Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 07/06/2018

  • Número del document GOV/0003/2018

  • Número de control 18158168

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18158168-2018

Dades del DOGC
  • Número 7639

  • Data 11/06/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/3/2018, de 7 de juny, de cessament i nomenament d'un membre del Consell Escolar de Catalunya.


D'acord amb el que estableix l'article 171 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en relació amb la disposició transitòria primera de la mateixa norma, a proposta del conseller d'Ensenyament, correspon al Govern el nomenament dels membres del Consell Escolar de Catalunya.

Per tant, a proposta del conseller d'Ensenyament, el Govern

 

Acorda:

 

-1 El senyor Luis Font Espinós cessa com a membre del Consell Escolar de Catalunya en representació del sector de personalitats de prestigi reconegut en el camp de l'educació, i se li agraeixen els serveis prestats.

 

-2 Es nomena la senyora Anna Simó i Castelló membre del Consell Escolar de Catalunya en representació del sector de personalitats de prestigi reconegut en el camp de l'educació, amb efectes fins al 7 de juny de 2022.

 

-3 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 7 de juny de 2018

 

Víctor Cullell i Comellas

Secretari del Govern

Amunt