Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 20/04/2018

  • Número del document EXI/0840/2018

  • Número de control 18115013

  • Organisme emissor Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

    CVE CVE-DOGC-A-18115013-2018

Dades del DOGC
  • Número 7608

  • Data 27/04/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EXI/840/2018, de 20 d'abril, per la qual es dona publicitat als convenis subscrits per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) durant l'exercici 2017.


L'article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix que els convenis i els protocols s'han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència.

L'article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix que la transparència és aplicable a tots els convenis i encàrrecs de gestió subscrits entre els subjectes obligats per la Llei i les persones públiques i privades. En concret, l'apartat 2 de l'article 14 estableix els extrems que cal incloure quan es dona informació pública relativa als convenis de col·laboració.

Per tot això, en compliment d'aquests preceptes,

 

Resolc:

 

1. Donar publicitat als convenis subscrits per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament durant l'exercici 2017, que consten a l'annex d'aquesta resolució.

 

2. Establir que el text íntegre dels convenis que es detallen a l'annex es pugui consultar al web de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/) i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat (http://registredeconvenis.gencat.cat), que és accessible des del Portal de la Transparència.

 

Barcelona, 20 d'abril de 2018

 

Carme Gual i Via

Directora de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

 

 

Annex

Relació dels convenis subscrits per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) durant l'exercici 2017

 

Títol: Acord entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el Casal dels Infants, en el marc del projecte «Educació i formació per a l'ocupabilitat», impulsat pel Govern del Regne de Marroc i executat per Millenium Challenge Corporation (MCA-Marroc).

Parts signants: l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el Casal dels Infants.

Objecte: Presentar, conjuntament i en agrupació, els documents requerits a les bases de la convocatòria en relació amb el projecte «Educació i formació per a l'ocupabilitat», executat per Millenium Challenge Corporation.

Data de signatura: 30 de gener de 2017.

Termini: L'acord s'inicia el 30 de gener de 2017 i finalitza un cop executat degudament el projecte presentat i aprovat per MCA-Marroc. En el cas que aquest resulti desestimat per MCA-Marroc, aquest acord quedarà extingit automàticament.

Quantia econòmica: sense despesa.

 

Títol: Acord de voluntats entre el Departament de Salut i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.

Parts signants: el Departament de Salut i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Objecte: Oferir suport mutu, assessoria per a l'orientació d'estratègies, capacitació i assistència tècnica, en l'àmbit de les seves respectives competències, per a l'impuls de la licitació, que es troba en fase de preanunci, «Appui à réforme de la couverture médicale de base (phase III) - CMB III»; també quan acordin presentar-se conjuntament a licitacions i/o subvencions de la Unió Europea en matèria de cooperació internacional al desenvolupament.

Data de signatura: 20 de gener de 2017.

Termini: L'acord s'inicia el 20 de gener de 2017 i finalitza el 31 de desembre de 2020, i podrà ser prorrogat o modificat per acord mutu de les parts, per escrit, mentre sigui vigent.

Quantia econòmica: sense despesa.

 

Títol: Protocol entre el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i el Departament d'Ensenyament de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l'Institut Català de les Empreses Culturals (Filmoteca de Catalunya) per a la realització d'actuacions educatives adreçades a la recuperació i al foment de la memòria democràtica i al foment de la pau i els drets humans.

Parts signants: el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, el Departament d'Ensenyament, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l'Institut Català de les Empreses Culturals.

Objecte: Establir els termes generals de la col·laboració entre els departaments d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i d'Ensenyament, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l'ICEC (Filmoteca de Catalunya), per a dur a terme conjuntament actuacions en matèria d'educació relacionades amb el foment de la pau i els drets humans, i la recuperació de la memòria democràtica, així com que estiguin associades a la commemoració de diversos dies internacionals establerts per l'ONU.

Data de signatura: 19 de juny de 2017.

Termini: El protocol s'inicia el 19 de juny de 2017 i finalitza el 31 de desembre del 2017. Abans de la finalització del termini de vigència, les parts podran acordar-ne la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals.

Quantia econòmica: sense despesa.

 

Títol: Encàrrec de gestió entre l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, per a la gestió de la convocatòria de les subvencions per a la incentivació a la presentació de projectes d'internacionalització a convocatòries europees d'R+D+I en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament.

Parts signants: l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca.

Objecte: Encarregar a l'AGAUR la gestió de la convocatòria de les subvencions per a la incentivació a la presentació de projectes d'internacionalització a convocatòries europees d'R+D+I en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, que té per objecte incentivar la presentació de propostes de recerca amb la finalitat d'impulsar el coneixement i la participació en els programes de recerca i innovació de la Unió Europea en matèria de cooperació al desenvolupament, d'acord amb les prioritats del Pla director de la cooperació catalana.

Data de signatura: 17 de novembre de 2017.

Termini: L'encàrrec s'inicia el 17 de novembre de 2017 fins el 31 de desembre de 2018. L'encàrrec de gestió podrà ser prorrogat per acord mutu de les parts per mitjà d'un escrit abans de la finalització de la vigència i segons disponibilitats pressupostàries.

Quantia econòmica: 40.000 euros.

 

Títol: Conveni de cooperació educativa entre la Fundació ESADE (ESADE) i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) per a la realització de pràctiques acadèmiques externes.

Parts signants: l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la Fundació ESADE.

Objecte: Establir els termes de col·laboració que han de regir entre les parts signatàries perquè els estudiants de l'ESADE puguin realitzar pràctiques acadèmiques externes en les dependències de l'entitat col·laboradora.

Data de signatura: 1 de juny de 2017.

Termini: El conveni s'inicia el curs acadèmic 2016-2017, tindrà una vigència per cursos acadèmics i s'entendrà prorrogat automàticament si cap de les parts el denuncia fefaentment amb tres mesos d'antelació a la data d'expiració del termini. Encara que les parts el denunciïn, les pràctiques iniciades amb anterioritat al moment esmentat hauran de ser continuades fins que finalitzin. D'acord amb l'article 49.h) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, el conveni es pot prorrogar un màxim de quatre anys.

Quantia econòmica: sense despesa.

 

Títol: Acord de voluntats entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya.

Parts signants: l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i el Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya (CICAC).

Objecte: Establir un marc general entre l'ACCD i el CICAC amb la finalitat d'impulsar un espai de concertació que, en l'àmbit de les competències respectives i d'acord amb les prioritats establertes pel Pla director de cooperació al desenvolupament i els plans anuals vigents de la Generalitat de Catalunya, permetin identificar línies de treball d'interès mutu en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, l'educació per al desenvolupament i la defensa, la protecció i la garantia dels drets humans individuals i col·lectius.

Data de signatura: 20 de desembre de 2017.

Termini: El conveni té una vigència de quatre anys a comptar des de la signatura, 20 de desembre de 2017. Serà prorrogable per quatre anys més si les parts signants manifesten la voluntat de prorrogar-lo expressament abans que finalitzi el període de vigència.

Quantia econòmica: sense despesa.

 

Títol: Acord de resolució anticipada del conveni de col·laboració signat el 25 de novembre de 2015 entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya i la Coordinadora d'ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida.

Parts signants: l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la Coordinadora d'ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida.

Objecte: Resoldre anticipadament el conveni signat el 25 de novembre de 2015, per acord mutu de les parts, i amb efectes des del 12 de juliol de 2017.

Data de signatura: 12 de juliol de 2017.

Termini: 12 de juliol de 2017.

Quantia econòmica: sense despesa.

 

Títol: Acord de resolució anticipada del conveni de col·laboració signat el 25 de novembre de 2015 entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya i l'Associació Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat (CeDRe) de la Coordinadora d'ONGD Solidàries de les comarques gironines i l'Alt Maresme.

Parts signants: l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l'Associació Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat (CeDRe) de la Coordinadora d'ONGD Solidàries de les comarques gironines i l'Alt Maresme.

Objecte: Resoldre anticipadament el conveni signat el 25 de novembre de 2015, per acord mutu de les parts, i amb efectes des del 12 de juliol de 2017.

Data de signatura: 12 de juliol de 2017.

Termini: 12 de juliol de 2017.

Quantia econòmica: sense despesa.

 

Títol: Conveni específic de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes (no curriculars) en entitats col·laboradores.

Parts signants: l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, la Universitat Autònoma de Barcelona i un estudiant del Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament.

Objecte: Conèixer el funcionament de l'Administració (procediments administratius i àmbit institucional) pel que fa a les relacions amb els ens locals i els departaments de la Generalitat.

Data de signatura: 20 de juny de 2017.

Termini: El conveni s'inicia el 20 de juny de 2017 i finalitza el 8 de setembre de 2017.

Quantia econòmica: Ajut a l'estudi: 4.335 euros. Despeses administratives i de gestió: 193,60 euros.

 

Títol: Conveni entre l'Agència Tributària de Catalunya i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament per a l'homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs que ingressa el sector públic de la Generalitat a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

Parts signants: l'Agència Tributària de Catalunya i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Objecte: Donar compliment a l'Acord del Govern de data 25 d'abril de 2017, pel qual es crea el Programa d'homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l'Estat, i establir un marc general de col·laboració que articuli les relacions entre l'ATC i l'ACCD.

Data de signatura: 13 de juliol de 2017.

Termini: El conveni s'inicia el 13 de juliol de 2017 i finalitza el 31 de maig de 2020, coincidint amb la finalització de la vigència de l'Acord de Govern de data 25 d'abril de 2017, pel qual es crea el Programa d'homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l'Estat.

Quantia econòmica: sense despesa.

 

Títol: Conveni de col·laboració entre el Patronat Catalunya-Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT), la Secretaria General de l'Esport, que actua a través del Consell Català de l'Esport, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes, per a l'impuls dels ajuts per a la projecció internacional de Catalunya.

Parts signants: El Patronat Catalunya-Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT), la Secretaria General de l'Esport, que actua a través del Consell Català de l'Esport, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes.

Objecte: Establir el marc de col·laboració entre les parts per a l'impuls dels ajuts per a la projecció internacional de Catalunya per a l'any 2017.

Data de signatura: 3 de maig de 2017.

Termini: El conveni s'inicia el 3 de maig de 2017 i finalitza mitjançant l'aprovació, per part de Diplocat, de la justificació de la gestió de l'ajut objecte d'aquest conveni. Tanmateix, les parts podran autoritzar per acord mutu, exprés i per escrit, una modificació del període d'eficàcia d'aquest conveni, d'acord amb el que estableix la normativa aplicable, que en cap cas serà superior als quatre anys.

Quantia econòmica: 165.000 euros. Participació ACCD 2017: 20.000 euros.

 

Títol: Conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya i l'Associació Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat (CeDRe) de la Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines i l'Alt Maresme.

Parts signants: l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l'Associació Centre de Recursos per a la Pau i la Solidaritat (CeDRe) de la Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines i l'Alt Maresme.

Objecte: Encarregar a la Coordinadora la cogestió d'un fons específic a càrrec de l'exercici 2017, destinat a l'enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de les comarques de Girona amb compromís per la lluita, la igualtat de gènere i contra les desigualtats dels drets humans individuals i col·lectius.

Data de signatura: 13 de juliol de 2017.

Termini: El conveni s'inicia el 13 de juliol de 2017 i finalitza als vuit mesos des de la data de finalització del projecte subvencionat amb un període d'execució més llarg. Excepcionalment, es podrà prorrogar la vigència del conveni, en funció del ritme d'execució de les activitats subvencionades per la convocatòria corresponent al 2017. La pròrroga haurà de ser per acord mutu de les parts, manifestada per escrit, abans de la finalització de la vigència.

Quantia econòmica: 125.000 euros.

 

Títol: Conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya i la Coordinadora d'ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida.

Parts signants: l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la Coordinadora d'ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida.

Objecte: Encarregar a la Coordinadora la cogestió d'un fons específic a càrrec de l'exercici 2017, destinat a l'enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de les comarques de Lleida amb compromís per la lluita, la igualtat de gènere i contra les desigualtats dels drets humans individuals i col·lectius.

Data de signatura: 13 de juliol de 2017.

Termini: El conveni s'inicia el 13 de juliol de 2017 i finalitza als vuit mesos des de la data de finalització del projecte subvencionat amb un període d'execució més llarg. Excepcionalment, es podrà prorrogar la vigència del conveni, en funció del ritme d'execució de les activitats subvencionades per la convocatòria corresponent al 2017. La pròrroga haurà de ser per acord mutu de les parts, manifestada per escrit, abans de la finalització de la vigència.

Quantia econòmica: 125.000 euros.

 

Títol: Conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya i l'Agència Catalana de la Joventut, per a la realització d'una campanya de sensibilització als albergs de la Xanascat.

Parts signants: l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i l'Agència Catalana de la Joventut (ACJ).

Objecte: Establir la col·laboració entre l'ACCD i l'ACJ per a posar en marxa una campanya de sensibilització sobre el comerç just i la sobirania alimentària.

Data de signatura: 28 de desembre de 2017.

Termini: El conveni s'inicia el 28 de desembre de 2017 fins el 31 de desembre de 2018. Aquest conveni es podrà prorrogar per un màxim de tres anualitats si les activitats objecte de col·laboració no han finalitzat, per acord mutu entre les parts i abans que fineixi la vigència del conveni.

Quantia econòmica: Participació ACJ: 4.000 euros. Sense despesa per part de l'ACCD.

 

Títol: Acord administratiu estàndard del Fons fiduciari de socis múltiples postconflicte de les Nacions Unides per Colòmbia.

Parts signants: l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l'Oficina de Fons Fiduciaris de Socis Múltiples del PNUD.

Objecte: Donar suport financer al Fons fiduciari de socis múltiples postconflicte de les Nacions Unides per Colòmbia.

Data de signatura: 31 d'octubre de 2017.

Termini: L'acord entrarà en vigor el 31 d'octubre de 2017 i vencerà un cop s'hagi entregat l'extracte financer final certificat d'acord amb l'apartat V, paràgraf 3(b), al donant.

Quantia econòmica: 301.000 euros. Participació ACCD 2017: 150.000 euros.

Amunt