Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 12/04/2018

  • Número del document EXI/0744/2018

  • Número de control 18107047

  • Organisme emissor Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

    CVE CVE-DOGC-A-18107047-2018

Dades del DOGC
  • Número 7602

  • Data 19/04/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EXI/744/2018, de 12 d'abril, per la qual es dona publicitat al conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l'Associació Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat (CeDRe) de la Coordinadora d'ONG Solidàries de les Comarques Gironines i l'Alt Maresme.


En data 13 de juliol de 2017, s'ha signat el conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l'Associació Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat (CeDRe) de la Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines i l'Alt Maresme amb l'objecte d'encarregar a la Coordinadora la cogestió d'un fons específic a càrrec de l'exercici 2017, destinat a l'enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de les comarques de Girona amb compromís per la lluita, la igualtat de gènere i contra les desigualtats dels drets humans i col·lectius.

Ateses les previsions de l'article 16 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,

 

Resolc:

 

Fer públic el conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l'Associació Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat (CeDRe) de la Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines i l'Alt Maresme amb l'objecte d'encarregar a la Coordinadora la cogestió d'un fons específic a càrrec de l'exercici 2017, destinat a l'enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de les comarques de Girona amb compromís per la lluita, la igualtat de gènere i contra les desigualtats dels drets humans i col·lectius.

 

Barcelona, 12 d'abril de 2018

 

Carme Gual Via

Directora de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

 

 

ANNEX

Conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l'Associació Centre de Recursos per la Pau i la a Solidaritat (Cedre) de la Coordinadora D'ONG Solidàries de les Comarques Gironines i l'Alt Maresme.

 

Barcelona, 13 de juliol de 2017

 

REUNITS

D'una banda, el Sr. Manel Vila i Motlló, director general de Cooperació al Desenvolupament en nom i representació de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya (D'ara en endavant, ACCD) atès el que estableix la Resolució EXI/943/2016, de 6 d'abril, per la qual s'estableix la suplència del director de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (DOGC núm. 7099 de 14.4.2016), amb domicili a Via Laietana, 14, 4 planta, 08003 Barcelona.

De l'altra, el Sr. Pau Lanao i Reverter, president de l'Associació Centre de Recursos per a la Pau i la Solidaritat (CeDRe) de la Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines i l'Alt Maresme (D'ara en endavant, Coordinadora) amb domicili social al carrer Mestre Francesc Civil, 3 baixos, CP 17005 de Girona, en l'exercici de les seves facultats derivades del seu càrrec.

Les parts es reconeixen mútuament capacitat jurídica suficient per subscriure aquest acord i obligar-se en representació de les seves institucions i,

 

EXPOSEN:

 

I. Que l'ACCD és l'òrgan competent per a l'execució i gestió de la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb allò que estableix expressament el Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018 (Pla director en endavant).

 

II. Que el Pla director reforça i impulsa la millora de l'Educació pel Desenvolupament en cadascun dels àmbits estratègics d'intervenció de forma global i alhora aposta per la promoció de les accions de recerca i incidència específicament.

 

III. Que el Pla director també preveu que els esforços per a l'enfortiment de les capacitats dels agents de la cooperació catalana s'adrecin, en primer lloc, a crear les condicions per a l'aplicació generalitzada de l'enfocament estratègic de gènere i basat en drets humans, condició necessària per avançar en una cooperació basada en drets.

 

IV. Que, pel que fa a resultats, el Pla anual de cooperació al desenvolupament 2017 estableix que enguany es crearà un Fons de suport a les entitats del territori, a fi d'enfortir l'estructura de les entitats i per a desenvolupar iniciatives d'educació per al desenvolupament. Es maldarà per la implicació dels ens locals rellevants, i especialment pel seu suport i el cofinançament a les iniciatives presentades per les entitats.

 

V. Que l'ACCD ha obert un procediment sotmès als principis de publicitat, concurrència, igualtat i no discriminació amb la finalitat de seleccionar dues entitats col·laboradores (una per a Lleida i una altra per Girona) encarregades de gestionar els Fons de suport, en règim de concurrència no competitiva, adreçat a enfortir les entitats de les comarques lleidatanes i gironines que treballen en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, la pau i els drets humans, d'acord amb l'enfocament estratègic de gènere i basat en drets humans conforme el que estableix el Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018.

 

VI. Que les entitats que han resultat seleccionades actuaran com a entitats col·laboradores de l'ACCD per a aquestes convocatòries, d'acord amb els termes inclosos en l'article 16 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, ja que hauran acreditat davant de l'ACCD les seves condicions d'eficàcia i solvència. Pel que fa a la demarcació de Girona, l'entitat seleccionada com a col·laboradora de l'ACCD ha estat l'Associació Centre de Recursos per a la Pau i la Solidaritat (CeDRe) de la Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines i l'Alt Maresme.

 

VII. Que la Coordinadora ha participat en l'elaboració i conceptualització del Pla director, que suposa un canvi de paradigma en la política pública de cooperació al desenvolupament i incorpora l'Enfocament Estratègic de Gènere i Basat en Drets Humans. Per tot, la Coordinadora esdevé un actor clau per l'apropiació d'aquest enfocament per part del sector.

 

VIII. Que la cooperació al desenvolupament que es porta a terme des de Catalunya és el resultat de l'activitat conjunta de la societat civil i dels organismes públics, que té segons la Llei de cooperació una doble finalitat: el foment del desenvolupament humà i del compromís cívic dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya en aquest àmbit. En aquest sentit la Coordinadora és un aliat estratègic en l'execució de la política pública de cooperació al desenvolupament, en tant que entitat de segon nivell que canalitza les demandes i necessitats del sector i de la societat civil de les comarques de Girona.

 

IX. Que les Coordinadores Territorials, per la seva naturalesa i la seva missió fundacional, són imprescindibles per generar un teixit social solidari i compromès amb la transformació social esdevenint així actors de canvi i, per tant, desenvolupen un rol actiu en la incidència política i la implementació de la política pública en matèria la cooperació.

L'article 91.c) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, preveu la possibilitat que les persones jurídiques que compleixin les condicions de solvència i eficàcia que s'estableixin, poden, com a entitats col·laboradores, actuar en nom i per compte de l'ens concedent a tots els efectes relacionats amb la subvenció, lliurant i distribuint els fons públics als beneficiaris, quan així s'estableixi en les bases reguladores, sense que els fons esmentats es considerin integrats en el seu patrimoni.

L'article 16 de la Llei 38/2013, de 17 de novembre, general de subvencions, disposa que es formalitzarà un conveni de col·laboració entre l'òrgan administratiu concedent i l'entitat col·laboradora en què es regularan les condicions i les obligacions assumides per l'entitat col·laboradora. El mateix article determina el contingut mínim que ha de tenir el conveni.

Són d'aplicació els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i l'article 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, que regulen els convenis de col·laboració.

 

Per tot això, les parts es reconeixen mútuament competència i capacitat legal suficient per subscriure aquest conveni i acorden formalitzar-lo i obligar-se de conformitat amb les següents

 

CLÀUSULES:

 

Primera. Objecte de la col·laboració

1.1 L'objecte d'aquest conveni és encarregar a la Coordinadora la cogestió d'un fons específic a càrrec de l'exercici 2017, destinat a l'enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de les comarques de Girona amb compromís per la lluita, la igualtat de gènere i contra les desigualtats dels drets humans i col·lectius.

1.2 Els objectius que es persegueixen amb aquesta col·laboració són els següents:

1.2.1 Enfortir les ONGD del les comarques de Girona a través d'una modalitat d'ajuts adaptada a les seves característiques.

1.2.2 Enfortir vincles i sinergia entre la Coordinadora i l'ACCD per impulsar un treball més coordinat i eficient.

1.2.3 Millorar les capacitats de les ONGD del territori alineant les seves intervencions amb el Pla director.

1.3 L'objecte dels ajuts, els requisits de les entitats destinatàries, les activitats i conceptes objecte de suport, la quantia, el procediment d'avaluació, selecció, atorgament i pagament, el termini i la forma de justificació, els mecanismes de seguiment de les actuacions i les obligacions de les entitats beneficiàries s'establiran en les bases reguladores i la corresponent convocatòria per a l'exercici 2017.

 

Segona. Compromisos de les parts

2.1.1 La Coordinadora, en tant que entitat col·laboradora de l'ACCD en la cogestió dels fons, assumeix la realització de les tasques següents:

a) Difusió de les condicions de repartiment dels fons entre les entitats.

b) Recepció de les sol·licituds de participació.

c) Tramitació de les sol·licituds, que inclou la tramesa de comunicacions i notificacions per les incidències que puguin sorgir.

d) Valoració de la documentació presentada per les entitats, en relació a les condicions de repartiment que inclou, si escau, un termini d'esmenes de sol·licituds. Es requerirà a les entitats que en el termini de 10 dies hàbils aportin la documentació sol·licitada.

e) Comprovar el compliment de les condicions i requisits determinants per a l'atorgament dels ajuts.

f) Valoració tècnica de la sol·licitud, juntament amb l'ACCD, i tramesa de l'informe de valoració tècnica a l'òrgan resolutori de la convocatòria.

g) Lliurament a les entitats beneficiàries dels fons rebuts d'acord amb els criteris establerts a les bases i en les addendes.

h) Comprovar i fer seguiment de les activitats subvencionades i el compliment de la finalitat que determini la concessió de la subvenció

i) Control de la documentació justificativa de les activitats finançades i la informació a l'ACCD sobre possibles causes de revocació.

j) Avaluació dels objectius assolits amb aquest instrument, mitjançant la presentació d'un informe a l'ACCD, amb recomanacions, millores i bones pràctiques i que incorpori la recollida de les dades derivades de la realització de les activitats finançades.

k) Recollida de les dades derivades de la realització de les activitats finançades.

l) Fer el seguiment de les entitats i de la seva participació activa en els espais d'intercanvi, de reflexió i de treball conjunt de la Coordinadora en el marc del seus Estatuts.

Les funcions de les lletres h) i i) d'aquest apartat, es realitzaran mitjançant una auditoria independent d'acord amb les condicions establertes en la clàusula 3.2.1, sens perjudici de la responsabilitat de la Coordinadora en tant que entitat col·laboradora de l'ACCD. La Coordinadora haurà de presentar a l'ACCD l'auditoria en el termini de vuit mesos des de la data de finalització dels projectes subvencionats.

2.1.2 La Coordinadora se sotmet a les actuacions de comprovació i control que, respecte de la gestió dels fons que ha de lliurar a les entitats beneficiàries dels ajuts, pugui fer l'ACCD o qualsevol altra òrgan competent, en l'exercici d'aquestes actuacions.

2.2 L'ACCD assumeix la realització de les tasques següents:

a) Elaboració del model de sol·licitud, formulari de justificació i altres models normalitzats.

b) Lliurament a la Coordinadora dels fons establerts en la clàusula tercera d'aquest conveni.

c) Valoració tècnica de les sol·licituds, juntament amb la Coordinadora.

d) Resolució d'atorgament d'ajuts, d'inadmissió i, si escau, de les revocacions.

e) Redacció de les bases reguladores i de la convocatòria de subvencions i publicació en el DOGC.

f) Totes aquelles tasques que impliquin l'exercici de les funcions i potestat administrativa.

 

Tercera. Finançament i justificació

3.1 L'ACCD transferirà a la Coordinadora l'import de cent-vint-i-cinc mil euros (125.000 €) de la partida pressupostària D/4820001/2320, Transferències corrents a institucions sense fi de lucre i a altres ens del pressupost de l'ACCD de l'exercici pressupostari 2017. Atesa la naturalesa de l'entitat col·laboradora, els imports es faran efectius a bestreta i no s'exigiran ni avals ni garanties.

3.2 L'abonament d'aquest import es tramitarà a partir del moment de la signatura del present conveni i es distribuirà de la següent manera:

3.2.1 Cent mil euros (100.000 €) es destinaran a finançar la convocatòria d'ajuts per a les despeses i actuacions que s'establiran en les corresponents bases reguladores.

Aquests fons es justificaran amb la modalitat de compte justificatiu amb informe d'auditor i inclourà:

- Una memòria tècnica de les subvencions atorgades en relació amb la finalitat de la subvenció, que justifiqui el compliment de les condicions que exigeixen les bases, amb indicació de les activitats fetes, els resultats obtinguts i les fonts de verificació.

- Una memòria econòmica abreujada amb el contingut següent:

- Llistat de les despeses del cost total del projecte per entitat subvencionada, així com de les despeses subvencionades, degudament agrupades, i quadre comparatiu del pressupost per partides i activitats, aprovat i executat, en què s'indiquin les desviacions que hi ha hagut.

- Informe d'auditoria, fet per auditors/es inscrits/es en el Registre oficial d'auditors de comptes (ROAC), que acrediti les despeses i el pagament o venciment d'aquestes, així com l'import i la procedència del finançament dels projectes subvencionats a les entitats beneficiàries (fons propis o altres subvencions o recursos).

- Documentació acreditativa de la utilització del logotip de l'ACCD en els elements informatius i de difusió per part de totes les entitats beneficiàries.

El compte justificatiu amb informe d'auditoria detallarà el procediment de revisió seguit d'acord amb el model que s'estableix com a annex en l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre formes de justificació de subvencions i s'haurà de lliurar, com a màxim, en el termini de sis mesos des de la data de finalització dels projectes subvencionats.

3.2.2 Vint mil euros (20.000 €) es destinaran a sufragar les despeses en concepte de compensació econòmica de la Coordinadora. Aquest import es destina a sufragar les despeses de gestió, logística i coordinació de la Coordinadora en la gestió de la convocatòria de subvencions. A data de finalització de la vigència del conveni, l'ACCD haurà d'emetre una certificació en què constarà si la Coordinadora ha acomplert amb les obligacions derivades de les seves funcions com a entitat col·laboradora.

3.2.3 Cinc mil euros (5.000 €) es destinaran a sufragar les despeses d'una auditoria financera independent que la Coordinadora contractarà a fi de que gestioni les funcions previstes en l'apartat 2.1.1, lletres h) i i) del present conveni.

Aquests fons es justificaran mitjançant la factura corresponent del servei de l'auditoria i s'haurà de lliurar, com a màxim, en el termini de sis mesos des de la data de finalització del projecte subvencionat amb un període d'execució més llarg.

3.4 En cas que l'ACCD, per motius de liquiditat, no pogués fer efectiu el pagament a data de signatura del present conveni, la Coordinadora no farà el lliurament a les entitats beneficiàries dels fons fins que es produeixi l'abonament per part de l'ACCD.

3.5 La Coordinadora presentarà un certificat per mitjà del qual haurà d'acreditar la liquidació dels imports transferits als beneficiaris dels ajuts. La liquidació dels fons estarà integrada per aquests certificats d'execució de fons, així com pel retorn de la quantitat no executada sens perjudici del que estableix la clàusula quarta d'aquest conveni.

 

Quarta. Romanents

4.1 En el supòsits que els fons destinats a les entitats fossin inferiors a l'import transferit per l'ACCD per aquest concepte i o bé que per una gestió eficient de la subvenció per part de les entitats beneficiàries hi haguessin romanents no invertits, la Coordinadora sol·licitarà a l'ACCD que s'utilitzin en les mateixes activitats o en altres activitats de naturalesa anàloga. L'ACCD emetrà una resolució en què autoritzarà l'aplicació del romanent o en què acordarà la devolució dels romanents descrits.

4.2 En el supòsit que hi hagués un romanent en l'import de l'auditoria, es retornarà a l'ACCD mitjançant la tramitació de devolució voluntària i en el termini màxim de 20 dies hàbils des del pagament de la corresponent factura del servei.

 

Cinquena. Comissió de seguiment

Es crea una comissió de seguiment conformada paritàriament per l'ACCD i la Coordinadora que tindrà les següents funcions:

a) Modificar i interpretar el conveni, les bases reguladores i la corresponent convocatòria.

b) Avaluar, als sis mesos del pagament de la convocatòria, l'estat dels projectes subvencionats.

c) Avaluar, als quinze mesos del pagament de la convocatòria, els objectius assolits amb aquest instrument, mitjançant la presentació d'un informe a l'ACCD per part de la Coordinadora, amb recomanacions, millores i bones pràctiques i que incorpori la recollida de les dades derivades de la realització de les activitats finançades.

d) Dirimir les controvèrsies que preveu la clàusula 10 d'aquest conveni.

La Comissió s'haurà de reunir com a mínim un cop a l'any i sempre que un dels membres ho demani. La convocatòria es podrà cursar per correu electrònic i els acords s'hauran d'adoptar per consens i constaran en acta signada per les Parts. La Presidència de la Comissió recaurà en la persona titular de la direcció de l'ACCD.

En tot allò no previst en aquest conveni s'aplicarà la normativa vigent en matèria d'òrgans col·legiats de les administracions públiques de Catalunya.

 

Sisena. Vigència del conveni

Aquest conveni serà vigent des de la data de la signatura i finalitza als vuit mesos des de la data de finalització del projecte subvencionat amb un període d'execució més llarg. Excepcionalment es podrà prorrogar la vigència del conveni, en funció del ritme d'execució de les activitats subvencionades per la convocatòria corresponent al 2017. La pròrroga haurà de ser de mutu acord de les parts, manifestada per escrit, i abans de la finalització de la vigència.

 

Setena. Confidencialitat

7.1 La Coordinadora s'obliga a mantenir la confidencialitat sobre els assumptes dels quals tinguin coneixement per raó d'aquest conveni de col·laboració i no en pot donar difusió sense l'autorització expressa i per escrit de l'ACCD.

7.2 Ambdues parts es comprometen a utilitzar tota la informació a la qual tinguin accés, únicament dins del marc d'aquest conveni.

 

Vuitena. Causes d'extinció

Són causes d'extinció del conveni les següents:

a) El mutu acord de les parts que el subscriuen, manifestat per escrit.

b) La impossibilitat legal o material de complir amb l'objecte del conveni.

c) L'incompliment de qualsevol de les clàusules del conveni.

e) La denúncia d'una de les parts, feta amb un mínim de dos mesos d'antelació.

f) Les causes generals establerts en la legislació vigent.

En aquests casos s'establirà, en funció de la causa concreta d'extinció i a la vista de la situació particular de les actuacions en curs, la forma de terminació de les actuacions.

 

Novena. Normativa reguladora

La normativa aplicable a les subvencions objecte de col·laboració a través d'aquest conveni són els preceptes que conté la secció sisena del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s'oposi a la normativa bàsica estatal; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, així com el que disposa la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya que sigui aplicable a l'exercici corresponent, i la resta de normativa administrativa aplicable.

 

Desena. Resolució de conflictes

Les controvèrsies que es puguin plantejar sobre la interpretació, la modificació, els efectes i la resolució del conveni i les addendes que se'n puguin derivar s'han d'intentar resoldre de mutu acord per les parts en el sí de la comissió de seguiment prevista a la clàusula cinquena d'aquest conveni.

 

Si l'acord entre les parts no fos possible, les controvèrsies es resoldran d'acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

I com a prova de conformitat, signen aquest conveni, en tants exemplars com persones signatàries, en el lloc i la data indicats en l'encapçalament.

 

P. s. (Resolució EXI/943/2016, de 6 de abril, DOGC núm. 7099, de 14.4.2016)

Manel Vila i Motlló

Director de l'ACCD

 

Pau Lanao i Reverter

President

Coordinadora de Girona

Amunt