Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 03/05/2018

  • Número del document EXI/0934/2018

  • Número de control 18131062

  • Organisme emissor Institut Català Internacional per la Pau

    CVE CVE-DOGC-A-18131062-2018

Dades del DOGC
  • Número 7619

  • Data 15/05/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EXI/934/2018, de 3 de maig, per la qual es dona publicitat a un acord de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau mitjançant el qual s'aproven les bases reguladores generals per a la concessió de subvencions.


En data 24 d'abril del 2018, la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau va aprovar les bases reguladores generals per a la concessió de subvencions.

D'acord amb l'article 8 de la Llei 14/2007, de 5 de desembre, de l'Institut Català Internacional per la Pau, és funció de la Junta de Govern establir les directrius per a impulsar les activitats de l'Institut i, de conformitat amb l'article 9 de la norma esmentada, correspon al / a la president/a representar l'Institut i coordinar-ne el govern i l'administració.

Per tot això,

 

Resolc:

 

Donar publicitat a l'Acord del 24 d'abril del 2018 de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau, que s'incorpora com a annex d'aquesta resolució.

 

Barcelona, 3 de maig de 2018

 

Xavier Masllorens i Escubós

President de l'Institut Català Internacional per la Pau

 

 

Annex I

Acord de 24 d'abril de 2018 de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau, pel qual s'aproven les bases reguladores generals per a la concessió de subvencions.

 

D'acord amb la Llei 14/2007, del 5 de desembre, de l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), l'ICIP és una entitat de recerca, de divulgació i d'acció les finalitats de la qual són promoure la cultura de la pau en la societat de Catalunya i en l'àmbit internacional i fer que Catalunya tingui un paper actiu com a agent de pau al món. L'article 3.1.k) d'aquesta llei estableix que és funció de l'ICIP atorgar beques, subvencions i premis per al compliment de les finalitats per a les quals ha estat creat.

Vistos els articles 87 i següents del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

En atenció a tot això, la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau ha adoptat els següents

 

Acords:

 

—1 Aprovar les bases reguladores generals de concessió de subvencions.

—2 Aquest acord produeix efectes l'endemà de la publicació en el DOGC.

 

Contra aquest acord, que aprova les bases i que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des de la data de la publicació en el DOGC, o bé recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu competent, en el termini de dos mesos, d'acord amb l'article 12.2 de la Llei 14/2007, de 5 de desembre, de l'Institut Català Internacional per la Pau, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent. 

 

Barcelona, 24 d'abril de 2018

 

Miquel Casas i Salinas

Secretari

 

Xavier Masllorens i Escubós

President 

 

 

Bases reguladores generals per a la concessió de subvencions

 

1. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular els aspectes generals de les subvencions que convoca l'ICIP i que complementen les bases específiques que, per a cada subvenció, es dictin.

 

2. Requisits i incompatibilitats

Per a obtenir la condició de persones beneficiàries de les subvencions, els sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els establerts a l'apartat 4 de l'Acord de GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord de GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre, i que consten en el model de sol·licitud annexada, així com els que es prevegin a les bases específiques, si escau.

 

3. Quantia

3.1 La dotació màxima de les subvencions serà la que es determini a la convocatòria, d'acord amb la disponibilitat pressupostària.

3.2 L'import de les subvencions no pot ser en cap cas una quantitat que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost total de l'activitat subvencionada.

3.3 La quantia total de la subvenció podria disminuir o reduir-se a zero, abans que no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que es derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

4. Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

4.1 Juntament amb l'imprès de sol·licitud normalitzat, s'haurà de presentar la documentació que, en cada cas, es determini a les bases específiques.

4.2 L'acreditació dels requisits indicats a la base 2 es realitzarà mitjançant les declaracions acreditatives o declaracions responsables corresponents, que s'incorporaran al formulari de sol·licitud.

4.3 La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta l'ens competent per a comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen o es declaren.

4.4 S'incorporaran al formulari de sol·licitud les declaracions acreditatives o declaracions responsables següents:

- La persona signant de la sol·licitud declara responsablement, si escau, que té poder suficient en dret per a actuar en nom i representació de la persona jurídica sol·licitant i assumeix totes les responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta sol·licitud.

- Declaració que no incorre en cap de les prohibicions que estableixen els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Declaració responsable de no tenir cap deute contret amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya ni amb les seves entitats autònomes.

- Declaració que compleix els requisits dels articles 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, respecte dels centres laborals, i en les empreses que tinguin establiments oberts al públic a Catalunya, de compliment dels requisits que estableixen els articles 32.1 i 32.3 d'aquesta llei.

- Declaració responsable que, en cas que tingui una plantilla de 50 o més persones treballadores, compleix amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

- Declaració que, en cas que tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, indiqui els mitjans que utilitzen per a prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per a intervenir-hi als seus centres de treball, d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

- Declaració conforme s'ha de complir amb la normativa vigent sobre propietat intel·lectual, en el supòsit que la realització de l'activitat objecte de subvenció comporti elements susceptibles de generar drets d'autor.

- Declaració que n'especifiqui la quantitat i l'organisme atorgant, en el cas que s'hagi sol·licitat o obtingut un altre ajut o subvenció per a la mateixa finalitat d'altres administracions públiques o entitats privades.

- Declaració responsable, en el cas de fundacions i associacions, que ha adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

- Declaració responsable, en el cas de fundacions, que ha complert el deure de presentar els comptes anuals davant del Protectorat, d'acord amb l'article 336.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

- Declaració responsable, en el cas d'entitats sense ànim de lucre, que estan inscrites en el registre corresponent.

- Declaració, en el cas d'empreses, que no han estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

- Declaració que són certes i completes les dades de la sol·licitud, així com tota la documentació annexa, si escau, i que es compromet, si obté la subvenció, a complir les condicions que s'especifiquen en la convocatòria.

- Declaració que s'adhereixen als principis ètics i regles de conducta que figuren a l'annex d'aquestes bases reguladores generals.

4.5 Amb la signatura de la sol·licitud i les declaracions responsables corresponents, la persona signant dona el consentiment per a la realització de les verificacions oportunes o obtenir els certificats necessaris per a la tramitació de la subvenció, i manifesta, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts i que disposa de la documentació que ho acredita.

Si l'ens sol·licitant denega expressament l'autorització esmentada, mitjançant l'imprès de sol·licitud, caldrà que aporti el certificat o els certificats corresponents.

4.6 L'òrgan competent pot demanar la documentació complementària que consideri necessària per a la tramitació i la gestió de les sol·licituds, així com per a l'acreditació de les dades que figuren en la sol·licitud i que, per causes alienes a la seva actuació, no pugui comprovar d'ofici.

4.7 En cas que resulti beneficiària, la persona sol·licitant haurà d'aportar el full de domiciliació bancària degudament emplenat, d'acord amb el model del departament competent en matèria d'hisenda. No cal presentar aquesta documentació en el cas que s'hagi presentat amb anterioritat a l'ICIP, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i que no hagi sofert cap modificació.

4.8 La presentació de la sol·licitud comporta l'acceptació plena d'aquestes bases.

4.9 La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de la subvenció deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en què es coneguin i amb l'audiència prèvia a l'entitat interessada i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

 

5. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és el que es determini en la convocatòria corresponent.

 

6. Procediment de concessió

6.1 El procediment ordinari de concessió de les subvencions es tramita d'acord amb el règim de concurrència competitiva. Les sol·licituds són valorades d'acord amb els criteris que es defineixen a les bases específiques de cada subvenció.

6.2 Un cop avaluades les sol·licituds, l'òrgan instructor formula la proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, d'acord, si escau, amb l'informe de la comissió de valoració.

6.3 La proposta de resolució provisional conté la llista de sol·licitants proposats per a ser beneficiaris de les subvencions i aquells que formen part de la llista de reserva, si n'hi ha, degudament prioritzada en funció de la puntuació obtinguda.

6.4 La proposta de resolució provisional de concessió de la subvenció es notificarà a les persones interessades mitjançant publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.seu.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. Les bases reguladores específiques podran afegir algun altre mitjà addicional de publicitat.

6.5 Dins del termini de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la proposta de resolució provisional de concessió, les persones sol·licitants poden presentar al·legacions, que es tindran en compte en el moment de resoldre.

6.6 L'òrgan instructor formula la proposta de resolució definitiva de concessió de les subvencions, a la vista, en tot cas, de la proposta de resolució provisional, de la documentació addicional presentada pels beneficiaris proposats, de les seves acceptacions, si a les bases reguladores específiques es preveu que els beneficiaris proposats han d'acceptar expressament la subvenció proposada, i l'eleva a l'òrgan resolutori.

La proposta de resolució definitiva de concessió s'ha de fonamentar, ordinàriament, en els informes de la comissió de selecció. Quan l'òrgan que fa la proposta no segueixi els informes esmentats, ha de motivar-ne la discrepància.

6.7 L'atorgament d'aquestes subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

7. Inadmissió i desistiment

7.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen les bases reguladores específiques i la convocatòria, respectivament, comporta la inadmissió de la sol·licitud.

En tot cas, són requisits no esmenables la no presentació de la memòria explicativa de l'activitat i del pressupost complet d'ingressos i despeses, si aquests documents es preveuen a les bases específiques corresponents.

7.2 Comporta tenir la persona sol·licitant per desistida de la sol·licitud:

a) La manca d'esmena dels requisits esmenables dins el termini de deu dies hàbils i amb el requeriment previ.

b) La manca de presentació del document d'acceptació, si escau, o de la documentació que sigui requerida.

7.3 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió de les sol·licituds o el desistiment i notificar la resolució d'inadmissió o desistiment a les entitats interessades mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.seu.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. Les bases reguladores específiques podran afegir algun altre mitjà addicional de publicitat.

7.4 Sens perjudici del desistiment previst en aquesta base, qualsevol sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció abans de la concessió, i l'òrgan instructor ho ha d'acceptar.

 

8. Resolució i publicació

8.1 L'òrgan que determinin les bases reguladores específiques o la convocatòria resoldrà en el termini màxim de sis mesos a comptar de la data de publicació de la convocatòria en el DOGC. Un cop transcorregut aquest termini sense resolució expressa, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

8.2 Les notificacions s'efectuaran mitjançant el Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.seu.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. Les bases reguladores específiques podran afegir algun altre mitjà addicional de publicitat.

 

9. Publicitat

9.1 Es donarà publicitat de la resolució de la convocatòria i de tots els actes del procediment administratiu relacionats amb les subvencions objecte d'aquestes bases a través del lloc web de l'ICIP (icip.gencat.cat), sens perjudici que a les bases reguladores específiques afegeixin algun altre mitjà de publicitat.

9.2 Es donarà publicitat de les subvencions concedides a través del Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat), accessible des de la Seu electrònica (seu.gencat.cat), i del Portal de la Transparència, de conformitat amb l'establert a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre.

 

10. Obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents:

a) Complir la finalitat de la subvenció realitzant l'activitat subvencionada en el termini que determinin les bases reguladores.

b) Dur a terme l'activitat subvencionada d'acord amb el projecte presentat. Qualsevol canvi en el projecte o calendari presentat s'ha de comunicar, amb anterioritat a la finalització del termini d'execució, a l'òrgan instructor, el qual pot acceptar o no la modificació sol·licitada, dins el termini màxim previst en les bases reguladores, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i les condicions que estableixen les bases reguladores. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

c) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

d) Comunicar a l'òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin l'activitat subvencionada, obtinguts d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, o demanats a aquestes, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud d'ajut. Aquesta comunicació s'haurà de fer tan bon punt es coneguin i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.

e) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en referència a la prohibició, com a entitat beneficiària de subvencions provinents de l'Administració de la Generalitat, de fer aportacions a títol gratuït a altri des de la presentació de la sol·licitud i fins l'acabament de l'activitat subvencionada.

f) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

g) En el cas de les entitats privades a què es refereixen els epígrafs a) i b) de l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, han de complir les obligacions de transparència del títol II de la mateixa llei que els siguin aplicables.

h) De conformitat amb el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, els beneficiaris de les subvencions han de presentar una declaració responsable en què manifestin el seu compliment al que preveu aquesta llei.

i) Incloure l'expressió «Amb la col·laboració de l'ICIP (Institut Català Internacional per la Pau)» i el logotip de l'ICIP en tots els elements informatius i de difusió relacionats amb l'activitat subvencionada, si escau.

j) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3, 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que els siguin exigibles.

k) En compliment de l'article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, en cas que a les persones jurídiques se'ls hagi concedit una subvenció per un import superior a 10.000 euros han de comunicar a l'òrgan concedent, mitjançant declaració responsable, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració.

l) Adherir-se als principis ètics i regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, annexos a aquestes bases reguladores generals i als que puguin constar a les corresponents convocatòries.

m) Complir les altres obligacions que preveu la normativa vigent en matèria de subvencions i les que s'estableixen en aquestes bases o en les bases específiques corresponents.

 

11. Modificació de la resolució

11.1 Quan les circumstàncies del cas ho aconsellin i estiguin degudament motivades, l'òrgan concedent de la subvenció pot autoritzar, a petició de l'entitat interessada, alguna variació en el període de gaudiment de la subvenció, i també resoldre qualsevol incidència que no impliqui un canvi substancial en les condicions i la finalitat de la subvenció.

11.2 L'òrgan concedent té la facultat de revisar les subvencions concedides i modificar la resolució o l'acord de concessió en el cas que les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció s'alterin o en cas d'obtenció concurrent d'altres ajuts o subvencions si, d'acord amb les bases reguladores específiques, són compatibles amb aquesta subvenció.

 

12. Revocacions

Són causes de revocació de les subvencions les que estableixen l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els articles 92 bis i 99 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, així com els supòsits d'incompliment per part de les persones beneficiàries de qualsevol de les obligacions que estableixen les bases reguladores i la convocatòria o de la resta d'obligacions establertes per la normativa aplicable.

En aquest sentit, l'òrgan competent ha d'iniciar un procediment de revocació de la subvenció, que pot donar lloc al reintegrament de les quantitats percebudes, així com l'exigència dels interessos legals, d'acord amb les previsions de l'article 100.2 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 37.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

13. Sancions

En cas d'incompliment de les obligacions que preveuen aquestes bases reguladores, s'aplicarà el règim sancionador previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si aquest incompliment constitueix una infracció d'acord amb la legislació esmentada, amb independència del reintegrament total o parcial de la subvenció.

 

14. Protecció de dades

El tractament de les dades personals recollides per l'ICIP serà gestionat de conformitat amb la llei orgànica vigent de protecció de dades de caràcter personal, i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, general de protecció de dades. La finalitat de la recollida i el tractament de les dades és la gestió de les subvencions i el seguiment posterior. La informació relativa al tractament d'aquestes dades personals es pot trobar al registre d'activitats de tractament que es pot consultar al web de l'ICIP.

 

15. Normativa aplicable

En tot el que no es reguli expressament en aquestes bases, s'aplicaran les previsions del capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, sobre tramitació, justificació i control d'ajuts i de subvencions, així com la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, l'Acord del Govern GOV/85/2016, de 28 de juny, i tot allò que disposi la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya que sigui aplicable a l'exercici corresponent, així com la resta de normativa administrativa aplicable.

 

 

Annex a les bases reguladores generals per a la concessió de subvencions

PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS LES PERSONES BENEFICIÀRIES DE SUBVENCIONS O AJUTS HAN D'ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT, I EFECTES D'UN EVENTUAL INCOMPLIMENT D'AQUESTS PRINCIPIS

 

D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les administracions i els organismes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei han d'incloure, en les bases de convocatòries de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

En compliment d'aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests.

Aquests principis i regles de conducta tenen la consideració d'estàndards mínims i podran ser completats en els seus nivells d'exigència, en funció de la quantia de la subvenció o de l'ajut i/o de la tipologia i característiques de les persones beneficiàries, en les bases de la convocatòria de subvenció o ajut corresponent.

 

Principis ètics i regles de conducta

 

1. Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

 

2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

 

3. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.

 

Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta

En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

Amunt