Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 08/05/2018

  • Número del document EXI/0946/2018

  • Número de control 18134034

  • Organisme emissor Memorial Democràtic

    CVE CVE-DOGC-A-18134034-2018

Dades del DOGC
  • Número 7620

  • Data 16/05/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EXI/946/2018, de 8 de maig, per la qual es dona publicitat als convenis subscrits pel Memorial Democràtic durant l'any 2016.


L'article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix que els convenis i els protocols s'han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència.

L'article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix que la transparència és aplicable a tots els convenis i encàrrecs de gestió subscrits entre els subjectes obligats per la Llei i les persones públiques i privades. En concret, l'apartat 2 de l'article 14 estableix els extrems que cal incloure quan es dona informació pública relativa als convenis de col·laboració.

Per tot això, en compliment d'aquests preceptes,

 

Resolc:

 

1. Donar publicitat als convenis de col·laboració subscrits pel Memorial Democràtic durant l'exercici 2016, que es detallen a l'annex d'aquesta resolució.

 

2. Establir que el text íntegre dels convenis que es detallen a l'annex es puguin consultar al web del Memorial Democràtic (http://memoria.gencat.cat) i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat (http://registredeconvenis.gencat.cat), que és accessible des del Portal de Transparència.

 

Barcelona, 8 de maig de 2018

 

Plàcid Garcia-Planas Marcet

Director del Memorial Democràtic

 

 

Annex

Relació dels convenis subscrita pel Memorial Democràtic durant l'exercici 2016

 

Codi d'inscripció al registre de convenis: 2016/8/0278

Títol: Conveni de col·laboració entre la Confederació d'associacions veïnals de Catalunya (CONFAVC) i el Memorial Democràtic.

Parts signants: Memorial Democràtic i Confederació d'associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC).

Objecte: col·laborar en la commemoració del Dia Internacional de les Persones Refugiades, el 20 de juny.

Import: 1.000 euros

Data de signatura: 14/06/2016.

Termini: L'acord s'inicia el dia 14/06/2016 i finalitza el dia 14/06/2017.

 

Codi d'inscripció al registre de convenis: 2016/6/0116

Títol: Conveni de cooperació educativa entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Memorial Democràtic, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes.

Parts signants: Memorial Democràtic i Universitat Autònoma de Barcelona.

Objecte: Realització de pràctiques acadèmiques externes per part d'alumnes de l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents a les dependències del Memorial Democràtic.

Import: sense despesa associada

Data de signatura: 06/09/2016.

Termini: L'acord s'inicia el dia 06/09/2016 i és prorrogable per cursos acadèmics fins al 2 d'octubre de 2020.

Amunt