Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 01/06/2018

  • Número de control 18152006

  • Organisme emissor Consorci d'Educació de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-A-18152006-2018

Dades del DOGC
  • Número 7636

  • Data 06/06/2018

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l’Acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, de 31 de maig de 2018, pel qual s’aproven les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, per al curs escolar 2018-2019.


El Consell de Direcció, en la sessió del dia 31 de maig de 2018, de conformitat amb el Decret 84/2002, de 5 de febrer, que aprova els estatuts del Consorci d'Educació estableix a l'article 3,2 i) que el Consorci serà competent en la reglamentació i la gestió, entre altres, del servei de menjador, va aprovar les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, per al curs escolar 2018-2019

Per tant,

 

RESOLC:

 

Article únic. Fer públic l' Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, de data 31 de maig de 2018, pel qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, per al curs escolar 2018-2019.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, davant la jurisdicció contenciosa administrativa competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, es pot interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que dictà l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, tal i com disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010), o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 1 de juny de 2018

 

Mercè Massa Rincón

Gerent

 

 

Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, de data 31 de maig de 2018, pel qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, per al curs escolar 2018-2019

 

El Decret 160/1996, de 14 de maig (DOGC núm. 2208, de 20.5.1996), pel qual es regula el servei de menjador escolar als centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament, estableix en el seu article 21 la possibilitat que les administracions públiques puguin atorgar ajuts de menjador per a l'alumnat que ho sol·liciti i al qual no li correspongui la gratuïtat del servei.

La Carta municipal de Barcelona, aprovada per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, va crear el Consorci d'Educació de Barcelona com un ens associatiu, entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, per a la gestió conjunta de les funcions, les activitats i els serveis en matèria educativa a la ciutat de Barcelona. El Decret 84/2002, de 5 de febrer, que aprova els estatuts del Consorci d'Educació estableix a l'article 3,2 i) que el Consorci serà competent en la reglamentació i la gestió, entre altres, del servei de menjador escolar. L'acord de Govern de 15 de maig de 2007 GOV/74/2007, va fer efectiva l'assumpció d'aquesta competència.

Atès que el Departament d'Ensenyament convoca periòdicament un concurs públic per a la concessió de subvencions per al finançament de les despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius concertats d'educació especial.

D'acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i d'acord amb allò que disposa l'article 12e) del Decret 84/2002, de 5 de febrer, esmentat.

 

S'acorda

 

1. Aprovar les bases reguladores per a la concessió d'ajuts individuals de menjador per atendre necessitats d'origen socioeconòmic, adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil, al qual no correspon la gratuïtat d'aquest servei, i estigui escolaritzat en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics.

 

2. Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

3. L'òrgan resolutori d'aquest procediment és la Gerent del Consorci d'Educació. Les resolucions d'atorgament dels ajuts es faran públiques al web del Consorci d'Educació de Barcelona i es trametran als directors i directores o persones titulars dels centres educatius concernits, als efectes de la seva difusió al tauler d'anuncis de cadascun dels centres.

 

Bases reguladores per a la concessió d'ajuts individuals de menjador per atendre necessitats d'origen socioeconòmic, adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil, al qual no correspon la gratuïtat d'aquest servei, i estigui escolaritzat en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics.

 

1. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és la regulació de l'atorgament d'ajuts individuals de menjador a l'alumnat escolaritzat en ensenyaments obligatoris o en el segon cicle d'educació infantil en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics, al qual no li correspongui la gratuïtat del servei.

Així mateix aquest ajut pretén ser una eina pensada per donar suport als col·lectius més vulnerables, de manera que afavoreixi la seva integració, els ajudi a superar les desigualtats i en general, faciliti la cohesió social, perquè tots aquests elements són indispensables per aconseguir una escolaritat satisfactòria.

 

2. Persones beneficiàries i requisits

2.1. Podran sol·licitar aquests ajuts els pares, mares, tutors legals o persona encarregada de la guarda i protecció de l'alumnat al qual es refereix l'apartat anterior.

2.2. Podran optar als ajuts les unitats familiars amb una renda anual no superior al llindar establert en convocatòria, calculat en funció del nombre de membres computables de la unitat familiar.

Als efectes d'aquest ajut, a més de l'alumnat beneficiari es consideren membres computables els familiars que convisquin en el mateix domicili en data 31 de desembre de l'any utilitzat en el càlcul de la renda familiar, (pare, mare, si s'escau tutor/a legal o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, germans solters menors de 25 anys o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com ascendents). En cas de viduïtat, divorci o separació legal o de fet dels pares, tindrà si s'escau la consideració de membre computable de la unitat familiar el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, que convisqui amb l'alumnat beneficiari, la renda del qual s'inclourà dins del còmput de la renda de la unitat familiar.

- Unitats familiars amb situació de custòdia compartida

En casos de custòdia compartida s'ha d'incloure l'altre sustentador amb el/la que es comparteix la custòdia. Així, en aquest supòsit es consideraran com a membres de la unitat familiar únicament els ex cònjuges i els fills comuns. En el cas que només el necessiti un dels progenitors/es, es podrà valorar la renda del progenitor/a sol·licitant i només li correspondrà un ajut pels dies de custòdia que estableixi el conveni regulador.

- Unitats familiars amb situació de violència de gènere

En aquests casos caldrà actuar atenent al que s'estableixen en els articles 33, en relació a la identificació de les situacions de violència masclista, i 48, en relació al tractament d'ajuts escolars, de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (DOGC Núm.5123-2.5.2008).

2.3. És requisit indispensable per a poder percebre aquest ajut, utilitzar diàriament el servei de menjador, a excepció d'absència per malaltia o altra causa degudament justificada.

2.4. Quedaran exclosos aquells que:

a) Tinguin el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.

b) Estiguin en acolliment residencial. Es considera en acolliment residencial qualsevol alumne/a que estigui residint en un centre d'acolliment per a infants i adolescents (CRAE). En canvi, podran participar en la convocatòria els infants que estiguin en acolliment en família extensa o aliena.

c) Estiguin matriculats en un centre que formi part d'un Projecte Integral per a l'Èxit Educatiu (PIEE), o bé en un centre que no ofereixi el servei de menjador ni la possibilitat d'anar a un centre proper.

2.5 Atesa la naturalesa dels ajuts i l'especificitat del col·lectiu, a les famílies beneficiàries no els seran d'aplicació les prohibicions establertes a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2.6 Els ajuts convocats són compatibles amb qualsevol altre que es pugui rebre, per a la mateixa finalitat, d'altres entitats o persones públiques o privades. En cap cas, l'import dels ajuts concurrents pot superar el cost de la despesa realitzada.

 

3. Quantia dels ajuts

3.1. Les quanties dels ajuts seran les següents :

Ajut ordinari: fins un màxim de 3€

Ajut extraordinari: fins un màxim de 6€

Ajut complementari per minorar el cost del personal dels serveis de menjador i esbarjo a l'alumnat escolaritzat en centres públics d'educació especial o en unitats de suport a l'educació especial (SIEI): fins un màxim de 5,00 euros/dia.

3.2. S'atorgarà un ajut extraordinari a aquells sol·licitants els quals, els ingressos de la seva unitat familiar, no superin els llindars i obtinguin la puntuació establerta per criteris socials, que s'indica al punt 5.1b d'aquestes bases.

3.3. S'atorgarà ajut ordinari als sol·licitants que complexin els requisits de la convocatòria i no hagin obtingut l'ajut extraordinari.

3.4. L'import de cada ajut correspondrà al nombre de dies lectius en què l'alumnat utilitzi de manera efectiva el servei de menjador escolar. No obstant, tenint en compte el nombre de sol·licitants i les disponibilitats pressupostàries l'import de cada ajut podrà ser minorat tant pel que respecta a l'import màxim d'ajut per a cada tipus de modalitat (ordinari, extraordinari i complementari) com pel que respecta al nombre de dies lectius objecte de l'ajut.

 

4. Sol·licituds, documentació i termini

4.1. Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant els impresos normalitzats que estaran a disposició de les persones interessades als centres educatius, al web del Consorci d'Educació de Barcelona www.edubcn.cat, a I’Oficina d’Atenció del Consorci i a qualsevol de les Oficines d’Escolarització.

Si l'ajut se sol·licita per a més d'un membre de la família, es formularà en un únic imprès sempre que l'alumnat estigui matriculat en el mateix centre.

L'alumnat beneficiari d'un ajut del fons extraordinari d'emergència social per infants de 0 a 16 anys de l'Ajuntament de Barcelona, que també vulgui beneficiar-se d'un ajut menjador i seguint els criteris establerts en el punt 1 i 2 de les bases, informarà, en el mateix imprès de sol·licitud de l'ajut d'emergència social, d'aquest fet.

4.2. Apartats de la sol·licitud

A la sol·licitud caldrà declarar el nombre de membres de la unitat familiar que convivien en el mateix domicili en data 31 de desembre de l'any al que fa referència la convocatòria, indicant nom, cognoms i NIF/NIE de cada un d'ells.

Aquells membres que formin part de la unitat familiar i que no s'hagin inclòs a la sol·licitud, però que són rellevants per considerar-se components de la unitat familiar, s'inclouran d'ofici per poder sol·licitar a l'Agència Tributària les dades relatives a la renda i patrimoni familiar, i efectuar consultes a d'altres administracions públiques, per a la resolució de la sol·licitud de l'ajut de menjador.

Els membres de la unitat familiar declarats a la sol·licitud, es comprovaran d'ofici a través del Padró Municipal.

4.3. Les sol·licituds es presentaran en el centre educatiu on l'alumnat estigui matriculat o preinscrit per al curs que correspon, en els períodes que estableixi la convocatòria.

Per atendre situacions sobrevingudes i per a l'alumnat de nova incorporació s'establirà un període obert de presentació de sol·licituds.

4.4. La direcció o persona titular del centre revisarà les sol·licituds, informarà de l'identificador de l'alumnat (IDALU) i verificarà que s'ha aportat la documentació requerida. Els centres portaran, a la seu central del Consorci d'Educació de Barcelona o bé a qualsevol de les oficines d'escolarització les sol·licituds, per tal de mecanitzar i gestionar totes les peticions.

4.5 Un cop estiguin totes les peticions introduïdes al sistema s'enviarà un llistat a cada centre amb el detall de peticions rebudes. També s'enviarà un SMS a cada família per tal d'informar del número de petició que s'ha assignat.

4.6. El Consorci verificarà el nivell de renda, volum de negoci, capital mobiliari, finques urbanes i rústiques de la unitat familiar, la composició de la unitat familiar i l'acreditació de les situacions que poden ser objecte de puntuació complementària.

4.7. Un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds els directors i directores o persones titulars dels centres informaran al Consell Escolar de les sol·licituds presentades per les famílies i de la resolució del Consorci d'Educació de Barcelona quan aquesta es produeixi.

4.8. Per acreditar les situacions que poden ser objecte de puntuació complementària:

a) Infants en acolliment: s'haurà de presentar, original i fotocòpia de la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

b) Situació de risc social de la unitat familiar:

--Les famílies ateses pels serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona: s'haurà de declarar en la sol·licitud que es troben en situació de risc social indicant el Servei Social Municipal pel qual són ateses.

--Les famílies ateses pels serveis socials d'altres ajuntaments hauran de presentar informe específic dels Serveis Socials acreditant quin tipus de risc social presenten.

 

5. Criteris per a l'atorgament dels ajuts

5.1 Per atorgar els ajuts individuals de menjador es tindran en compte els següents llindars:

Llindars de renda, volum de negoci, capital mobiliari de patrimoni.

a) Llindar de renda, tram garantit d'ajut a 3€:

El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l'agregació de les unitats de consum que es detallen a la convocatòria.

Si la renda familiar anual, calculada d'acord amb el que estableix la convocatòria, no supera aquest llindar, es concedirà un ajut de 3 euros. Cal fixar aquest llindar com a requisit d'accés a la convocatòria. Aquelles sol·licituds que estiguin per sobre d'aquest llindar, constaran com a denegades.

b) Llindar de renda, tram garantit d'ajut de 6€:

b.1) El llindar de renda és el 60% de l'establert per a l'obtenció d'un ajut del tram garantit de 3€ i acreditar una puntuació igual o superior a 15 punts d'acord amb el que s'indica entre els punts 5.2 i 5.3.

Si la renda familiar anual, calculada d'acord amb el que estableixen les bases, no supera aquest llindar i s'assoleix la puntuació mínima establerta en el punt 5.3, s'atorgarà un ajut de 6€ del cost del servei de menjador.

b.2) Llindar de renda, tram garantit d'ajut de 6€ per a l'alumnat amb una discapacitat acreditada igual o superior al 60% amb un llindar de renda de 2,5 vegades a l'establert per a l'obtenció d'un ajut del tram garantit de 3€.

b.3) Fons extraordinari d'emergència social per infants de 0 a 16 anys

Tots aquells infants adjudicataris d'un ajut del fons extraordinari d'emergència social, de l'Ajuntament de Barcelona, podran obtenir, automàticament, un ajut màxim de 6€ per a la despesa del servei de menjador.

També serà beneficiari d'un ajut de 6€:

- L'alumnat amb necessitats educatives derivades de situacions econòmiques i socioculturals especialment desfavorides, amb dictamen individual.

- L'alumnat pertanyent a famílies beneficiaries d'una renda mínima d'inserció (RMI).

- L'alumnat pertanyent a famílies beneficiaries d'una renda garantida de ciutadania (RGC).

- L'alumnat que formi part del programa d'Instituts a Temps Complert (ITC).

El finançament d'aquests ajuts es complementaran, quan s'escaigui, per l'Ajuntament de Barcelona.

c) Llindar de volum de negoci: podran optar als ajuts les unitats familiars amb uns ingressos dels tipus que s'indiquen a continuació obtinguts pels membres computables de la unitat familiar que no superin la quantia establerta a la convocatòria.

c.1) Ingressos procedents d'activitats econòmiques en estimació directa o en estimació objectiva.

c.2) Ingressos procedents d'una participació del conjunt dels membres computables de la unitat familiar igual o superior al 50% en activitats econòmiques desenvolupades a través d'entitats sense personalitat jurídica o en qualsevol altra classe d'entitat jurídica, un cop aplicats als ingressos totals de les activitats el percentatge de participació d'aquestes.

d) Llindar de rendiments patrimonials: podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la unitat familiar, excloent les subvencions rebudes per a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual i, en el seu cas, la renda bàsica d'emancipació, no superi l'establert a la convocatòria .

No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat l'import establert en convocatòria dels premis, en metàl·lic o en espècie, obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries.

Així mateix, tampoc es tindran en compte aquelles prestacions econòmiques d'urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l'alimentació, el vestit i l'allotjament i que hagin estat degudament acreditades.

Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa la normativa de l'impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de desembre de l'any que estableix la convocatòria.

e) Llindar de valors cadastrals de finques urbanes: podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables de la unitat familiar, exclòs l'habitatge habitual, no superi els llindars establerts a la convocatòria. En el cas d'immobles en què la data efecte de la darrera revisió cadastral estigui compresa entre l'1 de gener de 1990 i el 31 de desembre de 2002, es multipliquen els valors cadastrals per 0,49. En el cas que la data de revisió sigui posterior al 31 de desembre de 2002, els valors cadastrals es multipliquen pels coeficients informats a la convocatòria.

f) Llindar de valors cadastrals de finques rústiques: podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma dels valors cadastrals de les finques rústiques, exclòs l'habitatge habitual, que pertanyin als membres computables de la unitat familiar no superi la quantitat establerta en convocatòria per cada membre computable.

5.2. Valoració de les situacions específiques de la unitat familiar.

Per aquest concepte, s'estableix un barem màxim de fins a 15 punts, que es calcularà per l'agregació dels punts obtinguts, de tots els membres de la unitat familiar, pels diferents conceptes que es relacionen a continuació.

- Qualificació de família nombrosa general: 1,5 punts

- Qualificació de família nombrosa especial: 3 punts

- Condició de monoparentalitat general: 1,5 punts

- Condició de monoparentalitat especial: 3 punts

- Existència d'infants en acolliment en la unitat familiar: 3 punts

- Condició de discapacitat fins a un 33%: 1,5 punts

- Condició de discapacitat de més d'un 33%: 3 punts

- Redistribució equilibrada d'alumnat amb necessitats educatives específiques: 3 punts

La puntuació que s'indica per a cada concepte és la màxima per aquell concepte, per tant, a efectes d'obtenir la puntuació és indiferent que la compleixin diversos membres de la unitat familiar.

5.3. Situació de risc social de la unitat familiar.

Per aquest concepte s'estableix un barem màxim de fins a 15 punts. En aquest cas serà preceptiu que l'alumne estigui en seguiment, per part dels serveis socials, mitjançant el qual s'acreditarà l'existència d'una necessitat social d'aquesta família. És necessari que l'alumnat estigui inclòs en un pla d'intervenció o de treball per risc d'exclusió social.

- Situació de risc social, 10 punts.

- Situació de risc social greu, 15 punts.

 

6. Criteris de càlcul per a l'atorgament de l'ajut

6.1. Per a la determinació de la renda anual es tindrà en compte la suma de rendiments, imputacions de renda i guanys i pèrdues patrimonials declarats o declarables en l'impost sobre la renda de les persones físiques de l'exercici informat a la convocatòria i corresponents a cada un dels membres computables de la unitat familiar.

6.2. Llindars de renda.

La renda es calcularà en funció als ingressos subjectes a IRPF de l'exercici informat a la convocatòria. No caldrà que ho consignin en l'imprès de sol·licitud ja que aquesta informació serà comprovada d'ofici per part del Consorci d'Educació de Barcelona i el Departament d'Ensenyament mitjançant consulta a l'Agència Tributària, d'acord amb el que estableix l'article 4.6 d'aquestes bases.

a) Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat declaració per l'impost sobre la renda de les persones físiques, es seguirà al criteri que estableix la convocatòria.

b) Ingressos no subjectes a IRPF.

Els beneficiaris d'una pensió pública de la Seguretat Social no caldrà que ho consignin a la sol·licitud ja que aquesta informació es comprovarà d'ofici.

En el cas que algun membre de la unitat familiar rebi un altre ingrés no subjecte a l'IRPF, caldrà aportar la documentació que correspongui, referida a l'exercici al que fa referència la convocatòria. Aquesta informació podrà ser compartida amb altres administracions, per tal de poder donar un millor suport a cada família.

- Renda garantida de ciutadania (RGC) o equivalent: Document acreditatiu i el seu import de l' any al que fa referència la convocatòria.

- Treballadores de la llar: Bases de cotització i vida laboral de l'any al que fa referència la convocatòria.

- En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda s'haurà d'acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada.

c) Deduccions de la renda familiar.

c.1 El 50% dels ingressos aportats per qualsevol dels membres computables de la família diferents dels sustentadors principals.

c.2 La quantitat de 800€ per cada germà o germana, incloent-hi la persona sol·licitant que convisqui en el domicili familiar, quan acrediti la condició de família monoparental.

 

7. Inadmissió i desistiment

7.1. L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen les bases reguladores comporta la inadmissió de la sol·licitud.

7.2. Comporta el desistiment de la sol·licitud, si no compleix els requisits que s'estableixen als apartats anteriors. En aquest cas, es requerirà a la persona interessada perquè en un termini de 10 dies hàbils, improrrogables, esmeni el defecte o aporti els documents preceptius, amb la indicació que si no ho fa així es considerarà que desisteix de la seva petició, i s'arxivarà la sol·licitud sense cap més tràmit.

 

8. Concessió i publicació dels ajuts

8.1. Es faculta a la Gerent del Consorci d'Educació de Barcelona per adjudicar els ajuts objecte d'aquesta convocatòria mitjançant resolució.

8.2. Les resolucions d'atorgament dels ajuts es faran públiques al web del Consorci d'Educació de Barcelona i es trametran als directors i directores o persones titulars dels centres educatius corresponents, als efectes de la seva difusió al tauler d'anuncis de cadascun dels centres. També s'enviarà un SMS a les famílies per tal d'informar de la tramitació de l'ajut.

8.3. Concessió dels ajuts:

8.3.1. Llista de sol·licituds

La llista de sol·licituds contindrà dos annexos:

Annex 1. Sol·licituds admeses: relació de sol·licituds admeses, relacionades per centres i ordenades per ordre de puntuació, amb indicació del tipus d'ajut atorgat, que es remetrà als centres educatius per tal que es publiqui al seu taulell d'anuncis.

Annex 2. Sol·licituds excloses: relació de sol·licituds excloses per no reunir algun o alguns dels requisits exigits, relacionat per centres. Aquest llistat servirà de requeriment als interessats per tal que en el termini de cinc dies hàbils comptats a partir de la publicació en el taulell d'anuncis del centre puguin presentar les al·legacions i documentació que considerin oportunes davant el centre educatiu.

8.3.2. Resolució d'atorgament d'ajut

La resolució de la Gerent contindrà dos annexos:

Annex 1. Ajuts concedits: relació de l'alumnat al que s'ha adjudicat un ajut, relacionat per centres i ordenat per ordre de puntuació, amb indicació del tipus d'ajut atorgat.

Annex 2. Ajuts denegats: relació de l'alumnat al que s'ha denegat l'ajut, per no reunir algun o alguns dels requisits exigits, relacionada per centres.

 

9. Baixes, traspassos, compactació i reintegrament dels ajuts

Les direccions o persones titulars dels centres podran proposar al Consorci d'Educació de Barcelona la baixa:

9.1. Quan un/a alumne/a no assisteixi al menjador durant 15 dies consecutius sense causa justificada.

9.2. Quan un/a l'alumne/a beneficiari/ària de l'ajut causi baixa al centre. No obstant, si l'alumne/a causa baixa per matricular-se a un altre centre de la ciutat de Barcelona sufragat amb fons públics, l'ajut o, si s'escau, la part que no hagi estat consumida, serà traspassat pel centre on estava matriculat al nou centre, sempre i quan el canvi de centre hagi estat informat positivament per la Inspecció Educativa i/o autoritzat per la Comissió de garanties d'admissió corresponent.

9.3. L'alumnat provinent d'un altre centre educatiu de fora de Barcelona ciutat, amb un ajut menjador concedit al seu Consell Comarcal, podrà obtenir d'ofici el mateix ajut a partir del dia que s'han matriculat al nou centre de Barcelona.

9.4. Aquell alumnat que formi part d'un PIEE i que es canviï a un altre centre de Barcelona ciutat, després de la Resolució definitiva, obtindrà d'ofici un ajut de 6€.

9.5. La Direcció del centre podrà autoritzar de manera excepcional la compactació de l'ajut ordinari en períodes setmanals (mínim 3 dies per setmana). No es podrà autoritzar la compactació de l'ajut en períodes mensuals. La Direcció del centre haurà d'emetre un informe justificatiu que restarà en l'expedient del corresponent ajut.

 

10. Proposta d'adjudicació

La Direcció d'Atenció a la Comunitat Educativa elaborarà les propostes d'adjudicació d'ajuts i les elevarà a la Gerent del Consorci d'Educació de Barcelona per tal que es resolgui.

 

11. Justificació i pagament dels ajuts

11.1. Per a cada pagament, s'enviarà una relació de l'alumnat beneficiari amb l'import. Tant mateix, un cop s'hagi ingressat la totalitat dels ajuts, els centres rebran una relació d'aquest alumnat per a que, els tutors legals, signin i per tant acreditin el coneixement conforme han rebut la totalitat de l'import consumit de l'ajut.

Finalment, s'enviarà, a cada centre educatiu, un certificat amb la relació tant dels pagaments, com de les baixes, traspassos i recursos que s'hagin produït. Aquest document s'haurà de retornar signat al Consorci d'Educació de Barcelona.

11.2. El pagament dels ajuts s'efectuarà directament al centre educatiu de l'alumnat beneficiari de l'ajut.

11.3. El pagament dels ajuts concedits s'efectuarà d'acord amb el que estableix la convocatòria.

 

12. Caràcter de la despesa

La despesa que comporta l'atorgament d'aquests ajuts no té caràcter recurrent i, en tot cas, les convocatòries futures restaran sotmeses a les disponibilitats pressupostàries.

 

13. Control de l'adjudicació dels ajuts i modificació de la resolució

La persona beneficiaria haurà de permetre que, els serveis administratius del Consorci d'Educació de Barcelona, comprovin, pels mitjans que considerin oportuns, que la documentació presentada acreditativa de la situació socioeconòmica és certa demanant, si es s'escau, documentació complementària. Tanmateix podran demanar als centres, on hi hagi alumnat beneficiari d'un ajut de menjador, aquella documentació que es consideri adient per a comprovar l'ús real dels ajuts, i que les quantitats atorgades s'apliquen a les finalitats establertes als apartats 1 i 2.

D'acord amb el que preveuen les bases reguladores, l'òrgan concedent té la facultat de revisar els ajuts concedits i modificar la resolució o l'acord de concessió en el cas que les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció s'alterin o en cas d'obtenció concurrent d'altres ajuts o subvencions.

 

14. Revocació

Són causes de revocació total o parcial de l'atorgament de l'ajut, les quals, si s'escau, poden donar lloc al reintegrament de les quantitats percebudes indegudament, amb els interessos corresponents, les que preveuen els articles 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 99 i següents del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com l'incompliment de les condicions establertes en aquestes bases.

 

15. Sancions

En cas d'incompliment de les obligacions que preveuen les bases reguladores, resultarà d'aplicació el règim sancionador previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si aquest incompliment és constitutiu d'infracció d'acord amb la legislació esmentada, amb independència del reintegrament total o parcial de la subvenció.

 

16. Consentiment de tractament de dades

La presentació de la sol·licitud suposa l'autorització al Consorci d'Educació de Barcelona a obtenir d'altres administracions públiques, les dades que siguin precises per a determinar, conèixer i comprovar totes les dades d'identificació, circumstàncies personals, de residència, familiars i de renda del sol·licitant i de la resta de membres computables de la unitat familiar, necessaris per a la resolució de la sol·licitud de l'ajut. Aquest dret dels ciutadans es fonamenta i s'ajusta al previst a l'article 6.2.b) de la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i a l'article 2 del Reial Decret 167/2009, de 6 de novembre, que desenvolupa parcialment l'esmentada Llei i l' Art. 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques que regula l'aportació de documents per part dels interessats.

Tanmateix, la presentació de la sol·licitud implica l'autorització al Consorci d'Educació de Barcelona a compartir, amb l'Institut Municipal de Serveis Social de l'Ajuntament de Barcelona i amb el Departament d'Ensenyament, les dades que siguin precises per la gestió i resolució de la convocatòria, així com per la prestació de serveis complementaris d'acord amb la competència d'aquestes administracions.

 

17. Protecció de dades

En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i entitats col·laboradores han de complir amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016) i subsidiàriament la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Amunt