Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 09/03/2018

  • Número del document JUS/0432/2018

  • Número de control 18068127

  • Organisme emissor Departament de Justícia

    CVE CVE-DOGC-A-18068127-2018

Dades del DOGC
  • Número 7580

  • Data 16/03/2018

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/432/2018, de 9 de març, de declaració d’utilitat pública de l’associació Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.


La Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar la Sentència núm. 855/2017, de 22 de novembre de 2017, per la qual va estimar el recurs contenciós administratiu núm. 35/2015, interposat per l'associació denominada Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya contra la resolució del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques, per delegació (Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC de 13.3.2013), de 24 de novembre de 2014, per la qual es va denegar la concessió de la declaració d'utilitat pública a l'entitat Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

Concretament, la sentència declara no ajustada a dret i, en conseqüència, anul·la la resolució impugnada, i reconeix el dret de l'entitat Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya a obtenir la declaració d'utilitat pública.

Per decret de la lletrada de l'Administració de Justícia de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 2 de febrer de 2018, es tramet al Departament de Justícia (registre d'entrada 5.2.2018) la declaració de la fermesa de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 22 de novembre de 2017, per tal que es dugui a terme el que s'ha acordat en la Sentència esmentada, d'acord amb el que estableix l'article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

D'acord amb el que estableixen el Reial decret 1266/2007, de 24 de setembre, de traspàs de funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d'utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a les associacions i fundacions, i el Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s'assignen al Departament de Justícia les funcions esmentades;

En virtut de la competència que m'atribueix l'article 15.1.e) de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública,

 

Resolc:

 

Declarar d'utilitat pública l'associació inscrita en el Registre d'associacions del Departament de Justícia següent:

Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, núm. d'inscripció 29414, secció 1a, de la demarcació de Barcelona.

 

Informació sobre els recursos a interposar:

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant aquest òrgan, en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ambdós terminis a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que se'n notifiqui la resolució, es podrà entendre desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà del dia en què es produeixi l'acte presumpte desestimatori del recurs davant l'òrgan damunt esmentat.

 

Barcelona, 9 de març de 2018

 

P. d. (Resolució JUS/1040/2017, de 12.5.2017, DOGC de 17.5.2017)

Xavier Bernardí i Gil

Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

Amunt