Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 18/06/2018

  • Número del document ENS/1307/2018

  • Número de control 18170025

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18170025-2018

Dades del DOGC
  • Número 7646

  • Data 20/06/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1307/2018, de 18 de juny, per la qual es nomena el senyor Arnau Albert Generó assessor en matèria de seguiment i comunicació en l'àmbit de l'ensenyament del Departament d'Ensenyament.


D'acord amb el que preveu el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; i el Decret 2/2005, d'11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

De conformitat amb les atribucions que m'han estat conferides,

 

Resolc:

 

Nomenar, amb efectes del dia 21 de juny de 2018, el senyor Arnau Albert Generó assessor en matèria de seguiment i comunicació en l'àmbit de l'ensenyament, amb els drets i obligacions inherents al lloc mentre l'ocupi i amb les funcions que s'indiquen tot seguit, establertes a l'Acord de la Comissió Tècnica de la Funció Pública de 19 de juny de 2018:

a) Definir les línies estratègiques en els diferents àmbits d'interlocució i seguiment amb els càrrecs del Departament que tenen sota la seva responsabilitat el desenvolupament dels programes d'actuació impulsats des del Departament d'Ensenyament.

b) Planificar, elaborar i coordinar les propostes de millora en l'àmbit de l'estratègia comunicativa adreçada als diferents integrants de la comunitat educativa.

c) Coordinar i elaborar informes per a la presa de decisions i de suport a la preparació d'intervencions i comunicacions quan així ho requereixi el/la conseller/a.

d) Coordinar i definir la línia estratègica a difondre a través dels diferents mitjans de comunicació del Departament.

Les retribucions del lloc són assimilades a les corresponents al grup A de personal funcionari, nivell de destinació 27.1 i complement específic 30.699,24 euros anuals.(amb jornada de dedicació especial)

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació o, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada en el termini d'un mes.

 

Barcelona, 18 de juny de 2018

 

Josep Bargalló Valls

Conseller d'Ensenyament

Amunt