Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 15/05/2018

  • Número del document ENS/1061/2018

  • Número de control 18156031

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18156031-2018

Dades del DOGC
  • Número 7637

  • Data 07/06/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1061/2018, de 15 de maig, d'accés a ensenyaments professionals del sistema educatiu per a les persones que no posseeixen els requisits acadèmics.


La Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, estableix a l'article 41 que l'oferta de formació professional es pot flexibilitzar, de manera que ha de permetre compatibilitzar l'estudi i la formació amb l'activitat laboral o altres responsabilitats, i també amb altres situacions personals que dificultin l'estudi i la formació en règim presencial. Amb aquesta finalitat, es pot oferir de manera completa o parcial i desenvolupar-se en règim presencial, semipresencial o a distància.

Amb la finalitat de facilitar la formació permanent, la integració social i la inclusió de les persones adultes amb especials dificultats d'inserció al mercat de treball, el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, determina, a l'article 42, que les administracions educatives poden oferir, mòduls professionals inclosos en títols i associats a unitats de competència del Catàleg nacional de qualificacions professionals a persones amb experiència laboral que no tinguin les condicions establertes per a l'accés als cicles formatius. Aquesta formació és acumulable per a l'obtenció d'un títol de formació professional, i és necessari per a això acreditar els requisits d'accés corresponents.

Així mateix, per tal de facilitar la formació permanent, la cohesió social, l'equitat, i la inclusió de les persones o grups desafavorits en el mercat de treball, l'article 39 del Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial, relatiu a les ofertes formatives a col·lectius específics, estableix que no s'exigeixen els requisits d'accés, determinats amb caràcter general, per accedir i cursar l'oferta formativa consistent en unitats formatives o mòduls professionals inclosos en títols i associats a unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals vigent a Catalunya.

L'article 36 del Decret 28/2014, de 4 de març, d'ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, i de modificació del Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial, així com l'article 47 del Decret 25/2014, de 25 de febrer, d'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial, estableixen les ofertes formatives a col·lectius específics.

Al seu torn, els procediments d'acreditació de competències i de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials s'adrecen a les persones adultes i les hi permet posar en valor la seva experiència laboral respecte dels ensenyaments del sistema educatiu.

La capitalització de l'experiència laboral pot esdevenir un motiu que impulsi l'interès de les persones per accedir als ensenyaments del sistema educatiu, i en el seu cas arribar a assolir una titulació.

Finalment, mitjançant la Resolució EDU/1985/2009, de 10 de juliol, es va establir el procediment d'autorització per cursar parcialment cicles formatius a persones que no posseeixen els requisits acadèmics, que ha generat una experiència de gestió i de formalització de convenis, en alguns dels quals l'accés als ensenyaments professionals del sistema educatiu és una de les diverses accions previstes en el conveni, i que ara escau actualitzar.

Per tant, i per tal de fomentar l'accés de les persones amb experiència laboral als ensenyaments del sistema educatiu,

 

Resolc:

 

-1 Establir les condicions en que les persones adultes, sense els requisits acadèmics corresponents, poden cursar parcialment els ensenyaments professionals del sistema educatiu, que poden incloure:

a) Ensenyaments de formació professional.

b) Ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny.

c) Ensenyaments esportius de règim especial.

 

-2 Es permet cursar, en règim presencial o a distància, els mòduls (compresos els crèdits o les unitats formatives que els componen) inclosos en títols, associats a unitats de competència, i els mòduls que derivin d'unitats de competència a:

2.1 Persones beneficiàries d'accions de formació permanent, d'integració social o d'inclusió de persones o grups desafavorits en el mercat de treball, d'acord amb el que es determina a l'annex 1.

2.2 Persones que, d'acord amb el que es determina a l'annex 2, aportin la certificació que acrediti:

a) Almenys una unitat de competència del cicle que vol cursar a partir del procediment d'avaluació i acreditació de competències establert pel Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral.

b) Haver obtingut el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials establert per la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d'agost, d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial, d'almenys un mòdul professional associat a les competències del cicle que vol cursar.

 

-3 No es consideren associats a competències professionals els mòduls, els crèdits, les unitats formatives o les fases següents:

a) Formació i Orientació Laboral, Empresa i Iniciativa Emprenedora, Projecte en els cicles de grau superior, Formació en Centres de Treball, Formació Pràctica en Empreses, Estudis o Tallers, Síntesi (cicles de grau mitjà) i Síntesi (cicles de grau superior).

b) Anglès i segona llengua estrangera llevat que expressament estigui associat a una unitat de competència.

 

-4 S'autoritza la direcció general competent en matèria d'ensenyaments professionals del sistema educatiu per actualitzar, mitjançant els portals de centres (http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres) i (http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici), la relació de mòduls, crèdits, unitats formatives o fases prevista a l'apartat 3.

 

-5 Els centres educatius:

a) han d'arxivar i custodiar els expedients acadèmics de l'alumnat que accedeixi sense requisits de forma separada dels altres alumnes.

b) han d'incloure en totes les certificacions d'estudis que emetin el text següent: “Accés sense requisits acadèmics.”

c) han d'informar i orientar sobre l'obtenció dels requisits mitjançant les proves d'accés, amb l'objectiu que puguin assolir el títol.

 

-6 L'alumnat que superi el cicle i que obtingui els requisits acadèmics que pertoquin, pot obtenir l'expedició del títol corresponent.

 

-7 L'annex 1 d'aquesta resolució és d'aplicació a partir de l'inici del curs acadèmic 2018-2019.

 

-8 L'annex 2 d'aquesta resolució és d'aplicació a partir de l'endemà se la seva publicació al DOGC.

 

-9 A la fi del curs acadèmic 2017-2018 es deixa sense efectes la Resolució EDU/1985/2009, de 10 de juliol, del procediment d'autorització per cursar parcialment cicles formatius a persones que no posseeixen els requisits acadèmics. Les referències fetes, en l'àmbit del sistema educatiu no universitari, a l'accés per a persones sense els requisits acadèmics s'han d'entendre fetes a aquesta Resolució.

 

Barcelona, 15 de maig de 2018

 

Lluís Baulenas i Cases

Secretari general

 

 

Annex 1

Persones que són beneficiàries d'accions de formació permanent, d'integració social o d'inclusió de persones o grups desafavorits en el mercat de treball establertes en un conveni.

 

1. Les accions de formació permanent, d'integració social o d'inclusió de persones o grups desafavorits en el mercat de treball, que donen lloc a la condició de persones destinatàries, s'han d'establir en un conveni de col·laboració signat amb l'entitat corresponent, per la persona titular de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, pel que fa als centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament, pel titular del centre públic de titularitat altra que de l'administració educativa o, pel titular del centre educatiu privat.

 

2. Correspon a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, tramitar un model de conveni d'aplicació als centres dependents del Departament d'Ensenyament, i que es pot aplicar per la resta de centres amb caràcter orientatiu.

 

3. Als efectes de l'article 39 del Decret 284/2011, d'1 de març:

a) Per als centres dependents del Departament d'Ensenyament, la signatura del conveni comporta l'autorització d'accés per a les persones destinatàries.

b) Per als centres públics de titularitat altra que de l'administració educativa i els centres educatius privats, l'autorització d'accés per a les persones destinatàries requereix trametre el conveni de col·laboració signat a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, segons es determina a l'apartat següent.

 

4. Els centres que no són de titularitat del Departament d'ensenyament han de trametre la sol·licitud, junt amb el conveni signat, a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d'Ensenyament, pels mitjans següents:

a) Els centres de titularitat municipal, mitjançant tramesa genèrica a través de la plataforma EACAT http://www.eacat.cat

b) Els centres de titularitat privada, mitjançant la petició genèrica que es troba a la Seu Electrònica http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica.

La Direcció General disposa d'un termini de dos mesos per comunicar a l'ens que correspongui la resolució relativa a l'autorització d'accés per a les persones destinatàries del conveni. Si no hi ha resolució expressa el sol·licitant ha d'entendre denegada l'autorització.

 

5. Els centres educatius únicament poden formalitzar la matrícula de l'alumne/a quan es disposa de la resolució de la Direcció General.

 

6. Els centres educatius han d'incorporar la referència al conveni i a la resolució de la Direcció General, quan correspongui, a l'expedient acadèmic de l'alumne/a i a tots els certificats acadèmics que emetin.

 

7. La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial pot organitzar proves d'accés en el marc dels convenis previstos en aquesta resolució.

 

 

Annex 2

Alumnat amb acreditació d'unitats de competència o amb reconeixement acadèmic dels aprenentatges.

 

1. La persona interessada pot sol·licitar al centre cursar parcialment un cicle que inclogui la unitat de competència o el mòdul professional reconegut o acreditat un cop finalitzat el procés d'admissió ordinari i en ocasió de vacant.

 

2. En cas que la programació del centre tingui establerts uns coneixements requerits per a cursar el mòdul o mòduls sol·licitats, els centres han d'indicar a les persones els mòduls que cal que hagin superat prèviament.

 

3. Les persones destinatàries previstes al punt 2. 2) d'aquesta Resolució, poden fer la matricula parcial en el centre educatiu per als mòduls del cicle o cicles que:

a) Continguin la unitat de competència acreditada, o

b) Continguin el mòdul professional obtingut per reconeixement acadèmic.

 

4. L'admissió en el centre comporta la matrícula parcial únicament durant el mateix curs acadèmic. Aquesta matrícula no genera reserva de plaça per al curs acadèmic següent. La persona interessada ha de sol·licitar de nou l'admissió un cop finalitzat el procés ordinari i en ocasió de vacant.

 

5. Els alumnes que superin les proves d'accés, poden participar en el procediment d'admissió ordinari.

Amunt