Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 02/03/2018

  • Número del document TSF/0369/2018

  • Número de control 18064055

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-18064055-2018

Dades del DOGC
  • Número 7573

  • Data 07/03/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/369/2018, de 2 de març, per la qual es dona publicitat a les subvencions d'import igual o superior a 3.000 euros concedides pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies durant l'any 2016.


L'article 94.6 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en relació amb l'article 18.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que quan els imports de les subvencions concedides, individualment considerades, siguin d'una quantia igual o superior a 3.000 euros, els òrgans administratius concedents les han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , amb expressió de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputin, el beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat o finalitats de la subvenció.

Així mateix, els articles 109.3 i 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en la redacció que en fa la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, disposen que els convenis que comporten l'atorgament d'una subvenció per part de les administracions públiques s'han d'ajustar a les normes que regulen l'atorgament, sens perjudici de l'aplicació supletòria del que estableix aquesta Llei, i que els convenis i els protocols s'han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del departament corresponent.

En compliment d'aquests preceptes,

 

Resolc:

 

–1 Donar publicitat a les subvencions d'import igual o superior a 3.000 euros concedides pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies durant l'any 2016.

A l'annex 1 d'aquesta Resolució consten les subvencions d'import igual o superior a 3.000 euros de l'àmbit d'afers socials i famílies.

A l'annex 2 d'aquesta Resolució consten les subvencions d'import igual o superior a 3.000 euros de l'àmbit de treball.

 

–2 La relació de subvencions de l'annex especifica si han estat formalitzades mitjançant conveni o resolució. En cas de formalització mitjançant conveni, el seu text íntegre es pot consultar al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

Barcelona, 2 de març de 2018

 

Josep Ginesta i Vicente

Secretari general

 

 

Annex 1

Subvencions d'import igual o superior a 3.000 euros de l'àmbit d'afers socials i famílies

 

Beneficiari: TECSAL, SA.

NIF: A58083080.

Import: 22.231,60 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Cointegra, SL.

NIF: B64660715.

Import: 16.728,49 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Cointegra, SL.

NIF: B64660715.

Import: 4.745,94 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Escola Lliure El Sol.

NIF: E59914994.

Import: 9.380,00 euros.

Concepte: programes formatius vinculats al Pla de formació de l'associacionisme i el voluntariat de Catalunya.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: CIPO, SCCL.

NIF: F08237562.

Import: 10.839,99 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Promotora de Mitjans Audiovisuals, SCCL.

NIF: F08310013.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: programes i activitats per garantir els drets a persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/313C.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Pretalleres San José, SCCL.

NIF: F08523615.

Import: 382.214,52 euros.

Concepte: serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Cooperativa Estel, SCCL.

NIF: F08527293.

Import: 10.793,05 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Cooperativa Estel, SCCL.

NIF: F08527293.

Import: 480.257,88 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: GRUPDEM, SCCL.

NIF: F08580359.

Import: 5.011,86 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Taller Jeroni de Moragas, SCCL.

NIF: F08640997.

Import: 538.016,34 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Taller Jeroni de Moragas, SCCL.

NIF: F08640997.

Import: 510.846,60 euros.

Concepte: serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Drecera, SCCL.

NIF: F08954059.

Import: 5.071,54 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència masclista i la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Drecera, SCCL.

NIF: F08954059.

Import: 5.665,38 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Suara Serveis, SCCL.

NIF: F17444225.

Import: 6.425,00 euros.

Concepte: servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: L'Olivera, SCCL.

NIF: F25014176.

Import: 11.699,24 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: GEDI Gestió i Disseny, SCCL.

NIF: F59128041.

Import: 12.750,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Femarec, SCCL.

NIF: F59197996.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Femarec, SCCL.

NIF: F59197996.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Biciclot, SCCL.

NIF: F60628187.

Import: 3.375,00 euros.

Concepte: programes de promoció de les persones grans actives.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: INSERCOOP, SCCL.

NIF: F61380390.

Import: 31.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317E.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: INSERCOOP, SCCL.

NIF: F61380390.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Integració Social de Menors, ISOM, SCCL.

NIF: F61969093.

Import: 8.187,00 euros.

Concepte: servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Integració Social de Menors, ISOM, SCCL.

NIF: F61969093.

Import: 70.574,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Integració Social de Menors, ISOM, SCCL.

NIF: F61969093.

Import: 6.473,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Integració Social de Menors, ISOM, SCCL.

NIF: F61969093.

Import: 34.659,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Impulsem, SCCL.

NIF: F63776264.

Import: 4.600,00 euros.

Concepte: programes i activitats per a la promoció de la igualtat d'oportunitats mitjançant la inserció laboral i la millora de la capacitat individual.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Tamaia, Viure sense Violència, SCCL.

NIF: F64206642.

Import: 38.917,87 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència masclista i la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: APINDEP RONÇANA, SCCL.

NIF: F64255581.

Import: 11.115,80 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: AEMA, SCCL.

NIF: F64442957.

Import: 31.957,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: AEMA, SCCL.

NIF: F64442957.

Import: 27.230,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Aldees Infantils SOS de Catalunya.

NIF: G08295198.

Import: 43.759,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat.

NIF: G08328486.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Famílies per a l'Ajuda al Poliomielític.

NIF: G08348450.

Import: 349.950,90 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació per a la Reeducació Auditiva dels Nens Sords de Manresa, Arans-Manresa.

NIF: G08350175.

Import: 8.830,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/48200000/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Dincat Federació.

NIF: G08389058.

Import: 5.610,50 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de la Paràlisi Cerebral, ASPACE.

NIF: G08393936.

Import: 48.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de la Paràlisi Cerebral, ASPACE.

NIF: G08393936.

Import: 16.285,84 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Aspanias, Associació de Pares de Persones amb Retard Mental.

NIF: G08400319.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Pares Igualadins de Nens i Adolescents Subdotats, APINAS.

NIF: G08403644.

Import: 6.887,35 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Pares Igualadins de Nens i Adolescents Subdotats, APINAS.

NIF: G08403644.

Import: 94.515,84 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació del Centre Ocupacional Camí.

NIF: G08407942.

Import: 13.338,96 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Comarcal pro Discapacitats Intel·lectuals del Baix Llobregat, ACOSU.

NIF: G08408346.

Import: 47.809,72 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Cardenal Vidal i Barraquer.

NIF: G08420119.

Import: 13.750,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència masclista i la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Benèfica Maria Raventós, Fundació Privada.

NIF: G08424871.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Benèfica Maria Raventós, Fundació Privada.

NIF: G08424871.

Import: 14.000,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Benèfica Maria Raventós, Fundació Privada.

NIF: G08424871.

Import: 7.239,00 euros.

Concepte: servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Benèfica Maria Raventós, Fundació Privada.

NIF: G08424871.

Import: 25.000,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació pro Disminuïts Psíquics Sant Adrià, ASSA.

NIF: G08440307.

Import: 13.001,30 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació pro Disminuïts Psíquics Sant Adrià, ASSA.

NIF: G08440307.

Import: 118.196,04 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació AMPANS.

NIF: G08444671.

Import: 30.000,00 euros.

Concepte: programes de suport a l'habitatge i d'acompanyament en habitatges per a joves, suport educatiu, psicològic, jurídic i sociolaboral.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació AMPANS.

NIF: G08444671.

Import: 5.807,00 euros.

Concepte: servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació AMPANS.

NIF: G08444671.

Import: 34.245,18 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació AMPANS.

NIF: G08444671.

Import: 12.441,26 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació AMPANS.

NIF: G08444671.

Import: 525.850,50 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació AMPANS.

NIF: G08444671.

Import: 18.459,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Lluís Carulla.

NIF: G08445942.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: XII Premis d'Educació en el Lleure.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Obra de Integración Social, OBINSO.

NIF: G08458051.

Import: 40.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Foment del Treball Nacional.

NIF: G08486607.

Import: 6.300,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes i activitats d'informació i formació sobre l'entorn social i laboral.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Pares i Familiars de Persones amb Disminució Psíquica Sant Jordi.

NIF: G08489460.

Import: 3.070,67 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Sant Tomàs pro Persones amb Retard Mental d'Osona, PARMO.

NIF: G08491029.

Import: 14.200,94 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Sant Tomàs pro Persones amb Retard Mental d'Osona, PARMO.

NIF: G08491029.

Import: 14.322,45 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Sant Tomàs pro Persones amb Retard Mental d'Osona, PARMO.

NIF: G08491029.

Import: 11.482,90 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Sant Tomàs pro Persones amb Retard Mental d'Osona, PARMO.

NIF: G08491029.

Import: 33.201,80 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Sant Tomàs pro Persones amb Retard Mental d'Osona, PARMO.

NIF: G08491029.

Import: 11.181,20 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Unió General de Treballadors de Catalunya.

NIF: G08496622.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes de promoció de les persones grans actives.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Asociación de Enfermos de Riñón, ADER.

NIF: G08526485.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Joventut Socialista de Catalunya, JSC.

NIF: G08564379.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Esclat.

NIF: G08569303.

Import: 75.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Esclat.

NIF: G08569303.

Import: 72.249,60 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315O.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Esclat.

NIF: G08569303.

Import: 15.003,08 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Esclat.

NIF: G08569303.

Import: 16.549,72 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315M.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Asociación Coordinadora para la Ancianidad.

NIF: G08571705.

Import: 4.500,00 euros.

Concepte: programes de promoció de les persones grans actives.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: ASPANIN, Associació pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual i les seves Famílies.

NIF: G08572554.

Import: 30.900,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: ASPANIN, Associació pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual i les seves Famílies.

NIF: G08572554.

Import: 17.562,43 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: ASPANIN, Associació pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual i les seves Famílies.

NIF: G08572554.

Import: 26.043,32 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: ASPASIM, Associació de Pares de Persones amb Disminució Psíquica Institució Mullerat.

NIF: G08575441.

Import: 3.009,04 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315M.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: ASPASIM, Associació de Pares de Persones amb Disminució Psíquica Institució Mullerat.

NIF: G08575441.

Import: 606.904,86 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: ASPASIM, Associació de Pares de Persones amb Disminució Psíquica Institució Mullerat.

NIF: G08575441.

Import: 371.007,72 euros.

Concepte: serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: APOSS, Associació Promotora d'Ocupació i Serveis Socials.

NIF: G08581639.

Import: 4.446,32 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Llars de l'Amistat Cheshire Fundació Privada.

NIF: G08593188.

Import: 20.311,02 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315M.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Centre Recreatiu Cultural de Persones Sordes de Barcelona.

NIF: G08610453.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Centre Recreatiu Cultural de Persones Sordes de Barcelona.

NIF: G08610453.

Import: 8.600,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Federació de Persones Sordes de Catalunya, FESOCA.

NIF: G08621922.

Import: 9.285,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Federació de Persones Sordes de Catalunya, FESOCA.

NIF: G08621922.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Federació de Persones Sordes de Catalunya, FESOCA.

NIF: G08621922.

Import: 5.400,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació per a la Rehabilitació de les Persones amb Malaltia Mental, AREP.

NIF: G08631574.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació per a la Rehabilitació de les Persones amb Malaltia Mental, AREP.

NIF: G08631574.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Centre d'Higiene Mental les Corts.

NIF: G08633596.

Import: 4.700,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Casal de Sords de Barcelona.

NIF: G08643843.

Import: 13.500,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Sant Joaquim.

NIF: G08651317.

Import: 20.000,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina.

NIF: G08667479.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina.

NIF: G08667479.

Import: 142.031,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina.

NIF: G08667479.

Import: 30.000,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Centre de Formació i Prevenció.

NIF: G08668733.

Import: 36.000,00 euros.

Concepte: programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Mare Nostra.

NIF: G08683310.

Import: 50.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315E.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Autònoms de la Unió de Pagesos de Catalunya.

NIF: G08687642.

Import: 12.750,00 euros.

Concepte: programes de promoció de les persones grans actives.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Persones Sordes de Sabadell, APSS.

NIF: G08691404.

Import: 8.700,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació per a la Lluita contra les Malalties del Ronyó, ALCER Barcelona.

NIF: G08698367.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Pares de Discapacitats Psíquics del Poble Sec.

NIF: G08726630.

Import: 6.418,41 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Pares de Discapacitats Psíquics del Poble Sec.

NIF: G08726630.

Import: 3.870,78 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Pares de Discapacitats Psíquics del Poble Sec.

NIF: G08726630.

Import: 353.211,96 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Pares de Discapacitats Psíquics del Poble Sec.

NIF: G08726630.

Import: 643.776,00 euros.

Concepte: serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Esplais Catalans, ESPLAC.

NIF: G08773517.

Import: 535.450,00 euros.

Concepte: suport a programes de federacions i moviments d'entitats d'educació en el lleure, de base voluntària, que desenvolupin les activitats amb ritme setmanal.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Esplais Catalans, ESPLAC.

NIF: G08773517.

Import: 42.328,27 euros.

Concepte: programes de suport a federacions i moviments d'entitats d'educació en el lleure que desenvolupin les activitats de dilluns a divendres.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323C.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Esplais Catalans, ESPLAC.

NIF: G08773517.

Import: 51.311,92 euros.

Concepte: afavorir que els infants i joves en situació de vulnerabilitat participin en activitats d'educació en el lleure d'estiu (colònies, casals, campaments i rutes), o durant el curs a un preu reduït o, depenent del cas, de forma gratuïta.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3170.

Formalització: conveni.

 

Beneficiari: Ais pro Juventud.

NIF: G08774424.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Federació ECOM, Federació d'Entitats de Persones amb Discapacitat Física.

NIF: G08803801.

Import: 5.700,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana d'Espina Bífida i Hidrocefàlia.

NIF: G08814519.

Import: 19.600,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana d'Espina Bífida i Hidrocefàlia.

NIF: G08814519.

Import: 78.269,10 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Llar de Persones Sordes de Badalona.

NIF: G08814717.

Import: 9.400,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Casal dels Infants per a l'Acció Social als Barris.

NIF: G08828998.

Import: 13.233,00 euros.

Concepte: programes de suport a l'habitatge i d'acompanyament en habitatges per a joves, suport educatiu, psicològic, jurídic i sociolaboral.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Casal dels Infants per a l'Acció Social als Barris.

NIF: G08828998.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Casal dels Infants per a l'Acció Social als Barris.

NIF: G08828998.

Import: 14.200,00 euros.

Concepte: programes i activitats per a la promoció de la igualtat d'oportunitats mitjançant la inserció laboral i la millora de la capacitat individual.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Casal dels Infants per a l'Acció Social als Barris.

NIF: G08828998.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Casal dels Infants per a l'Acció Social als Barris.

NIF: G08828998.

Import: 12.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Casal dels Infants per a l'Acció Social als Barris.

NIF: G08828998.

Import: 12.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Casal dels Infants per a l'Acció Social als Barris.

NIF: G08828998.

Import: 40.000,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Casal dels Infants per a l'Acció Social als Barris.

NIF: G08828998.

Import: 34.000,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Casal dels Infants per a l'Acció Social als Barris.

NIF: G08828998.

Import: 14.040,00 euros.

Concepte: servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Casal dels Infants per a l'Acció Social als Barris.

NIF: G08828998.

Import: 100.000,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Casal dels Infants per a l'Acció Social als Barris.

NIF: G08828998.

Import: 40.000,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Casal dels Infants per a l'Acció Social als Barris.

NIF: G08828998.

Import: 34.555,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Casal dels Infants per a l'Acció Social als Barris.

NIF: G08828998.

Import: 5.902,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Casal dels Infants per a l'Acció Social als Barris.

NIF: G08828998.

Import: 7.139,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Casal dels Infants per a l'Acció Social als Barris.

NIF: G08828998.

Import: 5.902,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Casal dels Infants per a l'Acció Social als Barris.

NIF: G08828998.

Import: 7.044,00 euros.

Concepte: servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Casal dels Infants per a l'Acció Social als Barris.

NIF: G08828998.

Import: 5.188,00 euros.

Concepte: servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació per a la Integració Social del Deficient, AISD.

NIF: G08849283.

Import: 45.929,40 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Servei Civil Internacional Catalunya, SCI Catalunya.

NIF: G08849549.

Import: 3.900,00 euros.

Concepte: programes d'integració; programes i activitats de sensibilització i participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Servei Civil Internacional Catalunya, SCI Catalunya.

NIF: G08849549.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Servei Civil Internacional Catalunya, SCI Catalunya.

NIF: G08849549.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Servei Civil Internacional Catalunya, SCI Catalunya.

NIF: G08849549.

Import: 5.400,00 euros.

Concepte: programes formatius vinculats al Pla de formació de l'associacionisme i el voluntariat de Catalunya.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Asociación Obra Social Sanitaria Cor de Maria.

NIF: G08861973.

Import: 40.500,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315F.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació L'Espiga Penedès.

NIF: G08886889.

Import: 5.100,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació L'Espiga Penedès.

NIF: G08886889.

Import: 18.054,24 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315M.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació L'Espiga Penedès.

NIF: G08886889.

Import: 3.009,04 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315M.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació L'Espiga Penedès.

NIF: G08886889.

Import: 230.987,64 euros.

Concepte: serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: FATEC, Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya.

NIF: G08890725.

Import: 4.250,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: FATEC, Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya.

NIF: G08890725.

Import: 16.126,00 euros.

Concepte: programes de promoció de les persones grans actives.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Asteroide B-612.

NIF: G08892895.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Catalana Síndrome de Down.

NIF: G08897696.

Import: 3.353,86 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Catalana Síndrome de Down.

NIF: G08897696.

Import: 27.755,02 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears.

NIF: G08914475.

Import: 3.850,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència masclista i la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: L'Hora de Déu.

NIF: G08917262.

Import: 25.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d'Esplai.

NIF: G08918252.

Import: 1.011.292,00 euros.

Concepte: suport a programes de federacions i moviments d'entitats d'educació en el lleure, de base voluntària, que desenvolupin les activitats amb ritme setmanal.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d'Esplai.

NIF: G08918252.

Import: 198.470,73 euros.

Concepte: afavorir que els infants i joves en situació de vulnerabilitat participin en activitats d'educació en el lleure d'estiu (colònies, casals, campaments i rutes) o durant el curs a un preu reduït o, depenent del cas, de manera gratuïta.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3170.

Formalització: conveni.

 

Beneficiari: Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya, MEGSJC.

NIF: G08931974.

Import: 756.055,00 euros.

Concepte: suport a programes de federacions i moviments d'entitats d'educació en el lleure, de base voluntària, que desenvolupin les activitats amb ritme setmanal.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya, MEGSJC.

NIF: G08931974.

Import: 59.762,10 euros.

Concepte: afavorir que els infants i joves en situació de vulnerabilitat participin en activitats d'educació en el lleure d'estiu (colònies, casals, campaments i rutes) o durant el curs a un preu reduït o, depenent del cas, de manera gratuïta.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3170.

Formalització: conveni.

 

Beneficiari: Associació pro Disminuïts Santa Oliva.

NIF: G08932808.

Import: 206.508,18 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Casal Lambda.

NIF: G08952939.

Import: 3.590,00 euros.

Concepte: programes i activitats per garantir els drets a persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/313C.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales, INTRESS.

NIF: G08973224.

Import: 21.369,80 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales, INTRESS.

NIF: G08973224.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales, INTRESS.

NIF: G08973224.

Import: 27.938,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Tapís.

NIF: G08974917.

Import: 13.300,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317B.

Formalització: resolució.

 

 

Beneficiari: Escoltes Catalans.

NIF: G08983199.

Import: 281.931,00 euros.

Concepte: suport a programes de federacions i moviments d'entitats d'educació en el lleure, de base voluntària, que desenvolupin les activitats amb ritme setmanal.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Escoltes Catalans.

NIF: G08983199.

Import: 21.164,14 euros.

Concepte: programes de suport a federacions i moviments d'entitats d'educació en el lleure que desenvolupin les activitats de dilluns a divendres.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323C.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Escoltes Catalans.

NIF: G08983199.

Import: 25.978,18 euros.

Concepte: Afavorir que els infants i joves en situació de vulnerabilitat participin en activitats d'educació en el lleure d'estiu(colònies, casals, campaments i rutes), o durant el curs a un preu reduït o, depenent del cas, de manera gratuïta.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3170.

Formalització: conveni.

 

Beneficiari: Associació Barcelonesa de Laringectomitzats.

NIF: G08986309.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Unió Sindical Obrera de Catalunya, USOC.

NIF: G08991952.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes i activitats per a la promoció de la igualtat d'oportunitats mitjançant la inserció laboral i la millora de la capacitat individual.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Integra, Associació de Discapacitats Intel·lectuals.

NIF: G17035445.

Import: 8.327,10 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Gironina de Sords.

NIF: G17046285.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Minusvàlids Físics Associats, MIFAS.

NIF: G17053208.

Import: 56.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Minusvàlids Físics Associats, MIFAS.

NIF: G17053208.

Import: 18.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Montseny-Guilleries per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual.

NIF: G17053588.

Import: 13.001,30 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Naturalistes de Girona.

NIF: G17066184.

Import: 4.500,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Escola Sant Vicenç de Paül.

NIF: G17088568.

Import: 7.500,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Escola Sant Vicenç de Paül.

NIF: G17088568.

Import: 51.338,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Escola Sant Vicenç de Paül.

NIF: G17088568.

Import: 4.800,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Agrupació de les Persones Sordes de la Garrotxa.

NIF: G17089103.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Obra Social Comunitària de Bellvitge, OSCOBE.

NIF: G17143108.

Import: 17.000,00 euros.

Concepte: programes de suport a l'habitatge i d'acompanyament en habitatges per a joves, suport educatiu, psicològic, jurídic i sociolaboral.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Obra Social Comunitària de Bellvitge, OSCOBE.

NIF: G17143108.

Import: 36.000,00 euros.

Concepte: programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social, SER.GI.

NIF: G17148693.

Import: 19.300,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes d'acollida i d'inclusió residencial per a persones en situació de vulnerabilitat social.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social, SER.GI.

NIF: G17148693.

Import: 3.800,00 euros.

Concepte: programes d'integració; programes i activitats de sensibilització i participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social, SER.GI.

NIF: G17148693.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social, SER.GI.

NIF: G17148693.

Import: 5.250,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social, SER.GI.

NIF: G17148693.

Import: 12.216,00 euros.

Concepte: servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social, SER.GI.

NIF: G17148693.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny.

NIF: G17201377.

Import: 7.500,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Esplais de la Garrotxa.

NIF: G17283979.

Import: 3.255,00 euros.

Concepte: programes preventius d'intervenció socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Els Joncs.

NIF: G17292194.

Import: 69.911,04 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Girona Universitat i Futur.

NIF: G17301094.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes i activitats d'informació i formació sobre l'entorn social i laboral.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Comunitària Antisida de Girona, ACAS.

NIF: G17305210.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Comunitària Antisida de Girona, ACAS.

NIF: G17305210.

Import: 24.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317F.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Universitat de Girona.

NIF: G17318080.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: Congrés Internacional. XXIX Seminari Interuniversitari de Pedagogia Social: Pedagogia Social, joventut i transformacions socials.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Formalització: conveni.

 

Beneficiari: Fundació Privada Aspronis.

NIF: G17338492.

Import: 18.502,50 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Aspronis.

NIF: G17338492.

Import: 12.941,82 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Aspronis.

NIF: G17338492.

Import: 3.311,04 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Aspronis.

NIF: G17338492.

Import: 656.109,40 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Aspronis.

NIF: G17338492.

Import: 657.912,36 euros.

Concepte: serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Aspronis.

NIF: G17338492.

Import: 182.107,20 euros.

Concepte: serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada El Vilar.

NIF: G17338500.

Import: 3.035,12 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: FADESIA, Associació Familiars Demència Senil i Alzheimer.

NIF: G17348426.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/3150.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: FADESIA, Associació Familiars Demència Senil i Alzheimer.

NIF: G17348426.

Import: 3.739,18 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: FADESIA, Associació Familiars Demència Senil i Alzheimer.

NIF: G17348426.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Síndrome de Down de Girona i Comarques, Astrid 21.

NIF: G17349135.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Minusvàlids Físics Associats, MIFAS.

NIF: G17378704.

Import: 8.536,33 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Minusvàlids Físics Associats, MIFAS.

NIF: G17378704.

Import: 8.607,67 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació d'Iniciatives Socials Vitrall.

NIF: G17397134.

Import: 16.000,00 euros.

Concepte: programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació d'Iniciatives Socials Vitrall.

NIF: G17397134.

Import: 8.091,00 euros.

Concepte: servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Tresc.

NIF: G17397969.

Import: 12.588,00 euros.

Concepte: programes de suport a l'habitatge i d'acompanyament en habitatges per a joves, suport educatiu, psicològic, jurídic i sociolaboral.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Tresc.

NIF: G17397969.

Import: 16.000,00 euros.

Concepte: programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació per a l'Atenció de Serveis i Solidaritat, AASS.

NIF: G17413584.

Import: 3.500,00 euros.

Concepte: programes d'integració; programes i activitats de sensibilització i participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació per a l'Atenció de Serveis i Solidaritat, AASS.

NIF: G17413584.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació per a l'Atenció de Serveis i Solidaritat, AASS.

NIF: G17413584.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Map.

NIF: G17414905.

Import: 16.991,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Map.

NIF: G17414905.

Import: 7.722,96 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Map.

NIF: G17414905.

Import: 64.859,51 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Plataforma Educativa.

NIF: G17425224.

Import: 16.000,00 euros.

Concepte: programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Banc dels Aliments de les Comarques de Girona.

NIF: G17457672.

Import: 60.000,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació d'Ajut als Malalts d'Alzheimer i Afectats, AMA.

NIF: G17468117.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315M.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada de Serveis Assistencials de la Garrotxa.

NIF: G17535055.

Import: 18.258,12 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada de Serveis Assistencials de la Garrotxa.

NIF: G17535055.

Import: 15.327,08 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Drissa.

NIF: G17588047.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Altem.

NIF: G17603325.

Import: 31.664,48 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Altem.

NIF: G17603325.

Import: 44.227,30 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Altem.

NIF: G17603325.

Import: 6.393,11 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Altem.

NIF: G17603325.

Import: 6.018,08 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315M.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Esplai Girona - Mare de Déu del Mont.

NIF: G17603804.

Import: 19.400,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tallers de la Cerdanya.

NIF: G17656968.

Import: 8.099,72 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada per a Disminuïts Psíquics de la Comarca del Pla de l'Estany.

NIF: G17662495.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada per a Disminuïts Psíquics de la Comarca del Pla de l'Estany.

NIF: G17662495.

Import: 7.343,14 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Gentis.

NIF: G17679267.

Import: 14.389,49 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Gentis.

NIF: G17679267.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Gentis.

NIF: G17679267.

Import: 14.962,89 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Campus Arnau d'Escala.

NIF: G17695651.

Import: 25.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Astres.

NIF: G17695768.

Import: 7.763,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Astres.

NIF: G17695768.

Import: 43.661,66 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Astres.

NIF: G17695768.

Import: 3.158,39 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315O.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Astres.

NIF: G17695768.

Import: 29.247,52 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Astres.

NIF: G17695768.

Import: 42.110,04 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Astres.

NIF: G17695768.

Import: 6.747,00 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada ADIS.

NIF: G17703794.

Import: 4.646,27 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Tutelar de l'Empordà.

NIF: G17715293.

Import: 12.989,02 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Tutelar de l'Empordà.

NIF: G17715293.

Import: 38.360,16 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: ONG Associació Tallers.

NIF: G17740812.

Import: 13.730,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tutelar de les Comarques Gironines.

NIF: G17752288.

Import: 110.164,62 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tutelar de les Comarques Gironines.

NIF: G17752288.

Import: 169.458,63 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Cultural Zona Experimental de Treballs Artístics, ACSAL ZETA.

NIF: G17838061.

Import: 3.750,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Inund'Art de Girona.

NIF: G17925843.

Import: 6.500,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Centro Gitano de Investigación y Desarrollo de Lloret de Mar.

NIF: G17954686.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323C.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Centre Labouré La Casita.

NIF: G17970138.

Import: 4.124,00 euros.

Concepte: programes preventius d'intervenció socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Comarcal Urgell d'Ajuda al Minusvàlid, ACUDAM.

NIF: G25014036.

Import: 63.606,17 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Alba.

NIF: G25014077.

Import: 9.500,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Alba.

NIF: G25014077.

Import: 4.170,40 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Alba.

NIF: G25014077.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: XXIII Premi Voluntariat per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE12 D/483000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Alba.

NIF: G25014077.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Alba.

NIF: G25014077.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Talma, Servei i Suport a les Persones.

NIF: G25015751.

Import: 19.993,91 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Amisol.

NIF: G25021338.

Import: 11.106,19 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Aremi.

NIF: G25021395.

Import: 4.900,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Aremi.

NIF: G25021395.

Import: 17.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Aremi.

NIF: G25021395.

Import: 17.759,28 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Llar de Persones Sordes de Lleida.

NIF: G25021783.

Import: 5.350,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació pro Minusvàlids de l'Alt Urgell.

NIF: G25022773.

Import: 24.158,07 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Ilersis.

NIF: G25025321.

Import: 7.897,39 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Ilersis.

NIF: G25025321.

Import: 27.020,97 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Ilersis.

NIF: G25025321.

Import: 5.100,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Provincial de Laringectomitzats i Mutilats de la Veu.

NIF: G25039660.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació d'Ocupació i Esplai de Catalunya La Torxa.

NIF: G25068636.

Import: 56.042,10 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Esclat, Associació Solidaritat i Servei Santa Teresina.

NIF: G25075946.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Esclat, Associació Solidaritat i Servei Santa Teresina.

NIF: G25075946.

Import: 50.000,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Esclat, Associació Solidariat i Servei Santa Teresina.

NIF: G25075946.

Import: 7.200,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Veïns Pius XII i Germanor.

NIF: G25227976.

Import: 3.472,00 euros.

Concepte: programes preventius d'intervenció socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Prosec (Promotora Social).

NIF: G25228792.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Prosec (Promotora Social).

NIF: G25228792.

Import: 14.187,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Llar de Jubilats i Pensionistes Sant Antolí de Rosselló.

NIF: G25249046.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Antisida de Lleida.

NIF: G25261116.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes i activitats per garantir els drets a persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/313C.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Antisida de Lleida.

NIF: G25261116.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Antisida de Lleida.

NIF: G25261116.

Import: 13.300,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317F.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Antisida de Lleida.

NIF: G25261116.

Import: 9.000,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Asociación Catalana de Jugadores de Azar en Rehabilitación, de Lleida.

NIF: G25292426.

Import: 10.900,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317E.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació d'Acció Social i Promoció Juvenil Futur de Lleida.

NIF: G25300724.

Import: 11.675,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Salut Mental Ponent.

NIF: G25318387.

Import: 11.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida, ASPID.

NIF: G25322603.

Import: 14.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Social Sant Ignasi de Loiola, Arrels – Sant Ignasi.

NIF: G25323148.

Import: 42.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Social Sant Ignasi de Loiola, Arrels – Sant Ignasi.

NIF: G25323148.

Import: 14.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317E.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Social Sant Ignasi de Loiola, Arrels – Sant Ignasi.

NIF: G25323148.

Import: 19.000,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Alosa.

NIF: G25327032.

Import: 11.044,53 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Alosa.

NIF: G25327032.

Import: 34.905,56 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació d'Alcohòlics Rehabilitats de Lleida, ARLLE.

NIF: G25335068.

Import: 10.900,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317E.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Esclerosi Múltiple, Associació de Lleida.

NIF: G25337916.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Lleidatana de la Síndrome de Down (Down Lleida).

NIF: G25351305.

Import: 9.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Lleidatana de la Síndrome de Down (Down Lleida).

NIF: G25351305.

Import: 30.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Lleidatana Síndrome de Down (Down Lleida).

NIF: G25351305.

Import: 7.500,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: ADESMA Fundació, Fundació Privada.

NIF: G25375023.

Import: 5.192,65 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: ADESMA Fundació, Fundació Privada.

NIF: G25375023.

Import: 5.817,40 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Xavier Paules, Fundació Memorial Xavier Paules de Càritas Interparroquial.

NIF: G25387093.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i Altres Demències de Lleida, AFALL.

NIF: G25402678.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/3150.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tutelar Emiliano Astudillo.

NIF: G25410705.

Import: 8.840,88 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tutelar Emiliano Astudillo.

NIF: G25410705.

Import: 7.643,74 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada del Barri Pardinyes.

NIF: G25460114.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Volem Feina.

NIF: G25468711.

Import: 15.500,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Reintegra per a la Integració i la Reinserció Laboral de les Terres de Ponent.

NIF: G25476219.

Import: 3.800,00 euros.

Concepte: programes i activitats per a la promoció de la igualtat d'oportunitats mitjançant la inserció laboral i la millora de la capacitat individual.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i Altres Malalties Neurodegeneratives de Tàrrega i Comarca, AFATC.

NIF: G25485392.

Import: 9.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/3150.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tutelar Terres de Lleida.

NIF: G25495623.

Import: 5.462,78 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tutelar Terres de Lleida.

NIF: G25495623.

Import: 20.962,87 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Sol del Solsonès, Associació de Familiars de Malalts Mentals i Drogodependents.

NIF: G25511205.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Agrupació de Persones entorn de les Addiccions als Tòxics, Agrupa't.

NIF: G25534728.

Import: 15.600,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317E.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Servei de Dol de Ponent.

NIF: G25535899.

Import: 4.876,62 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Coordinadora Síndrome de Down de Catalunya, Down Catalunya.

NIF: G25552951.

Import: 8.300,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Coordinadora Síndrome de Down de Catalunya, Down Catalunya.

NIF: G25552951.

Import: 11.586,05 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Familiars i Malalts d'Alzheimer i Altres Malalties Neurodegeneratives Cervera – la Segarra.

NIF: G25599143.

Import: 8.500,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/3150.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Salut Mental Ondara Sió.

NIF: G25600610.

Import: 5.800,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Banc dels Aliments de Lleida.

NIF: G25615477.

Import: 12.300,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Banc dels Aliments de Lleida.

NIF: G25615477.

Import: 50.000,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació per la Salut Mental el Pla d'Urgell.

NIF: G25654484.

Import: 6.500,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Salut Mental la Noguera.

NIF: G25678277.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Salut Mental Catalunya – Terres de Lleida, Coordinadora d'Entitats de Salut Mental i Addiccions.

NIF: G25714791.

Import: 9.500,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundación para la Innovación y el Desarrollo en la Educación y la Emprendeduría.

NIF: G25720012.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Jaume Rubió i Rubió.

NIF: G25728031.

Import: 12.500,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Giramon de Pardinyes, AGIPA.

NIF: G25735747.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Giramon de Pardinyes, AGIPA.

NIF: G25735747.

Import: 5.067,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Incursió, Associació per a la Creació i Gestió d'Arts Escèniques.

NIF: G25746199.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i Altres Demències d'Alcarràs, AFALCA.

NIF: G25754425.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/3150.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Jericó.

NIF: G25773235.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Entre Tots i per al Bé de Tothom.

NIF: G25792839.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Colors de Ponent, Col·lectiu LGTBIQ de Lleida.

NIF: G25806233.

Import: 3.500,00 euros.

Concepte: programes i activitats per garantir els drets a persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/313C.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Asociación Española contra el Cáncer, AECC-Catalunya contra el Càncer.

NIF: G28197564.

Import: 16.438,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: YMCA.

NIF: G28659308.

Import: 3.472,00 euros.

Concepte: programes preventius d'intervenció socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: YMCA.

NIF: G28659308.

Import: 5.400,00 euros.

Concepte: programes i activitats per a la promoció de la igualtat d'oportunitats mitjançant la inserció laboral i la millora de la capacitat individual.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: YMCA.

NIF: G28659308.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: YMCA.

NIF: G28659308.

Import: 3.500,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: YMCA.

NIF: G28659308.

Import: 6.045,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: YMCA.

NIF: G28659308.

Import: 225.000,00 euros.

Concepte: Programa de retorn voluntari de persones immigrades des de Catalunya.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: conveni.

 

Beneficiari: Delegación en Barcelona de la Fundación Santa María de Pontevedra.

NIF: G36494078.

Import: 47.288,19 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Delegación en Barcelona de la Fundación Santa María de Pontevedra.

NIF: G36494078.

Import: 35.556,01 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Provincial de Paràlisi Cerebral, APPC.

NIF: G43026780.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Provincial de Paràlisi Cerebral, APPC.

NIF: G43026780.

Import: 100.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Sords de Reus.

NIF: G43033380.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Familiars de Persones amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament TBC.

NIF: G43036185.

Import: 4.197,58 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Familiars de Persones amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament TBC.

NIF: G43036185.

Import: 50.758,16 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Familiars de Persones amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament TBC.

NIF: G43036185.

Import: 25.851,85 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Familiars de Persones amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament TBC.

NIF: G43036185.

Import: 1.279.932,35 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Familiars de Persones amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament TBC.

NIF: G43036185.

Import: 941.466,05 euros.

Concepte: serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Familiars de Persones amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament TBC.

NIF: G43036185.

Import: 105.953,28 euros.

Concepte: serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Rehabilitació i Educació Especial Jeroni de Moragas.

NIF: G43036565.

Import: 4.236,14 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Famílies amb Disminuïts Psíquics de la Comarca del Montsià, APASA.

NIF: G43039346.

Import: 11.784,27 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Famílies amb Disminuïts Psíquics de la Comarca del Montsià, APASA.

NIF: G43039346.

Import: 39.300,89 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Famílies amb Disminuïts Psíquics de la Comarca del Montsià, APASA.

NIF: G43039346.

Import: 3.032,40 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Famílies amb Disminuïts Psíquics de la Comarca del Montsià, APASA.

NIF: G43039346.

Import: 8.274,86 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315M.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Institut d'Estudis Vallencs, IEV.

NIF: G43055284.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Joves Amics de la Cultura de la Fatarella.

NIF: G43062173.

Import: 3.750,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació pro Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de Barberà, APRODISCA.

NIF: G43069749.

Import: 12.444,00 euros.

Concepte: programes de suport a l'habitatge i d'acompanyament en habitatges per a joves, suport educatiu, psicològic, jurídic i sociolaboral.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació pro Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de Barberà, APRODISCA.

NIF: G43069749.

Import: 16.000,00 euros.

Concepte: programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació pro Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de Barberà, APRODISCA.

NIF: G43069749.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació pro Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de Barberà, APRODISCA.

NIF: G43069749.

Import: 127.543,92 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació pro Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de Barberà, APRODISCA.

NIF: G43069749.

Import: 12.142,86 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Aurora – Salut Mental, Territori i Paisatge

NIF: G43119056.

Import: 4.500,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Agrupació Musical Senienca.

NIF: G43213099.

Import: 3.750,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Grup d'Esplai Blanquerna.

NIF: G43308345.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Santa Teresa del Vendrell, Fundació Privada.

NIF: G43392364.

Import: 4.500,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Santa Teresa del Vendrell, Fundació Privada.

NIF: G43392364.

Import: 13.966,94 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Santa Teresa del Vendrell, Fundació Privada.

NIF: G43392364.

Import: 24.848,91 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Estela de Protecció als Disminuïts Psíquics, Fundació Privada.

NIF: G43393198.

Import: 43.700,64 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Estela de Protecció als Disminuïts Psíquics, Fundació Privada.

NIF: G43393198.

Import: 644.763,90 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Estela de Protecció als Disminuïts Psíquics, Fundació Privada.

NIF: G43393198.

Import: 574.096,56 euros.

Concepte: serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Montsant, Associació Famílies amb Disminuïts de la Comarca del Priorat.

NIF: G43416817.

Import: 25.750,00 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Montsant, Associació Famílies amb Disminuïts de la Comarca del Priorat.

NIF: G43416817.

Import: 154.928,24 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Jugadors i Jugadores de Rol de Reus.

NIF: G43432608.

Import: 3.850,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Obra Pia Montserrat, Fundació Privada.

NIF: G43438936.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Obra Pia Montserrat, Fundació Privada.

NIF: G43438936.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Banc dels Aliments Comarques de Tarragona.

NIF: G43444322.

Import: 50.000,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Esclerosi Múltiple, Associació de Tarragona.

NIF: G43455377.

Import: 4.600,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Mare de Déu de Misericòrdia.

NIF: G43458397.

Import: 7.500,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Juvenil Cultural Ariadna.

NIF: G43507094.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Casal L'Amic.

NIF: G43519461.

Import: 46.465,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Casal L'Amic.

NIF: G43519461.

Import: 10.641,00 euros.

Concepte: servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Mercè Pla.

NIF: G43542968.

Import: 78.976,15 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Tarragona, AFAT.

NIF: G43543503.

Import: 21.100,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/3150.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Familiars de Malalts Mentals de les Terres de l'Ebre.

NIF: G43552066.

Import: 22.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Parkinson de les Comarques de Tarragona, APCT.

NIF: G43565019.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Serveis d'Animació i Lleure Trèvol.

NIF: G43570597.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Serveis d'Animació i Lleure Trèvol.

NIF: G43570597.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Pere Mata, Fundació Privada.

NIF: G43576206.

Import: 97.873,62 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Pere Mata, Fundació Privada.

NIF: G43576206.

Import: 121.397,63 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Pere Mata, Fundació Privada.

NIF: G43576206.

Import: 16.462,50 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315T.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Montsià.

NIF: G43585413.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/3150.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada AJEM.

NIF: G43591593.

Import: 19.744,88 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada AJEM.

NIF: G43591593.

Import: 64.537,16 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Aspros.

NIF: G43604628.

Import: 13.178,70 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Aspros.

NIF: G43604628.

Import: 35.188,96 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Aspros.

NIF: G43604628.

Import: 15.801,34 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Atzavara-Arrels.

NIF: G43605567.

Import: 8.300,00 euros.

Concepte: programes d'integració; programes i activitats de sensibilització i participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Atzavara-Arrels.

NIF: G43605567.

Import: 9.500,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Atzavara-Arrels.

NIF: G43605567.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Lliga d'Afectats Reumatològics i Discapacitats de les Comarques de Tarragona.

NIF: G43619667.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Mossèn Frederic Barà Cortiella (Moviment Coordinat de Promoció).

NIF: G43682509.

Import: 52.198,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Mossèn Frederic Barà Cortiella (Moviment Coordinat de Promoció).

NIF: G43682509.

Import: 7.996,00 euros.

Concepte: servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació d'Alzheimer de Reus i Baix Camp.

NIF: G43737733.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/3150.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Sinergrup, Grup d'Entitats amb Sinergia Social.

NIF: G43743681.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Ulldecona.

NIF: G43756113.

Import: 3.750,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/3150.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tutelar de les Terres de l'Ebre.

NIF: G43761832.

Import: 34.438,09 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tutelar de les Terres de l'Ebre.

NIF: G43761832.

Import: 46.915,58 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Suport i Intervenció Familiar de les Terres de l'Ebre, ASIFTE.

NIF: G43762988.

Import: 3.995,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Onada.

NIF: G43768019.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Onada.

NIF: G43768019.

Import: 16.462,50 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315T.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Grup d'Entitats El Vendrell Educació i Lleure.

NIF: G43768597.

Import: 3.472,00 euros.

Concepte: programes preventius d'intervenció socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada GINAC.

NIF: G43783133.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada GINAC.

NIF: G43783133.

Import: 9.523,67 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada GINAC.

NIF: G43783133.

Import: 214.120,98 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada GINAC.

NIF: G43783133.

Import: 49.665,60 euros.

Concepte: serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada GINAC.

NIF: G43783133.

Import: 408.775,44 euros.

Concepte: serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de les Terres de l'Ebre, AFATE.

NIF: G43785971.

Import: 30.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/3150.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada STS.

NIF: G43791359.

Import: 8.522,00 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada STS.

NIF: G43791359.

Import: 29.216,37 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Porta Oberta Persones amb Malaltia Mental i Familiars.

NIF: G43839406.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tutelar de les Comarques de Tarragona.

NIF: G43860246.

Import: 13.496,98 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tutelar de les Comarques de Tarragona.

NIF: G43860246.

Import: 22.185,34 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Bonanit.

NIF: G43887637.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació d'Ajuda al Marginat i Nens del Tercer Món Siloé.

NIF: G43891068.

Import: 5.300,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes d'acollida i d'inclusió residencial per a persones en situació de vulnerabilitat social.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació d'Ajuda al Marginat i Nens del Tercer Món Siloé.

NIF: G43891068.

Import: 16.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Socioeducativa Joventut i Vida.

NIF: G43938125.

Import: 62.000,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Identitats.

NIF: G55076624.

Import: 13.153,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra els maltractaments a infants i a adolescents.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Identitats.

NIF: G55076624.

Import: 5.800,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tutelar del Ripollès.

NIF: G55112890.

Import: 9.988,35 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tutelar del Ripollès.

NIF: G55112890.

Import: 13.806,22 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Montilivi.

NIF: G55121891.

Import: 16.549,12 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315M.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Montilivi.

NIF: G55121891.

Import: 31.048,74 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315O.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Montilivi.

NIF: G55121891.

Import: 14.444,04 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundación Young Life.

NIF: G55135057.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Valentes i Acompanyades.

NIF: G55252159.

Import: 12.500,00 euros.

Concepte: Projecte Valentes i Acompanyades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: conveni.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tutelar APRODISCA.

NIF: G55519227.

Import: 21.381,24 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tutelar APRODISCA.

NIF: G55519227.

Import: 5.948,81 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Quilòmetre Zero.

NIF: G55594261.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: programes d'integració; programes i activitats de sensibilització i participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Federació d'Entitats Socials de Terres de l'Ebre, FESTE.

NIF: G55594352.

Import: 30.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Triangle Jove.

NIF: G57620213.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Educativa Ítaca.

NIF: G58012113.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Educativa Ítaca.

NIF: G58012113.

Import: 6.230,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Educativa Ítaca.

NIF: G58012113.

Import: 13.596,00 euros.

Concepte: servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Educativa Ítaca.

NIF: G58012113.

Import: 98.933,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Educativa Ítaca.

NIF: G58012113.

Import: 7.500,00 euros.

Concepte: servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Educativa Itaca.

NIF: G58012113.

Import: 7.459,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Unió Atlètica d'Horta.

NIF: G58033184.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Centre d'Esplai Infantil i Juvenil Mowgli.

NIF: G58038696.

Import: 3.472,00 euros.

Concepte: programes preventius d'intervenció socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: FUPAR, Fundació Privada President Amat Roumens.

NIF: G58049016.

Import: 4.650,25 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: FUPAR, Fundació Privada President Amat Roumens.

NIF: G58049016.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: Atenció personalitzada d'octubre a desembre al senyor Adrià Ros Suazo en el servei Centre Ocupacional Fundació Privada President Amat Roumens amb la supervisió permanent d'un monitor.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: La Tutela, Fundació Privada Catalana Tutelar de Discapacitats Psíquics i Persones Grans.

NIF: G58071507.

Import: 25.652,94 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: La Tutela, Fundació Privada Catalana Tutelar de Discapacitats Psíquics i Persones Grans.

NIF: G58071507.

Import: 30.318,38 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya, AIJEC.

NIF: G58100710.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Engrunes.

NIF: G58111535.

Import: 16.000,00 euros.

Concepte: programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Amics de la UNESCO de Barcelona.

NIF: G58119777.

Import: 5.200,00 euros.

Concepte: programes d'integració; programes i activitats de sensibilització i participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació pro Disminuïts Psíquics del Berguedà.

NIF: G58176363.

Import: 10.027,92 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació pro Disminuïts Psíquics del Berguedà.

NIF: G58176363.

Import: 3.357,81 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació pro Disminuïts Psíquics del Berguedà.

NIF: G58176363.

Import: 243.957,30 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació pro Disminuïts Psíquics del Berguedà.

NIF: G58176363.

Import: 396.403,56 euros.

Concepte: serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

NIF: G58186180.

Import: 9.600,00 euros.

Concepte: programes d'integració; programes i activitats de sensibilització i participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Confederació de Comerç de Catalunya.

NIF: G58196098.

Import: 8.300,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes i activitats d'informació i formació sobre l'entorn social i laboral.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Disminuïts Físics d'Osona, ADFO.

NIF: G58208067.

Import: 4.500,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Federació d'Ateneus de Catalunya.

NIF: G58212903.

Import: 7.500,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Federació de Joventuts Musicals de Catalunya.

NIF: G58218595.

Import: 3.750,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Asociación Atra.

NIF: G58219874.

Import: 21.600,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317E.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Font Picant.

NIF: G58251901.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317E.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Gitana de Sabadell.

NIF: G58253717.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323C.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Club Esportiu Discapacitats San Rafael.

NIF: G58253980.

Import: 3.570,00 euros.

Concepte: programes de promoció de les persones grans actives.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Club Esportiu Discapacitats San Rafael.

NIF: G58253980.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Centre Català del Pen Club.

NIF: G58255597.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: protecció internacional; programes d'acollida, integració i sensibilització en relació amb persones sol·licitants de protecció internacional.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Federació de Centres Don Bosco de Catalunya.

NIF: G58266909.

Import: 7.600,00 euros.

Concepte: afavorir que els infants i joves en situació de vulnerabilitat participin en activitats d'educació en el lleure d'estiu (colònies, casals, campaments i rutes) o durant el curs a un preu reduït o, depenent del cas, de manera gratuïta.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3170.

Formalització: conveni.

 

Beneficiari: Associació Catalana per al Parkinson.

NIF: G58276072.

Import: 19.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Club d'Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet.

NIF: G58300237.

Import: 76.243,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Club d'Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet.

NIF: G58300237.

Import: 5.664,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge, FCEG.

NIF: G58303702.

Import: 7.500,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Salut i Família.

NIF: G58310376.

Import: 34.000,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Club Infantil i Juvenil Sanfeliu - Sant Ildefons.

NIF: G58311564.

Import: 3.255,00 euros.

Concepte: programes preventius d'intervenció socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Club Infantil i Juvenil Sanfeliu - Sant Ildefons.

NIF: G58311564.

Import: 12.500,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Club Infantil i Juvenil Sanfeliu - Sant Ildefons.

NIF: G58311564.

Import: 10.641,00 euros.

Concepte: servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Club Infantil i Juvenil Sanfeliu - Sant Ildefons.

NIF: G58311564.

Import: 84.384,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Club Infantil i Juvenil Sanfeliu - Sant Ildefons.

NIF: G58311564.

Import: 6.711,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Club Infantil i Juvenil Sanfeliu - Sant Ildefons.

NIF: G58311564.

Import: 7.901,00 euros.

Concepte: servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Asociación de Personas Participantes Ágora.

NIF: G58312489.

Import: 4.500,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Centre d'Esplai Xixell.

NIF: G58344318.

Import: 3.689,00 euros.

Concepte: programes preventius d'intervenció socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Centre d'Esplai Xixell.

NIF: G58344318.

Import: 7.500,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Centre d'Esplai Xixell.

NIF: G58344318.

Import: 3.500,00 euros.

Concepte: servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Retorn - Casa Bloc.

NIF: G58370933.

Import: 22.500,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317E.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Som, Fundació Privada Catalana Tutelar Aspanias.

NIF: G58371907.

Import: 89.535,70 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Som, Fundació Privada Catalana Tutelar Aspanias.

NIF: G58371907.

Import: 166.922,66 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Som Fundació Catalana Tutelar Aspanias.

NIF: G58371907.

Import: 30.000,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Alba.

NIF: G58377839.

Import: 26.400,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317E.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Alba.

NIF: G58377839.

Import: 10.500,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317E.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Moviment Infantil i Juvenil d'Acció Catòlica de Catalunya i Balears.

NIF: G58387267.

Import: 4.204,00 euros.

Concepte: afavorir que els infants i joves en situació de vulnerabilitat participin en activitats d'educació en el lleure d'estiu (colònies, casals, campaments i rutes) o durant el curs a un preu reduït o, depenent del cas, de manera gratuïta.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3170.

Formalització: conveni.

 

Beneficiari: Fundació pro Vida de Catalunya, Fundació Privada.

NIF: G58388125.

Import: 9.606,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Pro Vida de Catalunya, Fundació Privada.

NIF: G58388125.

Import: 20.000,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Centre Pedralbes.

NIF: G58403189.

Import: 5.183,04 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Centre Pedralbes.

NIF: G58403189.

Import: 770.342,16 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Centre Pedralbes.

NIF: G58403189.

Import: 546.317,76 euros.

Concepte: serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: El Safareig, Grup de Dones Feministes de Cerdanyola.

NIF: G58410846.

Import: 32.450,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència masclista i la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Familiars de Malalts Mentals de Catalunya.

NIF: G58419938.

Import: 25.700,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Veïns Font dels Capellans.

NIF: G58422791.

Import: 21.438,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Grup d'Esplai Espurnes.

NIF: G58433418.

Import: 3.472,00 euros.

Concepte: programes preventius d'intervenció socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Sida-Studi.

NIF: G58433756.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Sida-Studi.

NIF: G58433756.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317F.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Autisme Mas Casadevall, FP.

NIF: G58434994.

Import: 11.089,80 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Autisme Guru.

NIF: G58440934.

Import: 50.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Autisme Guru.

NIF: G58440934.

Import: 3.127,81 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Autisme Guru.

NIF: G58440934.

Import: 278.917,62 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Autisme Guru.

NIF: G58440934.

Import: 228.699,48 euros.

Concepte: serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Banc dels Aliments.

NIF: G58443771.

Import: 200.000,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Ciutadana Antisida de Catalunya, ACASC.

NIF: G58448796.

Import: 30.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317F.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia.

NIF: G58506981.

Import: 9.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Boscana.

NIF: G58511361.

Import: 21.468,88 euros.

Concepte: serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Barcelona, AFAB.

NIF: G58524927.

Import: 12.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/3150.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació per a l'Orientació, Formació i Inserció dels Treballadors Estrangers, CITE-CONC.

NIF: G58540428.

Import: 63.600,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes i activitats d'informació i formació sobre l'entorn social i laboral.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana d'Hemofília.

NIF: G58545617.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana d'Hemofília.

NIF: G58545617.

Import: 11.370,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Centre Condal de Formació Professional Especial.

NIF: G58575796.

Import: 153.281,04 euros.

Concepte: serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Pere Mitjans.

NIF: G58580143.

Import: 25.811,24 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315M.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Pere Mitjans.

NIF: G58580143.

Import: 3.946,39 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315M.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Pere Mitjans.

NIF: G58580143.

Import: 872.075,52 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Pere Mitjans.

NIF: G58580143.

Import: 408.611,04 euros.

Concepte: serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia.

NIF: G58644865.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia.

NIF: G58644865.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia.

NIF: G58644865.

Import: 5.259,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia.

NIF: G58644865.

Import: 20.000,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Federació d'Associacions, Fundacions i Patronats de les Persones amb Discapacitat Física, Sensorial i Intel·lectual, Persones amb Trastorns Mentals i Persones amb Intel·ligència Límit del Baix Llobregat – Cordibaix.

NIF: G58650961.

Import: 40.600,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Dit i Fet.

NIF: G58658238.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació pro Disminuïts Arc de Sant Martí de Martorell.

NIF: G58661869.

Import: 233.346,96 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Diomira.

NIF: G58670753.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Espai d'Inclusió i Formació Casc Antic, EICA.

NIF: G58673807.

Import: 16.000,00 euros.

Concepte: programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Espai d'Inclusió i Formació Casc Antic, EICA.

NIF: G58673807.

Import: 7.100,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes i activitats d'informació i formació sobre l'entorn social i laboral.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Espai d'Inclusió i Formació Casc Antic, EICA.

NIF: G58673807.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, AFANOC.

NIF: G58677493.

Import: 21.300,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, AFANOC.

NIF: G58677493.

Import: 17.000,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, AFANOC.

NIF: G58677493.

Import: 50.000,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual Catalònia.

NIF: G58682196.

Import: 3.347,74 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació per al Desenvolupament de l'Associacionisme a Catalunya, suport associatiu.

NIF: G58690090.

Import: 12.108,25 euros.

Concepte: programes formatius vinculats al Pla de formació de l'associacionisme i el voluntariat de Catalunya.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Club d'Esplai La Florida.

NIF: G58698697.

Import: 3.255,00 euros.

Concepte: programes preventius d'intervenció socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Club d'Esplai La Florida.

NIF: G58698697.

Import: 17.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Club d'Esplai La Florida.

NIF: G58698697.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Club d'Esplai La Florida.

NIF: G58698697.

Import: 10.936,00 euros.

Concepte: servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Club d'Esplai La Florida.

NIF: G58698697.

Import: 96.464,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Club d'Esplai La Florida.

NIF: G58698697.

Import: 12.414,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Club d'Esplai La Florida.

NIF: G58698697.

Import: 8.567,00 euros.

Concepte: servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Club d'Esplai La Florida.

NIF: G58698697.

Import: 7.659,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tallers de Catalunya.

NIF: G58710435.

Import: 3.143,36 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada pro Disminuïts Psíquics Jacinta Sastrada Morelló.

NIF: G58759978.

Import: 299.135,46 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana de Fibrosi Quística.

NIF: G58769670.

Import: 5.400,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 .

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Centre d'Esplai El Globus.

NIF: G58782210.

Import: 3.255,00 euros.

Concepte: programes preventius d'intervenció socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Gresol, Ajuda i Solidaritat del Guinardó.

NIF: G58793779.

Import: 4.800,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Gresol Ajuda i Solidaritat del Guinardó.

NIF: G58793779.

Import: 11.438,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Federació d'Associacions de Veïns d'Habitatge Social de Catalunya, FAVIBC.

NIF: G58815069.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana de Recursos Assistencials.

NIF: G58825811.

Import: 7.900,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/3150.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Coordinadora Contra la Marginació de Cornellà.

NIF: G58892530.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Club de Futbol Pare Ignasi Puig.

NIF: G58894650.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana de Traumàtics Cranioencefàlics i Dany Cerebral, TRACE.

NIF: G58904574.

Import: 19.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana de Traumàtics Cranioencefàlics i Dany Cerebral, TRACE.

NIF: G58904574.

Import: 4.200,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: SOS Racisme Catalunya.

NIF: G58958323.

Import: 21.000,00 euros.

Concepte: programes d'integració; programes i activitats de sensibilització i participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: SOS Racisme Catalunya.

NIF: G58958323.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Coordinadora d'Entitats del Poble Sec.

NIF: G59055525.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra els maltractaments a infants i a adolescents.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Coordinadora d'Entitats del Poble Sec.

NIF: G59055525.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Coordinadora d'Entitats del Poble Sec.

NIF: G59055525.

Import: 11.300,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes i activitats d'informació i formació sobre l'entorn social i laboral.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Via-Guasp per a la Tutela del Malalt Mental.

NIF: G59073049.

Import: 34.307,44 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Germà Tomàs Canet.

NIF: G59088120.

Import: 102.474,38 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Germà Tomàs Canet.

NIF: G59088120.

Import: 39.697,85 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Federació Catalana del Voluntariat Social.

NIF: G59106823.

Import: 4.250,00 euros.

Concepte: programes de promoció de les persones grans actives.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Federació Catalana del Voluntariat Social.

NIF: G59106823.

Import: 18.702,72 euros.

Concepte: programes formatius vinculats al Pla de formació de l'associacionisme i el voluntariat de Catalunya.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Federació Catalana del Voluntariat Social.

NIF: G59106823.

Import: 25.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Lliga Reumatològica Catalana.

NIF: G59133520.

Import: 15.100,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada per la Lluita contra l'Esclerosi Múltiple, FEM.

NIF: G59165100.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació d'Assistència a Dones Agredides Sexualment.

NIF: G59196949.

Import: 5.950,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència masclista i la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Nou Camí.

NIF: G59324640.

Import: 12.220,89 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Nou Camí.

NIF: G59324640.

Import: 5.718,06 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Cultura Tretze.

NIF: G59342170.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Cultura, Solidaritat i Pau - Comunitat de Sant'Egidio, CPS - Comunitat de Sant'Egidio.

NIF: G59345538.

Import: 3.750,00 euros.

Concepte: programes de promoció de les persones grans actives.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Cultura, Solidaritat i Pau - Comunitat de Sant'Egidio, CPS - Comunitat de Sant'Egidio.

NIF: G59345538.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: protecció internacional; programes d'acollida, integració i sensibilització en relació amb persones sol·licitants de protecció internacional.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Cultura, Solidaritat i Pau - Comunitat de Sant'Egidio, CPS - Comunitat de Sant'Egidio.

NIF: G59345538.

Import: 3.500,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana d'Atenció Precoç.

NIF: G59361600.

Import: 36.600,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Grupo de María Auxiliadora.

NIF: G59362897.

Import: 3.300,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Mirall, al servei de l'educació en el lleure.

NIF: G59429282.

Import: 3.425,00 euros.

Concepte: Afavorir que els infants i joves en situació de vulnerabilitat participin en activitats d'educació en el lleure d'estiu (colònies, casals, campaments i rutes) o durant el curs a un preu reduït o, depenent del cas, de forma gratuïta.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3170.

Formalització: conveni.

 

Beneficiari: Associació Compartir - Grup Social Marista.

NIF: G59429290.

Import: 12.118,00 euros.

Concepte: servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Compartir - Grup Social Marista.

NIF: G59429290.

Import: 68.300,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Compartir - Grup Social Marista.

NIF: G59429290.

Import: 35.000,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Compartir - Grup Social Marista.

NIF: G59429290.

Import: 7.500,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: ABD, Asociación Bienestar y Desarrollo.

NIF: G59435180.

Import: 15.300,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència masclista i la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: ABD, Asociación Bienestar y Desarrollo.

NIF: G59435180.

Import: 10.929,79 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: ABD, Asociación Bienestar y Desarrollo.

NIF: G59435180.

Import: 12.710,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra els maltractaments a infants i a adolescents.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: ABD, Asociación Bienestar y Desarrollo.

NIF: G59435180.

Import: 5.916,00 euros.

Concepte: programes formatius vinculats al Pla de formació de l'associacionisme i el voluntariat de Catalunya.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: ABD, Asociación Bienestar y Desarrollo.

NIF: G59435180.

Import: 7.910,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: ABD, Asociación Bienestar y Desarrollo.

NIF: G59435180.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: ABD, Asociación Bienestar y Desarrollo.

NIF: G59435180.

Import: 44.800,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: ABD, Asociación Bienestar y Desarrollo.

NIF: G59435180.

Import: 45.000,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Iniciatives Socioculturals - Centre d'Esplai Guadalhorce, INSOC-CEG.

NIF: G59444281.

Import: 3.689,00 euros.

Concepte: programes preventius d'intervenció socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Stop Sida.

NIF: G59447201.

Import: 6.500,00 euros.

Concepte: programes i activitats per garantir els drets a persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/313C.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació SETEM Catalunya, Sensibilització per a la Transformació Economicosocial i la Mobilització.

NIF: G59523910.

Import: 6.468,75 euros.

Concepte: programes formatius vinculats al Pla de formació de l'associacionisme i el voluntariat de Catalunya.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Trinijove.

NIF: G59546556.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes i activitats d'informació i formació sobre l'entorn social i laboral.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Trinijove.

NIF: G59546556.

Import: 5.525,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Trinijove.

NIF: G59546556.

Import: 40.000,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Trinijove.

NIF: G59546556.

Import: 33.000,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: FANOC, Associació de Famílies Nombroses de Catalunya.

NIF: G59620617.

Import: 40.000,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació La Rotllana.

NIF: G59685784.

Import: 4.100,00 euros.

Concepte: programes d'integració; programes i activitats de sensibilització i participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació La Rotllana.

NIF: G59685784.

Import: 7.500,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació La Rotllana.

NIF: G59685784.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Champagnat, Fundació Privada.

NIF: G59816991.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Champagnat, Fundació Privada.

NIF: G59816991.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Champagnat, Fundació Privada.

NIF: G59816991.

Import: 42.399,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Champagnat, Fundació Privada.

NIF: G59816991.

Import: 7.230,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Centre d'Esplai El Nus.

NIF: G59854166.

Import: 4.853,00 euros.

Concepte: servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Centre d'Esplai El Nus.

NIF: G59854166.

Import: 28.848,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Centre d'Esplai El Nus.

NIF: G59854166.

Import: 3.635,00 euros.

Concepte: servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Grup d'Esplai La Fàbrica de Can Tusell.

NIF: G59899260.

Import: 3.472,00 euros.

Concepte: programes preventius d'intervenció socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Grup d'Esplai La Fàbrica de Can Tusell.

NIF: G59899260.

Import: 3.500,00 euros.

Concepte: programes d'integració; programes i activitats de sensibilització i participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Grup d'Esplai La Fàbrica de Can Tusell.

NIF: G59899260.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Nexe Fundació Privada.

NIF: G59986299.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Nexe Fundació Privada.

NIF: G59986299.

Import: 40.000,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Nexe Fundació Privada.

NIF: G59986299.

Import: 6.050,20 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315M.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Nexe Fundació Privada.

NIF: G59986299.

Import: 6.659,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Nostra Senyora dels Àngels.

NIF: G60004314.

Import: 22.086,64 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Nostra Senyora dels Àngels.

NIF: G60004314.

Import: 45.586,18 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana La Llar de l'Afectat d'Esclerosi Múltiple.

NIF: G60016334.

Import: 4.200,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Escó.

NIF: G60022787.

Import: 3.250,00 euros.

Concepte: programes preventius d'intervenció socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Escó.

NIF: G60022787.

Import: 51.600,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Escó.

NIF: G60022787.

Import: 3.600,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Escó.

NIF: G60022787.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació pro Salut Mental de Catalunya, ADEMM.

NIF: G60037983.

Import: 4.700,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Federació Esportiva Catalana dels Paralítics Cerebrals.

NIF: G60121043.

Import: 13.200,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Àuria.

NIF: G60136637.

Import: 6.900,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Malalts Mentals de Catalunya.

NIF: G60168853.

Import: 93.878,38 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Malalts Mentals de Catalunya.

NIF: G60168853.

Import: 157.786,66 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada pro Disminuïts Psíquics Finestrelles.

NIF: G60171253.

Import: 8.869,89 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada pro Disminuïts Psíquics Finestrelles.

NIF: G60171253.

Import: 566.260,56 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada pro Disminuïts Psíquics Finestrelles.

NIF: G60171253.

Import: 339.909,48 euros.

Concepte: serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes, ACCAPS.

NIF: G60175577.

Import: 24.200,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes, ACCAPS.

NIF: G60175577.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes, ACCAPS.

NIF: G60175577.

Import: 12.600,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada per l'Educació i Salut Mental.

NIF: G60176328.

Import: 15.215,86 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada per l'Educació i Salut Mental.

NIF: G60176328.

Import: 1.070.945,28 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada per l'Educació i Salut Mental.

NIF: G60176328.

Import: 124.392,96 euros.

Concepte: serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada per l'Educació i Salut Mental.

NIF: G60176328.

Import: 52.976,64 euros.

Concepte: serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada DAU.

NIF: G60184348.

Import: 5.600,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Formació i Treball, Fundació Privada.

NIF: G60229846.

Import: 4.625,00 euros.

Concepte: programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Formació i Treball, Fundació Privada.

NIF: G60229846.

Import: 116.400,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Vallès Oriental per a Disminuïts Psíquics.

NIF: G60249737.

Import: 34.255,21 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia, ACAB.

NIF: G60259983.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia, ACAB.

NIF: G60259983.

Import: 15.500,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia, ACAB.

NIF: G60259983.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Cultural Catalunya Rock.

NIF: G60262300.

Import: 35.000,00 euros.

Concepte: Concurs de maquetes SONA 9.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: conveni.

 

Beneficiari: Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya, AMIC.

NIF: G60267580.

Import: 63.600,00 euros.

Concepte: programes d'integració; programes i activitats de sensibilització i participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Social Andròmines.

NIF: G60304862.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Social Andròmines.

NIF: G60304862.

Import: 11.200,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Amputats Sant Jordi.

NIF: G60316411.

Import: 26.100,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Asociación para el Estudio y la Promoción del Bienestar Social.

NIF: G60378056.

Import: 4.500,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes i activitats d'informació i formació sobre l'entorn social i laboral.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Coordinadora de Centres de Profunds de Catalunya, CCPC.

NIF: G60388352.

Import: 24.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Projecte dels Noms, Hispanosida.

NIF: G60396280.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: programes i activitats per garantir els drets a persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/313C.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Projecte dels Noms, Hispanosida.

NIF: G60396280.

Import: 4.600,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317F.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Discapacitat Visual Catalunya B1+B2+B3.

NIF: G60412251.

Import: 35.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya, JERC.

NIF: G60428976.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials, CEPS.

NIF: G60498433.

Import: 3.646,00 euros.

Concepte: programes preventius d'intervenció socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Andi-Down Sabadell, Atenció a Persones amb Discapacitat Intel·lectual.

NIF: G60515012.

Import: 4.500,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Andi-Down Sabadell, Atenció a Persones amb Discapacitat Intel·lectual.

NIF: G60515012.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació per la Salut Familiar i Comunitària Ventijol.

NIF: G60515707.

Import: 4.950,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència masclista i la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació per la Salut Familiar i Comunitària Ventijol.

NIF: G60515707.

Import: 5.950,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació per la Salut Familiar i Comunitària Ventijol.

NIF: G60515707.

Import: 5.711,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra els maltractaments a infants i a adolescents.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació per la Salut Familiar i Comunitària Ventijol.

NIF: G60515707.

Import: 25.800,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana de la Síndrome de Rett.

NIF: G60526068.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana de la Síndrome de Rett.

NIF: G60526068.

Import: 3.800,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà, ACIDH.

NIF: G60531100.

Import: 4.500,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà, ACIDH.

NIF: G60531100.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà, ACIDH.

NIF: G60531100.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà, ACIDH.

NIF: G60531100.

Import: 9.979,89 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà, ACIDH.

NIF: G60531100.

Import: 710.438,94 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà, ACIDH.

NIF: G60531100.

Import: 82.776,00 euros.

Concepte: serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Cassià Just.

NIF: G60566460.

Import: 40.000,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Joves per la Igualtat i la Solidaritat (JIS), Joves com Tu.

NIF: G60591310.

Import: 4.725,00 euros.

Concepte: programes de promoció de les persones grans actives.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Joves per la Igualtat i la Solidaritat (JIS), Joves com Tu.

NIF: G60591310.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Joves per la Igualtat i la Solidaritat (JIS), Joves com Tu.

NIF: G60591310.

Import: 4.500,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Canigó.

NIF: G60604204.

Import: 176.196,06 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Canigó.

NIF: G60604204.

Import: 386.303,04 euros.

Concepte: serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Cardiopaties Congènites, AACIC.

NIF: G60605318.

Import: 31.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Cardiopaties Congènites, AACIC.

NIF: G60605318.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fòrum d'Iniciatives en Assistència i Gestió en Salut Mental a Catalunya.

NIF: G60609526.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Centre Cultural de Formació i Ocupació Professional Sant Martí.

NIF: G60611589.

Import: 16.659,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tutelar Santa Maria de Comabella.

NIF: G60644994.

Import: 25.397,60 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tutelar Santa Maria de Comabella.

NIF: G60644994.

Import: 83.766,05 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya.

NIF: G60652658.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Lligam per a la Inserció Social de Dones.

NIF: G60688157.

Import: 6.050,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència masclista i la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Lligam per a la Inserció Social de Dones.

NIF: G60688157.

Import: 5.700,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Esplai L'Esquitx.

NIF: G60697885.

Import: 9.000,00 euros.

Concepte: servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Esplai L'Esquitx.

NIF: G60697885.

Import: 29.903,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Esplai L'Esquitx.

NIF: G60697885.

Import: 20.977,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Esplai L'Esquitx.

NIF: G60697885.

Import: 4.902,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Esplai L'Esquitx.

NIF: G60697885.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació L'Esquitx.

NIF: G60697885.

Import: 21.000,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE0/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada del Maresme pro Persones amb Disminució Psíquica.

NIF: G60703303.

Import: 8.524,44 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada del Maresme pro Persones amb Disminució Psíquica.

NIF: G60703303.

Import: 34.304,45 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona.

NIF: G60703386.

Import: 69.500,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317E.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Assistència i Gestió Integral, Fundació Privada.

NIF: G60729084.

Import: 13.750,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència masclista i la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Assistència i Gestió Integral, Fundació Privada.

NIF: G60729084.

Import: 6.300,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència masclista i la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Assistència i Gestió Integral, Fundació Privada.

NIF: G60729084.

Import: 14.000,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra els maltractaments a infants i a adolescents.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Assistència i Gestió Integral, Fundació Privada.

NIF: G60729084.

Import: 14.000,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Assistència i Gestió Integral, Fundació Privada.

NIF: G60729084.

Import: 52.000,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Ia Intervenció en Drogodependències d'Ègara, AIDE.

NIF: G60739687.

Import: 5.300,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317E.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Ia Intervenció en Drogodependències d'Ègara, AIDE.

NIF: G60739687.

Import: 10.700,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317E.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació I'Intervenció en Drogodependències d'Ègara, AIDE.

NIF: G60739687.

Import: 20.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317E.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Canpedró.

NIF: G60739984.

Import: 37.750,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes, APMGIL.

NIF: G60745478.

Import: 5.950,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana de la Síndrome X Fràgil.

NIF: G60764370.

Import: 3.400,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana de la Síndrome X Fràgil.

NIF: G60764370.

Import: 5.100,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes.

NIF: G60775558.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació ACE, Institut Català de Neurociències Aplicades.

NIF: G60805215.

Import: 6.200,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/3150.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada de Serveis d'Atenció Tutelar, FUSEAT.

NIF: G60845302.

Import: 7.108,38 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Dones No Estàndards, DONNES.

NIF: G60889706.

Import: 17.000,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència masclista i la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Dones No Estàndards, DONNES.

NIF: G60889706.

Import: 6.700,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Juvenil Esquitx de Sabadell.

NIF: G60912029.

Import: 4.900,00 euros.

Concepte: programes i activitats per a la promoció de la igualtat d'oportunitats mitjançant la inserció laboral i la millora de la capacitat individual.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Juvenil Esquitx de Sabadell.

NIF: G60912029.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Juvenil Esquitx de Sabadell.

NIF: G60912029.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Juvenil Esquitx de Sabadell.

NIF: G60912029.

Import: 49.696,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Joves d'Esquerra Verda, JEV.

NIF: G60921152.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació per a Joves TEB.

NIF: G60939956.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació per a Joves TEB.

NIF: G60939956.

Import: 4.050,00 euros.

Concepte: programes formatius vinculats al Pla de formació de l'associacionisme i el voluntariat de Catalunya.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca.

NIF: G60941861.

Import: 5.275,87 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca.

NIF: G60941861.

Import: 8.101,52 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Universitat Catalana d'Estiu.

NIF: G60945664.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Salut Mental Sabadell.

NIF: G60965233.

Import: 10.800,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Salut Mental Mataró i Maresme.

NIF: G60968260.

Import: 5.100,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 .

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació d'Acció Solidària Eulàlia Garriga.

NIF: G60975976.

Import: 10.700,00 euros.

Concepte: programes i activitats per a la promoció de la igualtat d'oportunitats mitjançant la inserció laboral i la millora de la capacitat individual.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació d'Acció Solidària Eulàlia Garriga.

NIF: G60975976.

Import: 8.329,00 euros.

Concepte: servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Salut Mental Baix Llobregat.

NIF: G61010245.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tutelar Família i Societat.

NIF: G61017042.

Import: 19.621,40 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tutelar Família i Societat.

NIF: G61017042.

Import: 17.800,19 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: PDS, Promoció i Desenvolupament Social.

NIF: G61017364.

Import: 25.300,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317E.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Iniciatives Solidàries.

NIF: G61019642.

Import: 5.476,00 euros.

Concepte: programes de suport a l'habitatge i d'acompanyament en habitatges per a joves, suport educatiu, psicològic, jurídic i sociolaboral.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Iniciatives Solidàries.

NIF: G61019642.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes d'acollida i d'inclusió residencial per a persones en situació de vulnerabilitat social.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Iniciatives Solidàries.

NIF: G61019642.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Iniciatives Solidàries.

NIF: G61019642.

Import: 11.400,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Iniciatives Solidàries.

NIF: G61019642.

Import: 7.200,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Iniciatives Solidàries.

NIF: G61019642.

Import: 16.138,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Centres Sociosanitaris Catòlics de Catalunya.

NIF: G61021671.

Import: 30.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/3150.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Juvenil d'Amics de la Ràdio d'Horta-Guinardó, AJARHG.

NIF: G61041349.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: El Turó Salut Mental, Associació de Familiars i Amics l'Alt Penedès.

NIF: G61049656.

Import: 10.500,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: El Turó Salut Mental, Associació de Familiars i Amics l'Alt Penedès.

NIF: G61049656.

Import: 4.260,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: El Turó Salut Mental, Associació de Familiars i Amics l'Alt Penedès.

NIF: G61049656.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Catalana Akwaba.

NIF: G61060588.

Import: 5.800,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes i activitats d'informació i formació sobre l'entorn social i laboral.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Federació Salut Mental Catalunya, SMC.

NIF: G61064242.

Import: 19.250,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació El Far Servei Social Evangèlic.

NIF: G61095006.

Import: 4.500,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació El Far Servei Social Evangèlic.

NIF: G61095006.

Import: 6.567,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació El Far Servei Social Evangèlic.

NIF: G61095006.

Import: 8.091,00 euros.

Concepte: servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació El Far Servei Social Evangèlic.

NIF: G61095006.

Import: 8.400,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Catalana de l'Esplai.

NIF: G61096368.

Import: 3.386,00 euros.

Concepte: programes preventius d'intervenció socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Catalana de l'Esplai.

NIF: G61096368.

Import: 3.472,00 euros.

Concepte: programes preventius d'intervenció socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Catalana de l'Esplai.

NIF: G61096368.

Import: 3.472,00 euros.

Concepte: programes preventius d'intervenció socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Catalana de l'Esplai.

NIF: G61096368.

Import: 3.147,00 euros.

Concepte: programes preventius d'intervenció socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Catalana de l'Esplai.

NIF: G61096368.

Import: 324.592,00 euros.

Concepte: suport a programes de federacions i moviments d'entitats d'educació en el lleure, de base voluntària, que desenvolupin les activitats amb ritme setmanal.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Catalana de l'Esplai.

NIF: G61096368.

Import: 529.103,38 euros.

Concepte: programes de suport a federacions i moviments d'entitats d'educació en el lleure que desenvolupin les activitats de dilluns a divendres.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/323C.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Catalana de l'Esplai.

NIF: G61096368.

Import: 76.084,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Catalana de l'Esplai.

NIF: G61096368.

Import: 38.291,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Catalana de l'Esplai.

NIF: G61096368.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Catalana de l'Esplai.

NIF: G61096368.

Import: 7.330,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Catalana de l'Esplai.

NIF: G61096368.

Import: 4.500,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Catalana de l'Esplai.

NIF: G61096368.

Import: 6.663,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Catalana de l'Esplai.

NIF: G61096368.

Import: 4.500,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Catalana de l'Esplai.

NIF: G61096368.

Import: 5.331,00 euros.

Concepte: servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Catalana de l'Esplai.

NIF: G61096368.

Import: 6.521,00 euros.

Concepte: servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Catalana de l'Esplai.

NIF: G61096368.

Import: 167.286,88 euros.

Concepte: afavorir que els infants i joves en situació de vulnerabilitat participin en activitats d'educació en el lleure d'estiu (colònies, casals, campaments i rutes), o durant el curs a un preu reduït o, depenent del cas, de manera gratuïta.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3170.

Formalització: conveni.

 

Beneficiari: Club d'Esplai Sant Feliu.

NIF: G61106431.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Escola Vicenciana.

NIF: G61114690.

Import: 38.500,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Centre d'Esplai Grup Recreatiu, Educatiu, Social, Cultural i Alternatiu, GRESCA.

NIF: G61125449.

Import: 3.255,00 euros.

Concepte: programes preventius d'intervenció socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Centre d'Esplai Infantil i Juvenil Eixida Camps Blancs.

NIF: G61143236.

Import: 3.689,00 euros.

Concepte: programes preventius d'intervenció socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació BIT, Associació de Familiars, Alumnes, Treballadors i Usuaris Discapacitats de Bogatell, Icària i Taiga.

NIF: G61193702.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Moviment d'Esplai del Vallès.

NIF: G61203980.

Import: 7.500,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Moviment Esplai del Vallès.

NIF: G61203980.

Import: 33.718,05 euros.

Concepte: afavorir que els infants i joves en situació de vulnerabilitat participin en activitats d'educació en el lleure d'estiu (colònies, casals, campaments i rutes) o durant el curs a un preu reduït o, depenent del cas, de forma gratuïta.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3170.

Formalització: conveni.

 

Beneficiari: Fundació Privada Avismón Catalunya.

NIF: G61225918.

Import: 10.400,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/3150.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: FEDAIA, Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

NIF: G61228839.

Import: 33.000,00 euros.

Concepte: actuacions de prevenció, intervenció i protecció de la infància i adolescència i en el suport a les seves famílies.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: conveni.

 

Beneficiari: Iberamerik Concert Associació.

NIF: G61231890.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Esquima, Associació de Familiars de Persones amb Malaltia Mental.

NIF: G61250486.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Dones amb Empenta.

NIF: G61266649.

Import: 23.009,50 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència masclista i la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Dones amb Empenta.

NIF: G61266649.

Import: 8.250,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència masclista i la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Dones amb Empenta.

NIF: G61266649.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Dones amb Empenta.

NIF: G61266649.

Import: 5.400,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Famílies per la Salut Mental de Nou Barris, AFEM de Nou Barris.

NIF: G61285532.

Import: 4.800,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana per la Síndrome de Prader-Willi, ACSPW.

NIF: G61290565.

Import: 3.681,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Solidança, per a la Recuperació Integral, Social i Laboral.

NIF: G61291894.

Import: 11.500,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital Sant Jaume de Calella.

NIF: G61314290.

Import: 14.500,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Els Xiprers.

NIF: G61314621.

Import: 16.279,34 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Els Xiprers.

NIF: G61314621.

Import: 187.128,48 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Els Xiprers.

NIF: G61314621.

Import: 246.419,76 euros.

Concepte: serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Els Xiprers.

NIF: G61314621.

Import: 6.999,99 euros.

Concepte: atenció personalitzada d'octubre a desembre al senyor Roger Inglada Quintana en el servei Centre Ocupacional Els Xiprers, amb la supervisió permanent d'un monitor.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Prolaboral Xalest.

NIF: G61326120.

Import: 28.469,07 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del Virus de Inmunodeficiencia Humana, GTT-VIH.

NIF: G61332284.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317F.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Punt de Referència, Acompanyament a Joves Extutelats.

NIF: G61356689.

Import: 16.000,00 euros.

Concepte: programes de suport a l'habitatge i d'acompanyament en habitatges per a joves, suport educatiu, psicològic, jurídic i sociolaboral.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Punt de Referència, Acompanyament a Joves Extutelats.

NIF: G61356689.

Import: 5.200,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes d'acollida i d'inclusió residencial per a persones en situació de vulnerabilitat social.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Punt de Referència, Acompanyament a Joves Extutelats.

NIF: G61356689.

Import: 11.100,00 euros.

Concepte: programes i activitats per a la promoció de la igualtat d'oportunitats mitjançant la inserció laboral i la millora de la capacitat individual.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Punt de Referència, Acompanyament a Joves Extutelats.

NIF: G61356689.

Import: 7.500,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Punt de Referència, Acompanyament a Joves Extutelats.

NIF: G61356689.

Import: 3.800,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Gresol - Projecte Home.

NIF: G61369526.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Gresol - Projecte Home.

NIF: G61369526.

Import: 35.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317E.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Gresol - Projecte Home.

NIF: G61369526.

Import: 5.250,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Gresol - Projecte Home.

NIF: G61369526.

Import: 10.659,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada ADANA.

NIF: G61377586.

Import: 7.500,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada ADANA.

NIF: G61377586.

Import: 3.500,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Carles Blanch.

NIF: G61391850.

Import: 8.663,00 euros.

Concepte: servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Carles Blanch.

NIF: G61391850.

Import: 35.241,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Carles Blanch.

NIF: G61391850.

Import: 5.902,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Carles Blanch.

NIF: G61391850.

Import: 7.615,00 euros.

Concepte: servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Familiars de Malalts Mentals Barcelonès Nord, AFAMMEBAN.

NIF: G61392536.

Import: 5.600,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Bona Voluntat en Acció.

NIF: G61400073.

Import: 3.500,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Bona Voluntat en Acció.

NIF: G61400073.

Import: 38.438,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Rubricatus.

NIF: G61409678.

Import: 12.787,12 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC.

NIF: G61420329.

Import: 7.500,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Coordinadora d'Ajuda Unida.

NIF: G61449104.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3171

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana de Familiars i Usuaris de Centres Geriàtrics Assistits, ACFUC.

NIF: G61471843.

Import: 36.178,38 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana de Familiars i Usuaris de Centres Geriàtrics Assistits, ACFUC.

NIF: G61471843.

Import: 29.337,41 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Catalana per a la Paràlisi Cerebral.

NIF: G61482659.

Import: 14.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Catalana per a la Paràlisi Cerebral.

NIF: G61482659.

Import: 33.600,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada per a la Promoció de l'Autoocupació de Catalunya, CP'AC.

NIF: G61508834.

Import: 3.400,00 euros.

Concepte: programes i activitats per a la promoció de la igualtat d'oportunitats mitjançant la inserció laboral i la millora de la capacitat individual.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada per a la Promoció de l'Autoocupació de Catalunya, CP'AC.

NIF: G61508834.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya.

NIF: G61512257.

Import: 7.100,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes i activitats d'informació i formació sobre l'entorn social i laboral.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya.

NIF: G61512257.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Familiars d'Alzheimer del Baix Llobregat, AFA Baix Llobregat.

NIF: G61516746.

Import: 14.389,49 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Familiars d'Alzheimer del Baix Llobregat, AFA Baix Llobregat.

NIF: G61516746.

Import: 25.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/3150.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Servei Ciutadà d'Acolliment als Immigrants, SCAI.

NIF: G61542601.

Import: 10.300,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes i activitats d'informació i formació sobre l'entorn social i laboral.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Sociolaboral Estel Tàpia.

NIF: G61556460.

Import: 6.400,00 euros.

Concepte: programes i activitats per a la promoció de la igualtat d'oportunitats mitjançant la inserció laboral i la millora de la capacitat individual.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana de la Malaltia de Huntington, ACMAH.

NIF: G61574687.

Import: 9.600,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: GASS, Grupo Asociado para los Servicios de Salud.

NIF: G61587192.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tutelar Acidh.

NIF: G61630950.

Import: 20.421,93 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tutelar Acidh.

NIF: G61630950.

Import: 38.697,61 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Pere Closa, per a la Formació i la Promoció dels Gitanos a Catalunya.

NIF: G61645115.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Sant Jordi de Catalònia.

NIF: G61645511.

Import: 37.115,76 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Maria Auxiliadora.

NIF: G61672382.

Import: 73.574,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Escolta Josep Carol.

NIF: G61679049.

Import: 3.689,00 euros.

Concepte: programes preventius d'intervenció socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Esportiva Barcelona per a Persones amb Discapacitats Psíquiques.

NIF: G61691127.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Amics del Moviment Quart Món Catalunya.

NIF: G61695052.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Marpi.

NIF: G61738886.

Import: 7.653,64 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Marpi.

NIF: G61738886.

Import: 7.606,68 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Marpi.

NIF: G61738886.

Import: 579.326,76 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Marpi.

NIF: G61738886.

Import: 228.467,88 euros.

Concepte: serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Marianao (Casal Infantil i Juvenil de Marianao).

NIF: G61740627.

Import: 21.700,00 euros.

Concepte: programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Marianao (Casal Infantil i Juvenil de Marianao).

NIF: G61740627.

Import: 7.500,00 euros.

Concepte: programes i activitats per a la promoció de la igualtat d'oportunitats mitjançant la inserció laboral i la millora de la capacitat individual.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Marianao (Casal Infantil i Juvenil de Marianao).

NIF: G61740627.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Marianao (Casal Infantil i Juvenil de Marianao).

NIF: G61740627.

Import: 6.500,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Marianao (Casal Infantil i Juvenil de Marianao).

NIF: G61740627.

Import: 18.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Marianao (Casal Infantil i Juvenil de Marianao).

NIF: G61740627.

Import: 40.000,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Marianao (Casal Infantil i Juvenil de Marianao).

NIF: G61740627.

Import: 8.425,00 euros.

Concepte: servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Marianao (Casal Infantil i Juvenil de Marianao).

NIF: G61740627.

Import: 74.186,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Marianao (Casal Infantil i Juvenil de Marianao).

NIF: G61740627.

Import: 9.290,00 euros.

Concepte: servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Marianao (Casal Infantil i Juvenil de Marianao).

NIF: G61740627.

Import: 45.000,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Marianao (Casal Infantil i Juvenil de Marianao).

NIF: G61740627.

Import: 20.000,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Casal Claret de Vic.

NIF: G61747069.

Import: 3.125,00 euros.

Concepte: programes preventius d'intervenció socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Casal Claret de Vic.

NIF: G61747069.

Import: 3.500,00 euros.

Concepte: programes i activitats per a la promoció de la igualtat d'oportunitats mitjançant la inserció laboral i la millora de la capacitat individual.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Casal Claret de Vic.

NIF: G61747069.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Casal Claret.

NIF: G61747069.

Import: 14.438,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació per a la Rehabilitació del Malalt Psíquic de l'Anoia.

NIF: G61749917.

Import: 6.300,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Sique.

NIF: G61751863.

Import: 7.400,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues.

NIF: G61766986.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Catalana Comtal.

NIF: G61779088.

Import: 36.000,00 euros.

Concepte: programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Catalana Comtal.

NIF: G61779088.

Import: 5.300,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes i activitats d'informació i formació sobre l'entorn social i laboral.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Catalana Comtal.

NIF: G61779088.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Catalana Comtal.

NIF: G61779088.

Import: 44.549,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Catalana Comtal.

NIF: G61779088.

Import: 7.853,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Catalana Comtal.

NIF: G61779088.

Import: 13.438,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de L'Hospitalet de Llobregat, AFEMHOS.

NIF: G61782884.

Import: 5.600,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana de Familiars de Malalts d'Esquizofrènia, ACFAMES.

NIF: G61800892.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Salut i Comunitat.

NIF: G61878831.

Import: 29.173,59 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència masclista i la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Salut i Comunitat.

NIF: G61878831.

Import: 32.100,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317E.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Salut i Comunitat.

NIF: G61878831.

Import: 44.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Salut i Comunitat.

NIF: G61878831.

Import: 43.300,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Salut i Comunitat.

NIF: G61878831.

Import: 12.300,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317E.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Salut i Comunitat.

NIF: G61878831.

Import: 21.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Salut i Comunitat.

NIF: G61878831.

Import: 20.106,51 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Salut i Comunitat.

NIF: G61878831.

Import: 128.664,30 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Coordinadora per la Inserció Sociolaboral Anem per Feina.

NIF: G61879383.

Import: 5.100,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència masclista i la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Autònoma Solidària.

NIF: G61884359.

Import: 8.500,00 euros.

Concepte: programes i activitats per a la promoció de la igualtat d'oportunitats mitjançant la inserció laboral i la millora de la capacitat individual.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Autònoma Solidària.

NIF: G61884359.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació d'Esclerosi Múltiple del Baix Llobregat.

NIF: G61897047.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació per la Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat, ACISI.

NIF: G61910378.

Import: 3.100,00 euros.

Concepte: programes i activitats per a la promoció de la igualtat d'oportunitats mitjançant la inserció laboral i la millora de la capacitat individual.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació per la Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat, ACISI.

NIF: G61910378.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa, APSOCECAT.

NIF: G61931895.

Import: 40.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Avalot, Joves de la Unió General de Treballadors de Catalunya.

NIF: G61934782.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Suport Castellar del Vallès, Associació dels Familiars dels Malalts Mentals.

NIF: G61959417.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Prohabitatge.

NIF: G61964102.

Import: 69.150,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència masclista i la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Prohabitatge.

NIF: G61964102.

Import: 30.438,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació d'Entitats Terrassenques per la Inclusió Sociolaboral.

NIF: G62048418.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Federació d'Associacions de Familiars de Malalts d'Alzheimer i Altres Demències de Catalunya, Federació AFAC.

NIF: G62049382.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Familiars i Afectats per Malaltia Mental del Garraf.

NIF: G62059043.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Aula d'Estudis Socials.

NIF: G62097258.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Coordinadora d'Associats per la Llengua Catalana, CAL.

NIF: G62106117.

Import: 5.200,00 euros.

Concepte: programes i activitats per a la promoció de la igualtat d'oportunitats mitjançant la inserció laboral i la millora de la capacitat individual.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Coordinadora d'Associats per la Llengua Catalana, CAL.

NIF: G62106117.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Federació d'Organitzacions Catalanes de Gent Gran, Dones i Família, FOCAGG.

NIF: G62115449.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: programes de promoció de les persones grans actives.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Pallapupas, Pallassos d'Hospital.

NIF: G62123484.

Import: 10.308,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació El Somni dels Nens.

NIF: G62149562.

Import: 5.259,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Èxit.

NIF: G62203047.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Èxit.

NIF: G62203047.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: ADIMIR, Associació de Discapacitats de Montcada i Reixac.

NIF: G62207444.

Import: 11.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Club d'Esplai Diversitat Lúdica.

NIF: G62207717.

Import: 3.907,00 euros.

Concepte: programes preventius d'intervenció socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tallers Guinardó de Pares de Disminuïts.

NIF: G62216973.

Import: 113.880,90 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Sociocultural La Formiga.

NIF: G62219738.

Import: 6.700,00 euros.

Concepte: programes i activitats per a la promoció de la igualtat d'oportunitats mitjançant la inserció laboral i la millora de la capacitat individual.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Sociocultural La Formiga.

NIF: G62219738.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Nexes Interculturals de Joves per Europa.

NIF: G62235676.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Familiars de Malalts Mentals del Baix Llobregat Nord, AFASM.

NIF: G62293444.

Import: 5.900,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i Altres Demències del Bages, Berguedà i Solsonès, AFABBS.

NIF: G62310123.

Import: 5.300,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/3150.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Main.

NIF: G62356159.

Import: 24.924,91 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Main.

NIF: G62356159.

Import: 5.949,00 euros.

Concepte: servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Ginesta.

NIF: G62372768.

Import: 6.622,08 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada TROPOS.

NIF: G62393210.

Import: 5.600,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència masclista i la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Iniciatives Solidàries.

NIF: G62393616.

Import: 30.120,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Iniciatives Solidàries.

NIF: G62393616.

Import: 9.229,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Congrés Català de Salut Mental a Catalunya.

NIF: G62394556.

Import: 9.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Futur.

NIF: G62444963.

Import: 3.100,00 euros.

Concepte: programes i activitats per a la promoció de la igualtat d'oportunitats mitjançant la inserció laboral i la millora de la capacitat individual.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Futur.

NIF: G62444963.

Import: 85.659,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: GATS, Grups Associats pel Treball Sociocultural.

NIF: G62458757.

Import: 5.100,00 euros.

Concepte: programes d'integració; programes i activitats de sensibilització i participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: GATS, Grups Associats pel Treball Sociocultural.

NIF: G62458757.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Treballadors Pakistanesos.

NIF: G62462650.

Import: 3.600,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes i activitats d'informació i formació sobre l'entorn social i laboral.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Club Esportiu Les Panteres Grogues.

NIF: G62476882.

Import: 3.600,00 euros.

Concepte: programes i activitats per garantir els drets a persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/313C.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Ceps, Associació per a la Prevenció i la Promoció de la Salut.

NIF: G62482500.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Ceps, Associació per a la Prevenció i la Promoció de la Salut.

NIF: G62482500.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317F.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada, Fundació Social del Raval.

NIF: G62494026.

Import: 10.300,00 euros.

Concepte: programes i activitats per a la promoció de la igualtat d'oportunitats mitjançant la inserció laboral i la millora de la capacitat individual.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada, Fundació Social del Raval.

NIF: G62494026.

Import: 68.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada, Fundació Social del Raval.

NIF: G62494026.

Import: 12.250,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada, Fundació Social del Raval.

NIF: G62494026.

Import: 40.000,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada, Fundació Social del Raval.

NIF: G62494026.

Import: 12.054,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada, Fundació Social del Raval.

NIF: G62494026.

Import: 5.854,00 euros.

Concepte: servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Social del Raval.

NIF: G62494026.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Social del Raval.

NIF: G62494026.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Pagesos Solidaris.

NIF: G62551254.

Import: 46.200,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes i activitats d'informació i formació sobre l'entorn social i laboral.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Pagesos Solidaris.

NIF: G62551254.

Import: 3.800,00 euros.

Concepte: programes d'integració; programes i activitats de sensibilització i participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Ana Ribot Duran.

NIF: G62564372.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Solidària La Llumeneta.

NIF: G62568100.

Import: 40.181,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Banc de Recursos.

NIF: G62572409.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Famílies Monoparentals.

NIF: G62577556.

Import: 38.250,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Catalana Ludàlia.

NIF: G62625777.

Import: 4.200,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: DESOS Opción Solidaria.

NIF: G62627294.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Creación Positiva, personas con VIH desde la perspectiva de género.

NIF: G62659230.

Import: 3.500,00 euros.

Concepte: programes i activitats per garantir els drets a persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/313C.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Inserció, Desenvolupament i Acompanyament, IDEA.

NIF: G62670187.

Import: 9.474,50 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Inserció, Desenvolupament i Acompanyament, IDEA.

NIF: G62670187.

Import: 7.156,00 euros.

Concepte: servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Inserció, Desenvolupament i Acompanyament, IDEA.

NIF: G62670187.

Import: 38.803,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Inserció, Desenvolupament i Acompanyament, IDEA.

NIF: G62670187.

Import: 7.377,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació per a la Mediació Intercultural i Social amb Immigrants, AMISI.

NIF: G62713045.

Import: 6.400,00 euros.

Concepte: programes i activitats per a la promoció de la igualtat d'oportunitats mitjançant la inserció laboral i la millora de la capacitat individual.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació per a la Mediació Intercultural i Social amb Immigrants, AMISI.

NIF: G62713045.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada LAR per a Malalts Mentals.

NIF: G62716535.

Import: 39.558,43 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada LAR per a Malalts Mentals.

NIF: G62716535.

Import: 64.455,33 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Iniciatives de Solidaritat i Promoció.

NIF: G62727185.

Import: 4.300,00 euros.

Concepte: programes i activitats per a la promoció de la igualtat d'oportunitats mitjançant la inserció laboral i la millora de la capacitat individual.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada ARED.

NIF: G62728183.

Import: 6.650,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes d'acollida i d'inclusió residencial per a persones en situació de vulnerabilitat social.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada ARED.

NIF: G62728183.

Import: 7.050,00 euros.

Concepte: programes i activitats per a la promoció de la igualtat d'oportunitats mitjançant la inserció laboral i la millora de la capacitat individual.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada ARED.

NIF: G62728183.

Import: 12.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada ARED.

NIF: G62728183.

Import: 20.000,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Ared.

NIF: G62728183.

Import: 25.000,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Exil.

NIF: G62758321.

Import: 16.500,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència masclista i la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Exil.

NIF: G62758321.

Import: 21.000,00 euros.

Concepte: protecció internacional; programes d'acollida, integració i sensibilització en relació amb persones sol·licitants de protecció internacional.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Sants-Montjuïc Comunicació Local.

NIF: G62768098.

Import: 3.990,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Acció Escolta de Catalunya.

NIF: G62773221.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Acció Escolta de Catalunya.

NIF: G62773221.

Import: 4.415,86 euros.

Concepte: afavorir que els infants i joves en situació de vulnerabilitat participin en activitats d'educació en el lleure d'estiu (colònies, casals, campaments i rutes), o durant el curs a un preu reduït o, depenent del cas, de manera gratuïta.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3170.

Formalització: conveni.

 

Beneficiari: Associació Cultural Mediterrània de l'Hospitalet, ACMH.

NIF: G62776570.

Import: 4.600,00 euros.

Concepte: programes i activitats per a la promoció de la igualtat d'oportunitats mitjançant la inserció laboral i la millora de la capacitat individual.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Centre d'Acollida Assís.

NIF: G62781935.

Import: 14.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Centre d'Acollida Assís.

NIF: G62781935.

Import: 6.159,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Centre d'Acollida Assís.

NIF: G62781935.

Import: 37.000,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Vella Terra.

NIF: G62813233.

Import: 84.100,70 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundación Instituto de Trastornos Alimentarios, FITA.

NIF: G62836127.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundación Instituto de Trastornos Alimentarios, FITA.

NIF: G62836127.

Import: 12.000,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Acció Social Montalegre.

NIF: G62841648.

Import: 7.659,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Tot Raval, Fundació Privada.

NIF: G62860796.

Import: 3.300,00 euros.

Concepte: programes d'integració; programes i activitats de sensibilització i participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Hospitalitat Mare de Déu de Lourdes de Barcelona.

NIF: G62893128.

Import: 52.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Hospitalitat Mare de Déu de Lourdes de Barcelona.

NIF: G62893128.

Import: 21.407,12 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Hospitalitat Mare de Déu de Lourdes de Barcelona.

NIF: G62893128.

Import: 411.493,80 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada d'Ajuda i Investigació del Trastorn Límit de la Personalitat.

NIF: G62932405.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Uszheimer per a Malalties Neurodegeneratives.

NIF: G62957212.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: APADIS, Associació de Pares i Adults amb Discapacitats.

NIF: G62962188.

Import: 27.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Arsis.

NIF: G63004162.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra els maltractaments a infants i a adolescents.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Arsis.

NIF: G63004162.

Import: 3.400,00 euros.

Concepte: programes i activitats per a la promoció de la igualtat d'oportunitats mitjançant la inserció laboral i la millora de la capacitat individual.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Arsis.

NIF: G63004162.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Arsis.

NIF: G63004162.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Jaume Batlle Bigas, Fundació Privada.

NIF: G63036156.

Import: 8.858,80 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Jaume Batlle Bigas, Fundació Privada.

NIF: G63036156.

Import: 27.626,53 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Estimia Barcelona.

NIF: G63062988.

Import: 40.400,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Migra-Studium.

NIF: G63103006.

Import: 14.300,00 euros.

Concepte: programes i activitats per a la promoció de la igualtat d'oportunitats mitjançant la inserció laboral i la millora de la capacitat individual.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Migra-Studium.

NIF: G63103006.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Migra-Studium.

NIF: G63103006.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Migra-Studium.

NIF: G63103006.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació en Defensa dels Drets de les Dones en Situació d'Exclusió i Marginació Social, GENERA.

NIF: G63156541.

Import: 12.000,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència masclista i la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació en Defensa dels Drets de les Dones en Situació d'Exclusió i Marginació Social, GENERA.

NIF: G63156541.

Import: 7.100,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes i activitats d'informació i formació sobre l'entorn social i laboral.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada La Roda d'Accions Culturals i del Lleure.

NIF: G63172985.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: programes d'integració; programes i activitats de sensibilització i participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada La Roda d'Accions Culturals i del Lleure.

NIF: G63172985.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada La Roda d'Accions Culturals i del Lleure.

NIF: G63172985.

Import: 6.500,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Educativa Integral del Raval.

NIF: G63173066.

Import: 84.584,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Educativa Integral del Raval.

NIF: G63173066.

Import: 26.876,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tutelar de l'Anoia.

NIF: G63178933.

Import: 27.454,66 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada pro Vellesa Autònoma, PROVEA.

NIF: G63184527.

Import: 26.954,52 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada pro Vellesa Autònoma, PROVEA.

NIF: G63184527.

Import: 34.188,87 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tutelar Santa Clara.

NIF: G63200281.

Import: 13.921,50 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tutelar Santa Clara.

NIF: G63200281.

Import: 42.889,13 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Salut i Envelliment UAB.

NIF: G63202071.

Import: 5.625,00 euros.

Concepte: programes de promoció de les persones grans actives.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Quatre Vents, Fundació Privada.

NIF: G63214043.

Import: 20.625,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència masclista i la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Quatre Vents, Fundació Privada.

NIF: G63214043.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Quatre Vents, Fundació Privada.

NIF: G63214043.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Quatre Vents, Fundació Privada.

NIF: G63214043.

Import: 54.700,00 euros.

Concepte: servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Quatre Vents, Fundació Privada .

NIF: G63214043.

Import: 28.500,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Quatre Vents, Fundació Privada.

NIF: G63214043.

Import: 40.000,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundación Privada Bayt Al-Thaqafa.

NIF: G63231476.

Import: 8.250,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència masclista i la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundación Privada Bayt Al-Thaqafa.

NIF: G63231476.

Import: 16.000,00 euros.

Concepte: programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundación Privada Bayt Al-Thaqafa.

NIF: G63231476.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes i activitats d'informació i formació sobre l'entorn social i laboral.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundación Privada Bayt Al-Thaqafa.

NIF: G63231476.

Import: 31.438,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Projecte i Vida.

NIF: G63262323.

Import: 40.000,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Sociocultural Atlas.

NIF: G63265631.

Import: 4.500,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana de Persones amb Malalties Neuromusculars.

NIF: G63277784.

Import: 18.600,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana de Persones amb Malalties Neuromusculars.

NIF: G63277784.

Import: 4.200,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Asociación Española de las Mucopolisacaridosis y Síndromes Relacionados, MPS España.

NIF: G63282917.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Festa d'en Toca-Sons.

NIF: G63346746.

Import: 3.750,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Jubert Figueras.

NIF: G63369755.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Jubert Figueras.

NIF: G63369755.

Import: 3.600,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Jubert Figueras.

NIF: G63369755.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació per a Recerca i l'Acció Social, ARA.

NIF: G63375786.

Import: 9.100,00 euros.

Concepte: programes d'integració; programes i activitats de sensibilització i participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació per la Recerca i l'Acció Social, ARA.

NIF: G63375786.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Famílies Lesbianes i Gais, FLG.

NIF: G63380109.

Import: 18.000,00 euros.

Concepte: programes i activitats per garantir els drets a persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/313C.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Famílies Lesbianes i Gais, FLG.

NIF: G63380109.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundación Privada Babel Punto de Encuentro.

NIF: G63422224.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Germina.

NIF: G63424519.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra els maltractaments a infants i a adolescents.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Germina.

NIF: G63424519.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Germina.

NIF: G63424519.

Import: 7.601,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Germina.

NIF: G63424519.

Import: 4.759,00 euros.

Concepte: servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Germina.

NIF: G63424519.

Import: 31.438,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Comunitària Verdum.

NIF: G63433197.

Import: 4.800,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Projecte Aura.

NIF: G63435614.

Import: 20.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Projecte Aura.

NIF: G63435614.

Import: 20.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Projecte Aura.

NIF: G63435614.

Import: 33.785,46 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Familiars de Malalts Mentals de Sants-Montjuïc, AFAMMSAM.

NIF: G63441059.

Import: 3.700,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Asperger de Catalunya.

NIF: G63448799.

Import: 3.606,23 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana per la Integració d'Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants, ACATHI.

NIF: G63476097.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: protecció internacional; programes d'acollida, integració i sensibilització en relació amb persones sol·licitants de protecció internacional.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana per la Integració d'Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants, ACATHI.

NIF: G63476097.

Import: 3.570,89 euros.

Concepte: programes i activitats per garantir els drets a persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/313C.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada ABB.

NIF: G63480859.

Import: 4.200,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Lliga Catalana d'Ajuda Oncològica, Oncolliga.

NIF: G63487607.

Import: 3.300,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Lliga Catalana d'Ajuda Oncològica, Oncolliga.

NIF: G63487607.

Import: 4.200,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Candela per a la Investigació i l'Acció Comunitària.

NIF: G63508410.

Import: 5.250,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència masclista i la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Mans a les Mans.

NIF: G63509616.

Import: 57.973,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Mans a les Mans.

NIF: G63509616.

Import: 9.754,00 euros.

Concepte: servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada La Salut Alta.

NIF: G63512412.

Import: 3.300,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes d'acollida i d'inclusió residencial per a persones en situació de vulnerabilitat social.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada La Salut Alta.

NIF: G63512412.

Import: 41.995,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada La Salut Alta.

NIF: G63512412.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Pare Manel.

NIF: G63519417.

Import: 7.500,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Pare Manel.

NIF: G63519417.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Pare Manel.

NIF: G63519417.

Import: 46.109,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Pare Manel.

NIF: G63519417.

Import: 9.043,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Asociación Cultural Gitana Sastipen Tháj Mestipen.

NIF: G63538813.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323C.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Assistència Particular a Domicili, APADO.

NIF: G63539571.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Sostre Cívic Associació, un Nou Model d'Accés a l'Habitatge.

NIF: G63542286.

Import: 9.000,00 euros.

Concepte: programes de promoció de les persones grans actives.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Federació Catalana de Malalties Minoritàries, FECAMM.

NIF: G63549257.

Import: 3.178,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Mas Albornà.

NIF: G63570709.

Import: 20.784,82 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Mas Albornà.

NIF: G63570709.

Import: 45.611,67 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Mas Albornà.

NIF: G63570709.

Import: 1.178.860,38 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Mas Albornà.

NIF: G63570709.

Import: 459.714,72 euros.

Concepte: serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Esportsalus.

NIF: G63584130.

Import: 8.500,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317E.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Esportsalus.

NIF: G63584130.

Import: 25.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317E.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Esportsalus.

NIF: G63584130.

Import: 12.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317F.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Vaitot per la Promoció dels Drets Humans, Cívics i Socials.

NIF: G63595409.

Import: 25.500,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència masclista i la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació El Grup de Polinyà.

NIF: G63606370.

Import: 3.255,00 euros.

Concepte: programes preventius d'intervenció socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere.

NIF: G63627418.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència masclista i la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Infància i Família.

NIF: G63631402.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut, ACPPJ.

NIF: G63637482.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Centre Sant Pere Apòstol.

NIF: G63668032.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Discapacitats de l'Alt Maresme.

NIF: G63668628.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació A Bao A Qu.

NIF: G63690556.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada El Llindar.

NIF: G63705578.

Import: 36.000,00 euros.

Concepte: programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana d'Ajuda al Refugiat, CECAR-CEAR.

NIF: G63721963.

Import: 30.000,00 euros.

Concepte: acollida i integració de les persones refugiades i demandants de protecció internacional a Catalunya.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: conveni.

 

Beneficiari: Associació Saó - Prat (Suport, Aprenentatge, Orientació).

NIF: G63724405.

Import: 36.000,00 euros.

Concepte: programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Saó - Prat (Suport, Aprenentatge, Orientació).

NIF: G63724405.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Saó - Prat (Suport, Aprenentatge, Orientació).

NIF: G63724405.

Import: 60.000,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Saó - Prat (Suport, Aprenentatge, Orientació).

NIF: G63724405.

Import: 9.200,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Malla, Associació Catalana Tutelar de Persones amb Discapacitat Psíquica.

NIF: G63743629.

Import: 34.037,13 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Malla, Associació Catalana Tutelar de Persones amb Discapacitat Psíquica.

NIF: G63743629.

Import: 35.131,01 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Arc de Sant Martí.

NIF: G63778815.

Import: 6.669,48 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Ateneu Sant Roc.

NIF: G63781157.

Import: 13.449,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra els maltractaments a infants i a adolescents.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Ateneu Sant Roc.

NIF: G63781157.

Import: 11.000,00 euros.

Concepte: programes d'integració; programes i activitats de sensibilització i participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Ateneu Sant Roc.

NIF: G63781157.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Ateneu Sant Roc.

NIF: G63781157.

Import: 9.043,00 euros.

Concepte: servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Entitat Tutelar del Garraf, Fundació Privada.

NIF: G63782866.

Import: 41.289,43 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Entitat Tutelar del Garraf, Fundació Privada.

NIF: G63782866.

Import: 103.157,19 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Viarany.

NIF: G63798813.

Import: 35.000,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats, ACSAR.

NIF: G63823173.

Import: 18.656,13 euros.

Concepte: protecció internacional; programes d'acollida, integració i sensibilització en relació amb persones sol·licitants de protecció internacional.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Internacional Miquel Valls contra l'Esclerosi Lateral Amiotròfica.

NIF: G63880165.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Internacional Miquel Valls contra l'Esclerosi Lateral Amiotròfica.

NIF: G63880165.

Import: 19.659,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Paco Candel.

NIF: G63906473.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes d'integració; programes i activitats de sensibilització i participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada per a l'Atenció a Persones Dependents.

NIF: G63908669.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada AVAN.

NIF: G63930499.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada AVAN.

NIF: G63930499.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: La Llum del Nord, Associació per a la Ciutadania i la Cooperació entre Pobles.

NIF: G63939599.

Import: 3.100,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes i activitats d'informació i formació sobre l'entorn social i laboral.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: ACESOP, Associació Cultural Educativa i Social Operativa de Dones Pakistaneses.

NIF: G63950349.

Import: 6.600,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes i activitats d'informació i formació sobre l'entorn social i laboral.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundación Privada de la Obra Mercedaria.

NIF: G64037682.

Import: 20.600,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315F.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Alzheimer Catalunya Fundació.

NIF: G64041353.

Import: 16.131,98 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Alzheimer Catalunya Fundació.

NIF: G64041353.

Import: 17.188,70 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundación INTRESS para la Integración.

NIF: G64049372.

Import: 43.392,84 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundación INTRESS para la Integración.

NIF: G64049372.

Import: 86.890,97 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya, XVAC.

NIF: G64096704.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Amazan, Promoció Sociocultural i Desenvolupament.

NIF: G64132293.

Import: 3.200,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes i activitats d'informació i formació sobre l'entorn social i laboral.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Institut de Reinserció Social.

NIF: G64147184.

Import: 6.545,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència masclista i la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Institut de Reinserció Social.

NIF: G64147184.

Import: 3.500,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència masclista i la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Institut de Reinserció Social.

NIF: G64147184.

Import: 8.619,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència masclista i la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Institut de Reinserció Social.

NIF: G64147184.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes i activitats per a la promoció de la igualtat d'oportunitats mitjançant la inserció laboral i la millora de la capacitat individual.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Institut de Reinserció Social.

NIF: G64147184.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Institut de Reinserció Social.

NIF: G64147184.

Import: 4.500,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Institut de Reinserció Social.

NIF: G64147184.

Import: 14.500,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Institut de Reinserció Social.

NIF: G64147184.

Import: 79.900,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Institut de Reinserció Social.

NIF: G64147184.

Import: 3.150,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Institut de Reinserció Social.

NIF: G64147184.

Import: 9.893,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Institut de Reinserció Social.

NIF: G64147184.

Import: 5.569,00 euros.

Concepte: servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Institut de Reinserció Social.

NIF: G64147184.

Import: 49.700,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Aprenem, Associació per a la Inclusió de les Persones amb Trastorns de l'Espectre Autista.

NIF: G64177421.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Multicultural Nakeramos

NIF: G64204639.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323C.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundación Vicki Bernadet.

NIF: G64216385.

Import: 10.200,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència masclista i la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundación Vicki Bernadet.

NIF: G64216385.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundación Vicki Bernadet.

NIF: G64216385.

Import: 15.300,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Artística Triskel.

NIF: G64243132.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió Social.

NIF: G64251192.

Import: 16.000,00 euros.

Concepte: programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió Social.

NIF: G64251192.

Import: 14.900,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes i activitats d'informació i formació sobre l'entorn social i laboral.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió Social.

NIF: G64251192.

Import: 4.300,00 euros.

Concepte: programes i activitats per a la promoció de la igualtat d'oportunitats mitjançant la inserció laboral i la millora de la capacitat individual.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió Social.

NIF: G64251192.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Cultural Acampada Jove.

NIF: G64256340.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Temps i Compromís.

NIF: G64268360.

Import: 6.659,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Espai Natura i Joventut.

NIF: G64287683.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Social Gabella.

NIF: G64344526.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Social Gabella.

NIF: G64344526.

Import: 62.875,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Social Gabella.

NIF: G64344526.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Social Gabella.

NIF: G64344526.

Import: 7.377,00 euros.

Concepte: servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Social Gabella.

NIF: G64344526.

Import: 11.000,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Imatge i Autoestima.

NIF: G64371487.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Imatge i Autoestima.

NIF: G64371487.

Import: 7.860,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Êthos, Associació per a la Prevenció i Rehabilitació Integral de les Dependències.

NIF: G64386048.

Import: 10.400,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317E.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Êthos, Associació per a la Prevenció i Rehabilitació Integral de les Dependències.

NIF: G64386048.

Import: 3.675,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Gandhi.

NIF: G64398910.

Import: 467.455,20 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Gandhi.

NIF: G64398910.

Import: 148.860,72 euros.

Concepte: serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Surt, Fundació de Dones.

NIF: G64404213.

Import: 30.003,11 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència masclista i la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Surt, Fundació de Dones.

NIF: G64404213.

Import: 8.063,32 euros.

Concepte: programes de promoció de les persones grans actives.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Surt, Fundació de Dones.

NIF: G64404213.

Import: 10.600,00 euros.

Concepte: programes i activitats per a la promoció de la igualtat d'oportunitats mitjançant la inserció laboral i la millora de la capacitat individual.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Surt, Fundació de Dones.

NIF: G64404213.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Surt, Fundació de Dones.

NIF: G64404213.

Import: 44.000,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Surt, Fundació de Dones.

NIF: G64404213.

Import: 37.400,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catnova.

NIF: G64427065.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Social Amics del Gorg-Mar Badalona.

NIF: G64446990.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

NIF: G64489172.

Import: 19.521,00 euros.

Concepte: màster en gestió d´equips i serveis en atenció primària, hospitalària i serveis socials.

Partida pressupostària: BE01 D/481000100/121C.

Formalització: conveni.

 

Beneficiari: Associació per la Vida Independent.

NIF: G64570617.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: ARA, Associació de Serveis i Formació Socioeducativa.

NIF: G64571268.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Recursos Educatius per la Infància en Risc, REIR.

NIF: G64615206.

Import: 3.075,00 euros.

Concepte: programes preventius d'intervenció socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Recursos Educatius per la Infància en Risc, REIR.

NIF: G64615206.

Import: 8.567,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra els maltractaments a infants i a adolescents.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Recursos Educatius per la Infància en Risc, REIR.

NIF: G64615206.

Import: 9.902,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra els maltractaments a infants i a adolescents.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Recursos Educatius per la Infància en Risc, REIR.

NIF: G64615206.

Import: 13.566,17 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Recursos Educatius per la Infància en Risc, REIR.

NIF: G64615206.

Import: 5.699,00 euros.

Concepte: servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Recursos Educatius per la Infància en Risc, REIR.

NIF: G64615206.

Import: 45.100,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació per al Desenvolupament Cultural, Ambiental i Humà, CEHDA.

NIF: G64680986.

Import: 4.100,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes i activitats d'informació i formació sobre l'entorn social i laboral.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Alzinar de la Roca pel Foment de la Conservació de la Cultura Rural.

NIF: G64690399.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana d'Empreses per a Gais i Lesbianes, ACEGAL.

NIF: G64717812.

Import: 5.580,00 euros.

Concepte: programes i activitats per garantir els drets a persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/313C.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tutelar Ampara.

NIF: G64725062.

Import: 20.588,70 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Viaclara.

NIF: G64730088.

Import: 62.641,06 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Viaclara.

NIF: G64730088.

Import: 107.662,27 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Salut Mental Catalunya.

NIF: G64746613.

Import: 10.900,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Sociocultural Ràdio Nikosia.

NIF: G64778962.

Import: 7.500,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 .

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Educativa Nou Quitxalles.

NIF: G64810351.

Import: 22.596,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Objectiu Inclusió.

NIF: G64811284.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Rosella.

NIF: G64813223.

Import: 1.231.868,16 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Rosella.

NIF: G64813223.

Import: 427.546,20 euros.

Concepte: serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada ATENDIS.

NIF: G64821309.

Import: 319.532,64 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Lluís Artigues.

NIF: G64827876.

Import: 41.021,92 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Lluís Artigues.

NIF: G64827876.

Import: 69.775,36 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Asociación de Alternativas, Motivación y Acompañamiento.

NIF: G64833080.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Asociación de Alternativas, Motivación y Acompañamiento.

NIF: G64833080.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundación IPSS.

NIF: G64836059.

Import: 3.500,00 euros.

Concepte: programes de promoció de les persones grans actives.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundación IPSS.

NIF: G64836059.

Import: 45.500,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317E.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià.

NIF: G64854920.

Import: 7.500,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Enllaç.

NIF: G64876840.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes i activitats per garantir els drets a persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/313C.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Enllaç.

NIF: G64876840.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada La Vinya d'Acció Social.

NIF: G64918998.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada La Vinya d'Acció Social.

NIF: G64918998.

Import: 41.169,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada La Vinya, d'Acció Social.

NIF: G64918998.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada La Vinya, d'Acció Social.

NIF: G64918998.

Import: 25.000,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Cerma Acoge.

NIF: G64924632.

Import: 11.400,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació In Via.

NIF: G64980501.

Import: 4.284,15 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència masclista i la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació In Via.

NIF: G64980501.

Import: 22.000,00 euros.

Concepte: programes de suport a l'habitatge i d'acompanyament en habitatges per a joves, suport educatiu, psicològic, jurídic i sociolaboral.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació In Via.

NIF: G64980501.

Import: 73.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació In Via.

NIF: G64980501.

Import: 20.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació In Via.

NIF: G64980501.

Import: 5.356,96 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació In Via.

NIF: G64980501.

Import: 201.570,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Àmbit Prevenció.

NIF: G65009235.

Import: 4.900,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència masclista i la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Àmbit Prevenció.

NIF: G65009235.

Import: 4.500,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Àmbit Prevenció.

NIF: G65009235.

Import: 26.500,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Àmbit Prevenció.

NIF: G65009235.

Import: 7.900,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Àmbit Prevenció.

NIF: G65009235.

Import: 45.500,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Educativa Can Palet.

NIF: G65050957.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tutelar L'Esguard.

NIF: G65057465.

Import: 4.176,73 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tutelar L'Esguard.

NIF: G65057465.

Import: 24.621,10 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Taller Escola d'Arts Sumptuàries d'Educació Especial, TEAS.

NIF: G65086753.

Import: 218.534,76 euros.

Concepte: serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació d'Oci Inclusiu, Saräu.

NIF: G65100141.

Import: 7.500,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació d'Oci Inclusiu, Saräu.

NIF: G65100141.

Import: 4.500,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació d'Oci Inclusiu, Saräu.

NIF: G65100141.

Import: 17.500,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Vol.

NIF: G65104002.

Import: 37.438,25 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Vol.

NIF: G65104002.

Import: 101.671,39 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Sordcecs de Catalunya, ASOCIDE CATALUNYA.

NIF: G65149601.

Import: 24.500,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Acció Social Infància, FASI.

NIF: G65212789.

Import: 23.667,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana Síndrome de Williams.

NIF: G65222986.

Import: 3.500,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació + Responsables.

NIF: G65297590.

Import: 4.500,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Obrir-se al Món.

NIF: G65320343.

Import: 80.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Paideia.

NIF: G65334930.

Import: 14.994,48 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació per a la Sostenibilitat Humana, Ecològica i Social, Associació SHES.

NIF: G65347965.

Import: 7.665,00 euros.

Concepte: programes de promoció de les persones grans actives.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Cecot Persona i Treball.

NIF: G65367831.

Import: 5.300,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes i activitats d'informació i formació sobre l'entorn social i laboral.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Rosa Oriol.

NIF: G65396517.

Import: 58.100,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Rosa Oriol.

NIF: G65396517.

Import: 5.100,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Lluïsa Oller per a l'assistència i la integració social de les persones en risc d'exclusió.

NIF: G65434920.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Lluïsa Oller per a l'assistència i la integració social de les persones en risc d'exclusió.

NIF: G65434920.

Import: 213.924,60 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació per la Joventut, Adolescents i Projectes per a la Infància, JAPI.

NIF: G65437162.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació per la Joventut, Adolescents i Projectes per a la Infància, JAPI.

NIF: G65437162.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Gitana de Joventut, Igualtat i Progrés, AGJIP.

NIF: G65462459.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323C.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Aprenem Barcelona

NIF: G65469645.

Import: 4.800,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Conexus - Atenció, Formació i Investigació Psicosocials.

NIF: G65525768.

Import: 6.600,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència masclista i la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Conexus - Atenció, Formació i Investigació Psicosocials.

NIF: G65525768.

Import: 3.270,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència masclista i la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Conexus - Atenció, Formació i Investigació Psicosocials.

NIF: G65525768.

Import: 4.077,45 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència masclista i la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Conexus - Atenció, Formació i Investigació Psicosocials.

NIF: G65525768.

Import: 4.230,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Conexus - Atenció, Formació i Investigació Psicosocials.

NIF: G65525768.

Import: 3.454,50 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundación APIP-ACAM.

NIF: G65529661.

Import: 7.700,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes d'acollida i d'inclusió residencial per a persones en situació de vulnerabilitat social.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundación APIP-ACAM.

NIF: G65529661.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundación APIP-ACAM.

NIF: G65529661.

Import: 54.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundación APIP-ACAM.

NIF: G65529661.

Import: 5.100,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació APIP-ACAM.

NIF: G65529661.

Import: 65.000,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Gestió i Suport.

NIF: G65542284.

Import: 183.732,00 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Nara, Iniciatives Socials i Serveis Educatius.

NIF: G65602146.

Import: 5.215,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra els maltractaments a infants i a adolescents.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Rromane Glausura Veus Gitanes.

NIF: G65609851.

Import: 11.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323C.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Tumenge Calí.

NIF: G65629776.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Grup Integrador Minusvàlids de Mataró i Maresme, AGIMM.

NIF: G65664906.

Import: 3.600,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: ActivaMent Catalunya Associació.

NIF: G65671828.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Acción Bienestar y Desarrollo.

NIF: G65715385.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundación Acción, Bienestar y Desarrollo.

NIF: G65715385.

Import: 20.130,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Intermèdia.

NIF: G65731374.

Import: 21.700,00 euros.

Concepte: programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Emaús Rural d'Acció Social.

NIF: G65809600.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Emaús Rural d'Acció Social.

NIF: G65809600.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Asproseat Serveis d'Atenció Diürna.

NIF: G65830986.

Import: 3.200,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Asproseat Serveis d'Atenció Diürna.

NIF: G65830986.

Import: 18.054,24 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315M.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Asproseat Serveis d'Atenció Diürna.

NIF: G65830986.

Import: 31.653,78 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Mujeres Palante.

NIF: G65847428.

Import: 7.100,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes i activitats d'informació i formació sobre l'entorn social i laboral.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Educació i Lleure Ubuntu.

NIF: G65902439.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Superacció.

NIF: G65935280.

Import: 5.759,00 euros.

Concepte: servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació d'Oci Inclusiu del Garraf Vilanova Actua.

NIF: G66080474.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Anadromes.

NIF: G66084666.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació d'Atenció als Discapacitats Els Avets de Moià, FADEAM.

NIF: G66088006.

Import: 4.500,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació d'Atenció als Discapacitats Els Avets de Moià, FADEAM.

NIF: G66088006.

Import: 215.976,60 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació d'Atenció als Discapacitats Els Avets de Moià, FADEAM.

NIF: G66088006.

Import: 190.440,78 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació d'Atenció als Discapacitats Els Avets de Moià, FADEAM.

NIF: G66088006.

Import: 173.250,48 euros.

Concepte: serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Institució Ibars.

NIF: G66122953.

Import: 6.973,30 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Institució Ibars.

NIF: G66122953.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes i activitats per a la promoció de la igualtat d'oportunitats mitjançant la inserció laboral i la millora de la capacitat individual.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Doctor Joan Pujol El Rusc.

NIF: G66137001.

Import: 459.302,55 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Doctor Joan Pujol El Rusc.

NIF: G66137001.

Import: 200.665,12 euros.

Concepte: serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Voluntaris de Bigues i Riells.

NIF: G66158791.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Xarxa d'Entitats d'Acció Social i Comunitària.

NIF: G66204660.

Import: 42.727,28 euros.

Concepte: Afavorir que els infants i joves en situació de vulnerabilitat participin en activitats d'educació en el lleure d'estiu (colònies,casals, campaments i rutes) o durant el curs a un preu reduït o, depenent del cas, de manera gratuïta.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3170.

Formalització: conveni.

 

Beneficiari: Fundació Esclat Marina.

NIF: G66339599.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Federació Catalana d'Entitats de Salut Mental en Primera Persona

NIF: G66355843.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Centre Educatiu Esclat.

NIF: G66360181.

Import: 11.380,00 euros.

Concepte: servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Centre Educatiu Esclat.

NIF: G66360181.

Import: 91.348,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Ambdrets. Migracions, Democràcia i Drets Humans.

NIF: G66467077.

Import: 7.650,00 euros.

Concepte: protecció internacional; programes d'acollida, integració i sensibilització en relació amb persones sol·licitants de protecció internacional.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Gender and LGBT Lab.

NIF: G66477944.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes i activitats per garantir els drets a persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/313C.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Asociación Internacional de Inteligencia Emocional Batec.

NIF: G66552456.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra els maltractaments a infants i a adolescents.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació El Xiprer Vallès Oriental.

NIF: G66589029.

Import: 11.100,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 .

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Indian Culture Centre.

NIF: G66752387.

Import: 7.700,00 euros.

Concepte: programes i activitats per a la promoció de la igualtat d'oportunitats mitjançant la inserció laboral i la millora de la capacitat individual.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundación Save the Children.

NIF: G79362497.

Import: 7.705,00 euros.

Concepte: protecció internacional; programes d'acollida, integració i sensibilització en relació amb persones sol·licitants de protecció internacional.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundación Save the Children.

NIF: G79362497.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Médicos del Mundo.

NIF: G79408852.

Import: 3.500,00 euros.

Concepte: programes d'integració; programes i activitats de sensibilització i participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundación ADSIS.

NIF: G81436099.

Import: 36.000,00 euros.

Concepte: programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundación ADSIS.

NIF: G81436099.

Import: 10.700,00 euros.

Concepte: programes i activitats per a la promoció de la igualtat d'oportunitats mitjançant la inserció laboral i la millora de la capacitat individual.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundación ADSIS.

NIF: G81436099.

Import: 3.600,00 euros.

Concepte: programes d'integració; programes i activitats de sensibilització i participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundación ADSIS.

NIF: G81436099.

Import: 46.869,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundación ADSIS.

NIF: G81436099.

Import: 41.253,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundación ADSIS.

NIF: G81436099.

Import: 12.936,00 euros.

Concepte: servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundación Infantil Ronald McDonald-Fundació Infantil Ronald McDonald.

NIF: G81802290.

Import: 14.000,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Casa Ronald McDonald Barcelona-Fundació Infantil Ronald McDonald.

NIF: G81802290.

Import: 20.000,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/481000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera.

NIF: G85167385.

Import: 40.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER.

NIF: G91018549.

Import: 3.150,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Consorci per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès.

NIF: P0800097H.

Import: 4.945,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament d'Abrera.

NIF: P0800100J.

Import: 6.500,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament d'Alella.

NIF: P0800300F.

Import: 5.850,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de l'Ametlla del Vallès.

NIF: P0800500A.

Import: 7.740,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament d'Argentona.

NIF: P0800900C.

Import: 12.750,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament d'Avinyó.

NIF: P0801200G.

Import: 3.570,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament d'Aiguafreda.

NIF: P0801400C.

Import: 4.550,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Balenyà.

NIF: P0801700F.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Berga.

NIF: P0802200F.

Import: 3.690,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Bigues i Riells.

NIF: P0802300D.

Import: 5.850,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Cabrera de Mar.

NIF: P0802900A.

Import: 5.200,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Caldes d'Estrac.

NIF: P0803200E.

Import: 5.200,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Caldes de Montbui.

NIF: P0803300C.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Calella.

NIF: P0803500H.

Import: 6.570,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Canovelles.

NIF: P0804000H.

Import: 8.600,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Cardona.

NIF: P0804600E.

Import: 3.200,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Castellbisbal.

NIF: P0805300A.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Centelles.

NIF: P0806600C.

Import: 7.740,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Cubelles.

NIF: P0807300I.

Import: 6.500,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

NIF: P0808500C.

Import: 5.100,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de la Garriga.

NIF: P0808700I.

Import: 8.600,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Gironella.

NIF: P0809100A.

Import: 3.600,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Gurb.

NIF: P0809900D.

Import: 5.200,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de la Llagosta.

NIF: P0810400B.

Import: 5.100,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Lliçà d'Amunt.

NIF: P0810600G.

Import: 8.600,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Lliçà de Vall.

NIF: P0810700E.

Import: 9.000,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Martorelles.

NIF: P0811400A.

Import: 4.080,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de les Masies de Voltregà.

NIF: P0811600F.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Masquefa.

NIF: P0811800B.

Import: 7.740,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Matadepera.

NIF: P0811900J.

Import: 5.850,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Montmeló.

NIF: P0813400I.

Import: 5.850,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Montornès del Vallès.

NIF: P0813500F.

Import: 8.600,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Navarcles.

NIF: P0813900H.

Import: 3.600,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Navàs.

NIF: P0814000F.

Import: 5.850,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament d'Òdena.

NIF: P0814200B.

Import: 4.080,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Palafolls.

NIF: P0815400G.

Import: 4.590,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

NIF: P0815500D.

Import: 12.750,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Parets del Vallès.

NIF: P0815800H.

Import: 8.600,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Roda de Ter.

NIF: P0818200H.

Import: 4.590,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Santpedor.

NIF: P0819100I.

Import: 5.850,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta.

NIF: P0820200D.

Import: 5.200,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Sant Climent de Llobregat..

NIF: P0820300B.

Import: 6.930,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

NIF: P0821200C.

Import: 9.000,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Vilassar de Dalt.

NIF: P0821300A.

Import: 6.840,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà.

NIF: P0821400I.

Import: 10.200,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Sant Martí de Centelles.

NIF: P0822200B.

Import: 6.020,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.

NIF: P0822500E.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Premià de Dalt.

NIF: P0823000E.

Import: 12.750,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

NIF: P0823800H.

Import: 8.600,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Santa Eugènia de Berga.

NIF: P0824600A.

Import: 3.570,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.

NIF: P0824800G.

Import: 11.475,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos.

NIF: P0825100A.

Import: 9.000,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Tordera.

NIF: P0828400B.

Import: 6.500,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Torelló.

NIF: P0828500I.

Import: 6.500,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Vacarisses.

NIF: P0829100G.

Import: 11.475,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Vallcebre.

NIF: P0829300C.

Import: 3.825,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Vallirana.

NIF: P0829600F.

Import: 5.850,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Vallromanes.

NIF: P0829700D.

Import: 6.880,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Viladecavalls.

NIF: P0830100D.

Import: 3.600,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Vilanova del Vallès.

NIF: P0831000E.

Import: 4.590,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa.

NIF: P1700061C.

Import: 120.000,00 euros.

Concepte: Prestació de serveis de caràcter social i assistencial a la població sense sostre, mancada d'habitatge i/o en situació de pobresa greu o exclusió.

Partida pressupostària: BE13 D/448000100/317B.

Formalització: conveni.

 

Beneficiari: Ajuntament d'Arbúcies.

NIF: P1700900B.

Import: 3.600,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Banyoles.

NIF: P1701600G.

Import: 8.600,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de la Vall d'En Bas.

NIF: P1701700E.

Import: 3.200,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de la Bisbal d'Empordà.

NIF: P1702500H.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Caldes de Malavella.

NIF: P1703700C.

Import: 6.271,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Calonge.

NIF: P1703800A.

Import: 12.750,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Cassà de la Selva.

NIF: P1704900H.

Import: 5.100,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Castelló d'Empúries.

NIF: P1705200B.

Import: 12.750,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Castell-Platja d'Aro.

NIF: P1705300J.

Import: 5.100,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Celrà.

NIF: P1705400H.

Import: 11.475,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de L'Escala.

NIF: P1706800H.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Llagostera.

NIF: P1709600I.

Import: 7.740,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Maçanet de la Selva.

NIF: P1710900J.

Import: 5.850,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Palamós.

NIF: P1712500F.

Import: 12.750,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Porqueres.

NIF: P1714600B.

Import: 3.200,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Puigcerdà.

NIF: P1715000D.

Import: 11.475,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Riells i Viabrea.

NIF: P1715500C.

Import: 4.080,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Ripoll.

NIF: P1715600A.

Import: 12.750,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Riudarenes.

NIF: P1715700I.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Sant Gregori.

NIF: P1717300F.

Import: 10.200,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Sant Pere Pescador.

NIF: P1718700F.

Import: 3.570,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Santa Coloma de Farners.

NIF: P1719100H.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.

NIF: P1719200F.

Import: 7.740,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Sils.

NIF: P1720500F.

Import: 3.600,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Torroella de Montgrí.

NIF: P1721200B.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Vilablareix.

NIF: P1722900F.

Import: 4.080,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Vilobí d'Onyar.

NIF: P1724800F.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament d'Alcarràs.

NIF: P2501100H.

Import: 9.000,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament d'Alcoletge.

NIF: P2501200F.

Import: 3.200,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament d'Alguaire.

NIF: P2501600G.

Import: 3.870,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament d'Almacelles.

NIF: P2501900A.

Import: 6.156,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament d'Almenar.

NIF: P2502100G.

Import: 5.200,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament d'Alpicat.

NIF: P2502300C.

Import: 9.000,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament d'Aitona.

NIF: P2504600D.

Import: 3.570,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Balaguer.

NIF: P2504900H.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell.

NIF: P2505700A.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de les Borges Blanques.

NIF: P2507000D.

Import: 11.475,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Cervera.

NIF: P2508400E.

Import: 9.000,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Corbins.

NIF: P2509400D.

Import: 3.570,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de la Granadella.

NIF: P2513000F.

Import: 8.925,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Guissona.

NIF: P2513900G.

Import: 7.740,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Juneda.

NIF: P2515000D.

Import: 3.200,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Mollerussa.

NIF: P2517200H.

Import: 6.056,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament del Pont de Suert.

NIF: P2521600C.

Import: 6.880,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Rosselló.

NIF: P2523200J.

Import: 10.200,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de La Seu d'Urgell.

NIF: P2525200H.

Import: 12.750,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Solsona.

NIF: P2525700G.

Import: 7.740,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Sort.

NIF: P2526100I.

Import: 10.200,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Tàrrega.

NIF: P2527200F.

Import: 12.750,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Torrefarrera.

NIF: P2528500H.

Import: 10.200,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Tremp.

NIF: P2529500G.

Import: 7.740,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament d'Aiguamúrcia.

NIF: P4300100G.

Import: 3.570,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament d'Alcover.

NIF: P4300500H.

Import: 4.500,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament d'Altafulla.

NIF: P4301200D.

Import: 3.600,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de l'Ametlla de Mar.

NIF: P4301300B.

Import: 5.850,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Cabra del Camp.

NIF: P4303600C.

Import: 3.570,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de la Sènia.

NIF: P4304500D.

Import: 5.850,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Constantí.

NIF: P4304800H.

Import: 4.590,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Corbera d'Ebre.

NIF: P4304900F.

Import: 3.570,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Cunit.

NIF: P4305200J.

Import: 5.100,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de l'Espluga de Francolí.

NIF: P4305500C.

Import: 3.200,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Falset.

NIF: P4305600A.

Import: 4.590,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de La Fatarella.

NIF: P4305700I.

Import: 6.020,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Flix.

NIF: P4306100A.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Gandesa.

NIF: P4306500B.

Import: 5.400,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament Horta de Sant Joan.

NIF: P4307200H.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Masdenverge.

NIF: P4307900C.

Import: 3.570,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Montblanc.

NIF: P4308700F.

Import: 7.740,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Montbrió del Camp.

NIF: P4308900B.

Import: 10.200,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Móra d'Ebre.

NIF: P4309400B.

Import: 7.740,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament Móra la Nova.

NIF: P4309500I.

Import: 5.200,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament del Morell.

NIF: P4309600G.

Import: 4.080,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament del Perelló.

NIF: P4310600D.

Import: 5.200,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament del Pla de Santa Maria.

NIF: P4311000F.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de la Riba.

NIF: P4312600B.

Import: 3.570,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Riudecanyes.

NIF: P4312900F.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Roda de Berà.

NIF: P4313300H.

Import: 9.000,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Roquetes.

NIF: P4313500C.

Import: 11.475,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita.

NIF: P4313800G.

Import: 12.750,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Santa Bàrbara.

NIF: P4314000C.

Import: 10.200,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de la Selva del Camp.

NIF: P4314700H.

Import: 11.475,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Torredembarra.

NIF: P4315500A.

Import: 5.100,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament d'Ulldecona.

NIF: P4315800E.

Import: 7.740,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Vandellòs.

NIF: P4316400C.

Import: 4.590,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Vila-rodona.

NIF: P4317200F.

Import: 4.550,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Vinyols i els Arcs.

NIF: P4318000I.

Import: 8.925,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja.

NIF: P4318200E.

Import: 6.880,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de l'Aldea.

NIF: P4318400A.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de la Palma de Cervelló.

NIF: P5831301F.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.

NIF: Q0869009A.

Import: 39.600,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/3150.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Creu Roja Espanyola a Catalunya.

NIF: Q2866001G.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Creu Roja Espanyola a Catalunya.

NIF: Q2866001G.

Import: 8.750,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Creu Roja Espanyola a Catalunya.

NIF: Q2866001G.

Import: 36.000,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Creu Roja Espanyola a Catalunya.

NIF: Q2866001G.

Import: 12.348,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Creu Roja Espanyola a Catalunya.

NIF: Q2866001G.

Import: 201.918,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Creu Roja Espanyola a Catalunya.

NIF: Q2866001G.

Import: 176.618,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Creu Roja Espanyola a Catalunya.

NIF: Q2866001G.

Import: 34.880,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya.

NIF: Q5850040F.

Import: 26.800,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/3150.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya.

NIF: Q5850040F.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: Premi Internacional Joaquim Grau i Fuster 2016.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

NIF: Q5855028F.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/3150.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Consorci de l'Auditori i l'Orquestra.

NIF: Q5856358F.

Import: 60.000,00 euros.

Concepte: programa Apropa Cultura.

Partida pressupostària: BE13 D/448003400/3170.

Formalització: conveni.

 

Beneficiari: Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès.

NIF: Q5856406C.

Import: 10.691,00 euros.

Concepte: projectes d'ens locals amb pla local de joventut per a activitats adreçades a persones joves.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Instituto Hijas de María Auxiliadora - CRAE Llar Les Vinyes.

NIF: R0800057B.

Import: 5.997,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra els maltractaments a infants i a adolescents.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Escola Pia de Catalunya.

NIF: R0800073I.

Import: 5.766,00 euros.

Concepte: programes formatius vinculats al Pla de formació de l'associacionisme i el voluntariat de Catalunya.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Congregación Siervas de la Pasión.

NIF: R0800086A.

Import: 47.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Hermanos Misioneros de Enfermos Pobres - Taller Escola Sant Camil.

NIF: R0800091A.

Import: 22.996,16 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Hermanos Misioneros de Enfermos Pobres - Taller Escola Sant Camil.

NIF: R0800091A.

Import: 451.737,96 euros.

Concepte: serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Diocesana de Barcelona.

NIF: R0800314G.

Import: 73.800,00 euros.

Concepte: programes i activitats per a la promoció de la igualtat d'oportunitats mitjançant la inserció laboral i la millora de la capacitat individual.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Diocesana de Barcelona.

NIF: R0800314G.

Import: 117.000,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Parròquia Sant Joan d'Horta.

NIF: R0800324F.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Grup Colònies Ca N'Anglada.

NIF: R0800436H.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Diocesana de Vic.

NIF: R0800521G.

Import: 16.000,00 euros.

Concepte: programes d'integració; programes i activitats de sensibilització i participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Diocesana de Vic.

NIF: R0800521G.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Diocesana de Vic.

NIF: R0800521G.

Import: 6.700,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Diocesana de Vic.

NIF: R0800521G.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Parròquia Sant Josep de Calassanç.

NIF: R0800534J.

Import: 3.500,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Escola Pia Calassanci.

NIF: R0800578G.

Import: 36.000,00 euros.

Concepte: programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Comunitat Escolàpia Camp de l'Arpa.

NIF: R0800584E.

Import: 13.233,00 euros.

Concepte: programes de suport a l'habitatge i d'acompanyament en habitatges per a joves, suport educatiu, psicològic, jurídic i sociolaboral.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Obra Social Santa Luisa de Marillac.

NIF: R0800817I.

Import: 40.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Obra Social Santa Luisa de Marillac.

NIF: R0800817I.

Import: 12.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Salesians Sant Jordi.

NIF: R0800885F.

Import: 36.000,00 euros.

Concepte: programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Salesians Sant Jordi.

NIF: R0800885F.

Import: 36.000,00 euros.

Concepte: programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Salesians Sant Jordi.

NIF: R0800885F.

Import: 36.000,00 euros.

Concepte: programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Salesians Sant Jordi.

NIF: R0800885F.

Import: 7.500,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Salesians Sant Jordi.

NIF: R0800885F.

Import: 12.357,00 euros.

Concepte: servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Salesians Sant Jordi.

NIF: R0800885F.

Import: 72.000,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Salesians Sant Jordi.

NIF: R0800885F.

Import: 48.901,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Salesians Sant Jordi.

NIF: R0800885F.

Import: 43.273,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Salesians Sant Jordi.

NIF: R0800885F.

Import: 58.133,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Salesians Sant Jordi.

NIF: R0800885F.

Import: 42.142,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Salesians Sant Jordi.

NIF: R0800885F.

Import: 47.372,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Salesians Sant Jordi.

NIF: R0800885F.

Import: 60.000,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Salesians Sant Jordi.

NIF: R0800885F.

Import: 37.956,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Salesians Sant Jordi.

NIF: R0800885F.

Import: 40.000,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Salesians Sant Jordi.

NIF: R0800885F.

Import: 6.711,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Salesians Sant Jordi.

NIF: R0800885F.

Import: 11.104,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Salesians Sant Jordi.

NIF: R0800885F.

Import: 9.049,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Salesians Sant Jordi.

NIF: R0800885F.

Import: 6.711,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Salesians Sant Jordi.

NIF: R0800885F.

Import: 7.663,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Salesians Sant Jordi.

NIF: R0800885F.

Import: 6.711,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Salesians Sant Jordi.

NIF: R0800885F.

Import: 6.153,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Salesians Sant Jordi.

NIF: R0800885F.

Import: 6.949,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Salesians Sant Jordi.

NIF: R0800885F.

Import: 9.754,00 euros.

Concepte: servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Salesians Sant Jordi.

NIF: R0800885F.

Import: 8.425,00 euros.

Concepte: servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Salesians Sant Jordi.

NIF: R0800885F.

Import: 7.949,00 euros.

Concepte: servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Salesians Sant Jordi.

NIF: R0800885F.

Import: 8.425,00 euros.

Concepte: servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Salesians Sant Jordi.

NIF: R0800885F.

Import: 8.425,00 euros.

Concepte: servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Salesians Sant Jordi.

NIF: R0800885F.

Import: 7.949,00 euros.

Concepte: servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Parroquial de Berga.

NIF: R0801621D.

Import: 11.438,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Diocesana de Terrassa.

NIF: R0801934A.

Import: 13.800,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes i activitats d'informació i formació sobre l'entorn social i laboral.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Diocesana de Terrassa.

NIF: R0801934A.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Diocesana de Terrassa.

NIF: R0801934A.

Import: 50.000,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús - Benito Menni Complejo Asistencial en Salud Mental.

NIF: R0801946E.

Import: 60.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat.

NIF: R0801973I.

Import: 20.100,00 euros.

Concepte: programes i activitats per a la promoció de la igualtat d'oportunitats mitjançant la inserció laboral i la millora de la capacitat individual.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat.

NIF: R0801973I.

Import: 4.500,00 euros.

Concepte: programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat.

NIF: R0801973I.

Import: 7.510,00 euros.

Concepte: servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat.

NIF: R0801973I.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Diocesana de Girona.

NIF: R1700016G.

Import: 16.000,00 euros.

Concepte: programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Diocesana de Girona.

NIF: R1700016G.

Import: 6.900,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes i activitats d'informació i formació sobre l'entorn social i laboral.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Diocesana de Girona.

NIF: R1700016G.

Import: 14.100,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes d'acollida i d'inclusió residencial per a persones en situació de vulnerabilitat social.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Diocesana de Girona.

NIF: R1700016G.

Import: 14.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Diocesana de Girona.

NIF: R1700016G.

Import: 14.187,00 euros.

Concepte: servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Diocesana de Girona.

NIF: R1700016G.

Import: 120.000,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl - Llar Familiar.

NIF: R1700044I.

Import: 17.000,00 euros.

Concepte: programes de suport a l'habitatge i d'acompanyament en habitatges per a joves, suport educatiu, psicològic, jurídic i sociolaboral.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/317J.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Parroquial de Tàrrega.

NIF: R2500014B.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes i activitats d'informació i formació sobre l'entorn social i laboral.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Parroquial de Tàrrega.

NIF: R2500014B.

Import: 7.900,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Parroquial de Tàrrega.

NIF: R2500014B.

Import: 11.380,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Parroquial de Tàrrega.

NIF: R2500014B.

Import: 17.432,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Iglesia Evangélica Pentecostal de Lérida.

NIF: R2500235C.

Import: 19.123,00 euros.

Concepte: servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Arxiprestal de Solsona-Morunys.

NIF: R2500279A.

Import: 3.400,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes i activitats d'informació i formació sobre l'entorn social i laboral.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Arxiprestal Solsona-Morunys.

NIF: R2500279A.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Arxiprestal Solsona-Morunys.

NIF: R2500279A.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Diocesana d'Urgell.

NIF: R2500283C.

Import: 58.800,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Interparroquial de Cervera.

NIF: R2500292D.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Interparroquial de Cervera.

NIF: R2500292D.

Import: 6.500,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Verge Blanca.

NIF: R2500310D.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra els maltractaments a infants i a adolescents.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Verge Blanca.

NIF: R2500310D.

Import: 4.292,40 euros.

Concepte: programes formatius vinculats al Pla de formació de l'associacionisme i el voluntariat de Catalunya.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Diocesana de Solsona.

NIF: R2500401A.

Import: 6.300,00 euros.

Concepte: programes i activitats per a la promoció de la igualtat d'oportunitats mitjançant la inserció laboral i la millora de la capacitat individual.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Diocesana de Tortosa.

NIF: R4300122A.

Import: 17.000,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Diocesana de Tortosa.

NIF: R4300122A.

Import: 85.000,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Secretariat Interdiocesà de Pastoral de Joventut de Catalunya i Balears, SIJ.

NIF: R4300130D.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Diocesana de Tarragona.

NIF: R4300214F.

Import: 3.200,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes i activitats d'informació i formació sobre l'entorn social i laboral.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Diocesana de Tarragona.

NIF: R4300214F.

Import: 3.500,00 euros.

Concepte: programes i activitats per a la promoció de la igualtat d'oportunitats mitjançant la inserció laboral i la millora de la capacitat individual.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Diocesana de Tarragona.

NIF: R4300214F.

Import: 25.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Diocesana de Tarragona.

NIF: R4300214F.

Import: 7.200,00 euros.

Concepte: servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Diocesana de Tarragona.

NIF: R4300214F.

Import: 30.000,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Delegació Diocesana de l'Apostolat del Mar.

NIF: R5800072J.

Import: 13.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Pere Tarrés, Fundació Pia Autònoma Institut Pere Tarrés d'Educació en l'Esplai.

NIF: R5800395E.

Import: 3.255,00 euros.

Concepte: programes preventius d'intervenció socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Pere Tarrés, Fundació Pia Autònoma Institut Pere Tarrés d'Educació en l'Esplai.

NIF: R5800395E.

Import: 3.437,00 euros.

Concepte: programes preventius d'intervenció socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Pere Tarrés, Fundació Pia Autònoma Institut Pere Tarrés d'Educació en l'Esplai.

NIF: R5800395E.

Import: 322.753,07 euros.

Concepte: programes de suport a federacions i moviments d'entitats d'educació en el lleure que desenvolupin les activitats de dilluns a divendres.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/323C.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Pere Tarrés, Fundació Pia Autònoma Institut Pere Tarrés d'Educació en l'Esplai.

NIF: R5800395E.

Import: 12.976,00 euros.

Concepte: programes formatius vinculats al Pla de formació de l'associacionisme i el voluntariat de Catalunya.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/323B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Pere Tarrés, Fundació Pia Autònoma Institut Pere Tarrés d'Educació en l'Esplai.

NIF: R5800395E.

Import: 6.140,00 euros.

Concepte: servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Pere Tarrés, Fundació Pia Autònoma Institut Pere Tarrés d'Educació en l'Esplai.

NIF: R5800395E.

Import: 6.521,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Justícia i Pau.

NIF: R5800416I.

Import: 3.400,00 euros.

Concepte: programes d'integració; programes i activitats de sensibilització i participació ciutadana.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Mare de Déu dels Desemparats.

NIF: R5800417G.

Import: 27.534,22 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/481000100/315A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad.

NIF: R5800581J.

Import: 58.716,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència masclista i la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad.

NIF: R5800581J.

Import: 36.000,00 euros.

Concepte: protecció internacional; programes d'acollida, integració i sensibilització en relació amb persones sol·licitants de protecció internacional.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad.

NIF: R5800581J.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Adoratrius Esclaves del Santíssim Sacramento y de la Caridad.

NIF: R5800581J.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Congregación Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor Provincia Europa.

NIF: R5800587G.

Import: 13.000,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència masclista i la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Congregación Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor Provincia Europa.

NIF: R5800587G.

Import: 5.600,00 euros.

Concepte: programes i activitats per a la promoció de la igualtat d'oportunitats mitjançant la inserció laboral i la millora de la capacitat individual.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Congregación Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor Provincia Europa.

NIF: R5800587G.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl-Llar de Pau.

NIF: R5800615F.

Import: 51.500,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317F.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl-Llar de Pau.

NIF: R5800615F.

Import: 50.000,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Orden Hospitalaria San Juan de Dios - Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona.

NIF: R5800637J.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes d'acollida i d'inclusió residencial per a persones en situació de vulnerabilitat social.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Orden Hospitalaria San Juan de Dios - Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona.

NIF: R5800637J.

Import: 12.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Orden Hospitalaria San Juan de Dios - Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona.

NIF: R5800637J.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/317B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Orden Hospitalaria San Juan de Dios - Hospital Sant Joan de Déu.

NIF: R5800645C.

Import: 4.200,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Orden Hospitalaria San Juan de Dios - Hospital Sant Joan de Déu.

NIF: R5800645C.

Import: 20.000,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: La Semilla de Trigo.

NIF: R5800698B.

Import: 8.610,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: La Semilla de Trigo.

NIF: R5800698B.

Import: 6.949,00 euros.

Concepte: servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: La Semilla de Trigo.

NIF: R5800698B.

Import: 7.187,00 euros.

Concepte: servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca - Llar Familiar Sant Emili.

NIF: R5800701D.

Import: 432.809,64 euros.

Concepte: serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315N.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Diocesana de Lleida.

NIF: V25022476.

Import: 17.300,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes d'acollida i d'inclusió residencial per a persones en situació de vulnerabilitat social.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Diocesana de Lleida.

NIF: V25022476.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes d'acollida i d'inclusió residencial per a persones en situació de vulnerabilitat social.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Càritas Diocesana de Lleida.

NIF: V25022476.

Import: 14.000,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Centro Latinoamericano de Lleida.

NIF: V25057738.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Federación AICE, Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España.

NIF: V61315255.

Import: 3.600,00 euros.

Concepte: programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/316B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Federación AICE, Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España.

NIF: V61315255.

Import: 8.750,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Centre d'Intervenció Psicològica, Anàlisi i Integració Social, SCP (CIPAIS).

NIF: V61340519.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra la violència masclista i la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Centre d'Intervenció Psicològica, Anàlisi i Integració Social, SCP (CIPAIS).

NIF: V61340519.

Import: 17.000,00 euros.

Concepte: serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF), serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) i programes de suport a la criança.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Coordinadora d'Entitats de Persones amb Discapacitat les Corts.

NIF: V62858279.

Import: 6.280,67 euros.

Concepte: programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats dels exercicis 2014 i 2015.

Partida pressupostària: BE13 D/482000100/315P.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Federación de Entidades Latinoamericanas de Catalunya.

NIF: V63712202.

Import: 5.400,00 euros.

Concepte: programes d'acollida; programes i activitats d'informació i formació sobre l'entorn social i laboral.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Federació Catalana de Famílies Monoparentals.

NIF: V64425721.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: ajudes econòmiques a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Federació Catalana de Famílies Monoparentals.

NIF: V64425721.

Import: 20.000,00 euros.

Concepte: prestació de serveis a les famílies i persones.

Partida pressupostària: BE01D/482000100/3170

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Association Fundation Étudiante pour la Ville, AFEV.

NIF: W0016043B.

Import: 8.719,00 euros.

Concepte: programes de lluita contra els maltractaments a infants i a adolescents.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Association Fundation Étudiante pour la Ville, AFEV.

NIF: W0016043B.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les activitats de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Formalització: resolució.

 

 

Annex 2

Subvencions d'import igual o superior a 3.000 euros de l'àmbit de treball

 

Beneficiari: Foment del Treball Nacional.

NIF: G08486607.

Import: 1.034.001,54 euros.

Concepte: el projecte d'accions específiques de funció representativa d'acord amb el programa d'ajuts a la participació institucional dels agents socials a Catalunya per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002000/1210.

Formalització: conveni.

 

Beneficiari: Confederació Sindical Comissió Obrera Nacional de Catalunya, CS CONC.

NIF: G08496606.

Import: 1.333.741,50 euros.

Concepte: finançament de les activitats contingudes al projecte Participació institucional i extensió de la tutela dels drets a la informació, formació, assessorament i negociació col·lectiva, als treballadors i treballadores de Catalunya per al 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002000/1210.

Formalització: conveni.

 

Beneficiari: Confederació Sindical Comissió Obrera Nacional de Catalunya, CS CONC.

NIF: G08496606.

Import: 376.593,41 euros.

Concepte: el desenvolupament d'activitats en matèria de promoció sindical en l'àmbit concret de la negociació col·lectiva i les relacions laborals que duguin a terme les organitzacions sindicals a Catalunya.

Partida pressupostària: BE14 D/484000100/1210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Unió General de Treballadors de Catalunya, UGT.

NIF: G08496622.

Import: 1.254.088,11 euros.

Concepte: el finançament de les activitats contingudes al projecte Sistema de suport a la participació institucional de la UGT a Catalunya.

Partida pressupostària: BE14 D/482002000/1210.

Formalització: conveni.

 

Beneficiari: Unió General de Treballadors de Catalunya, UGT.

NIF: G08496622.

Import: 352.399,27 euros.

Concepte: el desenvolupament d'activitats en matèria de promoció sindical en l'àmbit concret de la negociació col·lectiva i les relacions laborals que duguin a terme les organitzacions sindicals a Catalunya.

Partida pressupostària: BE14 D/484000100/1210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Unió Sindical Obrera de Catalunya, USOC.

NIF: G08991952.

Import: 43.864,47 euros.

Concepte: el desenvolupament d'activitats en matèria de promoció sindical en l'àmbit concret de la negociació col·lectiva i les relacions laborals que duguin a terme les organitzacions sindicals a Catalunya.

Partida pressupostària: BE14 D/484000100/1210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Sindicat d'Infermeria de Catalunya, SATSE.

NIF: G28584035.

Import: 5.128,20 euros.

Concepte: el desenvolupament d'activitats en matèria de promoció sindical en l'àmbit concret de la negociació col·lectiva i les relacions laborals que duguin a terme les organitzacions sindicals a Catalunya.

Partida pressupostària: BE14 D/484000100/1210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Intersindical Confederació Sindical de Catalunya, Intersindical-CSC.

NIF: G59792226.

Import: 25.200,00 euros.

Concepte: la realització d'un servei d'assessorament per a la participació dels treballadors en la salut laboral de les empreses.

Partida pressupostària: BE14 D/484000100/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Intersindical Confederació Sindical de Catalunya, Intersindical-CSC.

NIF: G59792226.

Import: 4.102,56 euros.

Concepte: el desenvolupament d'activitats en matèria de promoció sindical en l'àmbit concret de la negociació col·lectiva i les relacions laborals que duguin a terme les organitzacions sindicals a Catalunya.

Partida pressupostària: BE14 D/484000100/1210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tribunal Laboral de Catalunya.

NIF: G60006715.

import: 3.534.917,09 euros.

Concepte: establir la col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i de la Fundació Privada Tribunal Laboral de Catalunya per tal de garantir un sistema extrajudicial i extraadministratiu de solució de la conflictivitat laboral i establir una subvenció directa d'abast pluriennal.

Partida pressupostària: BE14 D/448000100/3330.

Formalització: conveni.

 

Beneficiari: Intersindical Alternativa de Catalunya, IAC.

NIF: G61600037.

Import: 11.153,85 euros.

Concepte: el desenvolupament d'activitats en matèria de promoció sindical en l'àmbit concret de la negociació col·lectiva i les relacions laborals que duguin a terme les organitzacions sindicals a Catalunya.

Partida pressupostària: BE14 D/484000100/1210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Federació d'Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, FEPIME.

NIF: G62441842.

Import: 131.652,40 euros.

Concepte: el projecte d'accions específiques de funció representativa d'acord amb el programa d'ajuts a la participació institucional dels agents socials a Catalunya per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002000/1210.

Formalització: conveni.

 

Beneficiari: Metges de Catalunya.

NIF: G63010391.

Import: 6.758,24 euros.

Concepte: el desenvolupament d'activitats en matèria de promoció sindical en l'àmbit concret de la negociació col·lectiva i les relacions laborals que duguin a terme les organitzacions sindicals a Catalunya.

Partida pressupostària: BE14 D/484000100/1210.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya.

NIF: G61512257.

import: 1.034.001,54 euros.

Concepte: el projecte d'accions específiques de funció representativa d'acord amb el programa d'ajuts a la participació institucional dels agents socials a Catalunya per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002000/1210.

Formalització: conveni.

 

Beneficiari: Associació iniciativa per la reforma horària Ara és l'Hora.

NIF: G66200288.

Import: 21.500,00 euros.

Concepte: la realització d'una campanya d'impuls del manual d'intervenció a empreses, inventari RH.

Partida pressupostària: BE14 D/448000100/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Panorama International Travel Cons, SA.

NIF: A08557662.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Expocom, SA.

NIF: A08617581.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Comercial Djt 10, SA.

NIF: A17112632.

Import: 8.379,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Giropark, SL.

NIF: A17213539.

Import: 312.875,72 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Giropark, SL.

NIF: A17213539.

Import: 42.804,65 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Giropark, SL.

NIF: A17213539.

Import: 14.189,07 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Giropark, SL.

NIF: A17213539.

Import: 21.634,82 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ohl Servicios-Ingesan, SA.

NIF: A27178789.

Import: 10.125,80 euros.

Concepte: programa de subvencions a les empreses i les entitats col·laboradores d'inserció per incentivar la contractació de persones destinatàries de la renda mínima d'inserció i d'altres col·lectius en risc o situació d'exclusió social, i per a projectes d'autoocupació.

Partida pressupostària: D/470000100/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ohl Servicios-Ingesan, SA.

NIF: A27178789.

Import: 4.183,42 euros.

Concepte: programa de subvencions a les empreses i les entitats col·laboradores d'inserció per incentivar la contractació de persones destinatàries de la renda mínima d'inserció i d'altres col·lectius en risc o situació d'exclusió social, i per a projectes d'autoocupació.

Partida pressupostària: D/470000100/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Gelim, SA.

NIF: A28468759.

Import: 666.135,37 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Gelim, SA.

NIF: A28468759.

Import: 31.845,49 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Gelim, SA.

NIF: A28468759.

Import: 33.838,61 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Reus, Mobilitat i Serveis, SA.

NIF: A43203520.

Import: 303.029,51 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Reus, Mobilitat i Serveis, SA.

NIF: A43203520.

Import: 6.947,20 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Reus, Mobilitat i Serveis, SA.

NIF: A43203520.

Import: 5.912,77 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Dimaflex, SA.

NIF: A43421304.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Reus Transport Públic, SA.

NIF: A43511161.

Import: 140.157,20 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Valls, Infraestructures, Aparcaments i Serveis.

NIF: A43561992.

Import: 29.711,42 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Tecsalsa Cornellà Llobregat.

NIF: A58083080.

Import: 425.448,27 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Tecsalsa Cornellà Llobregat.

NIF: A58083080.

Import: 313.416,50 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Tecsalsa Cornellà Llobregat.

NIF: A58083080.

Import: 133.643,00 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Tecsalsa Cornellà Llobregat.

NIF: A58083080.

Import: 104.342,72 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Grameimpuls, SA.

NIF: A59058008.

Import: 38.565,90 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Industrial del Minusválido, SA.

NIF: A59240317.

Import: 18.880,13 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Flisa Cataluña, SAU, Centre Barcelona.

NIF: A59769265.

Import: 566.804,33 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Flisa Cataluña, SAU, Centre Barcelona.

NIF: A59769265.

Import: 65.881,92 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Flisa Cataluña, SAU, Centre Barcelona.

NIF: A59769265.

Import: 68.958,93 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Flisa Cataluña, SAU, Centre Barcelona.

NIF: A59769265.

Import: 52.439,37 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Flisa Cataluña, SAU, Centre Girona.

NIF: A59769265.

Import: 297.353,52 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Flisa Cataluña, SAU, Centre Girona.

NIF: A59769265.

Import: 41.844,55 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Flisa Cataluña, SAU, Centre Girona.

NIF: A59769265.

Import: 30.432,79 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Flisa Cataluña, SAU, Centre Girona.

NIF: A59769265.

Import: 32.861,37 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Flisa Cataluña, SAU, Centre Sant Boi.

NIF: A59769265.

Import: 467.858,18 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Flisa Cataluña, SAU, Centre Sant Boi.

NIF: A59769265.

Import: 52.596,28 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Flisa Cataluña, SAU, Centre Sant Boi.

NIF: A59769265.

Import: 58.285,07 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Flisa Cataluña, SAU, Centre Sant Boi.

NIF: A59769265.

Import: 43.101,77 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Flisa Cataluña, SAU, Centre Tortosa.

NIF: A59769265.

Import: 362.783,80 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Flisa Cataluña, SAU, Centre Tortosa.

NIF: A59769265.

Import: 55.192,74 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Flisa Cataluña, SAU, Centre Tortosa.

NIF: A59769265.

Import: 48.470,94 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Flisa Cataluña, SAU, Centre Tortosa.

NIF: A59769265.

Import: 36.310,48 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ilunion Bugaderies de Catalunya, SA.

NIF: A59769265.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ilunion Bugaderies de Catalunya, SA.

NIF: A59769265.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ilunion Bugaderies de Catalunya, SA.

NIF: A59769265.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ilunion Bugaderies de Catalunya, SA.

NIF: A59769265.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ilunion Bugaderies de Catalunya, SA.

NIF: A59769265.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ilunion Bugaderies de Catalunya, SA.

NIF: A59769265.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ilunion Bugaderies de Catalunya, SA.

NIF: A59769265.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ilunion Bugaderies de Catalunya, SA.

NIF: A59769265.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ilunion Bugaderies de Catalunya, SA.

NIF: A59769265.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ilunion Bugaderies de Catalunya, SA.

NIF: A59769265.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ilunion Bugaderies de Catalunya, SA.

NIF: A59769265.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Icaria Iniciatives Socials, SAL.

NIF: A59835454.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Icaria Iniciatives Socials, SAL.

NIF: A59835454.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Icaria Iniciatives Socials, SAL.

NIF: A59835454.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Icaria Iniciatives Socials, SAL.

NIF: A59835454.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Icaria Iniciatives Socials, SAL.

NIF: A59835454.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Icaria Iniciatives Socials, SAL.

NIF: A59835454.

Import: 4.008,90 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Icaria Iniciatives Socials, SAL.

NIF: A59835454.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Icaria Iniciatives Socials, SAL.

NIF: A59835454.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Icaria Iniciatives Socials, SAL.

NIF: A59835454.

Import: 266.615,64 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Icaria Iniciatives Socials, SAL.

NIF: A59835454.

Import: 115.694,41 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Icaria Iniciatives Socials, SAL.

NIF: A59835454.

Import: 47.039,90 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Icaria Iniciatives Socials, SAL.

NIF: A59835454.

Import: 36.792,31 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Calidad Medioambiental Ibérica, SA.

NIF: A60385242.

Import: 6.982,50 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Mundifres, SA.

NIF: A60610797.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ingenieria Social, SAL.

NIF: A64842800.

Import: 40.000,00 euros.

Concepte: programa aracoop.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ilunion BPO, SAU.

NIF: A79296026.

Import: 132.949,33 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ilunion BPO, SAU.

NIF: A79296026.

Import: 4.350,00 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ilunion BPO, SAU.

NIF: A79296026.

Import: 4.468,54 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ilunion BPO, SAU.

NIF: A79296026.

Import: 4.058,26 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ilunion CEE Contact Center, SAU.

NIF: A79331690.

Import: 292.297,83 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ilunion CEE Contact Center, SAU.

NIF: A79331690.

Import: 19.418,81 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ilunion CEE Contact Center, SAU.

NIF: A79331690.

Import: 17.919,44 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ilunion CEE Contact Center, SAU.

NIF: A79331690.

Import: 15.000,04 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ilunion CEE Limpieza y Medioambiente, SAU.

NIF: A79449302.

Import: 228.084,90 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ilunion CEE Limpieza y Medioambiente, SAU.

NIF: A79449302.

Import: 29.953,72 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ilunion CEE Limpieza y Medioambiente, SAU.

NIF: A79449302.

Import: 30.947,80 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ilunion CEE Limpieza y Medioambiente, SAU.

NIF: A79449302.

Import: 26.791,68 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ilunion Retail y Comercialización, SA.

NIF: A79476941.

Import: 92.141,67 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ilunion Retail y Comercialización, SA.

NIF: A79476941.

Import: 3.373,33 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ilunion Salud, SA.

NIF: A79707295.

Import: 82.316,19 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ilunion Salud, SA.

NIF: A79707295.

Import: 13.085,82 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ilunion Salud, SA.

NIF: A79707295.

Import: 14.747,20 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ilunion Salud, SA.

NIF: A79707295.

Import: 9.351,08 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

Beneficiari: Ilunion Asesores, SA.

NIF: A80185408.

Import: 8.318,98 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Agarimaria, SL.

NIF: A83700922.

Import: 15.189,96 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Agarimaria, SL.

NIF: A83700922.

Import: 4.343,04 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Carlomagno, SL.

NIF: B08527194.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: La Neteja, SL.

NIF: B08617516.

Import: 6.517,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Servicio de Hostelería y Bares, S.L.

NIF: B08922551.

Import: 4.968,60 euros.

Concepte: programa de subvencions a les empreses i les entitats col·laboradores d'inserció per incentivar la contractació de persones destinatàries de la renda mínima d'inserció i d'altres col·lectius en risc o situació d'exclusió social, i per a projectes d'autoocupació.

Partida pressupostària: D/470000100/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Taller de Disminuïts Fisics.

NIF: B17089699.

Import: 71.338,01 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Taller de Disminuïts Fisics.

NIF: B17089699.

Import: 18.641,75 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Taller de Disminuïts Fisics.

NIF: B17089699.

Import: 5.865,16 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Taller de Disminuïts Fisics.

NIF: B17089699.

Import: 4.442,70 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Gestora de Transports Costa Brava, SL.

NIF: B17376591.

Import: 26.993,35 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Giroassist, SL.

NIF: B17442880.

Import: 13.349,70 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: TIRGI, SL.

NIF: B17592122.

Import: 213.206,58 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: TIRGI, SL.

NIF: B17592122.

Import: 117.490,18 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: TIRGI, SL.

NIF: B17592122.

Import: 44.525,87 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Empresa d'Inserció Adad l'Encant, SL.

NIF: B17701426.

Import: 15.166,67 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Empresa Inserció Adad l'Encant, SLU.

NIF: B17701426.

Import: 18.543,70 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Economia Solidària Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B17859786.

Import: 237.746,00 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Economia Solidària Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B17859786.

Import: 49.833,33 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Empresa d'Inserció BROT Serveis Integrals de Jardineria, SL.

NIF: B17870817.

Import: 49.063,33 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Empresa d'Inserció BROT Serveis Integrals de Jardineria, SL.

NIF: B17870817.

Import: 76.424,09 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Enerside Energy, SL.

NIF: B17933888.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Eina Activa, Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B17952250.

Import: 54.542,73 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Eina Activa, Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B17952250.

Import: 49.833,33 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Gureak Aran, SL.

NIF: B25582560.

Import: 72.362,40 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Gureak Aran, SL.

NIF: B25582560.

Import: 12.898,60 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Gureak Aran, SL.

NIF: B25582560.

Import: 15.193,43 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Troballes Empresa Inserció, SLU.

NIF: B25625161.

Import: 49.833,29 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Troballes Empresa Inserció, SLU.

NIF: B25625161.

Import: 16.175,21 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Troca per a la Integració Laboral, Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B25634841.

Import: 44.630,21 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Troca per a la Integració Laboral, Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B25634841.

Import: 46.317,79 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Serveis de Manteniment i Millora d'Habitatges Empresa d'Inserción, SL.

NIF: B25637224.

Import: 6.089,67 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Serveis de Manteniment i Millora d'Habitatges Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B25637224.

Import: 11.375,00 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Empresa d'Inserció Social i Laboral Shalom, SL.

NIF: B25670548.

Import: 29.370,36 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Empresa d'Inserció Social i Laboral Shalom, SL.

NIF: B25670548.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Empresa d'Inserció Social i Laboral Shalom, SL.

NIF: B25670548.

Import: 18.416,67 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Servei Especial Laboral Integració Discapacitats, SELID.

NIF: B25678814.

Import: 33.357,04 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Destileria Premium, SL.

NIF: B25702614.

Import: 5.600,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Cartaes Tàrrega Empresa d'Inserció, SLU.

NIF: B25704636.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Cartaes Tàrrega Empresa d'Inserció, SLU.

NIF: B25704636.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Cartaes Tàrrega Empresa d'Inserció, SLU.

NIF: B25704636.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Cartaes Tàrrega Empresa d'Inserció, SLU.

NIF: B25704636.

Import: 4.540,20 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Cartaes Tàrrega Empresa d'Inserció, SLU.

NIF: B25704636.

Import: 5.837,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Cartaes Tàrrega Empresa d'Inserció, SLU.

NIF: B25704636.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Cartaes Tàrrega Empresa d'Inserció, SLU.

NIF: B25704636.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Cartaes Tàrrega Empresa d'Inserció, SLU.

NIF: B25704636.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Cartaes Tàrrega Empresa d'Inserció, SLU.

NIF: B25704636.

Import: 32.728,75 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Cartaes Tàrrega Empresa d'Inserció, SLU.

NIF: B25704636.

Import: 15.166,60 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Cartaes Tàrrega Empresa d'Inserció, SLU.

NIF: B25704636.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/4700001/661.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Serveis Logistics Remix, SL.

NIF: B25742636.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Nougrapats Empresa d'Inserció, SLU.

NIF: B25782087.

Import: 31.997,99 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Nougrapats Empresa d'Inserció, SLU.

NIF: B25782087.

Import: 15.166,66 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Empresa d'Inserció Integra Pirineus, SL.

NIF: B25797663.

Import: 49.588,07 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Empresa d'Inserció Integra Pirineus, SL.

NIF: B25797663.

Import: 48.645,83 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Soler Pont, SL.

NIF: B43429521.

Import: 4.655,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Laborem Dertusa, SL.

NIF: B43628882.

Import: 206.358,70 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Laborem Dertusa, SL.

NIF: B43628882.

Import: 29.244,43 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Laborem Dertusa, SL.

NIF: B43628882.

Import: 16.773,55 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Laborem Dertusa, SL.

NIF: B43628882.

Import: 15.934,50 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Soldebro , SL.

NIF: B43630102.

Import: 20.544,10 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Blau Advisors Strategic Partners, SL.

NIF: B43741172.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Aprodisca Ambientals I Ecològics, Empresa d'Inserció, SLU.

NIF: B43969674.

Import: 11.579,17 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Aprodisca Ambientals i Ecològics, Empresa d'Inserció, SLU.

NIF: B43969674.

Import: 17.610,81 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Empresa d'Inserció Sociolaboral i Serveis Ambientals de Ia Serra de Llaberia, SL.

NIF: B43973361.

Import: 15.166,67 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Surfaces For Climbing, SL.

NIF: B55027932.

Import: 5.586,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ubikwa Systems, SLU.

NIF: B55170641.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Investiments & Leisure Costa Brava, SL.

NIF: B55237242.

Import: 8.013,17 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Spirits&Plus, SRl.

NIF: B55242028.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Assepsan SL.

NIF: B55253405.

Import: 4.586,40 euros.

Concepte: programa de subvencions a les empreses i les entitats col·laboradores d'inserció per incentivar la contractació de persones destinatàries de la renda mínima d'inserció i d'altres col·lectius en risc o situació d'exclusió social, i per a projectes d'autoocupació.

Partida pressupostària: D/470000100/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Aqua Banys Vells, SL.

NIF: B55254536.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Pure Riding Bike Trips, SL.

NIF: B55257448.

Import: 3.724,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Bugaderia Industrial Mesnet, SL.

NIF: B55511604.

Import: 108.257,36 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Bugaderia Industrial Mesnet, SL.

NIF: B55511604.

Import: 31.531,29 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Bugaderia Industrial Mesnet, SL.

NIF: B55511604.

Import: 26.242,67 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Bugaderia Industrial Mesnet, SL.

NIF: B55511604.

Import: 15.621,19 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Bugaderia Industrial Mesnet, SL.

NIF: B55511604.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Bugaderia Industrial Mesnet, SL.

NIF: B55511604.

Import: 4.540,20 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Bugaderia Industrial Mesnet, SL.

NIF: B55511604.

Import: 4.540,20 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Skoolpoint, SL.

NIF: B55633713.

Import: 4.655,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Freshly Cosmetics, SL.

NIF: B55666143.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Empresa LD, SL.

NIF: B58324310.

Import: 54.821,52 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Empresa LD, SL.

NIF: B58324310.

Import: 8.572,35 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Empresa LD, SL.

NIF: B58324310.

Import: 7.155,49 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Hermanos González Pastoret.

NIF: B58556853.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: CAGSA.

NIF: B58567199.

Import: 48.806,08 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Contratas Rehabilitación y Servicios.

NIF: B58607342.

Import: 44.675,65 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Miton, SL.

NIF: B58629841.

Import: 481.672,76 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Miton, SL.

NIF: B58629841.

Import: 282.794,09 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Miton, SL.

NIF: B58629841.

Import: 103.479,75 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Miton, SL.

NIF: B58629841.

Import: 85.291,93 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Miton, SL.

NIF: B58629841.

Import: 8.533,33 euros.

Concepte: línia d'ajuts en forma de garantia per a l'economia social.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Emiser Vallès, SL.

NIF: B59422329.

Import: 73.586,48 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Emiser Vallès, SL.

NIF: B59422329.

Import: 9.797,66 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Emiser Vallès, SL.

NIF: B59422329.

Import: 9.587,98 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: SIFU, SL, Hospitalet.

NIF: B60322955.

Import: 1.735.649,60 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: SIFU, SL, Hospitalet.

NIF: B60322955.

Import: 70.552,83 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: SIFU, SL, Hospitalet.

NIF: B60322955.

Import: 77.812,00 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ilunion Cipo, SL.

NIF: B60338472.

Import: 666.795,06 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ilunion Cipo, SL.

NIF: B60338472.

Import: 389.431,59 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ilunion Cipo, SL.

NIF: B60338472.

Import: 158.371,20 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ilunion Cipo, SL.

NIF: B60338472.

Import: 117.134,60 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Innova Netgrup, SL.

NIF: B60385382.

Import: 5.586,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fae Centro Especial Embalaje, SL.

NIF: B60473071.

Import: 118.871,62 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fae Centro Especial Embalaje, SL.

NIF: B60473071.

Import: 76.805,56 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fae Centro Especial Embalaje, SL.

NIF: B60473071.

Import: 36.949,84 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fae Centro Especial Embalaje, SL.

NIF: B60473071.

Import: 25.687,52 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Font del Ferro, SL.

NIF: B60492329.

Import: 32.395,67 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Font del Ferro, SL.

NIF: B60492329.

Import: 25.015,72 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Font del Ferro, SL.

NIF: B60492329.

Import: 9.105,20 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Font del Ferro, SL.

NIF: B60492329.

Import: 7.485,71 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fritos y Mariscos, SL.

NIF: B60541695.

Import: 3.428,88 euros.

Concepte: programa de subvencions a les empreses i les entitats col·laboradores d'inserció per incentivar la contractació de persones destinatàries de la renda mínima d'inserció i d'altres col·lectius en risc o situació d'exclusió social, i per a projectes d'autoocupació.

Partida pressupostària: D/470000100/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Basedi, SL.

NIF: B60557949.

Import: 404.273,69 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Basedi, SL.

NIF: B60557949.

Import: 115.244,34 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Basedi, SL.

NIF: B60557949.

Import: 48.391,20 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Santiga Color.

NIF: B60670825.

Import: 29.660,91 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Santiga Color.

NIF: B60670825.

Import: 3.660,80 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Centre Jardineria l'Heura.

NIF: B60721768.

Import: 33.769,65 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Centre Jardineria l'Heura.

NIF: B60721768.

Import: 21.808,73 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Centre Jardineria l'Heura.

NIF: B60721768.

Import: 14.697,28 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Centre Jardineria l'Heura.

NIF: B60721768.

Import: 7.591,31 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Can Cet Centre d'Insercio Socio-Laboral, SL.

NIF: B60759644.

Import: 241.021,06 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Can Cet Centre d'Insercio Socio-Laboral, SL.

NIF: B60759644.

Import: 66.680,80 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Can Cet Centre d'Insercio Socio-Laboral, SL.

NIF: B60759644.

Import: 16.552,90 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Can Cet Centre d'Insercio Socio-Laboral, SL.

NIF: B60759644.

Import: 28.194,00 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Integración Social de Minusválidos, Insomin.

NIF: B61098638.

Import: 311.212,81 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Integración Social de Minusválidos, Insomin.

NIF: B61098638.

Import: 30.715,86 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Integración Social de Minusválidos, Insomin.

NIF: B61098638.

Import: 20.030,09 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Comercial Elmin, SL.

NIF: B61440384.

Import: 72.691,71 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Comercial Elmin, SL.

NIF: B61440384.

Import: 10.886,46 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Comercial Elmin, SL.

NIF: B61440384.

Import: 5.483,55 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: L'Arca del Maresme Empresa d'Inserció, SLL.

NIF: B61517439.

Import: 156.232,49 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: L'Arca del Maresme Empresa d'Inserció, SLL.

NIF: B61517439.

Import: 43.062,50 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Abs Trade, SL.

NIF: B61576104.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Art Integrat, Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B61832051.

Import: 6.737,51 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Nor Iso Decoletaje, SL.

NIF: B61863528.

Import: 4.655,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Nor Iso Decoletaje, SL.

NIF: B61863528.

Import: 4.655,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Magna Laboratorios, SL.

NIF: B62048905.

Import: 154.403,04 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Magna Laboratorios, SL.

NIF: B62048905.

Import: 9.098,27 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Magna Laboratorios, SL.

NIF: B62048905.

Import: 5.004,47 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Foment de Treball Col·lectiu, SL, EI.

NIF: B62184031.

Import: 39.270,83 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Foment de Treball Col·lectiu, SL, EI.

NIF: B62184031.

Import: 81.642,87 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Recibaix Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B62231329.

Import: 49.256,38 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Recibaix Empresa d'Inserció, S.L.

NIF: B62231329.

Import: 49.833,33 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Técnicas de Limpieza Sector Inmobiliario.

NIF: B62419361.

Import: 79.498,90 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Técnicas de Limpieza Sector Inmobiliario.

NIF: B62419361.

Import: 3.045,25 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Técnicas de Limpieza Sector Inmobiliario.

NIF: B62419361.

Import: 6.950,16 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Centre Especial Minusval, SL .

NIF: B62788674.

Import: 57.956,53 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Centre Especial Minusval, SL.

NIF: B62788674.

Import: 6.974,09 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Centre Especial Minusval, SL.

NIF: B62788674.

Import: 3.939,87 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Verdisseny Manipulats.

NIF: B62904883.

Import: 101.661,75 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Verdisseny Manipulats.

NIF: B62904883.

Import: 57.254,59 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Verdisseny Manipulats.

NIF: B62904883.

Import: 26.367,46 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Verdisseny Manipulats.

NIF: B62904883.

Import: 21.604,36 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Troquelados y Accesorios Terrassa, SL.

NIF: B62904891.

Import: 152.556,09 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Troquelados y Accesorios Terrassa, SL.

NIF: B62904891.

Import: 39.810,44 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Troquelados y Accesorios Terrassa, SL.

NIF: B62904891.

Import: 41.530,67 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Troquelados y Accesorios Terrassa, SL.

NIF: B62904891.

Import: 39.526,76 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Indesver, SL.

NIF: B63029235.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Passar Via, Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B63060651.

Import: 38.351,98 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Passar Via, Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B63060651.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Passar Via, Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B63060651.

Import: 41.500,00 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: DSLPRO 1995, SLP.

NIF: B63107437.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Servicios Ocon Catalana, SL.

NIF: B63129563.

Import: 225.250,31 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Servicios Ocon Catalana, SL.

NIF: B63129563.

Import: 5.432,27 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Servicios Ocon Catalana, SL.

NIF: B63129563.

Import: 4.575,36 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Diswork, SL.

NIF: B63225254.

Import: 239.683,45 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Diswork, SL.

NIF: B63225254.

Import: 49.182,95 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Diswork, SL.

NIF: B63225254.

Import: 43.227,99 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Empresa d'Inserció CODEC, SL.

NIF: B63288104.

Import: 153.402,74 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Empresa d'Inserció CODEC, SL.

NIF: B63288104.

Import: 49.833,33 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Imtexbama, SL.

NIF: B63343453.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Mb Multimedia Platform, SL, abans Veu Dades Imatge, SL.

NIF: B63461362.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Alubosch, SL.

NIF: B63484299.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Giramon Educ. Cult .Esdev., SLL.

NIF: B63554794.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Giramon Educ. Cult. Esdev., SLL.

NIF: B63554794.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Trinijove Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B63715536.

Import: 46.583,33 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Trinijove Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B63715536.

Import: 193.086,67 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Dimas Empresa d'Inserció Social, SL.

NIF: B63752851.

Import: 76.564,03 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Dimas Empresa d'Inserció Social, SL.

NIF: B63752851.

Import: 49.833,33 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Escid, SL.

NIF: B63784706.

Import: 8.216,29 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Cet Trabajos Solidarios, SL.

NIF: B63792550.

Import: 9.104,69 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Masque Iniciativas, SL.

NIF: B63881429.

Import: 41.073,03 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: EPID, SL.

NIF: B63934418.

Import: 542.011,60 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: EPID, SL.

NIF: B63934418.

Import: 168.439,20 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: EPID, SL.

NIF: B63934418.

Import: 67.164,81 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: EPID, SL.

NIF: B63934418.

Import: 73.565,80 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: La Torre del Bon Menjar.

NIF: B63934889.

Import: 7.687,68 euros.

Concepte: programa de subvencions a les empreses i les entitats col·laboradores d'inserció per incentivar la contractació de persones destinatàries de la renda mínima d'inserció i d'altres col·lectius en risc o situació d'exclusió social, i per a projectes d'autoocupació.

Partida pressupostària: D/470000100/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Formació i Treball Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B64044837.

Import: 549.668,16 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Formació i Treball, Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B64044837.

Import: 4.540,20 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Formació i Treball, Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B64044837.

Import: 4.540,20 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Formació i Treball, Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B64044837.

Import: 4.540,20 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Formació i Treball, Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B64044837.

Import: 49.833,33 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Futur Just, Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B64061211.

Import: 68.567,12 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Futur Just, Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B64061211.

Import: 49.516,65 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Dinat 2006, SL.

NIF: B64109150.

Import: 316.759,10 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Dinat 2006, SL.

NIF: B64109150.

Import: 130.338,73 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Dinat 2006, SL.

NIF: B64109150.

Import: 40.001,06 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Dinat 2006, SL.

NIF: B64109150.

Import: 34.931,02 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Salta, Empresa d'Inserció, SLU.

NIF: B64144355.

Import: 121.109,33 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Salta, Empresa d'Inserció, SLU.

NIF: B64144355.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Salta, Empresa d'Inserció, SLU.

NIF: B64144355.

Import: 42.775,00 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Engrunes Recuperació i Manteniment, Empresa d'Inserció, SLC.

NIF: B64200264.

Import: 46.562,50 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Engrunes Recuperació i Manteniment, Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B64200264.

Import: 323.861,74 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Aprise, Catalunya Empresa d'Inserció, SLL.

NIF: B64241946.

Import: 158.165,64 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Aprise, Catalunya Empresa d'Inserció, SLL.

NIF: B64241946.

Import: 49.833,33 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Solidança Treball, Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B64266281.

Import: 223.970,38 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Solidança Treball, Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B64266281.

Import: 49.833,33 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Andròmines Eines Assolides, Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B64281371.

Import: 43.617,60 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Andròmines Eines Assolides, Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B64281371.

Import: 44.027,84 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Editora Singular Digital 2gr, SL.

NIF: B64337462.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Crezca Catalunya Serveis Auxiliars, SL.

NIF: B64338767.

Import: 96.337,99 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Crezca Catalunya Serveis Auxiliars, SL.

NIF: B64338767.

Import: 5.456,42 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Formació i Integració de Discapacitats.

NIF: B64360456.

Import: 94.622,82 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Empresa d'Inserció Saoprat, SL.

NIF: B64482151.

Import: 31.889,15 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Empresa d'Inserció Saoprat, SL.

NIF: B64482151.

Import: 35.250,00 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Botiquín Sans, SLU.

NIF: B64550247.

Import: 61.621,81 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Avant Studio Proyectos, SL.

NIF: B64624067.

Import: 7.448,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Recursos Solidaris, Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B64653090.

Import: 28.126,51 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Recursos Solidaris, Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B64653090.

Import: 31.842,07 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Centro de Ocupación Especial Cant, SL.

NIF: B64684038.

Import: 141.591,98 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Centro de Ocupación Especial Cant, SL.

NIF: B64684038.

Import: 8.010,60 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Centro de Ocupación Especial Cant, SL.

NIF: B64684038.

Import: 4.429,84 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Integrapmc, SL.

NIF: B64753049.

Import: 11.580,39 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Piu Et Nau, SL.

NIF: B64766850.

Import: 3.724,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Recollim Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B64819931.

Import: 4.736,99 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Integra Mgsi Centre Especial de Treball Catalunya, SL.

NIF: B64876956.

Import: 321.006,21 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Integra Mgsi Centre Especial de Treball Catalunya, SL.

NIF: B64876956.

Import: 54.834,72 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Integra Mgsi Centre Especial de Treball Catalunya, SL.

NIF: B64876956.

Import: 44.454,77 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Integra Mgsi Centre Especial de Treball Catalunya, SL.

NIF: B64876956.

Import: 34.076,08 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Botiga Friends, SL.

NIF: B64879885.

Import: 12.296,66 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Botiga Friends, SL.

NIF: B64879885.

Import: 22.239,09 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Botiga Friends, SL.

NIF: B64879885.

Import: 5.973,74 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Multimedia Marketing Management, SLNE.

NIF: B64880818.

Import: 5.586,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Igualssom, SRL.

NIF: B64883077.

Import: 104.705,57 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Igualssom, SRL.

NIF: B64883077.

Import: 72.267,63 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Igualssom, SRL.

NIF: B64883077.

Import: 25.296,60 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Igualssom, SRL.

NIF: B64883077.

Import: 19.648,92 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Biblox Termoformados, SL.

NIF: B64895220.

Import: 294.132,78 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Biblox Termoformados, SL.

NIF: B64895220.

Import: 153.081,99 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Biblox Termoformados, SL.

NIF: B64895220.

Import: 63.965,67 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Biblox Termoformados, SL.

NIF: B64895220.

Import: 41.791,57 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Treballs i Serveis Tapís Empresa d'Inserció, SLU.

NIF: B64895618.

Import: 44.721,52 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Treballs i Serveis Tapís Empresa d'Inserció, SLU.

NIF: B64895618.

Import: 49.833,33 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: La Klosca, SLU.

NIF: B64922461.

Import: 13.479,02 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: La Klosca, SLU.

NIF: B64922461.

Import: 3.218,80 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: AMPANS, Empresa d'Inserció Sociolaboral, SL.

NIF: B64932213.

Import: 33.423,23 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: AMPANS, Empresa d'Inserció Sociolaboral, SL.

NIF: B64932213.

Import: 15.166,66 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Terapias Naturales Ruales, SL.

NIF: B64940109.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Integral Cad-Cam Cet, SL.

NIF: B65005290.

Import: 10.759,92 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Anwar Proteccion, SL.

NIF: B65011827.

Import: 15.183,88 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Inform Risk Juridic, SL.

NIF: B65022154.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Urbacet, SL.

NIF: B65064412.

Import: 304.095,05 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Urbacet, SL.

NIF: B65064412.

Import: 202.905,28 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Urbacet, SL.

NIF: B65064412.

Import: 89.634,13 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Urbacet, SL.

NIF: B65064412.

Import: 73.860,54 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Donem, SLU.

NIF: B65076192.

Import: 12.895,32 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Caltor Actividades 2009, SL.

NIF: B65082083.

Import: 537.003,56 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Caltor Actividades 2009, SL.

NIF: B65082083.

Import: 375.531,07 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Caltor Actividades 2009, SL.

NIF: B65082083.

Import: 157.798,77 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Caltor Actividades 2009, SL.

NIF: B65082083.

Import: 111.189,70 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Què Fem, Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B65119414.

Import: 24.379,42 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Què Fem, Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B65119414.

Import: 14.104,22 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Mt In. Pulse, SL.

NIF: B65337792.

Import: 5.586,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Vicverd, SL.

NIF: B65357204.

Import: 78.026,05 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Vicverd, SL.

NIF: B65357204.

Import: 47.251,91 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Vicverd, SL.

NIF: B65357204.

Import: 17.726,99 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Vicverd, SL.

NIF: B65357204.

Import: 15.628,20 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Celpax Engagement Solutions, SL.

NIF: B65439200.

Import: 4.189,50 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Racó Nou Sant Cugat del Vallès, SL.

NIF: B65450074.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Garbet Bugaderia Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B65463713.

Import: 10.474,24 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Portal Berguedà Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B65485013.

Import: 7.841,43 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Portal Berguedà Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B65485013.

Import: 18.416,67 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Reanimacion RCPB.

NIF: B65567810.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Indoor Climate Management, SL.

NIF: B65579666.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Empresa d'Inserció Barberà Inserta, SL.

NIF: B65586638.

Import: 55.434,16 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Empresa d'Inserció Barberà Inserta, SL.

NIF: B65586638.

Import: 49.150,79 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Selectius Partners, SL.

NIF: B65644585.

Import: 3.724,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Projectres Instal·lacions Manteniments Energètics, SL.

NIF: B65648578.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ontrace Intelligent Video Analytics, SL.

NIF: B65688376.

Import: 4.655,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Apmib Barcelona, SL.

NIF: B65693715.

Import: 107.281,50 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Apmib Barcelona, SL.

NIF: B65693715.

Import: 47.251,91 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Apmib Barcelona, SL.

NIF: B65693715.

Import: 17.357,51 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Apmib Barcelona, SL.

NIF: B65693715.

Import: 15.403,41 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Consultoria Ingenieria Management Externo, SL.

NIF: B65705550.

Import: 4.189,50 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Vector5, Excel·lència i Sostenibilitat, SL.

NIF: B65715898.

Import: 78.050,00 euros.

Concepte: programa aracoop.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Bobloos Digital Contents, SL.

NIF: B65729469.

Import: 7.448,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Roba Amiga, Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B65769648.

Import: 173.573,81 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Roba Amiga, Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B65769648.

Import: 49.833,33 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Artic Technologic, SL.

NIF: B65837676.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Umbrella Flavours & Functional Ingredients, SL.

NIF: B65876351.

Import: 4.496,73 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Grasstop, SL.

NIF: B65922437.

Import: 3.724,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Doctor Security, SL.

NIF: B65964686.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Rocketroi, SL.

NIF: B65986465.

Import: 4.655,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Rocketroi, SL.

NIF: B65986465.

Import: 4.655,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Eyetok, SL.

NIF: B65998155.

Import: 4.655,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Creacion Estelar, SL.

NIF: B66009192.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Mansol Projectes, SL.

NIF: B66026626.

Import: 86.709,73 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Mansol Projectes, SL.

NIF: B66026626.

Import: 13.929,53 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Mansol Projectes, SL.

NIF: B66026626.

Import: 11.918,40 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Mansol Projectes, SL.

NIF: B66026626.

Import: 8.704,01 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Algues Associades Virades, SL.

NIF: B66060641.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Gibnik Analytical Solutions, SL.

NIF: B66071283.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Menja Futur, Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B66101221.

Import: 48.670,74 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Menja Futur, Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B66101221.

Import: 49.833,33 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Menja Futur, Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B66101221.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/4700001/661.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Nytta-Emt, SL.

NIF: B66105453.

Import: 13.905,39 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Diacar Linn, SL.

NIF: B66142753.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Mgs Global Productions, SL.

NIF: B66154899.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Bcn Global Packaging Group, SL.

NIF: B66163601.

Import: 3.724,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Jerez Cutting Tools, SL.

NIF: B66176751.

Import: 7.448,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: M-L Skin-Hair Labs, SLL.

NIF: B66185257.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Creare & Sourcing, SL.

NIF: B66187808.

Import: 3.724,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Àngels, Empresa d'Inserció Laboral, SLU.

NIF: B66212523.

Import: 28.789,90 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Àngels, Empresa d'Inserció Laboral, SLU.

NIF: B66212523.

Import: 15.166,67 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ip Anywhere, SL.

NIF: B66217399.

Import: 4.655,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: First Vision Technologies, SL.

NIF: B66271644.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Viva La Palabra, SL.

NIF: B66273178.

Import: 5.586,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Skitude Technologies, SL.

NIF: B66281593.

Import: 4.655,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Salamat 2014, SL.

NIF: B66292269.

Import: 5.586,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Empresa d'Inserció Residència Casa Sant Josep, SL.

NIF: B66295247.

Import: 17.490,39 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Empresa d'Inserció Residencial Casa Sant Josep, SL.

NIF: B66295247.

Import: 21.057,31 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Lean Lemon, SL.

NIF: B66305160.

Import: 3.258,50 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Lead-Ratings, SL.

NIF: B66317744.

Import: 4.655,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Lead-Ratings, SL.

NIF: B66317744.

Import: 4.655,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Agroptima, SL.

NIF: B66350497.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Unnax Payment Systems, SL.

NIF: B66353913.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Cleaning For You, SL.

NIF: B66382573.

Import: 6.982,50 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Winko Games, SL.

NIF: B66417387.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Winko Games, SL.

NIF: B66417387.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Globalmoga Partners, SL.

NIF: B66432451.

Import: 4.655,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fadismark Sweet, SL.

NIF: B66465972.

Import: 4.657,70 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Heygo Moments, SL.

NIF: B66473224.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Empresa d'Inserció Serveis Personals Santa Anna.

NIF: B66478652.

Import: 4.706,88 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Spaceship Troopers, SL.

NIF: B66480781.

Import: 4.655,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: ClasSLife Education, SL.

NIF: B66490962.

Import: 3.724,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Deliverea Shiping Solution, SL.

NIF: B66493255.

Import: 4.189,50 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Apasomi Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B66495425.

Import: 90.785,36 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Apasomi Empresa d'Inserció, SL.

NIF: B66495425.

Import: 49.833,33 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Thepaypro Spain, SL.

NIF: B66516246.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Talentier Lean Recruiting, SL.

NIF: B66568460.

Import: 6.517,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Jartwen International Jewelry.

NIF: B66576000.

Import: 4.655,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Alenjo Sobirà, SLU.

NIF: B66589268.

Import: 3.444,70 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Mil Artes 2010 Distribucion, SL.

NIF: B66600396.

Import: 4.655,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Netrivals, SL.

NIF: B66612508.

Import: 4.655,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ezonebox, SL.

NIF: B66629288.

Import: 5.586,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Orquesta Montsalvat, SL.

NIF: B66647538.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Furgo Io, SL.

NIF: B66654427.

Import: 3.724,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Smart City Evolution, SL.

NIF: B66657578.

Import: 5.120,50 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Dass Abogados & Rechtsanwälte, SLP.

NIF: B66668658.

Import: 4.655,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Shargofarm, SL.

NIF: B66672734.

Import: 3.258,50 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Krous Expert Care, SL.

NIF: B66679085.

Import: 8.844,50 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Bemobile Client, SL.

NIF: B66687526.

Import: 4.655,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Bemobile Client, SL.

NIF: B66687526.

Import: 4.655,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Instal·lacions Moianès, SLL.

NIF: B66693797.

Import: 4.545,24 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Instal·lacions Moianès, SLL.

NIF: B66693797.

Import: 4.545,24 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Paintless Dent Removal Generation, SL.

NIF: B66706318.

Import: 5.586,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Catalana d'Infraestructures i Serveis Associats, SL.

NIF: B66709601.

Import: 3.621,59 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Vp Control Animal, SL.

NIF: B66712365.

Import: 3.724,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Campus Kids Club, SL.

NIF: B66714346.

Import: 3.537,80 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Atelier Bio, SL.

NIF: B66721200.

Import: 4.189,50 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Avacio Mantenimiento Inmuebles, SL.

NIF: B66721374.

Import: 6.517,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Diepress Tech, SLU.

NIF: B66730631.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fishing Solutions Company, SL.

NIF: B66742750.

Import: 5.586,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Smit Healthcare, SL.

NIF: B66748260.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Urban Fawn, SL.

NIF: B66755802.

Import: 3.258,50 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Paglialonga Interior Design, SL.

NIF: B66757238.

Import: 5.586,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Leolaa, SL.

NIF: B66757709.

Import: 3.258,50 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Guepard Activitats i Entrenaments, SL.

NIF: B66768359.

Import: 4.189,50 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: C4l Celulas Madre, SL.

NIF: B66797226.

Import: 6.517,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Smart Commerce 21 Consulting, SL.

NIF: B66839440.

Import: 6.982,50 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Servicios Sociales de Telecomunicaciones, SL.

NIF: B83936922.

Import: 229.606,06 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Servicios Sociales de Telecomunicaciones, SL.

NIF: B83936922.

Import: 13.882,00 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Servicios Sociales de Telecomunicaciones, SL.

NIF: B83936922.

Import: 28.430,40 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Servicios Sociales de Telecomunicaciones, SL.

NIF: B83936922.

Import: 23.185,02 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Diagnostico A Bordo, SL.

NIF: B86444882.

Import: 9.310,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Abacus, SCCL.

NIF: F08226714.

Import: 4.374,80 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Abacus, SCCL.

NIF: F08226714.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Abacus, SCCL.

NIF: F08226714.

Import: 4.374,80 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Abacus, SCCL.

NIF: F08226714.

Import: 3.749,82 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Abacus, SCCL.

NIF: F08226714.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Abacus, SCCL.

NIF: F08226714.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Abacus, SCCL.

NIF: F08226714.

Import: 3.499,84 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Abacus, SCCL.

NIF: F08226714.

Import: 200.000,00 euros.

Concepte: xarxa d'ateneus cooperatius i projectes singulars.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Paidos, SCCL.

NIF: F08231474.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: CIPO, SCCL.

NIF: F08237562.

Import: 279.332,68 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: CIPO, SCCL.

NIF: F08237562.

Import: 199.051,11 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: CIPO, SCCL.

NIF: F08237562.

Import: 82.134,35 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: CIPO, SCCL.

NIF: F08237562.

Import: 61.520,73 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Promotora de Mitjans Audiovisuals Drac Màgic, SCCL.

NIF: F08310013.

Import: 29.495,00 euros.

Concepte: programa aracoop.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Instal·lacions Assistencials Sanitàries Scias, SCCL.

NIF: F08379059.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Instal·lacions Assitencials Sanitàries Scias, SCCL.

NIF: F08379059.

Import: 3.104,85 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Instal·lacions Assitencials Sanitàries Scias, SCCL.

NIF: F08379059.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Instal·lacions Assitencials Sanitàries Scias, SCCL.

NIF: F08379059.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Instal·lacions Assitencials Sanitàries Scias, SCCL.

NIF: F08379059.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Instal·lacions Assitencials Sanitàries Scias, SCCL.

NIF: F08379059.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Instal·lacions Assitencials Sanitàries Scias, SCCL.

NIF: F08379059.

Import: 3.754,82 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Escola Gravi, SCCL.

NIF: F08392953.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Escola Gravi, SCCL.

NIF: F08392953.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Escola Rel, SCCL.

NIF: F08449308.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Grupdem, SCCL.

NIF: F08580359.

Import: 194.106,47 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Grupdem, SCCL.

NIF: F08580359.

Import: 130.708,77 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Grupdem, SCCL.

NIF: F08580359.

Import: 50.690,99 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Grupdem, SCCL.

NIF: F08580359.

Import: 42.013,15 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Col·lectiu Ronda, SCCL.

NIF: F08638322.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Col·lectiu Ronda, SCCL.

NIF: F08638322.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Col·lectiu Ronda, SCCL.

NIF: F08638322.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Taller Jeroni de Moragas, SCCL.

NIF: F08640997.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Taller Jeroni de Moragas, SCCL.

NIF: F08640997.

Import: 111.745,29 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Taller Jeroni de Moragas, SCCL.

NIF: F08640997.

Import: 70.176,67 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Taller Jeroni de Moragas, SCCL.

NIF: F08640997.

Import: 27.304,16 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Taller Jeroni de Moragas, SCCL.

NIF: F08640997.

Import: 23.476,04 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Corma, SCCL.

NIF: F08668824.

Import: 198.150,00 euros.

Concepte: xarxa d'ateneus cooperatius i projectes singulars.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Taller Auria, SCCL.

NIF: F08670077.

Import: 921.695,92 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Taller Auria, SCCL.

NIF: F08670077.

Import: 573.779,83 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Taller Auria, SCCL.

NIF: F08670077.

Import: 253.192,42 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Taller Auria, SCCL.

NIF: F08670077.

Import: 183.719,81 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Taller Auria, SCCL.

NIF: F08670077.

Import: 11.350,00 euros.

Concepte: xarxa d'ateneus cooperatius i projectes singulars.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Laboratorio Electrotécnico, SCCL.

NIF: F08674426.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Tundra, SCCL.

NIF: F08716698.

Import: 61.638,37 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Tundra, SCCL.

NIF: F08716698.

Import: 31.943,27 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Tundra, SCCL.

NIF: F08716698.

Import: 18.720,00 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Tundra, SCCL.

NIF: F08716698.

Import: 14.619,49 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Jardiners Sant Adrià.

NIF: F08717522.

Import: 88.050,03 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Jardiners Sant Adrià.

NIF: F08717522.

Import: 52.811,04 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Jardiners Sant Adrià.

NIF: F08717522.

Import: 20.210,67 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Jardiners Sant Adrià.

NIF: F08717522.

Import: 17.518,84 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Escola Sant Gervasi, SCCL.

NIF: F08735714.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Escola Sant Gervasi, SCCL.

NIF: F08735714.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Calandra, SCCL.

NIF: F08852279.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Calandra, SCCL.

NIF: F08852279.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Calandra, SCCL.

NIF: F08852279.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Calandra, SCCL.

NIF: F08852279.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Calandra, SCCL.

NIF: F08852279.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Calandra, SCCL.

NIF: F08852279.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Calandra, SCCL.

NIF: F08852279.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Calandra, SCCL.

NIF: F08852279.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Calandra, SCCL.

NIF: F08852279.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Calandra, SCCL.

NIF: F08852279.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Cooperativa Calandra, SCCL.

NIF: F08852279.

Import: 160.299,48 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Cooperativa Calandra, SCCL.

NIF: F08852279.

Import: 117.457,41 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Cooperativa Calandra, SCCL.

NIF: F08852279.

Import: 46.394,44 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Cooperativa Calandra, SCCL.

NIF: F08852279.

Import: 34.688,75 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teixidors.

NIF: F08880924.

Import: 93.642,58 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teixidors.

NIF: F08880924.

Import: 67.286,55 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teixidors.

NIF: F08880924.

Import: 32.221,68 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teixidors.

NIF: F08880924.

Import: 22.068,65 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Barna-Verd.

NIF: F08965550.

Import: 78.608,11 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Barna-Verd.

NIF: F08965550.

Import: 42.851,12 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Barna-Verd.

NIF: F08965550.

Import: 20.908,91 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Barna-Verd.

NIF: F08965550.

Import: 15.769,72 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: SERSA, Serveis Socials i Adm., SCCL.

NIF: F17138736.

Import: 76.691,97 euros.

Concepte: xarxa d'ateneus cooperatius i projectes singulars.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Suara Serveis, SCCL.

NIF: F17444225.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Suara Serveis, SCCL.

NIF: F17444225.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Suara Serveis, SCCL.

NIF: F17444225.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Suara Serveis, SCCL.

NIF: F17444225.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Suara Serveis, SCCL.

NIF: F17444225.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Suara Serveis, SCCL.

NIF: F17444225.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Suara Serveis, SCCL.

NIF: F17444225.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Suara Serveis, SCCL.

NIF: F17444225.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Suara Serveis, SCCL.

NIF: F17444225.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Suara Serveis, SCCL.

NIF: F17444225.

Import: 4.189,80 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Garbet, Neteja i Manteniment Integral, Empresa d'Inserció, SCCL.

NIF: F17849290.

Import: 49.833,29 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Garbet, Neteja i Manteniment Integral, Empresa d'Inserció, SCCL.

NIF: F17849290.

Import: 174.257,92 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Garbet, Neteja i Manteniment Integral, Empresa d'Inserció, SCCL.

NIF: F17849290.

Import: 3.749,82 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: CET Cooperativa L'Olivera.

NIF: F25014176.

Import: 67.325,01 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: CET Cooperativa L'Olivera.

NIF: F25014176.

Import: 25.015,72 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: CET Cooperativa L'Olivera.

NIF: F25014176.

Import: 21.601,41 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: CET Cooperativa L'Olivera.

NIF: F25014176.

Import: 17.077,34 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: L'Arada, Creativitat Social, SCCL.

NIF: F25628579.

Import: 3.374,30 euros.

Concepte: contractació de joves per a cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: L'Arada, Creativitat Social, SCCL.

NIF: F25628579.

Import: 118.199,33 euros.

Concepte: xarxa d'ateneus cooperatius i projectes singulars.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Riuverd Empresa d'Inserció, SCCL.

NIF: F25783309.

Import: 13.112,23 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Riuverd Empresa d'Inserció, SCCL.

NIF: F25783309.

Import: 18.416,67 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Zucca Barucca, SCCL.

NIF: F25811597.

Import: 4.545,24 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Zucca Barucca, SCCL.

NIF: F25811597.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Cambra Arrocera d'Amposta, SCCL.

NIF: F43010933.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Agrícola Falset-Marça, SCCL.

NIF: F43011766.

Import: 7.567,00 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Construccions Terra Alta, SCCL.

NIF: F43066224.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Centre Oleícola del Penedès, SCCL.

NIF: F43129436.

Import: 9.000,00 euros.

Concepte: línia Avalis d'ajuts per a la constitució d'avals.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: El Taller del Priorat.

NIF: F43388081.

Import: 19.879,47 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: El Taller del Priorat.

NIF: F43388081.

Import: 8.361,29 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: El Taller del Priorat.

NIF: F43388081.

Import: 6.240,00 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: El Taller del Priorat.

NIF: F43388081.

Import: 3.867,59 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Empresa d'Inserció Foresterra, SCCL.

NIF: F55079214.

Import: 20.212,53 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Empresa d'Inserció Foresterra, SCCL.

NIF: F55079214.

Import: 15.166,67 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Empresa d'Inserció Foresterra, SCCL.

NIF: F55079214.

Import: 4.540,20 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Idària, Empresa d'Inserció, SCCL.

NIF: F55149025.

Import: 21.523,75 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Idària, Empresa d'Inserció, SCCL.

NIF: F55149025.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Idària, Empresa d'Inserció, SCCL.

NIF: F55149025.

Import: 4.540,20 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/4700001/661.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Idària, Empresa d'Inserció, SCCL.

NIF: F55149025.

Import: 17.000,00 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Coperhabitat, SCCL.

NIF: F55168470.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Coperhabitat, SCCL.

NIF: F55168470.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Coperhabitat, SCCL.

NIF: F55168470.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Coperhabitat, SCCL.

NIF: F55168470.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Coperhabitat, SCCL.

NIF: F55168470.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Coperhabitat, SCCL.

NIF: F55168470.

Import: 3.099,85 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Coperhabitat, SCCL.

NIF: F55168470.

Import: 3.499,84 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Serproas, Servei Professional Assitencial, SCCL.

NIF: F55169619.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Serproas, Servei Professional Assitencial, SCCL.

NIF: F55169619.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Serproas, Servei Professional Assitencial, SCCL.

NIF: F55169619.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Serproas, Servei Professional Assitencial, SCCL.

NIF: F55169619.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Serproas, Servei Professional Assitencial, SCCL.

NIF: F55169619.

Import: 4.049,81 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Serproas, Servei Professional Assitencial, SCCL.

NIF: F55169619.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Illot2010, SCCL.

NIF: F55531297.

Import: 4.520,20 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Submarí Lila per a l'Atenció i el Respecte als Processos de Vida, SCCL.

NIF: F55580161.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Submarí Lila per a l'Atenció i el Respecte als Processos de Vida, SCCL.

NIF: F55580161.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fleca l'Aresta, SCCL.

NIF: F55610190.

Import: 215.000,00 euros.

Concepte: xarxa d'ateneus cooperatius i projectes singulars.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Sha, SCCL.

NIF: F55670277.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Sha, SCCL.

NIF: F55670277.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Missatgers Trèvol, SCCL.

NIF: F58044967.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Cevagraf, SCCL.

NIF: F58137001.

Import: 3.749,82 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Cevagraf, SCCL.

NIF: F58137001.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Escola Ginebró, SCCL.

NIF: F58241191.

Import: 3.749,82 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Escola Ginebró, SCCL.

NIF: F58241191.

Import: 3.749,82 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Arç Correduria d'Assegurances, SCCL.

NIF: F58302001.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Gestió Empresarial, SCCL.

NIF: F58468919.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Gestión Integral, SCCL.

NIF: F58479569.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Gestión Integral, SCCL.

NIF: F58479569.

Import: 68.338,75 euros.

Concepte: programa aracoop.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Tallers Guinardó, SCCL.

NIF: F58700188.

Import: 333.942,48 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Tallers Guinardó, SCCL.

NIF: F58700188.

Import: 232.911,75 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Tallers Guinardó, SCCL.

NIF: F58700188.

Import: 99.957,87 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Tallers Guinardó, SCCL.

NIF: F58700188.

Import: 78.825,45 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Tallers Guinardó, SCCL.

NIF: F58700188.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Tallers Guinardó, SCCL.

NIF: F58700188.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Tallers Guinardó, SCCL.

NIF: F58700188.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Tallers Guinardó, SCCL.

NIF: F58700188.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Tallers Guinardó, SCCL.

NIF: F58700188.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Tallers Guinardó, SCCL.

NIF: F58700188.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Tallers Guinardó, SCCL.

NIF: F58700188.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: GEDI Gestió i Disseny, SCCL.

NIF: F59128041.

Import: 215.000,00 euros.

Concepte: xarxa d'ateneus cooperatius i projectes singulars.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Femarec, SCCL.

NIF: F59197996.

Import: 524.330,18 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Femarec, SCCL.

NIF: F59197996.

Import: 372.845,49 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Femarec, SCCL.

NIF: F59197996.

Import: 147.723,66 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Femarec, SCCL.

NIF: F59197996.

Import: 119.370,26 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Femarec, SCCL.

NIF: F59197996.

Import: 150.000,00 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Femarec, SCCL.

NIF: F59197996.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Femarec, SCCL.

NIF: F59197996.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Femarec, SCCL.

NIF: F59197996.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Femarec, SCCL.

NIF: F59197996.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Femarec, SCCL.

NIF: F59197996.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Femarec, SCCL.

NIF: F59197996.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Femarec, SCCL.

NIF: F59197996.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Femarec, SCCL.

NIF: F59197996.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Femarec, SCCL.

NIF: F59197996.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Femarec, SCCL.

NIF: F59197996.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Centre d'Atenció a la Primera Infància del Vallès Oriental, SCCL.

NIF: F59320952.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Serveis a les Persones Encís, SCCL.

NIF: F60137411.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Serveis a les Persones Encís, SCCL.

NIF: F60137411.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Serveis a les Persones Encís, SCCL.

NIF: F60137411.

Import: 4.664,78 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Serveis a les Persones Encís, SCCL.

NIF: F60137411.

Import: 3.334,84 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Serveis a les Persones Encís, SCCL.

NIF: F60137411.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Serveis a les Persones Encís, SCCL.

NIF: F60137411.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Reglade3, SCCL.

NIF: F60249232.

Import: 4.540,20 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Multicopy Grafic.

NIF: F60591625.

Import: 12.324,40 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Biciclot, SCCL.

NIF: F60628187.

Import: 4.540,20 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Biciclot, SCCL.

NIF: F60628187.

Import: 3.116,22 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Biciclot, SCCL.

NIF: F60628187.

Import: 4.284,80 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Nou Verd, SCCL.

NIF: F60705415.

Import: 212.785,22 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Nou Verd, SCCL.

NIF: F60705415.

Import: 144.443,29 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Nou Verd, SCCL.

NIF: F60705415.

Import: 52.754,54 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Nou Verd, SCCL.

NIF: F60705415.

Import: 41.662,16 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Grèvol, SCCL.

NIF: F60935517.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Grèvol, SCCL.

NIF: F60935517.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Grup de Serveis d'Iniciativa Social.

NIF: F61054706.

Import: 55.970,04 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Grup de Serveis d'Iniciativa Social.

NIF: F61054706.

Import: 38.913,34 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Grup de Serveis d'Iniciativa Social.

NIF: F61054706.

Import: 15.891,20 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Grup de Serveis d'Iniciativa Social.

NIF: F61054706.

Import: 14.083,43 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Nou Set Empresa d'Inserció, SCCL.

NIF: F61457313.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Nou Set Empresa d'Inserció, SCCL.

NIF: F61457313.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Nou-Set Empresa d'Inserció, SCCL.

NIF: F61457313.

Import: 219.648,01 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Nou-Set Empresa d'Inserció, SCCL.

NIF: F61457313.

Import: 48.870,83 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Opcions de Consum Responsable, SCC, abans Arç Interocup.

NIF: F61709853.

Import: 200.000,00 euros.

Concepte: xarxa d'ateneus cooperatius i projectes singulars.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Piaget, SCCL.

NIF: F61718441.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Piaget, SCCL.

NIF: F61718441.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Piaget, SCCL.

NIF: F61718441.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Piaget, SCCL.

NIF: F61718441.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Actua, SCCL.

NIF: F61826053.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Actua, SCCL.

NIF: F61826053.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Actua, SCCL.

NIF: F61826053.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Actua, SCCL.

NIF: F61826053.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Actua, SCCL.

NIF: F61826053.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Actua, SCCL.

NIF: F61826053.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Actua, SCCL.

NIF: F61826053.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Actua, SCCL.

NIF: F61826053.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Tadis, Hospitalet.

NIF: F61970208.

Import: 93.824,91 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Tadis, Hospitalet.

NIF: F61970208.

Import: 10.024,65 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Doble Via, SCCL.

NIF: F62011812.

Import: 48.000,00 euros.

Concepte: programa aracoop.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Unaltra, SCCL.

NIF: F62305875.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Unaltra, SCCL.

NIF: F62305875.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Unaltra, SCCL.

NIF: F62305875.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Unaltra, SCCL.

NIF: F62305875.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Unaltra, SCCL.

NIF: F62305875.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Unaltra, SCCL.

NIF: F62305875.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Unaltra, SCCL.

NIF: F62305875.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Unaltra, SCCL.

NIF: F62305875.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Unaltra, SCCL.

NIF: F62305875.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Unaltra, SCCL.

NIF: F62305875.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ara Llibres, SCCL.

NIF: F62332127.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Transforce, SCCL.

NIF: F62452222.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Transforce, SCCL.

NIF: F62452222.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Transforce, SCCL.

NIF: F62452222.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Transforce, SCCL.

NIF: F62452222.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Transforce, SCCL.

NIF: F62452222.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: TEB Vallès, SCCL.

NIF: F62576004.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: TEB Vallès, SCCL.

NIF: F62576004.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: TEB Vallès, SCCL.

NIF: F62576004.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: TEB Vallès, SCCL.

NIF: F62576004.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: TEB Vallès, SCCL.

NIF: F62576004.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: TEB Vallès, SCCL.

NIF: F62576004.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: TEB Vallès, SCCL.

NIF: F62576004.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: TEB Vallès, SCCL.

NIF: F62576004.

Import: 4.499,79 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: TEB Vallès, SCCL.

NIF: F62576004.

Import: 307.430,86 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: TEB Vallès, SCCL.

NIF: F62576004.

Import: 214.023,37 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: TEB Vallès, SCCL.

NIF: F62576004.

Import: 82.411,99 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: TEB Vallès, SCCL.

NIF: F62576004.

Import: 67.565,06 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/4700001/661.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/4700001/661.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 1.174.022,44 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 806.062,06 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 354.694,36 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 266.648,37 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 3.813,77 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Dirtrans, SCCL.

NIF: F63272181.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Dirtrans, SCCL.

NIF: F63272181.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Dirtrans, SCCL.

NIF: F63272181.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Magroc, SCCL.

NIF: F63355986.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Cultura 03, SCCL.

NIF: F63577167.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: donar visibilitat a l'aposta estratègica de canvi de Cultura 03 per impulsar la marca SOM i presentar una nova marca al voltant del cooperativisme impulsor de la indústria cultural.

Partida pressupostària: BE14 D/482000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Som, SCCL.

NIF: F63577167.

Import: 200.000,00 euros.

Concepte: xarxa d'ateneus cooperatius i projectes singulars.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Aposta, SCCL.

NIF: F63669568.

Import: 75.000,00 euros.

Concepte: programa aracoop.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Clade, Grup Empresarial Cooperatiu, SCCL.

NIF: F63697536.

Import: 200.000,00 euros.

Concepte: xarxa d'ateneus cooperatius i projectes singulars.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: La Ciutat Invisible, SCCL.

NIF: F63851430.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: La Ciutat Invisible, SCCL.

NIF: F63851430.

Import: 269.164,99 euros.

Concepte: xarxa d'ateneus cooperatius i projectes singulars.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Verd, SCCL.

NIF: F63880678.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Verd, SCCL.

NIF: F63880678.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Verd, SCCL.

NIF: F63880678.

Import: 6.363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Verd, SCCL.

NIF: F63880678.

Import: 84.163,28 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Verd, SCCL.

NIF: F63880678.

Import: 48.782,09 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Verd, SCCL.

NIF: F63880678.

Import: 22.290,67 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Verd, SCCL.

NIF: F63880678.

Import: 20.877,98 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Centre Especial Ral, SCCL.

NIF: F64024169.

Import: 46.321,98 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Centre Especial Ral, SCCL.

NIF: F64024169.

Import: 23.626,01 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Centre Especial Ral, SCCL.

NIF: F64024169.

Import: 8.767,20 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Centre Especial Ral, SCCL.

NIF: F64024169.

Import: 7.959,37 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Sapiens, SCCL.

NIF: F64074982.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Moltacte, SCCL.

NIF: F64122732.

Import: 36.056,31 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Moltacte, SCCL.

NIF: F64122732.

Import: 44.472,39 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Moltacte, SCCL.

NIF: F64122732.

Import: 11.393,82 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Moltacte, SCCL.

NIF: F64122732.

Import: 9.557,49 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Centre Integracio, SCCL, Gsadis, SCCL.

NIF: F64193642.

Import: 5.767,61 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Apindep Ronçana, SCCL.

NIF: F64255581.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Transports Associats, SCCL.

NIF: F64352552.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Transportes Bara, SCCL.

NIF: F64497191.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Transportes Bara, SCCL.

NIF: F64497191.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Transportes Bara, SCCL.

NIF: F64497191.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Transportes Bara, SCCL.

NIF: F64497191.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Transportes Bara, SCCL.

NIF: F64497191.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Frescoop, SCCL.

NIF: F64668742.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Frescoop, SCCL.

NIF: F64668742.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Gustauria, SCCL.

NIF: F64838360.

Import: 48.555,50 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Gustauria, SCCL.

NIF: F64838360.

Import: 29.716,24 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Gustauria, SCCL.

NIF: F64838360.

Import: 12.642,27 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Gustauria, SCCL.

NIF: F64838360.

Import: 9.224,01 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Experiencia Educativa El Roure, SCCL.

NIF: F65034688.

Import: 4.354,80 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Auria Empresa Inserció, SCCL.

NIF: F65068595.

Import: 17.135,00 euros.

Concepte: xarxa d'ateneus cooperatius i projectes singulars.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Xarxa Ambiental, SCCL.

NIF: F65083123.

Import: 29.371,30 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Xarxa Ambiental, SCCL.

NIF: F65083123.

Import: 4.649,39 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Xarxa Ambiental, SCCL.

NIF: F65083123.

Import: 6.136,00 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Xarxa Ambiental, SCCL.

NIF: F65083123.

Import: 3.644,04 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Xarxa Ambiental, SCCL.

NIF: F65083123.

Import: 142.947,49 euros.

Concepte: xarxa d'ateneus cooperatius i projectes singulars.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Solucions, SCCL.

NIF: F65203069.

Import: 99.711,66 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Solucions, SCCL.

NIF: F65203069.

Import: 57.391,20 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Solucions, SCCL.

NIF: F65203069.

Import: 33.475,44 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Solucions, SCCL.

NIF: F65203069.

Import: 24.339,63 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Teb Solucions, SCCL.

NIF: F65203069.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/4700001/661.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Sostre Cívic, SCCL.

NIF: F65347858.

Import: 200.000,00 euros.

Concepte: xarxa d'ateneus cooperatius i projectes singulars.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Compacto, SCCL.

NIF: F65450629.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Compacto, SCCL.

NIF: F65450629.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Tandem Social, SCCL.

NIF: F65570400.

Import: 122.500,00 euros.

Concepte: programa aracoop.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Tandem Social, SCCL.

NIF: F65570400.

Import: 100.000,00 euros.

Concepte: xarxa d'ateneus cooperatius i projectes singulars.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Empresa d'Inserció SAMBUCUS, SCCL.

NIF: F65597072.

Import: 17.088,50 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Empresa d'Inserció SAMBUCUS, SCCL.

NIF: F65597072.

Import: 21.083,22 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Innovació i Economia Social en la Mediterrània, SCEL.

NIF: F65644189.

Import: 175.939,40 euros.

Concepte: xarxa d'ateneus cooperatius i projectes singulars.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Els Caus Turisme Sost. i Cooperatiu, SCCL.

NIF: F65674046.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fentpaís, SCCL.

NIF: F65838567.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Cafè del Centre, SCCL.

NIF: F65858193.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Alternativas Económicas, SCCL.

NIF: F65890832.

Import: 100.000,00 euros.

Concepte: programa aracoop.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Iac Transports, SCCL.

NIF: F65911836.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Iac Transports, SCCL.

NIF: F65911836.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Iac Transports, SCCL.

NIF: F65911836.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Calidoscoop, SCCL.

NIF: F65923385.

Import: 100.500,00 euros.

Concepte: programa aracoop.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Calidoscoop, SCCL.

NIF: F65923385.

Import: 28.910,00 euros.

Concepte: programa aracoop.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Economat Social, SCCL.

NIF: F65964413.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Labcoop SCCL.

NIF: F66029059.

Import: 40.000,00 euros.

Concepte: programa aracoop.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Espai Brotes, SCCL.

NIF: F66049404.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Empresa d'Inserció Xarxa Agrosocial, SCCL.

NIF: F66097643.

Import: 57.481,33 euros.

Concepte: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Empresa d'Inserció Xarxa Agrosocial, SCCL.

NIF: F66097643.

Import: 44.208,33 euros.

Concepte: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Gest Forestal, SCCL.

NIF: F66149923.

Import: 3.632,16 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Metalart, SCCL.

NIF: F66206376.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Medya Serveis, SCCL.

NIF: F66207101.

Import: 4.540,20 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: L'Ariet, SCCL.

NIF: F66211947.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Lacol, SCCL.

NIF: F66248154.

Import: 3.749,82 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Lacol, SCCL.

NIF: F66248154.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Mediterránea Logística, SCCL.

NIF: F66253410.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Mediterránea Logística, SCCL.

NIF: F66253410.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Mediterránea Logística, SCCL.

NIF: F66253410.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Mediterránea Logística, SCCL.

NIF: F66253410.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Mediterránea Logística, SCCL.

NIF: F66253410.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Emelcat, SCCL.

NIF: F66257700.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: L'Extra!, SCCL.

NIF: F66321167.

Import: 5.675,25 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Mes i Mes Serveis, SCCL.

NIF: F66361791.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Eticom Som Connexió, SCCL.

NIF: F66380676.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Eduxarxa, SCCL.

NIF: F66423179.

Import: 3.749,82 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Raons Públiques.

NIF: F66462888.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Camper Diem Sabadell, SCCL.

NIF: F66481441.

Import: 3.749,82 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Camper Diem Sabadell, SCCL.

NIF: F66481441.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Atlantica Transportes, SCCL.

NIF: F66505488.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Atlantica Transportes, SCCL.

NIF: F66505488.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Atlantica Transportes, SCCL.

NIF: F66505488.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Atlantica Transportes, SCCL.

NIF: F66505488.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Atlantica Transportes, SCCL.

NIF: F66505488.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Atlantica Transportes, SCCL.

NIF: F66505488.

Import: 3.636,19 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Atlantica Transportes, SCCL.

NIF: F66505488.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Central Parc del Baix Llobregat, SCCL.

NIF: F66549494.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Central Parc del Baix Llobregat, SCCL.

NIF: F66549494.

Import: 6.810,30 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Metromuster, SCCL.

NIF: F66578832.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Nou Patufet.

NIF: F66590258.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Nou Patufet.

NIF: F66590258.

Import: 4.545,24 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Nou Patufet.

NIF: F66590258.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Nou Patufet.

NIF: F66590258.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Nou Patufet.

NIF: F66590258.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Nou Patufet.

NIF: F66590258.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Nou Patufet.

NIF: F66590258.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Nou Patufet.

NIF: F66590258.

Import: 4.545,24 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Nou Patufet.

NIF: F66590258.

Import: 4.545,24 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Nou Patufet.

NIF: F66590258.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: La Fura Continguts, SCCL.

NIF: F66599226.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: La Fura Continguts, SCCL.

NIF: F66599226.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: La Fura Continguts, SCCL.

NIF: F66599226.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: La Caseta, Espai d'Acompanyament als Infants, SCCL.

NIF: F66602418.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: La Caseta, Espai d'Acompanyament als Infants, SCCL.

NIF: F66602418.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: La Caseta, Espai d'Acompanyament als Infants, SCCL.

NIF: F66602418.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Coopespais, SCCL.

NIF: F66603069.

Import: 4.545,24 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Terra d'Escudella Produccions Gastronòmiques, SCCL.

NIF: F66623281.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Terra d'Escudella Produccions Gastronòmiques, SCCL.

NIF: F66623281.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Terra d'Escudella Produccions Gastronòmiques, SCCL.

NIF: F66623281.

Import: 4.545,24 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Terra d'Escudella Produccions Gastronòmiques, SCCL.

NIF: F66623281.

Import: 4.545,24 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Bioenergètica Barcelona, SCCL.

NIF: F66627480.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Cooperativa Espai Lasal, SCCL.

NIF: F66647058.

Import: 4.545,24 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Col·legi Creanova, SCCL.

NIF: F66651647.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Col·legi Creanova, SCCL.

NIF: F66651647.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Col·legi Creanova, SCCL.

NIF: F66651647.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Col·legi Creanova, SCCL.

NIF: F66651647.

Import: 6363,34 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Cooperativa Amasonia, SCCL..

NIF: F66681966.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/4700001/661.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Dies d'Agost, SCCL.

NIF: F66694100.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Dies d'Agost, SCCL.

NIF: F66694100.

Import: 4.545,24 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: La Baula, Projectes, SCCL.

NIF: F66705013.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: La Baula, Projectes, SCCL.

NIF: F66705013.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Col·lectiu Punt 6, SCCL.

NIF: F66707514.

Import: 3.891,60 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Cooperativa Social Penedès, SCCL.

NIF: F66713603.

Import: 4.545,24 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Iniciatives de Comerç, SCCL.

NIF: F66720806.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Vlik, SCCL.

NIF: F66742818.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Lykab Store, SCCL.

NIF: F66748997.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Konexiona Marketing Services, SCCL.

NIF: F66750878.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Konexiona Marketing Services, SCCL.

NIF: F66750878.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Konexiona Marketing Services, SCCL.

NIF: F66750878.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Expectativa Producciones y Comunicación, SCCL.

NIF: F66793084.

Import: 4.545,24 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Rural Cook, SCCL.

NIF: F66801713.

Import: 4.545,24 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Rural Cook, SCCL.

NIF: F66801713.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Santa Luna, SCCL.

NIF: F66816190.

Import: 4.545,24 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Santa Luna, SCCL.

NIF: F66816190.

Import: 4.999,77 euros.

Concepte: incorporació de socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Secartys.

NIF: G08287963.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Ampans.

NIF: G08444671.

Import: 70.654,53 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Ampans.

NIF: G08444671.

Import: 550.934,97 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Ampans.

NIF: G08444671.

Import: 407.038,03 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Ampans.

NIF: G08444671.

Import: 117.639,60 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Ampans.

NIF: G08444671.

Import: 109.134,49 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Alpi, Can Serra.

NIF: G08483067.

Import: 155.207,98 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Alpi, Can Serra.

NIF: G08483067.

Import: 108.401,45 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Alpi, Can Serra.

NIF: G08483067.

Import: 45.358,79 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Alpi, Can Serra.

NIF: G08483067.

Import: 36.640,41 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Sant Tomàs - Parmo persones amb Retard Mental d'Osona.

NIF: G08491029.

Import: 170.000,00 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Tac Osona, Associació Sant Tomàs Parmo.

NIF: G08491029.

Import: 241.102,74 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Tac Osona, Associació Sant Tomàs Parmo.

NIF: G08491029.

Import: 140.921,87 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Tac Osona, Associació Sant Tomàs Parmo.

NIF: G08491029.

Import: 66.214,39 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Tac Osona, Associació Sant Tomàs Parmo.

NIF: G08491029.

Import: 46.912,19 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Esclatec.

NIF: G08569303.

Import: 47.243,67 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Esclatec.

NIF: G08569303.

Import: 41.692,86 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Esclatec.

NIF: G08569303.

Import: 16.299,64 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Esclatec.

NIF: G08569303.

Import: 14.305,44 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Aposs, Associació Promotora d'Ocupació i Serveis Socials.

NIF: G08581639.

Import: 232.254,65 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Aposs, Associació Promotora d'Ocupació i Serveis Socials.

NIF: G08581639.

Import: 168.663,64 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Aposs, Associació Promotora d'Ocupació i Serveis Socials.

NIF: G08581639.

Import: 91.457,72 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Aposs, Associació Promotora d'Ocupació i Serveis Socials.

NIF: G08581639.

Import: 72.670,57 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: AREP.

NIF: G08631574.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: AREP.

NIF: G08631574.

Import: 5.062,32 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: AREP.

NIF: G08631574.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: AREP.

NIF: G08631574.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació per a la Rehabilitació de les Persones amb Malatia Mental, AREP.

NIF: G08631574.

Import: 63.734,58 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació per a la Rehabilitació de les Persones amb Malatia Mental, AREP.

NIF: G08631574.

Import: 118.273,94 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació per a la Rehabilitació de les Persones amb Malatia Mental, AREP.

NIF: G08631574.

Import: 97.283,35 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació per a la Rehabilitació de les Persones amb Malatia Mental, AREP.

NIF: G08631574.

Import: 32.406,40 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació per a la Rehabilitació de les Persones amb Malatia Mental, AREP.

NIF: G08631574.

Import: 26.698,89 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Centre de Formació i Prevenció de Mataró.

NIF: G08668733.

Import: 65.000,00 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Nouxamfrà.

NIF: G08882318.

Import: 222.961,57 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Nouxamfrà.

NIF: G08882318.

Import: 150.094,31 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Nouxamfrà.

NIF: G08882318.

Import: 65.739,71 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Nouxamfrà.

NIF: G08882318.

Import: 52.558,21 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Nouxamfrà.

NIF: G08882318.

Import: 93.000,00 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Empresa i Ciència de Barcelona.

NIF: G08887721.

Import: 59.500,00 euros.

Concepte: programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya.

Partida pressupostària: BE14 D/482000100/661.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Catalana Síndrome de Down.

NIF: G08897696.

Import: 139.190,95 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Copisteria Apunts, Asociación Joia.

NIF: G08901019.

Import: 380.415,00 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Copisteria Apunts, Associació Joia.

NIF: G08901019.

Import: 208.057,49 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Copisteria Apunts, Associació Joia.

NIF: G08901019.

Import: 167.633,11 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Copisteria Apunts, Associació Joia.

NIF: G08901019.

Import: 58.420,63 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Copisteria Apunts, Associació Joia.

NIF: G08901019.

Import: 42.169,64 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Universitària Eada.

NIF: G08902645.

Import: 72.000,00 euros.

Concepte: programa aracoop.

Partida pressupostària: BE14 D/482000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Bosch Gimpera.

NIF: G08906653.

Import: 59.500,00 euros.

Concepte: programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya.

Partida pressupostària: BE14 D/482000100/661.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Gaspar de Portolà.

NIF: G08909608.

Import: 309.441,75 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Gaspar de Portolà.

NIF: G08909608.

Import: 202.905,28 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Gaspar de Portolà.

NIF: G08909608.

Import: 88.160,54 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Gaspar de Portolà.

NIF: G08909608.

Import: 68.583,28 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Institució Benèfica Assistencial Manresana, Fundació Privada.

NIF: G08915530.

Import: 37.333,33 euros.

Concepte: línia d'ajuts en forma de garantia per a l'economia social.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Confederació de Cooperatives de Catalunya.

NIF: G08944944.

Import: 828.919,00 euros.

Concepte: promocionar el moviment cooperatiu a la societat, en coordinació amb la resta de federacions de cooperatives.

Partida pressupostària: BE14 D/482000100/661.

Formalització: conveni.

 

Beneficiari: Institució Benèfica Amics dels Avis, Fundació Privada.

NIF: G08971749.

Import: 4.540,20 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Institució Benèfica Amics dels Avis, Fundació Privada.

NIF: G08971749.

Import: 4.540,20 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Prevent.

NIF: G08998858.

Import: 54.812,50 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Montseny Guilleries.

NIF: G17053588.

Import: 66.593,87 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Montseny Guilleries.

NIF: G17053588.

Import: 47.140,28 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Montseny Guilleries.

NIF: G17053588.

Import: 20.592,00 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Montseny Guilleries.

NIF: G17053588.

Import: 15.919,00 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès.

NIF: G17119959.

Import: 6.810,30 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Els Joncs.

NIF: G17292194.

Import: 78.386,53 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Els Joncs.

NIF: G17292194.

Import: 56.264,10 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Els Joncs.

NIF: G17292194.

Import: 22.493,42 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Els Joncs.

NIF: G17292194.

Import: 17.665,85 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Aspronis.

NIF: G17338492.

Import: 53.588,75 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada El Vilar.

NIF: G17338500.

Import: 4.540,20 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada El Vilar.

NIF: G17338500.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada El Vilar.

NIF: G17338500.

Import: 467.169,11 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada El Vilar.

NIF: G17338500.

Import: 296.582,18 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada El Vilar.

NIF: G17338500.

Import: 118.254,67 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada El Vilar.

NIF: G17338500.

Import: 93.828,91 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Sindrome de Down de Girona i Comarques, Astrid 21.

NIF: G17349135.

Import: 182.067,50 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Mifas.

NIF: G17378704.

Import: 201.250,00 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació TRESC.

NIF: G17397969.

Import: 181.456,25 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Map.

NIF: G17414905.

Import: 394.269,83 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Map.

NIF: G17414905.

Import: 255.716,24 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Map.

NIF: G17414905.

Import: 96.643,88 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Map.

NIF: G17414905.

Import: 81.660,94 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Map.

NIF: G17414905.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada de Serveis Assistencials de La Garrotxa.

NIF: G17535055.

Import: 26.695,90 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Drissa.

NIF: G17588047.

Import: 74.517,19 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Drissa.

NIF: G17588047.

Import: 224.775,37 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Drissa.

NIF: G17588047.

Import: 177.231,23 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Drissa.

NIF: G17588047.

Import: 60.209,07 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Drissa.

NIF: G17588047.

Import: 48.593,71 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Altem.

NIF: G17603325.

Import: 311.771,12 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Altem.

NIF: G17603325.

Import: 181.327,41 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Altem.

NIF: G17603325.

Import: 88.608,00 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Altem.

NIF: G17603325.

Import: 57.786,24 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Esplai Girona.

NIF: G17603804.

Import: 4.540,20 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tallers de la Cerdanya.

NIF: G17656968.

Import: 50.549,89 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tallers de la Cerdanya.

NIF: G17656968.

Import: 33.354,29 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tallers de la Cerdanya.

NIF: G17656968.

Import: 13.540,80 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tallers de la Cerdanya.

NIF: G17656968.

Import: 10.152,43 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Gentis.

NIF: G17679267.

Import: 264.090,00 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Gentis.

NIF: G17679267.

Import: 7.134,60 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Gentis.

NIF: G17679267.

Import: 214.833,04 euros.

Concepte: xarxa d'ateneus cooperatius i projectes singulars.

Partida pressupostària: BE14 D/482000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Astres.

NIF: G17695768.

Import: 182.891,31 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Astres.

NIF: G17695768.

Import: 112.390,41 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Astres.

NIF: G17695768.

Import: 41.256,31 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Astres.

NIF: G17695768.

Import: 34.872,83 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Astres.

NIF: G17695768.

Import: 199.621,15 euros.

Concepte: xarxa d'ateneus cooperatius i projectes singulars.

Partida pressupostària: BE14 D/482000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Astres.

NIF: G17695768.

Import: 214.995,45 euros.

Concepte: xarxa d'ateneus cooperatius i projectes singulars.

Partida pressupostària: BE14 D/482000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: La Fageda Fundació.

NIF: G17808247.

Import: 404.233,42 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: La Fageda Fundació.

NIF: G17808247.

Import: 292.294,77 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: La Fageda Fundació.

NIF: G17808247.

Import: 114.710,89 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: La Fageda Fundació.

NIF: G17808247.

Import: 86.286,01 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Onyar.

NIF: G17830050.

Import: 209.093,57 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Onyar.

NIF: G17830050.

Import: 150.686,52 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Onyar.

NIF: G17830050.

Import: 52.597,19 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Onyar.

NIF: G17830050.

Import: 41.533,28 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Taller Pla d'Urgell, Acudam.

NIF: G25014036.

Import: 238.469,15 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Taller Pla d'Urgell, Acudam.

NIF: G25014036.

Import: 163.486,31 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Taller Pla d'Urgell, Acudam.

NIF: G25014036.

Import: 69.081,49 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Taller Pla d'Urgell, Acudam.

NIF: G25014036.

Import: 51.710,36 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Alba.

NIF: G25014077.

Import: 206.410,63 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Alba.

NIF: G25014077.

Import: 133.417,17 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Alba.

NIF: G25014077.

Import: 31.643,73 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Alba.

NIF: G25014077.

Import: 37.963,30 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Alba.

NIF: G25014077.

Import: 4.540,20 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Alba.

NIF: G25014077.

Import: 4.540,20 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Alba.

NIF: G25014077.

Import: 4.540,20 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Alba.

NIF: G25014077.

Import: 4.540,20 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Alba.

NIF: G25014077.

Import: 4.540,20 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Alba.

NIF: G25014077.

Import: 4.540,20 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Talma, Apromi.

NIF: G25015751.

Import: 76.189,16 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Talma, Apromi.

NIF: G25015751.

Import: 56.258,69 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Talma, Apromi.

NIF: G25015751.

Import: 24.003,20 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Talma, Apromi.

NIF: G25015751.

Import: 19.687,58 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Amisol.

NIF: G25021338.

Import: 135.157,24 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Amisol.

NIF: G25021338.

Import: 91.724,30 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Amisol.

NIF: G25021338.

Import: 40.326,00 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Amisol.

NIF: G25021338.

Import: 31.937,70 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Amisol.

NIF: G25021338.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Ilersis.

NIF: G25025321.

Import: 285.468,94 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Ilersis.

NIF: G25025321.

Import: 184.905,95 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Ilersis.

NIF: G25025321.

Import: 80.064,84 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Ilersis.

NIF: G25025321.

Import: 63.292,79 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Ilersis.

NIF: G25025321.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Ilersis.

NIF: G25025321.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Ilersis.

NIF: G25025321.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Ilersis.

NIF: G25025321.

Import: 7.134,60 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Ilersis.

NIF: G25025321.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Ilersis.

NIF: G25025321.

Import: 4.540,20 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Minusvàlids per la Integració a la Societat a Lleida, Amisall.

NIF: G25064809.

Import: 8.096,98 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació d'Ocupació i Esplai de Catalunya La Torxa.

NIF: G25068636.

Import: 113.969,18 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació d'Ocupació i Esplai de Catalunya La Torxa.

NIF: G25068636.

Import: 71.138,28 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació d'Ocupació i Esplai de Catalunya La Torxa.

NIF: G25068636.

Import: 37.074,43 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació d'Ocupació i Esplai de Catalunya La Torxa.

NIF: G25068636.

Import: 27.003,17 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Aspid.

NIF: G25322603.

Import: 119.875,50 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Aspid.

NIF: G25322603.

Import: 6.683,50 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Aspid.

NIF: G25322603.

Import: 8.146,67 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Aspid.

NIF: G25322603.

Import: 4.723,60 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida, ASPID.

NIF: G25322603.

Import: 282.125,00 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: El Pla, Fundació Benito Menni.

NIF: G25326901.

Import: 228.297,41 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: El Pla, Fundació Benito Menni.

NIF: G25326901.

Import: 155.653,36 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: El Pla, Fundació Benito Menni.

NIF: G25326901.

Import: 61.346,13 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: El Pla, Fundació Benito Menni.

NIF: G25326901.

Import: 54.662,15 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Lleidatana per la Sindrome de Down.

NIF: G25351305.

Import: 67.904,36 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Volem Feina.

NIF: G25468711.

Import: 3.405,15 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/4700001/661.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Volem Feina.

NIF: G25468711.

Import: 4.994,22 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Volem Feina.

NIF: G25468711.

Import: 8.853,39 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Professionals Àmbit Turístic Pallars Jussà.

NIF: G25728692.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Professionals Àmbit Turístic Pallars Jussà.

NIF: G25728692.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Multisectorial D\C2\92 Autònoms Província Lleida.

NIF: G25815259.

Import: 59.500,00 euros.

Concepte: programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya.

Partida pressupostària: BE14 D/482000100/661.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Familiars de Persones amb Discapacitat Intel·lectual, TBC.

NIF: G43036185.

Import: 838.676,21 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Familiars de Persones amb Discapacitat Intel·lectual, TBC.

NIF: G43036185.

Import: 448.287,49 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Familiars de Persones amb Discapacitat Intel·lectual, TBC.

NIF: G43036185.

Import: 208.903,55 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Familiars de Persones amb Discapacitat Intel·lectual, TBC.

NIF: G43036185.

Import: 147.313,93 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Jeroni de Moragas, Móra d'Ebre.

NIF: G43036565.

Import: 29.153,76 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Jeroni de Moragas, Móra d'Ebre.

NIF: G43036565.

Import: 20.008,76 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Jeroni de Moragas, Móra d'Ebre.

NIF: G43036565.

Import: 8.669,27 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Jeroni de Moragas, Móra d'Ebre.

NIF: G43036565.

Import: 6.573,35 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Topromi.

NIF: G43047158.

Import: 56.332,59 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Topromi.

NIF: G43047158.

Import: 38.913,34 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Topromi.

NIF: G43047158.

Import: 18.457,52 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Topromi.

NIF: G43047158.

Import: 13.395,78 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Aprodisca.

NIF: G43069749.

Import: 124.914,00 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació pro Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de Barberà.

NIF: G43069749.

Import: 4.540,20 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació pro Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de Barberà.

NIF: G43069749.

Import: 5.837,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació pro Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de Barberà.

NIF: G43069749.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació pro Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de Barberà.

NIF: G43069749.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Tilmar, Aprodisca.

NIF: G43069749.

Import: 297.201,75 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Tilmar, Aprodisca.

NIF: G43069749.

Import: 219.582,42 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Tilmar, Aprodisca.

NIF: G43069749.

Import: 82.441,61 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Tilmar, Aprodisca.

NIF: G43069749.

Import: 68.442,43 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Aurora, Centre Especial de Treball.

NIF: G43119056.

Import: 63.950,90 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Aurora, Centre Especial de Treball.

NIF: G43119056.

Import: 49.919,05 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Aurora, Centre Especial de Treball.

NIF: G43119056.

Import: 18.775,47 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Aurora, Centre Especial de Treball.

NIF: G43119056.

Import: 12.848,91 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Santa Teresa del Vendrell.

NIF: G43392364.

Import: 511.271,19 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Santa Teresa del Vendrell.

NIF: G43392364.

Import: 333.500,70 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Santa Teresa del Vendrell.

NIF: G43392364.

Import: 118.312,89 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Santa Teresa del Vendrell.

NIF: G43392364.

Import: 110.003,37 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Mercè Pla.

NIF: G43542968.

Import: 83.953,84 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Mercè Pla.

NIF: G43542968.

Import: 59.341,61 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Mercè Pla.

NIF: G43542968.

Import: 23.124,30 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Mercè Pla.

NIF: G43542968.

Import: 19.981,76 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: CET Mediterrània, Fundació Pere Mata.

NIF: G43576206.

Import: 286.260,97 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: CET Mediterrània, Fundació Pere Mata.

NIF: G43576206.

Import: 239.157,21 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: CET Mediterrània, Fundació Pere Mata.

NIF: G43576206.

Import: 90.025,52 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: CET Mediterrània, Fundació Pere Mata.

NIF: G43576206.

Import: 65.320,41 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Aspros.

NIF: G43604628.

Import: 466.014,23 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Aspros.

NIF: G43604628.

Import: 304.858,46 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Aspros.

NIF: G43604628.

Import: 140.265,48 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Aspros.

NIF: G43604628.

Import: 99.343,21 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla.

NIF: G43660372.

Import: 174.118,81 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla.

NIF: G43660372.

Import: 123.554,11 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla.

NIF: G43660372.

Import: 50.923,63 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla.

NIF: G43660372.

Import: 37.843,19 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Onada Tarragona.

NIF: G43768019.

Import: 299.402,30 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Onada Tarragona.

NIF: G43768019.

Import: 188.381,97 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Onada Tarragona.

NIF: G43768019.

Import: 73.337,98 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Onada Tarragona.

NIF: G43768019.

Import: 54.841,30 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Ginac.

NIF: G43783133.

Import: 417.701,29 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Ginac.

NIF: G43783133.

Import: 283.511,48 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Ginac.

NIF: G43783133.

Import: 117.737,47 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Ginac.

NIF: G43783133.

Import: 88.825,53 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Dones en Xarxa.

NIF: G43884444.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Mas Xirgu.

NIF: G55121909.

Import: 412.669,49 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Mas Xirgu.

NIF: G55121909.

Import: 246.899,41 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Mas Xirgu.

NIF: G55121909.

Import: 89.455,05 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Mas Xirgu.

NIF: G55121909.

Import: 73.185,76 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Dansa Ball i Esport.

NIF: G55137541.

Import: 4.540,20 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació de Formadors Musicals de la Fundació Ritort.

NIF: G55243166.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: CEE President Amat Roumens, Fupar.

NIF: G58049016.

Import: 687.896,73 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: CEE President Amat Roumens, Fupar.

NIF: G58049016.

Import: 474.012,97 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: CEE President Amat Roumens, Fupar.

NIF: G58049016.

Import: 180.816,30 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: CEE President Amat Roumens, Fupar.

NIF: G58049016.

Import: 145.191,93 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Pro Disminuïts del Berguedà, Taller Coloma.

NIF: G58176363.

Import: 204.972,54 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Pro Disminuïts del Berguedà, Taller Coloma.

NIF: G58176363.

Import: 162.030,41 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Pro Disminuïts del Berguedà, Taller Coloma.

NIF: G58176363.

Import: 68.373,96 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Pro Disminuïts del Berguedà, Taller Coloma.

NIF: G58176363.

Import: 51.399,25 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Disminuïts Físics d'Osona, ADFO.

NIF: G58208067.

Import: 130.000,00 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Federació d'Ateneus de Catalunya.

NIF: G58212903.

Import: 4.540,20 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Centre Especial d'Ocupació del Maresme.

NIF: G58376872.

Import: 752.512,54 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Centre Especial d'Ocupació del Maresme.

NIF: G58376872.

Import: 533.424,09 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Centre Especial d'Ocupació del Maresme.

NIF: G58376872.

Import: 217.623,92 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Centre Especial d'Ocupació del Maresme.

NIF: G58376872.

Import: 171.785,76 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Autisme Mas Casadevall.

NIF: G58434994.

Import: 4.086,18 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Autisme Mas Casadevall.

NIF: G58434994.

Import: 3.405,15 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Pere Mitjans.

NIF: G58580143.

Import: 12.612,60 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: CEOBALL.

NIF: G58629502.

Import: 110.060,39 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: CEOBALL.

NIF: G58629502.

Import: 81.233,56 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: CEOBALL.

NIF: G58629502.

Import: 32.205,34 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: CEOBALL.

NIF: G58629502.

Import: 26.444,77 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Federació d'Entitats de Persones amb Discapacitat i Trastorn Mental del Baix Llobregat.

NIF: G58650961.

Import: 103.767,13 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual Catalònia.

NIF: G58682196.

Import: 282.213,94 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual Catalònia.

NIF: G58682196.

Import: 216.951,99 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual Catalònia.

NIF: G58682196.

Import: 87.409,33 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual Catalònia.

NIF: G58682196.

Import: 66.128,43 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tallers de Catalunya, Almogàvers.

NIF: G58710435.

Import: 566.167,45 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tallers de Catalunya, Almogàvers.

NIF: G58710435.

Import: 380.238,88 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tallers de Catalunya, Almogàvers.

NIF: G58710435.

Import: 131.152,08 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tallers de Catalunya, Almogàvers.

NIF: G58710435.

Import: 106.832,18 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tallers de Catalunya, Badia.

NIF: G58710435.

Import: 132.685,28 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tallers de Catalunya, Badia.

NIF: G58710435.

Import: 96.692,70 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tallers de Catalunya, Badia.

NIF: G58710435.

Import: 36.671,53 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tallers de Catalunya, Badia.

NIF: G58710435.

Import: 28.949,03 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tallers de Catalunya.

NIF: G58710435.

Import: 160.999,98 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Cívic, Iniciatives Socials i Ocupació.

NIF: G59335166.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Trinijove.

NIF: G59546556.

Import: 37.278,62 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Trinijove.

NIF: G59546556.

Import: 27.978,21 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Trinijove.

NIF: G59546556.

Import: 9.085,40 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Trinijove.

NIF: G59546556.

Import: 7.196,04 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana d'Esclerosi Múltiple.

NIF: G60001591.

Import: 177.836,23 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana d'Esclerosi Múltiple.

NIF: G60001591.

Import: 55.590,49 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana d'Esclerosi Múltiple.

NIF: G60001591.

Import: 17.119,11 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana d'Esclerosi Múltiple.

NIF: G60001591.

Import: 14.658,16 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fecet, Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya.

NIF: G60122751.

Import: 75.000,00 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Àuria.

NIF: G60136637.

Import: 162.554,05 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: ACAPPS, Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes.

NIF: G60175577.

Import: 106.300,00 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació per l'Educació i Salut Mental.

NIF: G60176328.

Import: 46.216,36 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació per l'Educació i Salut Mental.

NIF: G60176328.

Import: 29.185,06 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació per l'Educació i Salut Mental.

NIF: G60176328.

Import: 14.173,74 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació per l'Educació i Salut Mental.

NIF: G60176328.

Import: 11.069,02 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Dau.

NIF: G60184348.

Import: 130.550,66 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Dau.

NIF: G60184348.

Import: 91.724,30 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Dau.

NIF: G60184348.

Import: 49.022,96 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Dau.

NIF: G60184348.

Import: 42.461,26 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Formació i Treball Fundació Privada.

NIF: G60229846.

Import: 3.405,15 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Formació i Treball Fundació Privada.

NIF: G60229846.

Import: 4.540,20 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Formació i Treball Fundació Privada.

NIF: G60229846.

Import: 4.540,20 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Vallès Oriental, Xavier Quincoces.

NIF: G60249737.

Import: 288.186,84 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Vallès Oriental, Xavier Quincoces.

NIF: G60249737.

Import: 205.464,80 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Vallès Oriental, Xavier Quincoces.

NIF: G60249737.

Import: 79.587,23 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Vallès Oriental, Xavier Quincoces.

NIF: G60249737.

Import: 64.226,02 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: APRODISA.

NIF: G60282654.

Import: 43.132,90 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: APRODISA.

NIF: G60282654.

Import: 38.913,34 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: APRODISA.

NIF: G60282654.

Import: 17.472,00 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: APRODISA.

NIF: G60282654.

Import: 13.644,86 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Andi Down Sabadell.

NIF: G60515012.

Import: 47.106,94 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà, ACIDH.

NIF: G60531100.

Import: 57.270,96 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà, ACIDH.

NIF: G60531100.

Import: 40.303,16 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà, ACIDH.

NIF: G60531100.

Import: 17.169,88 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà, ACIDH.

NIF: G60531100.

Import: 12.917,33 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà, ACIDH.

NIF: G60531100.

Import: 185.125,00 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Cassià Just.

NIF: G60566460.

Import: 306.194,93 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Cassià Just.

NIF: G60566460.

Import: 253.803,20 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Cassià Just.

NIF: G60566460.

Import: 69.057,39 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Cassià Just.

NIF: G60566460.

Import: 59.490,42 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Canigó.

NIF: G60604204.

Import: 91.454,81 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Canigó.

NIF: G60604204.

Import: 64.646,45 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Canigó.

NIF: G60604204.

Import: 24.523,21 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Canigó.

NIF: G60604204.

Import: 17.563,45 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Universitat i Tecnologia.

NIF: G60643558.

Import: 59.500,00 euros.

Concepte: programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya.

Partida pressupostària: BE14 D/482000100/661.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada del Maresme Pro Persones amb Disminucio Psíquica.

NIF: G60703303.

Import: 127.071,25 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona.

NIF: G60703386.

Import: 130.000,00 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Empresarial d'Economia Social, DINCAT.

NIF: G60780780.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: congrés d'entitats de l'AEES DINCAT: El món canvia. I tu?

Partida pressupostària: BE14 D/482000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Prodisminuïts Fundació Privada Terrassenca.

NIF: G60941861.

Import: 379.853,67 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Prodisminuïts Fundació Privada Terrassenca.

NIF: G60941861.

Import: 270.390,31 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Prodisminuïts Fundació Privada Terrassenca.

NIF: G60941861.

Import: 100.926,94 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Prodisminuïts Fundació Privada Terrassenca.

NIF: G60941861.

Import: 77.897,33 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Iris.

NIF: G61224986.

Import: 223.030,27 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Iris.

NIF: G61224986.

Import: 155.673,88 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Iris.

NIF: G61224986.

Import: 68.091,87 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Iris.

NIF: G61224986.

Import: 56.279,62 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Iris.

NIF: G61224986.

Import: 10.666,67 euros.

Concepte: línia d'ajuts en forma de garantia per a l'economia social.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Patronal Tercer Sector Social.

NIF: G61336244.

Import: 200.000,00 euros.

Concepte: reforçar el rol patronal del tercer sector i de l'economia social a Catalunya, per ampliar el seu reconeixement com a agent social i econòmic rellevant, promoure el mercat social, així com afavorir la millora contínua de l'ocupació i la gestió dels professionals que en formen part.

Partida pressupostària: BE14 D/482000100/6610.

Formalització: conveni.

 

Beneficiari: Fundació Privada RUBRICATUS.

NIF: G61409678.

Import: 347.537,33 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada RUBRICATUS.

NIF: G61409678.

Import: 197.346,23 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada RUBRICATUS.

NIF: G61409678.

Import: 79.012,01 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada RUBRICATUS.

NIF: G61409678.

Import: 64.456,92 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada MARPI.

NIF: G61738886.

Import: 212.744,55 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada MARPI.

NIF: G61738886.

Import: 132.870,92 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada MARPI.

NIF: G61738886.

Import: 53.668,94 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada MARPI.

NIF: G61738886.

Import: 44.149,50 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Sique.

NIF: G61751863.

Import: 14.933,33 euros.

Concepte: línia d'ajuts en forma de garantia per a l'economia social.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada PROA.

NIF: G61766986.

Import: 100.306,82 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada PROA.

NIF: G61766986.

Import: 80.606,21 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada PROA.

NIF: G61766986.

Import: 29.717,51 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada PROA.

NIF: G61766986.

Import: 28.426,82 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Baix Montseny.

NIF: G61784898.

Import: 122.666,73 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Baix Montseny.

NIF: G61784898.

Import: 61.149,54 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Baix Montseny.

NIF: G61784898.

Import: 28.076,34 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Baix Montseny.

NIF: G61784898.

Import: 28.058,66 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Cares.

NIF: G61852000.

Import: 553.073,68 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Cares.

NIF: G61852000.

Import: 302.968,15 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Cares.

NIF: G61852000.

Import: 217.078,70 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Cares.

NIF: G61852000.

Import: 131.473,86 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Tecnocampus Mataró Maresme.

NIF: G62034111.

Import: 58.400,00 euros.

Concepte: programa aracoop.

Partida pressupostària: BE14 D/482000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Integralia.

NIF: G62114798.

Import: 633.979,49 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Integralia.

NIF: G62114798.

Import: 67.764,93 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Integralia.

NIF: G62114798.

Import: 93.219,20 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Integralia.

NIF: G62114798.

Import: 64.623,40 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: PIMEC Autònoms.

NIF: G62121132.

Import: 59.500,00 euros.

Concepte: programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya.

Partida pressupostària: BE14 D/482000100/661.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Intec Serveis.

NIF: G62277751.

Import: 299.367,56 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Intec Serveis.

NIF: G62277751.

Import: 171.044,83 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Intec Serveis.

NIF: G62277751.

Import: 69.144,96 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Intec Serveis.

NIF: G62277751.

Import: 55.787,75 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Humanitària pel Tercer i Quart Món Dr. Trueta.

NIF: G62292545.

Import: 5.675,25 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Humanitària pel Tercer i Quart Món Dr. Trueta.

NIF: G62292545.

Import: 5.675,25 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Humanitària pel Tercer i Quart Món Dr. Trueta.

NIF: G62292545.

Import: 4.540,20 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Humanitària pel Tercer i Quart Món Dr. Trueta.

NIF: G62292545.

Import: 4.540,20 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Humanitària pel Tercer i Quart Món, El Merma, Gurb.

NIF: G62292545.

Import: 14.323,78 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Humanitària pel Tercer i Quart Món, El Merma, Gurb.

NIF: G62292545.

Import: 5.250,45 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Humanitària pel Tercer i Quart Món, El Merma, Gurb.

NIF: G62292545.

Import: 5.776,31 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Humanitària pel Tercer i Quart Món, El Merma, Gurb.

NIF: G62292545.

Import: 3.521,65 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Artesà per a la Integració Sociolaboral.

NIF: G62299029.

Import: 48.515,49 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Artesà per a la Integració Sociolaboral.

NIF: G62299029.

Import: 23.817,53 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Artesà per a la Integració Sociolaboral.

NIF: G62299029.

Import: 14.788,80 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Artesà per a la Integració Sociolaboral.

NIF: G62299029.

Import: 11.384,96 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació per la Integració Laboral.

NIF: G62360482.

Import: 10.400,00 euros.

Concepte: xarxa d'ateneus cooperatius i projectes singulars.

Partida pressupostària: BE14 D/482000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada per a la Integració Laboral, FIL.

NIF: G62360482.

Import: 308.775,81 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada per a la Integració Laboral, FIL.

NIF: G62360482.

Import: 169.992,66 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada per a la Integració Laboral, FIL.

NIF: G62360482.

Import: 64.902,43 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada per a la Integració Laboral, FIL.

NIF: G62360482.

Import: 51.287,24 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Ginesta.

NIF: G62372768.

Import: 177.708,62 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Ginesta.

NIF: G62372768.

Import: 121.671,72 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Ginesta.

NIF: G62372768.

Import: 49.499,27 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Ginesta.

NIF: G62372768.

Import: 37.989,01 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Unió de Treballadors Autònoms de Catalunya, CTAC.

NIF: G62632591.

Import: 59.500,00 euros.

Concepte: programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya.

Partida pressupostària: BE14 D/482000100/661.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Intelami.

NIF: G62661590.

Import: 114.490,36 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Intelami.

NIF: G62661590.

Import: 36.133,82 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Intelami.

NIF: G62661590.

Import: 22.089,60 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Intelami.

NIF: G62661590.

Import: 15.160,95 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: L'Heura del Vallès, Fundació Privada.

NIF: G62784111.

Import: 187.316,25 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: El Molí d'en Puigvert.

NIF: G62873971.

Import: 145.751,02 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: El Molí d'en Puigvert.

NIF: G62873971.

Import: 141.755,74 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: El Molí d'en Puigvert.

NIF: G62873971.

Import: 44.760,78 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: El Molí d'en Puigvert.

NIF: G62873971.

Import: 35.449,97 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Molí d'en Puigvert.

NIF: G62873971.

Import: 6.356,28 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada El Molí d'en Puigvert.

NIF: G62873971.

Import: 58.573,06 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Centre d'Higiene Mental Les Corts.

NIF: G62882766.

Import: 112.833,32 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Arani.

NIF: G62911813.

Import: 11.285,33 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Arani.

NIF: G62911813.

Import: 3.900,00 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Arani.

NIF: G62911813.

Import: 3.191,92 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Institut ASPACE Fundació Privada.

NIF: G63095376.

Import: 11.249,19 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Institut ASPACE Fundació Privada.

NIF: G63095376.

Import: 3.350,82 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Institut ASPACE Fundació Privada.

NIF: G63095376.

Import: 3.133,05 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Universitària Martí l'Humà.

NIF: G63198782.

Import: 86.000,00 euros.

Concepte: programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya.

Partida pressupostària: BE14 D/482000100/661.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

NIF: G63371421.

Import: 100.000,00 euros.

Concepte: desenvolupar diverses mesures del III Pla de suport al tercer sector.

Partida pressupostària: BE14 D/482000100/6610.

Formalització: conveni.

 

Beneficiari: Fundació Privada Projecte Aura.

NIF: G63435614.

Import: 195.000,00 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Mas Alborna.

NIF: G63570709.

Import: 558.453,54 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Mas Alborna.

NIF: G63570709.

Import: 331.597,26 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Mas Alborna.

NIF: G63570709.

Import: 145.033,41 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Mas Alborna.

NIF: G63570709.

Import: 104.572,67 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya.

NIF: G63594873.

Import: 59.500,00 euros.

Concepte: programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya.

Partida pressupostària: BE14 D/482000100/661.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Organització d'Autònoms de Catalunya, AUTCAT.

NIF: G63635072.

Import: 59.500,00 euros.

Concepte: programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya.

Partida pressupostària: BE14 D/482000100/661.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Apadis les Franqueses.

NIF: G63808760.

Import: 74.465,00 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Xarxa d'Economia Social.

NIF: G63881031.

Import: 33.745,00 euros.

Concepte: creació del mapa virtual d'economia solidària de Catalunya.

Partida pressupostària: BE14 D/482000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació INTRESS per a la Integració.

NIF: G64049372.

Import: 174.524,07 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació INTRESS per a la Integració.

NIF: G64049372.

Import: 44.861,54 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació INTRESS per a la Integració.

NIF: G64049372.

Import: 19.028,04 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació INTRESS per a la Integració.

NIF: G64049372.

Import: 14.902,91 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Yamuna.

NIF: G64261209.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada ARETÉ.

NIF: G64302904.

Import: 28.917,62 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada ARETÉ.

NIF: G64302904.

Import: 25.015,72 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada ARETÉ.

NIF: G64302904.

Import: 8.256,86 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada ARETÉ.

NIF: G64302904.

Import: 6.897,71 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Les Corts per a la Inserció Laboral.

NIF: G64303464.

Import: 28.839,21 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Les Corts per a la Iinserció Laboral.

NIF: G64303464.

Import: 29.609,66 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Les Corts per a la Inserció Laboral.

NIF: G64303464.

Import: 9.625,71 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Les Corts per a la Inserció Laboral.

NIF: G64303464.

Import: 8.537,62 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: IPRES Integració de Persones amb Risc d'Exclusió.

NIF: G64344492.

Import: 162.432,91 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: IPRES Integració de Persones amb Risc d'Exclusió.

NIF: G64344492.

Import: 3.059,13 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: IPRES Integració de Persones amb Risc d'Exclusió.

NIF: G64344492.

Import: 11.179,17 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Surt.

NIF: G64404213.

Import: 214.981,00 euros.

Concepte: xarxa d'ateneus cooperatius i projectes singulars.

Partida pressupostària: BE14 D/482000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada RASIM.

NIF: G64497597.

Import: 22.489,91 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Ecom.

NIF: G64650930.

Import: 300.517,98 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Atendis.

NIF: G64821309.

Import: 138.619,00 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: FEICAT, Federació d'Empreses d'Inserció de Catalunya.

NIF: G64923188.

Import: 36.000,00 euros.

Concepte: fomentar la promoció, difusió i sensibilització de les empreses d'inserció.

Partida pressupostària: BE14 D/482000100/3330.

Formalització: conveni.

 

Beneficiari: Fundació Cerma Acoge.

NIF: G64924632.

Import: 7.134,60 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tac Osona.

NIF: G65187056.

Import: 460.109,87 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tac Osona.

NIF: G65187056.

Import: 252.936,71 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tac Osona.

NIF: G65187056.

Import: 136.316,15 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tac Osona.

NIF: G65187056.

Import: 104.525,37 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tac Osona.

NIF: G65187056.

Import: 6.810,30 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Asproseat Empresa i Treball.

NIF: G65258410.

Import: 548.626,41 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Asproseat Empresa i Treball.

NIF: G65258410.

Import: 361.278,38 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Asproseat Empresa i Treball.

NIF: G65258410.

Import: 151.644,67 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Asproseat Empresa i Treball.

NIF: G65258410.

Import: 113.879,93 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Viver de Bell-lloc.

NIF: G65434896.

Import: 270.322,99 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Viver de Bell-lloc.

NIF: G65434896.

Import: 194.566,70 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Viver de Bell-lloc.

NIF: G65434896.

Import: 84.628,20 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Viver de Bell-lloc.

NIF: G65434896.

Import: 76.443,68 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Viver de Bell-lloc.

NIF: G65434896.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Viver de Bell-lloc.

NIF: G65434896.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Grupo Hada.

NIF: G65438434.

Import: 4.540,20 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Unió d'Associacions de Treballadors Autònoms i Emprenedors de Catalunya.

NIF: G65532665.

Import: 59.500,00 euros.

Concepte: programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya.

Partida pressupostària: BE14 D/482000100/661.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Asociacion Mundus, Un Mundo a tus Pies.

NIF: G66021478.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Asociacion Mundus, Un Mundo a tus Pies.

NIF: G66021478.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Asociacion Mundus, Un Mundo a tus Pies.

NIF: G66021478.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Asociacion Mundus, Un Mundo a tus Pies.

NIF: G66021478.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundació Ritort.

NIF: G66026741.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Cíiclica Associació.

NIF: G66234287.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Eines per Tothom, EPT.

NIF: G66236654.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Serveis Generals Arapdis.

NIF: G66431842.

Import: 262.026,60 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Serveis Generals Arapdis.

NIF: G66431842.

Import: 200.293,71 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Serveis Generals Arapdis.

NIF: G66431842.

Import: 101.380,66 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Serveis Generals Arapdis.

NIF: G66431842.

Import: 84.615,17 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Club Esportiu d'Arts Marcials, Tatami.

NIF: G66596479.

Import: 5.837,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Cultural Nou País.

NIF: G66746694.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Cultural Nou País.

NIF: G66746694.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Associació Crafts Social.

NIF: G66766676.

Import: 3.151,33 euros.

Concepte: programa de subvencions a les empreses i les entitats col·laboradores d'inserció per incentivar la contractació de persones destinatàries de la renda mínima d'inserció i d'altres col·lectius en risc o situació d'exclusió social, i per a projectes d'autoocupació.

Partida pressupostària: D/470000100/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Fundación Adecco.

NIF: G82382987.

Import: 58.121,81 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Asociación para el Empleo y la Formación de Personas con Discapacidad.

NIF: G85563302.

Import: 61.786,90 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Asociación para el Empleo y la Formación de Personas con Discapacidad.

NIF: G85563302.

Import: 13.991,29 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Asociación para el Empleo y la Formación de Personas con Discapacidad.

NIF: G85563302.

Import: 9.784,23 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Escola Taller Xalest i Disseny.

NIF: J59172775.

Import: 3.834,34 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Frabel, SCP.

NIF: J64793698.

Import: 5.586,00 euros.

Concepte: línia d'avals Emprèn per a autònoms, emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Partida pressupostària: subvenció en espècie.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Institut Municipal d'Educació i Treball.

NIF: P0800218J.

Import: 162.324,99 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Berga.

NIF: P0802200F.

Import: 30.000,00 euros.

Concepte: realitzar un estudi i la confecció d'un model estàndard d'explotació agroalimentària mitjançant fórmules cooperatives per al creixement econòmic del territori del Berguedà i que pugui fer-se extensiu a altre comarques de Catalunya amb situacions econòmiques similars.

Partida pressupostària: BE14 D/460000100/3330.

Formalització: conveni.

 

Beneficiari: Ajuntament de Berga.

NIF: P0802200F.

Import: 123.254,00 euros.

Concepte: xarxa d'ateneus cooperatius i projectes singulars.

Partida pressupostària: BE14 D/460000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Mataró.

NIF: P0812000H.

Import: 197.772,04 euros.

Concepte: xarxa d'ateneus cooperatius i projectes singulars.

Partida pressupostària: BE14 D/460000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Sabadell.

NIF: P0818600I.

Import: 65.000,00 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Sabadell.

NIF: P0818600I.

Import: 215.000,00 euros.

Concepte: xarxa d'ateneus cooperatius i projectes singulars.

Partida pressupostària: BE14 D/460000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Ajuntament de Girona.

NIF: P1708500B.

Import: 26.311,66 euros.

Concepte: xarxa d'ateneus cooperatius i projectes singulars.

Partida pressupostària: BE14 D/460000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Consell Comarcal del Baix Llobregat.

NIF: P5800011H.

Import: 215.000,00 euros.

Concepte: xarxa d'ateneus cooperatius i projectes singulars.

Partida pressupostària: BE14 D/460000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Patronat Municipal de Serveis d'Atenció a les Persones de Martorell, Can Cases.

NIF: P5811301J.

Import: 73.414,12 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Patronat Municipal de Serveis d'Atenció a les Persones de Martorell, Can Cases.

NIF: P5811301J.

Import: 55.559,09 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Patronat Municipal de Serveis d'Atenció a les Persones de Martorell, Can Cases.

NIF: P5811301J.

Import: 22.966,28 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Patronat Municipal de Serveis d'Atenció a les Persones de Martorell, Can Cases.

NIF: P5811301J.

Import: 25.530,46 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Institut Municipal de Serveis als Discapacitats, Taller Alborada.

NIF: P5812301I.

Import: 194.152,43 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Institut Municipal de Serveis als Discapacitats, Taller Alborada.

NIF: P5812301I.

Import: 133.417,17 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Institut Municipal de Serveis als Discapacitats, Taller Alborada.

NIF: P5812301I.

Import: 58.538,13 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Institut Municipal de Serveis als Discapacitats, Taller Alborada.

NIF: P5812301I.

Import: 45.737,34 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Consell Comarcal del Baix Empordà.

NIF: P6700009A.

Import: 200.986,05 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Consell Comarcal del Baix Empordà.

NIF: P6700009A.

Import: 134.558,50 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Consell Comarcal del Baix Empordà.

NIF: P6700009A.

Import: 64.211,49 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Consell Comarcal del Baix Empordà.

NIF: P6700009A.

Import: 54.574,99 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: COIET CET.

NIF: P6700010I.

Import: 188.374,46 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: COIET CET.

NIF: P6700010I.

Import: 119.519,55 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: COIET CET.

NIF: P6700010I.

Import: 41.117,65 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: COIET CET.

NIF: P6700010I.

Import: 38.091,81 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Consell Comarcal del Pallars Jussà.

NIF: P7500014A.

Import: 215.000,00 euros.

Concepte: xarxa d'ateneus cooperatius i projectes singulars.

Partida pressupostària: BE14 D/460000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Institut Municipal de Treball Salvador Seguí.

NIF: P7590004C.

Import: 190.611,85 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Institut Municipal de Treball Salvador Seguí.

NIF: P7590004C.

Import: 122.428,05 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Institut Municipal de Treball Salvador Seguí.

NIF: P7590004C.

Import: 57.002,96 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Institut Municipal de Treball Salvador Seguí.

NIF: P7590004C.

Import: 45.268,00 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Consell Comarcal del Baix Camp.

NIF: P9300003B.

Import: 130.000,00 euros.

Concepte: serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Partida pressupostària: BE14 D/4820001/333.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Col·legi d'Economistes de Catalunya.

NIF: Q0802027C.

Import: 112.500,00 euros.

Concepte: programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya.

Partida pressupostària: BE14 D/482000100/661.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers.

NIF: Q0863004H.

Import: 59.500,00 euros.

Concepte: programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya.

Partida pressupostària: BE14 D/482000100/661.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Col·legi de Graduats Socials de Barcelona.

NIF: Q0869008C.

Import: 59.500,00 euros.

Concepte: programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya.

Partida pressupostària: BE14 D/482000100/661.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona.

NIF: Q0873007I.

Import: 59.500,00 euros.

Concepte: programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya.

Partida pressupostària: BE14 D/482000100/661.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Universitat Pompeu Fabra.

NIF: Q5850017D.

Import: 29.522,00 euros.

Concepte: programa aracoop.

Partida pressupostària: BE14 D/482000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Universitat Pompeu Fabra.

NIF: Q5850017D.

Import: 29.500,00 euros.

Concepte: programa aracoop.

Partida pressupostària: BE14 D/482000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Col·legi de Periodistes de Catalunya.

NIF: Q5856081D.

Import: 59.500,00 euros.

Concepte: programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya.

Partida pressupostària: BE14 D/482000100/661.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa.

NIF: Q5856389A.

Import: 59.500,00 euros.

Concepte: programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya.

Partida pressupostària: BE14 D/482000100/661.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú.

NIF: Q5856391G.

Import: 59.500,00 euros.

Concepte: programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya.

Partida pressupostària: BE14 D/482000100/661.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Mancomunitat per a l'Atenció i Assistència de Minusvàlids Psíquics del Garraf.

NIF: V08789471.

Import: 382.104,33 euros.

Concepte: foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Mancomunitat per a l'Atenció i Assistència de Minusvàlids Psíquics del Garraf.

NIF: V08789471.

Import: 264.054,81 euros.

Concepte: accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Mancomunitat per a l'Atenció i Assistència de Minusvàlids Psíquics del Garraf.

NIF: V08789471.

Import: 121.641,06 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2015.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Mancomunitat per a l'Atenció i Assistència de Minusvàlids Psíquics del Garraf.

NIF: V08789471.

Import: 95.349,20 euros.

Concepte: programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Partida pressupostària: BE14 D/482002900/3330.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Federació de Cooperatives Agràries.

NIF: V08859449.

Import: 60.000,00 euros.

Concepte: programa aracoop.

Partida pressupostària: BE14 D/482000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Miguel Ángel Conde Sierra.

NIF: xxxx2784S.

Import: 4.540,20 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Miguel Ángel Conde Sierra.

NIF: xxxx2784S.

Import: 4.540,20 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Khalid Zanana.

NIF: xxxx4563J.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom i de l'economia social i cooperativa.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Khalid Zanana.

NIF: xxxx4563J.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Oscar Iritia Rodríguez.

NIF: xxxx4991P.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Oscar Iritia Rodríguez.

NIF: xxxx4991P.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Oscar Iritia Rodríguez.

NIF: xxxx4991P.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Francisco Javier Martín de Diego.

NIF: xxxx8561R.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom i de l'economia social i cooperativa.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Francisco Javier Martín de Diego.

NIF: xxxx8561R.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Aaron Serra i Galliers.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom i de l'economia social i cooperativa.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Abdelaziz Hannaoui.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom i de l'economia social i cooperativa.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Abdessalam Hachimi.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom i de l'economia social i cooperativa.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Abdesslam Riouch.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom i de l'economia social i cooperativa.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Abel Rey Alsina.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom i de l'economia social i cooperativa.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Abraham Moya Sánchez.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom i de l'economia social i cooperativa.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Adam Soriano Rubio.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom i de l'economia social i cooperativa.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Adrià Abredo Franch.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom i de l'economia social i cooperativa.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Adrià Campdepadrós Valls.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom i de l'economia social i cooperativa.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Adrià Olivés Tarrés.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom i de l'economia social i cooperativa.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Adrià Pascual Burriel.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom i de l'economia social i cooperativa.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Adrià Rincón Casanovas.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom i de l'economia social i cooperativa.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Agnès Guasch Mercadé.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom i de l'economia social i cooperativa.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Agustí Garriga Comas.

Import: 4.540,20 euros.

Concepte: contractació de joves per cooperatives, societats laborals, altres entitats de l'economia social i autònoms, Garantia Juvenil.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.

Formalització: resolució.

 

Beneficiari: Aida Manzano Horcas.

Import: 9.080,40 euros.

Concepte: subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom i de l'economia social i cooperativa.

Partida pressupostària: BE14 D/470000100/6610.