Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 06/06/2018

  • Número de control 18158110

  • Organisme emissor Consorci d'Educació de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-A-18158110-2018

Dades del DOGC
  • Número 7640

  • Data 12/06/2018

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, de 31 de maig de 2018, pel qual s'aprova la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, per al curs escolar 2018-2019 (ref. BDNS 402732).


El Consell de Direcció, en la sessió del dia 31 de maig de 2018, de conformitat amb el Decret 84/2002, de 5 de febrer, que aprova els estatuts del Consorci d'Educació estableix a l'article 3,2 i) que el Consorci serà competent en la reglamentació i la gestió, entre altres, del servei de menjador, va aprovar la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, per al curs escolar 2018-2019

Per tant,

 

RESOLC:

 

Article únic. Fer públic l' Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, de data 31 de maig de 2018, pel qual s'aprova la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, per al curs escolar 2018-2019.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, davant la jurisdicció contenciosa administrativa competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, es pot interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que dictà l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, tal i com disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010), o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 6 de juny de 2018

 

Mercè Massa Rincón

Gerent

 

 

Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, de data 31 de maig de 2018, pel qual s'aprova la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, per al curs escolar 2018-2019

 

El Decret 160/1996, de 14 de maig (DOGC núm. 2208, de 20.5.1996), pel qual es regula el servei de menjador escolar als centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament, estableix en el seu article 21 la possibilitat que les administracions públiques puguin atorgar ajuts de menjador per a l'alumnat que ho sol·liciti i al qual no li correspongui la gratuïtat del servei.

La Carta municipal de Barcelona, aprovada per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, va crear el Consorci d'Educació de Barcelona com un ens associatiu, entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, per a la gestió conjunta de les funcions, les activitats i els serveis en matèria educativa a la ciutat de Barcelona. El Decret 84/2002, de 5 de febrer, que aprova els estatuts del Consorci d'Educació estableix a l'article 3,2 i) que el Consorci serà competent en la reglamentació i la gestió, entre altres, del servei de menjador escolar. L'acord de Govern de 15 de maig de 2007 GOV/74/2007, va fer efectiva l'assumpció d'aquesta competència.

Atès que el Departament d'Ensenyament convoca periòdicament un concurs públic per a la concessió de subvencions per al finançament de les despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius concertats d'educació especial.

D'acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i d'acord amb allò que disposa l'article 12e) del Decret 84/2002, de 5 de febrer, esmentat.

 

S'acorda:

 

1. Aprovar la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, per al curs escolar 2018-2019.

 

2. Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

3. L'òrgan resolutori d'aquest procediment és la Gerent del Consorci d'Educació. Les resolucions d'atorgament dels ajuts es faran públiques al web del Consorci d'Educació de Barcelona i es trametran als directors i directores o persones titulars dels centres educatius concernits, als efectes de la seva difusió al tauler d'anuncis de cadascun dels centres.

 

 

Convocatòria per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, per al curs escolar 2018-2019.

 

Article 1

S'obre convocatòria pública per a la concessió d'ajuts individuals de menjador, corresponents al curs 2018-2019, la qual es regeix per les bases, publicades al DOGC 7636 del 6.6.2018.

 

Article 2

Es destina a la concessió d'aquests ajuts un import màxim de 10.500.000,00€, dels quals 1.000.000,00€ d'euros es finançaran amb càrrec a l'aplicació A140/480000101/4211/0000 del pressupost del Consorci d'Educació de Barcelona per a l'any 2018 i els 9.500.000,00€ restants amb càrrec de l'aplicació corresponent del pressupost de l'any 2019 condicionada a l'existència de crèdit suficient i adequat i s'aprova l'expedient de despesa pluriennal.

Aquests imports màxims podran ser incrementats en funció de les sol·licituds presentades i de les disponibilitats pressupostàries.

 

Article 3

L'objecte d'aquesta convocatòria és la regulació de l'atorgament d'ajuts individuals de menjador a l'alumnat escolaritzat en ensenyaments obligatoris o en el segon cicle d'educació infantil en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics, al qual no li correspongui la gratuïtat del servei, en el curs 2018-2019.

Així mateix aquest ajut pretén ser una eina al servei de l'administració pensada per donar suport als col·lectius més vulnerables, de manera que afavoreixi la seva integració, els ajudi a superar les desigualtats i en general, faciliti la cohesió social, perquè tots aquests elements són indispensables per aconseguir una escolarització satisfactòria.

 

Article 4

Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant els impresos normalitzats que estaran a disposició de les persones interessades als centres educatius, al web del Consorci d'Educació de Barcelona www.edubcn.cat, a I’Oficina d’Atenció del Consorci (Pl. Urquinaona, 6) i a qualsevol de les Oficines d’Escolarització situades a: districte de Nou Barris (c. Nil, 27 bxs.), districte de Sant Andreu (c. Sant Adrià, 20 , recinte Fabra i Coats) i districte Ciutat Vella (Placeta del Pi,2).

Si l'ajut se sol·licita per a més d'un membre de la família, es formularà en un únic imprès sempre que l'alumnat estigui matriculat en el mateix centre.

L'alumnat beneficiari d'un ajut del Fons extraordinari d'emergència social per infants de 0 a 16 anys, que també vulgui beneficiar-se d'un ajut menjador i seguint els criteris establerts en el punt 1 i 2 de les bases, haurà d'informar a través de l'imprès de sol·licitud de l'ajut del Fons de què vol beneficiar-se d'un ajut de menjador, informant així mateix del centre on estarà matriculat durant el curs 2018-2019.

4.1 Apartats de la sol·licitud

A la sol·licitud caldrà declarar el nombre de membres de la unitat familiar que convivien en el mateix domicili en data 31 de desembre de l'any 2017, indicant nom, cognoms i NIF de cada un d'ells.

Aquells membres que formin part de la unitat familiar i que no s'hagin inclòs a la sol·licitud, però que són rellevants per considerar-se components de la unitat familiar, s'inclouran d'ofici per poder sol·licitar a l'Agència Tributària les dades relatives a la renda i patrimoni familiar, i efectuar consultes a d'altres administracions públiques, per a la resolució de la sol·licitud de l'ajut de menjador.

Els membres de la unitat familiar, declarats a la sol·licitud, es comprovaran d'ofici a través del Padró Municipal.

4.2 Les sol·licituds es presentaran en el centre educatiu on l'alumnat estigui matriculat o preinscrit per al curs 2018-19, en dos períodes de sol·licituds:

Període de sol·licituds de juny 2018 : entre els dies 13 i el 27 de juny de 2018 ambdós inclosos.

Període de sol·licituds de setembre 2018 : entre els dies 3 i el 14 de setembre de 2018 ambdós inclosos.

Tanmateix, mitjançant resolució de la gerència del Consorci, i un cop finalitzat el període de juny i setembre, s'establirà un període obert de presentació de sol·licituds per atendre situacions sobrevingudes i per a l'alumnat de nova incorporació.

Per atendre les situacions sobrevingudes, s'haurà d'al·legar que s'ha patit una variació significativa en la seva situació sociofamiliar o econòmica, sol·licitant la revisió de l'expedient, quan concorrin alguna de les següents situacions:

- Situació sobrevinguda que requereixi l'atenció de Serveis Socials

- Unitats familiars que la seva situació econòmica s'hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada, aquesta informació també es contrastarà amb Serveis Socials.

En aquests casos correspondrà estudiar la nova situació i, en aquest sentit, caldrà que els sol·licitants exposin i acreditin documentalment els fets causants de la nova situació. Així mateix, caldrà demanar la documentació econòmica corresponent per tal de determinar els nous rendiments de la unitat familiar.

4.3 La direcció o persona titular del centre revisarà les sol·licituds, informarà de l'IDALU i verificarà que s'ha aportat la documentació requerida. Els centres portaran, a la seu central del Consorci d'Educació de Barcelona o bé a qualsevol de les oficines d'escolarització les sol·licituds, per tal de mecanitzar i gestionar totes les peticions.

- Per les sol·licituds presentades al juny, fins al 2 de juliol de 2018

- Per les sol·licituds presentades al setembre, fins al 19 de setembre de 2018

Un cop estiguin totes les peticions introduïdes al sistema s'enviarà un llistat a cada centre amb el detall de peticions rebudes. També s'enviarà un SMS a cada família per tal d'informar del número de petició que s'ha assignat.

4.4 Es verificarà el nivell de renda, volum de negoci, capital mobiliari, finques urbanes i rústiques de la unitat familiar, la composició de la unitat familiar i l'acreditació de les situacions que poden ser objecte de puntuació complementària.

4.5 Un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds els directors i directores o persones titulars dels centres informaran al Consell Escolar de les sol·licituds presentades per les famílies i de la resolució del Consorci d'Educació de Barcelona quan aquesta es produeixi.

4.6 Per acreditar les situacions que poden ser objecte de puntuació complementària:

a) Infants en acolliment: s'haurà de presentar, original i fotocòpia de la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

b) Situació de risc social de la unitat familiar:

--Les famílies ateses pels serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona: s'haurà de declarar en la sol·licitud que es troben en situació de risc social indicant el Servei Social Municipal pel qual són ateses.

--Les famílies ateses pels serveis socials d'altres ajuntaments hauran de presentar informe específic dels Serveis Socials acreditant quin tipus de risc social presenten.

 

Article 5

Les persones beneficiaries i els requisits que han de complir per poder obtenir un ajut menjador, són els que s'estableix al punt 2 de les bases.

 

Article 6

6.1 Per atorgar els ajuts individuals de menjador es tindran en compte els següents llindars:

Llindars de renda, volum de negoci, capital mobiliari de patrimoni.

a) Llindar de renda, tram garantit d'ajut de 3€:

El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l'agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:

- Primer adult (sustentadors principals): 9.667,30 €

- Segon adult (sustentadors principals): 4.833,60 €

- Altres adults que integren la unitat familiar diferents dels sustentadors principals: 2.416,80 €

- Per cada nen/a de la unitat familiar: 2.900,20 €

Aquelles sol·licituds que estiguin per sobre d'aquest llindar, constaran com a denegades.

b) Llindar de renda, tram garantit d'ajut de 6€:

b.1 El llindar de renda és el 60% de l'establert per a l'obtenció d'un ajut del tram garantit de 3€ i acreditar una puntuació igual o superior a 15 punts d'acord amb el que s'indica entre els punts 6.2 i 6.3.

Si la renda familiar anual, calculada d'acord amb el que estableixen les bases, no supera aquest llindar i s'assoleix la puntuació mínima establerta en el punt 6.3, s'atorgarà un ajut de 6€ del cost del servei de menjador. El finançament del 50% d'aquest cost anirà a càrrec de l'Ajuntament de Barcelona.

b.2 Llindar de renda, tram garantit d'ajut de 6€ per a alumnat amb una discapacitat acreditada superior o igual al 60%:

El llindar de renda és de 2,5 vegades a l'establert per a l'obtenció d'un ajut del tram garantit de 3€ i acreditar una discapacitat superior o igual a 60%. Aquesta discapacitat haurà de ser acreditada mitjançant la corresponent certificació de l'òrgan competent.

b.3) Fons extraordinari d'emergència social per infants de 0 a 16 anys

Tots aquells infants adjudicataris d'un ajut del fons extraordinari d'emergència social per infants de 0 a 16 anys de l'Ajuntament de Barcelona, podran obtenir, automàticament, un ajut màxim de 6€ per a la despesa del servei de menjador.

També serà beneficiari d'un ajut del 6€:

- L'alumnat amb necessitats educatives derivades de situacions econòmiques i socioculturals especialment desfavorides, amb dictamen individual.

- L'alumnat pertanyent a famílies beneficiaries d'una renda mínima d'inserció (RMI).

- L'alumnat pertanyent a famílies beneficiaries d'una renda garantida de ciutadania (RGC).

- L'alumnat que formi part del programa d'Instituts a Temps Complert (ITC).

El finançament d'aquests ajuts es complementarà, quan s'escaigui, per l'Ajuntament de Barcelona.

c) Llindar de volum de negoci: podran optar als ajuts les unitats familiars amb uns ingressos dels tipus que s'indiquen a continuació obtinguts pels membres computables de la unitat familiar que no superin la quantitat de 155.000,00 €:

c.1) Ingressos procedents d'activitats econòmiques en estimació directa o en estimació objectiva.

c.2) Ingressos procedents d'una participació del conjunt dels membres computables igual o superior al cinquanta per cent en activitats econòmiques desenvolupades a través d'entitats sense personalitat jurídica o en qualsevol altra classe d'entitat jurídica, un cop aplicats als ingressos totals de les activitats el percentatge de participació d'aquestes.

d) Llindar de rendiments patrimonials: podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la família, excloent les subvencions rebudes per a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual i, en el seu cas, la renda bàsica d'emancipació, no superi 1.700,00 €.

No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500,00 € dels premis, en metàl·lic o en espècie, obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries.

Així mateix, tampoc es tindran en compte aquelles prestacions econòmiques d'urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l'alimentació, el vestit i l'allotjament i que hagin estat degudament acreditades.

Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa la normativa de l'impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de desembre 2017.

e) Llindar de valors cadastrals de finques urbanes: podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen la unitat familiar, exclòs l'habitatge habitual, no superi els 42.900,00 euros. En el cas d'immobles en què la data efecte de la darrera revisió cadastral estigui compresa entre l'1 de gener de 1990 i el 31 de desembre de 2002, es multipliquen els valors cadastrals per 0,49. En el cas que la data de revisió sigui posterior al 31 de desembre de 2002, els valors cadastrals es multipliquen pels coeficients següents:

Per 0,43 els revisats el 2003. Per 0,30 els revisats en 2011.

Per 0,37 els revisats el 2004. Per 0,32 els revisats en 2012.

Per 0,30 els revisats el 2005. Per 0,34 els revisats en 2013.

Per 0,26 els revisats el 2006. Per 0,36 els revisats en 2014.

Per 0,25 els revisats el 2007. Per 0,36 els revisats en 2015.

Per 0,25 els revisats el 2008. Per 0,36 els revisats en 2016.

Per 0,26 els revisats el 2009. Per 0,36 els revisats en 2017.

Per 0,28 els revisats en 2010.

f) Llindar de valors cadastrals de finques rústiques: podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma dels valors cadastrals de les finques rústiques, exclòs l'habitatge habitual, que pertanyin als membres computables de la unitat familiar no superi la quantitat de 13.130,00 euros per cada membre computable.

6.2 Valoració de les situacions específiques de la unitat familiar.

--Per la condició de família nombrosa general : 1'5 punts

--Per la condició de família nombrosa especial : 3 punts

--Per la condició de família monoparental general :1,5 punts

--Per la condició de família monoparental especial : 3 punts

--Per tenir un o més infants en acolliment: 3 punts

--Per la condició de discapacitat de fins a un 33%: 1'5 punts

--Per la condició de discapacitat de més d'un 33%: 3 punts

--Redistribució equilibrada d'alumnat amb necessitats educatives específiques: 3 punts

La puntuació que s'indica per a cada concepte és la màxima per aquell concepte, per tant, a efectes d'obtenir la puntuació és indiferent que la compleixin diversos membres de la unitat familiar.

6.3 Situació de risc social de la unitat familiar.

Per aquest concepte s'estableix un barem màxim de fins a 15 punts. En aquest cas serà preceptiu que l'alumne estigui en seguiment, per part dels serveis socials, mitjançant el qual s'acreditarà l'existència d'una necessitat social d'aquesta família. És necessari que l'alumnat estigui inclòs en un pla d'intervenció o de treball per risc d'exclusió social.

- Situació de risc social, 10 punts

- Situació de risc social greu, 15 punts

6.4 Ajut complementari

S'atorgarà un ajut complementari per minorar el cost del personal dels serveis de menjador i esbarjo fins un màxim de 5,00 euros/dia.

Aquest ajut s'atorgarà a:

a) l'alumnat que estigui matriculat en un centre públic d'educació especial.

b) l'alumnat escolaritzat en una unitat que dóna Suport Intensiu a l'escola inclusiva (SIEI) que tingui reconegut per un Centre d'Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i Família un grau de minusvalidesa igual o superior al 60% o bé que mitjançant l'informe de l'Equip d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) del seu Districte acrediti manca d'autonomia pel que fa a l'alimentació.

En ambdós casos, l'ajut per minorar el cost del personal dels serveis de menjador i esbarjo es podrà atorgar amb independència de que a l'alumne/a se li hagi adjudicat o no un ajut ordinari o extraordinari de menjador.

Aquest ajut serà finançat totalment per l'Ajuntament de Barcelona

6.5 Per a la determinació de la renda anual es tindrà en compte la suma de rendiments, imputacions de renda i guanys i pèrdues patrimonials declarats o declarables en l'impost sobre la renda de les persones físiques de l'exercici 2017 i corresponents a cada un dels membres computables de la unitat familiar.

6.5.1 Llindars de renda

La renda es calcularà en funció als ingressos subjectes a IRPF de l'exercici 2017. No caldrà que ho consignin en l'imprès de sol·licitud ja que aquesta informació serà comprovada d'ofici per part del Consorci d'Educació de Barcelona i el Departament d'Ensenyament mitjançant consulta a l'Agència Tributària.

a) Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat declaració per l'impost sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la manera següent:

Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents de 2013 a 2016, i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari de 2013, 2014, 2015, 2016 a integrar a la base imposable de l'estalvi.

Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l'autoliquidació.

b) Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no hagin presentat declaració per l'impost sobre la renda de les persones físiques, se seguirà el procediment descrit en l'apartat primer del punt a), i del resultat obtingut es restaran els pagaments a compte efectuats.

La impossibilitat de comprovar les dades mitjançant l'Agència Tributària per no haver complimentat correctament les dades requerides en l'imprès de sol·licitud serà motiu d'exclusió de la convocatòria per manca de compliment dels requisits.

c) Ingressos no subjectes a IRPF.

Els beneficiaris d'una pensió pública de la Seguretat Social no caldrà que ho consignin a la sol·licitud ja que aquesta informació es comprovarà d'ofici.

En el cas que algun membre de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés no subjecte a l'IRPF, caldrà aportar la documentació que correspongui, referida a l'exercici de l'any 2017.

- Renda garantida de ciutadania (RGC) o equivalent: Document acreditatiu i el seu import de l' any 2017.

- Renda mínima d'inserció social (RMI): Document acreditatiu i el seu import de l' any 2017.

- Treballadores de la llar: Bases de cotització i vida laboral de l'any 2017.

- En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda s'haurà d'acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada.

d) Deduccions de la renda familiar.

d.1 El cinquanta per cent dels ingressos aportats per qualsevol dels membres computables de la família diferents dels sustentadors principals.

d.2 La quantitat de 800€ per cada germà o germana, incloent-hi la persona sol·licitant que convisqui en el domicili familiar, quan acrediti la condició de família monoparental.

 

Article 7

7.1 Es faculta a la Gerent del Consorci d'Educació de Barcelona per adjudicar els ajuts objecte d'aquesta convocatòria mitjançant resolució.

7.2 Les resolucions d'atorgament dels ajuts es faran públiques al web del Consorci d'Educació de Barcelona i es trametran als directors i directores o persones titulars dels centres educatius corresponents, als efectes de la seva difusió al tauler d'anuncis de cadascun dels centres. També s'enviarà un SMS a les famílies per tal d'informar de la tramitació de l'ajut.

7.3 La concessió i resolució dels ajuts, es fa d'acord amb el que estableix el punt 8.3 de les bases.

 

Article 8

El pagament dels ajuts concedits es realitzarà de la següent manera:

- Pagament en concepte de bestreta:

Un pagament en concepte de bestreta, abans del 31/12/2018, fins a un import màxim del 40% de l'ajut atorgat. Aquest pagament es podrà fraccionar en dos o més pagaments.

- Pagament de l'import restant de l'ajut:

Un pagament de l'import restant durant el primer semestre del 2019. Aquest pagament es podrà fraccionar en funció de les disponibilitats de tresoreria.

 

Article 9

L'òrgan resolutori d'aquest procediment és la Gerent del Consorci d'Educació. Les resolucions d'atorgament dels ajuts es faran públiques al web del Consorci d'Educació de Barcelona i es trametran als directors i directores o persones titulars dels centres educatius corresponents, als efectes de la seva difusió al tauler d'anuncis de cadascun dels centres.

 

Contra aquesta Resolució d'atorgament d'ajut, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu, davant la jurisdicció contenciosa administrativa competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, es podrà interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que dictà l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, tal i com disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010), o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

 

Annex 1

Institut a temps complet

 

08013196 Institut Milà i Fontanals

08013469 Institut Rambla Prim

08013470 Institut Barri Besòs

08033882 Institut Joan Coromines

08034205 Institut La Guineueta

08035167 Institut Barcelona-Congrés

08052581 Institut Miquel Tarradell

08052608 Institut Pau Claris

08052581 Institut Vall d'Hebron

08075670 Institut Escola Trinitat Nova

08052761 Institut Comas i Solà

08072292 Institut Turó de Roquetes

08014115 Institut Ferran Tallada

08045513 Institut Flos i Calcat

08075669 Institut Escola El Til·ler

08035209 Institut Pablo Ruiz Picasso

08013093 Institut Montjuïc

08034576 Institut Joan Salvat Papasseit

 

 

Annex 2

 

Projecte Integral per a l'Èxit Educatiu (PIEE)

08002587 Escola Concepción Arenal

08002599 Escola Eduard Marquina

Amunt