Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 05/06/2018

  • Número del document ENS/1147/2018

  • Número de control 18156111

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18156111-2018

Dades del DOGC
  • Número 7636

  • Data 06/06/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1147/2018, de 5 de juny, de nomenament de la senyora Gavina Garcia Bonilla com a cap de l'Oficina de Relacions Institucionals del Departament d'Ensenyament.


D'acord amb el que preveu el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; i del Decret 2/2005, d'11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

De conformitat amb les atribucions que m'han estat conferides,

 

Resolc:

 

Nomenar la senyora Gavina Garcia Bonilla cap de l'Oficina de Relacions Institucionals, amb els drets i les obligacions inherents al lloc mentre l'ocupi, amb efectes del dia 7 de juny de 2018.

Les funcions que corresponen a aquest lloc de treball són les que estableix l'article 2.5 del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament:

Retribucions: assimilades a les corresponents al grup A de personal funcionari, nivell de destinació 27.1, complement específic 30.699,24 € euros anuals (amb jornada de dedicació especial).

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació o, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada en el termini d'un mes.

 

Barcelona, 5 de juny de 2018

 

Josep Bargalló i Valls

Conseller d'Ensenyament

Amunt