Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 27/02/2018

  • Número del document ENS/0349/2018

  • Número de control 18064037

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18064037-2018

Dades del DOGC
  • Número 7573

  • Data 07/03/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/349/2018, de 27 de febrer, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.


Per la Resolució ENS/32/2018, de 12 de gener (DOGC núm. 7538, de 18.1.2018), es va declarar aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos en el procediment selectiu convocat per la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre.

Una vegada finalitzat el termini per presentar-hi reclamacions i per tal de donar compliment al que estableix la base 4.3 de la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre,

 

Resolc:

 

—1 Declarar aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos en el procés selectiu convocat per la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre, que s'exposa al públic a la seu central del Departament d'Ensenyament, en cadascun dels serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona i a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona, les adreces dels quals consten a l'annex d'aquesta Resolució. Així mateix, també es pot consultar a través de la pàgina d'Internet del Departament d'Ensenyament, amb accés restringit a les persones que han formalitzat la sol·licitud de participació. Per accedir-hi cal que els aspirants s'identifiquin amb el DNI, NIE o passaport, i l'identificador que se'ls ha facilitat en el moment de realitzar la inscripció.

 

—2 En aquesta llista consten els aspirants distribuïts per tribunals, així com els llocs on es realitzaran les proves.

 

—3 En totes les especialitats, el dia 13 d'abril de 2018, a les 16 hores, es realitzarà la prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i, a continuació, la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya. En ambdues proves només s'hi hauran de presentar els aspirants que havent-les de realitzar no n'estiguin exempts. La resta d'aspirants no hi han d'assistir.

Els aspirants poden presentar la documentació acreditativa per tal d'estar exempts de realitzar la prova del coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya, davant del tribunal, el mateix dia 13 d'abril de 2018.

 

—4 L'acte de presentació davant els tribunals es realitzarà el dia 14 d'abril de 2018, a les 9 hores. Aquest acte té caràcter personal i, en conseqüència, la seva assistència serà obligada. Els que no hi compareguin personalment seran exclosos del procediment selectiu, llevat de casos excepcionals degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal. En el mateix acte de presentació, tots els aspirants d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat, així com els que participin en el procediment d'accés a un cos del mateix grup que participin per la mateixa especialitat, hauran de lliurar la programació didàctica. L'aspirant que no presenti aquesta programació s'entendrà que renuncia a continuar en el procés selectiu i perdrà tots els drets que a partir d'aquest moment se'n puguin derivar.

Els tribunals amb aspirants del procediment d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat iniciaran la fase d'oposició a continuació de l'acte de presentació amb la realització de les parts A i B de la primera prova.

Els tribunals mixtos que tenen aspirants de diferents procediments faran el següent: els aspirants d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat iniciaran la fase d'oposició a continuació de l'acte de presentació amb la realització de les parts A i B de la primera prova, i els aspirants dels procediments d'accés i d'adquisició de noves especialitats, el dia de l'acte de presentació només realitzaran aquest, de manera que es posposa l'inici de la fase d'oposició a la data que els tribunals determinin.

Quan es disposi que la prova pràctica (part A) no sigui escrita, els aspirants han de realitzar primer la part B de la primera prova i a continuació, en una altra sessió que pot ser en el mateix dia, s'iniciarà la prova pràctica.

Quan es disposi que la prova pràctica (part A) no sigui escrita, els tribunals han de convocar els aspirants a la lectura pública davant el tribunal de la part B), ja que la primera prova no és anònima.

Els tribunals específics que només tenen aspirants d'un procediment d'accés, a continuació de l'acte de presentació podran iniciar la fase d'oposició.

 

—5 Considerar exclosos del procediment selectiu amb caràcter definitiu els aspirants que figurin a la relació d'exclosos.

 

—6 El fet de figurar en la llista d'admesos no implica el reconeixement als interessats de la possessió dels requisits exigits en el procediment d'ingrés o accés definits en la Resolució de convocatòria, la qual cosa es fa extensiva fins i tot a la titulació al·legada pels interessats en la seva sol·licitud, atès que s'hi va fer constar a títol informatiu.

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, també poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposa l'article 77 de la Llei 26/2010 del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 27 de febrer de 2018

 

José Ignacio Garcia Plata

Director general de Professorat i Personal de Centres Públics

 

 

Annex

 

Serveis Centrals del Departament d'Ensenyament

Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona, tel. 934 006 900.

 

Baix Llobregat

C. Laureà Miró, 328-330, 08980 Sant Feliu de Llobregat, tel. 936 859 450.

 

Barcelona Comarques

C. Casp, 15, 08010 Barcelona, tel. 934 816 000.

 

Catalunya Central

Carretera de Vic, 175, 08243 Manresa, tel. 936 930 590.

 

Girona

Oficina d'Atenció al Ciutadà a Girona

Pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona, tel. 872 975 000

 

Lleida

C. Pica d'Estats, 2, 25006 Lleida, tel. 973 279 999.

 

Maresme-Vallès Oriental

C. Churruca, 90, 08301 Mataró, tel. 936 931 890.

 

Tarragona

C. Sant Francesc, 7, 43003 Tarragona, tel. 977 251 440.

 

Terres de l'Ebre

C. Providència, 5-9, 43500 Tortosa, tel. 977 448 711.

 

Vallès Occidental

Av. Marquès de Comillas, 67-69, 08202 Sabadell, tel. 937 484 455.

 

Consorci d'Educació de Barcelona

Pl. Urquinaona, 6, 08010 Barcelona, tel. 935 511 000.

Amunt