Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 26/04/2018

  • Número del document EMC/0918/2018

  • Número de control 18129036

  • Organisme emissor Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

    CVE CVE-DOGC-A-18129036-2018

Dades del DOGC
  • Número 7617

  • Data 11/05/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/918/2018, de 26 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per a actuacions de foment i ús de les llengües en l'àmbit universitari (Interlingua 2018) (ref. BDNS 397832).


La Llei 7/2001, de 31 de maig (DOGC núm. 3407, de 12.6.2001), crea l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) com a entitat de dret públic que ajusta la seva actuació al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar i patrimoni propi per al compliment de les seves funcions.

Correspon a l'AGAUR l'execució de programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.

L'AGAUR, mitjançant la Secretaria d'Universitats i Recerca, està adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement, d'acord amb el que preveu el Decret 316/2016, de 8 de novembre, de reestructuració del Departament d'Empresa i Coneixement.

És aplicable el que disposen el capítol ix del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

L'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret 168/2002, d'11 de juny, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, així com resoldre-les. Aquestes facultats s'han delegat, en data 5 de desembre de 2002, en el president o presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris (CEAU).

En data 26 d'abril de 2018 s'ha publicat la Resolució EMC/837/2018, de 20 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores d'ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per a actuacions de foment i ús de les llengües en l'àmbit universitari (INTERLINGUA).

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Obrir la convocatòria d'ajuts a les universitats de Catalunya per a actuacions de foment i ús de les llengües en l'àmbit universitari (INTERLINGUA 2018).

 

Article 2

2.1 Aquesta convocatòria està finançada per la Direcció General d'Universitats (DGU) del Departament d'Empresa i Coneixement (DEC) i per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura. L'import màxim global és de sis-cents onze mil set-cents setanta-nou (611.779,00) euros, que van a càrrec de les partides pressupostàries 449.0001 i 482.0001 del pressupost de l'AGAUR per a l'any 2018. D'aquest import global, la Direcció General d'Universitats del Departament d'Empresa i Coneixement hi aporta cinc-cents cinquanta-un mil set-cents setanta-nou (551.779) euros i la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura hi aporta seixanta mil (60.000,00) euros, destinats en la seva totalitat al foment de la llengua catalana, de la llengua occitana i de la llengua de signes catalana. Es destinen quatre-cents set mil vuit-cents cinquanta-dos (407.852) euros a projectes de la modalitat A i dos-cents tres mil nou-cents vint-i-set (203.927) euros a projectes de la modalitat B. En cas que no s'exhaureixi alguna de les dotacions establertes per a una modalitat, l'import corresponent es pot adjudicar a l'altra modalitat, sempre que es respecti la puntuació mínima requerida, d'acord amb els criteris de valoració.

La concessió dels ajuts queda sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades de les concessions d'ajuts en l'exercici pressupostari corresponent.

Aquesta dotació màxima es pot ampliar en funció de les dotacions pressupostàries que es puguin aportar abans de la resolució d'adjudicació dels ajuts, sense que calgui publicar-ne una nova convocatòria.

2.2 La concessió dels ajuts resta condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

2.3 Un cop resolta aquesta convocatòria, en cas que no s'hagi esgotat l'import màxim que fixa aquest article 2, o bé en cas que es generin romanents derivats de les renúncies o les revocacions dels ajuts concedits, es podran assignar nous atorgaments a les sol·licituds estimades finalment a conseqüència de la interposició d'un recurs administratiu o contenciós administratiu.

 

Article 3

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Resolució EMC/837/2018, de 20 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores d'ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per a actuacions de foment i ús de les llengües en l'àmbit universitari (INTERLINGUA).

b) La normativa general de subvencions.

 

Article 4

Període en què s'han de dur a terme les actuacions:

Les actuacions de foment i ús de la llengua catalana, la llengua occitana, la llengua de signes catalana i les terceres llengües en l'àmbit universitari, tant de la modalitat A com de la modalitat B, s'han de dur a terme durant l'any 2018, llevat dels cursos d'aprenentatge de llengües, que s'han de dur a terme durant el curs 2017-2018.

 

Article 5

5.1 El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

5.2 Les sol·licituds es poden presentar d'acord amb el que preveu la base 5 de la Resolució EMC/837/2018, de 20 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores d'ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per a actuacions de foment i ús de les llengües en l'àmbit universitari (INTERLINGUA).

 

Article 6

El termini per presentar el document de justificació, d'acord amb el que preveuen les bases reguladores, finalitza el 28 de febrer de 2019.

 

Article 7

7.1 L'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció d'aquesta convocatòria és la persona titular de l'AGAUR.

7.2 La resolució de la convocatòria correspon al Consell de Direcció de l'AGAUR i, per delegació, a la CEAU o la persona que n'ocupa la presidència, segons l'Acord del Consell de Direcció de 5 de desembre de 2002 (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003).

7.3 El procediment de concessió d'aquestes subvencions és el de concurrència competitiva.

7.4 El termini legal màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos, a comptar de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC. Un cop transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat s'entén desestimat per silenci administratiu.

7.5 La resolució de concessió dels ajuts es notificarà mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Per tal de fer-ne més difusió, i a efecte informatiu, el resultat de la resolució es podrà consultar a la pàgina web de l'AGAUR i a la de la Secretaria d'Universitats i Recerca.

7.6 Contra la resolució de concessió, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president o presidenta de la CEAU, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva publicació al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya, o bé poden interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Article 8

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president o presidenta de la CEAU, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o bé poden interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 26 d'abril de 2018

 

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)

Josep Pallarès Marzal

President de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris

Amunt