Sampedro, Cristina

05,60263

L

Amunt